Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowiePobieranie 2.66 Mb.
Strona3/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

WYKAZ SPRZĘTU


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”

oświadczamy, że obecnie reprezentowana przez nas firma dysponuje m.in. następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu oraz środkami transportu wystarczającymi do wykonania zadania.
Lp


Wyszczególnienie (typ, model, rok, producent, parametry)


Liczba jednostek

* FORMA WŁADANIA

1

2

3

4

A. Sprzęt

B. Środki transportu
  • Określić , czy jest to sprzęt własnością wykonawcy , czy wynajęty , dzierżawiony , użyczony itp.

............................. dnia...................... _______________________________________

(pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)Załącznik nr 4

Nazwa wykonawcy ________________________


Adres wykonawcy ________________________


WYKAZ OSÓB


Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje i które będą odpowiedzialne za wykonanie zamówienia Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”

zawierający informacje o posiadanych kwalifikacjach / uprawnieniach niezbędnych do wykonania zamówienia*

Oświadczamy, że do realizacji ww. zamówienia skierujemy następujące osoby:lp

Nazwisko i imię

Rola w realizacji

zamówienia

Nr uprawnień

Budowlanych

Kwalifikacje

(doświadczenie)

1

2

3

4

5
Oświadczamy ,że wyszczególnione w tabeli osoby spełniają wymagania określone w pkt. 10.3 Instrukcji dla Wykonawców.


............................. dnia...................... .....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5
Nazwa wykonawcy ________________________
Adres wykonawcy ________________________

OŚWIADCZENIE
Oświadczam że zapoznałem się z dokumentacją techniczną zadania „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko” oraz przeprowadziłem wizję w terenie.

............................. dnia...................... .....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ROZDZIAŁ IV
Przedmiar Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

PRZEDMIAR ROBÓT


Lp.
Nr spec.

Opis i wyliczenia
j.m.

Poszcz

Razemtechn.


1
O.M.OO.OO.OO WYMAGANIA OGOLNE1 D.M.OO.OO.

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych
kpi


d.l

00

zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 oraz organizacja ruchu za-

stępczego i zaplecze budowy.

1
kpi

1.000


RAZEM

1.000

2
0.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2 D.Ol.0l.0l

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych
km


d.2.1
(drogi) w terenie równinnym

0.27
km

0.270


RAZEM

0.270

2.2
USUNIECIE I WYWOZ HUMUSU
3 D.Ol.02.02

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo warstwy średnio 20 cm do
m3


d.2.2
późniejszego wykorzystania

67.0
m3

67.000

warstwy humusu dla wszystkich robót przyjęto wywóz na odległośc do 1 km w

celu późnieiszeqo wykorzystania do humusowania skarp i pasów zieleni>


RAZEM

67.000

4 D.Ol.02.02

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo warstwy średnio 20 cm z
m3


d.2.2
wywiezieniem na odkład

174.0
m3

174.000


RAZEM

174.000

2.3
ROZBIORKA ELEMENTOW OROG
5 D.Ol.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu z wywiezieniem materiałów z
m2


d.2.3
rozbiórki na odl, 15 km

170.0
m2

170.000


RAZEM

170.000

6 D.Ol.02.04

Rozebranie słupków do znaków drogowych i ponowny montaż po robotach bu-

szt.


d.2.3
dowlanych

3

szt.

3.000


RAZEM

3.000

7 D.Ol.02.04

Zdjecie tarcz znaków drogowych i ponowny montaź: po robotach budowlanych

szt.


d.2.33

szt.

3.000


RAZEM

3.000

8 D.Ol.02.04

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. ok. 12cm

m


d.2.3232.0

m

232.000

RAZEM

232.000

9 D.Ol.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gru-

m2


d.2.3
bość nawierzchni na szer. śr. 20cmz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na

odl, 15 km

46.4

m2

46.400

RAZEM

46.400

10

D.Ol.02.04

Koszt utylizacji i składowania na wysypisku

t


d.2.389.6

t

89.600

RAZEM

89.600

3
0.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1
NASYPY
11

D.02.03.01

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na

m3


d.3.1
nasyp samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasy-

pu i zwilźeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą

330.0

m3

330.000

RAZEM

330.000

4
0.04.00.00 PODBUDOWY
4.1
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODŁOZA
12

D.04.01.01

Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w

m2


d.4.1gruncie kat. II-IV, glębokość koryta 10 cm

318.0 «cod chodniki qdzle nie występuje nasyp>

m2

318.000

RAZEM

318.000

13

D.04.01.01

Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w

m2


d.4.1gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm

229.0


m2

229.000

RAZEM

229.000

14

D.04.01.01

Wywóz gruzu i gruntu po kory1owaniu na odl. 15km

m3


d.4.1


91.2

m3

91.200

RAZEM

91.200

15

D.Ol.02.04

Koszt utylizacji i składowania na wysypisku

t

d.4.1


153.2

t
153.200

RAZEM

153.200
Lp.

Nr spec.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem
techn.
4.2
WARSTW A ODCINAJĄCA

16 0.04.02.01

Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie, grubość

m2


d.4.2
warstwy 10 cm683.0

m2

683.000


stepuje nasyp>

RAZEM

683.000

4.3
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

17 0.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

m2


d.4.3

46.4

m2

46.400
RAZEM

46.400

18 0.04.03.01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfal-

m2


d.4.3
tową46.4

m2

46.400
RAZEM

46-400

19 0.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych

m2


d.4.3

46.4

m2

46.400
RAZEM

46.400

20

0.04.03.01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfalto-

m2


d.4.3
wą (w-wa wiążąca bitumiczna)46.4

m2

46.400
RAZEM

46.400

21

0.04.03.01

Wykonanie na połączeniu w-w bitumicznych ze ściekiem topliwej taśmy bitu-

m


d.4.3
micznej232.0

m

232.000
RAZEM

232_000

4.4
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE


22

0.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszcze-

m2


d.4.4
niu 20 cm229.0

m2

229.000


20cm pod zjazdami>

RAZEM

229.000

23

0.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszcze-

m2


d.4.4
niu 10 cm454.0

m2

454.000


10cm pod chodnikiem i wejściami>

RAZEM

454_000

5
0_05_00.00 NAWIERZCHNIE

5.1
WARSTW A WIĄŻĄCA I SCIERALNA Z BETONU AS FAL TOWEGO (AC)

24

05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwiro-

m2


d.5.1
wej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm46.4

m2

46.400


I iezdni po cięciu i rozbiórce pod ułożenie ścieku>

RAZEM

46.400

25

05.03.05

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożo-

m2


d.5.1
nej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm46.4

m2

46.400


Ijezdni po cieciu i rozbiórce pod ułożenie ścieku>

RAZEM

46_400

5.2
SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ I NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

26

0.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grubo 8 cm na podsypce cementowo-

m2


d.5.2
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem229.0

m2

229.000RAZEM

229.000

27

0.05.03.23

Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce

m2


d.5.2
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem454.0

m2

454.000RAZEM

454.000

28

0.05.03.23

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej 16x16x14cm z jednego rzedu wraz z

m


d.5.2
wykonaniem ławy betonowej C12/15 (B-15)232.0 -ewvkonanle ścieku z kostki betonowej 16x16x14cm wraz z ława bet.>

m

232.000RAZEM

232.000

6
0.08.00.00 ELEMENTY ULIC

6.1
KRAWEZNIKI I OBRZEZA BETONOWE

29

0.08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykona-

m


d.6.1
niem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)232.0

m

232.000RAZEM

232_000

30

0.08.01.01

Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)

m3


d.6.1

0.8

m3

0.800RAZEM

0.800


Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna