Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowiePobieranie 2.66 Mb.
Strona29/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

1. WSTĘP


Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni i ścieku z kostki betonowej w ramach Budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr2904D w miejscowości Mościsko”.
1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D -00. 00. 00. „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem:

 • Nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm na zjazdach i chodnikach

 • Ściek i rolka z kostki 16x16x14cm na ławie betonowej C12/15 gr. określonej w dokumentacji technicznej

Wg dokumentacji na styku ścieku z nawierzchnią asfaltową należy zastosować taśmę bitumiczną. .


1.4. Określenia podstawowe

 1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek betonowych.

   1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).

   2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.

   3. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych.

   4. Betonowa kostka brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące warunki: w odl. 50mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazać wymiaru poziomego mniejszego niż 50mm; całkowita grubość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa 4. Wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających

   5. Betonowa płyta brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące warunki:dł. całkowita nie przekracza 1m oraz dł. całkowita płyty podzielona przez jej grubość powinna być wieksza niż cztery. Wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. materiały


Uwaga. Może się zdarzyć że materiały będą posiadały zadeklarowane różne klasy niż podane poniżej– w takim przypadku należy ustalić z Inżynierem Budowy dobór materiałów w zależności od cechy fizykomechanicznej jaką chciałoby się maksymalnie uzyskać.
2.1 Kostki betonowe

 • Jeśli dokumentacja techniczna nie precyzuje wzoru bądź kształtu wbudowywanej w nawierzchnię kostki, parametry te należy ustalić z Inżynierem Budowy.

 • Kostki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1338:2003 ( nie dotyczy kostki z rozbiórki chyba że Inżynier Budowy zadecyduje inaczej)

 • Kostki brukowe mogą być produkowane z jednego rodzaju betonu lub z w-wy ścieralnej i konstrukcyjnej wykonanych z różnych betonów, przy czym w-wa ścieralna winna mieć gr. min. 4mm (mierzenie zgodnie z załącznikiem C w/w normy)

 • Aspekty wizualne kostek należy ocenić na podstawie załącznika J normy. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Kostki wykonane z dwóch warstw nie mogą się rozwarstwiać

 • Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Krawędzie powierzchni prostopadłych mogą być skośne lub zaokrąglone a ich wymiary poziome i pionowe nie mogą być większe niż 2mm ( większe fazy muszą być deklarowane przez producenta a wyrób określony jako „fazowany”)

 • Wklęśnięcia i wypukłości nie powinny przekraczać w zależności od wymiaru kostki: dla dł. 30cm (– max wypukłość 1,5mm; max. wklęsłości 1,0mm) , dla dł. 40cm (odpowiednio 2,0 mm i 1,5mm) • Tolerancje wymiarów nominalnych kostek wynoszą:

 •       na długości ± 3 mm, dla h≥ 10cm ± 2mm, dla h ≤10cm

 •       na szerokości ± 3 mm, dla h≥ 10cm ± 2mm, dla h ≤10cm

 •       na grubości ± 4 mm. dla h≥ 10cm ± 3mm, dla h ≤10cm

W przypadku kostek o kształcie nie prostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów winien podać producent.. Maksymalne dopuszczalne różnice pomiędzy pomiarami dwóch przekątnych prostokątnej kostki , której dł. przekracza 30cm wahają się w granicy 3-5 mm w zależności od klasy kostki. Należy przyjąć klasę 2 (K) • Kostki nie mogą zawierać azbestu

 • Cechy fizykomechaniczne kostek winny być określone zgodnie z poszczególnymi załącznikami normy PN-EN 1338:2003. Należy określić:

1.odporność na warunki atmosferyczne (nasiąkliwość –klasa2, odporność na zamrażanie i rozmrażanie – klasa 3)

2. wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (T nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa)

3. odporność na ścieranie wg załącznika G lub H, - klasa 3

4. odporność na poślizg (załącznik I) – zadawalająca (>45)

5. właściwości ogniowe-klasa A1

2.2. Materiały na podsypkę i do zapraw

 • Piasek (dopuszcza się też stosowanie miału) powinien spełniać wymagania PN-EN 13242:2004

 • Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż CEM I 32,5 R ( może być również CEM II 32,5 R), odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

 • Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004

2.3. Materiały na ławy,


 • Do wykonania ław pod ścieki stosować beton klasy C 12/15 i klasy ekspozycji X0, wg PN-EN 206-1

 • Założono zakup i dowóz betonu zatwierdzonego przez Inżyniera z betoniarni wskazanej przez Wykonawcę.

 • Woda- PN-EN 1008:2004

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni i ścieku z kostki betonowej oraz nawierzchni z płytek betonowych


Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni i ścieku z kostek oraz nawierzchni z płytek powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 • - koparek, ładowarek, wózków widłowych, osprzętu do koparek (widły): do przewozu materiału wewnątrz placu budowy i terenie

budowy

 • - ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

 • - wibratorów płytowych z osłoną i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym kostki w

nawierzchni

 • - sprzęt brukarski

 • - układarek kostek – wykorzystanie przy dużych powierzchniach i jednolitym kształcie kostek

 • - innego jeśli Wykonawca uzna że jest niezbędny4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów


4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.4.2.2 Transport betonu

Beton należy przewozić samochodami samowyładowczymi odpowiednio zabezpieczone przed wysypywaniem i zależnie od warunków atmosferycznych np. pod przykryciem


4.2.3 Transport kostek betonowych


Kostki betonowe należy przewozić na paletach odpowiednio zabezpieczone folią i taśmami stalowymi ( lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Palety należy przewozić samochodem wyposażonym w urządzenia rozładunkowe (HDS) lub wózkami widłowymi ( bądź osprzętem ładowarek – „widły”)

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża i podbudowy


Warunki przygotowania podłoża i podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich ST. Warunki wykonania ławy betonowej pod ściek i rolkę powinny odpowiadać wymaganiom specyfikacji dot. krawężników.

5.3.Układanie nawierzchni z kostek betonowych i ścieku kostek brukowych betonowych
Nawierzchnia kostkowa będzie wykonana wg odrębnej dokumentacji technicznej. Jeżeli w dokumentacji nie ujęto wymagań co do wykonania robót, należy przyjąć poniższe wymagania.

W przypadku układania kostki betonowej grubości 8 cm aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

W przypadku gdy konstrukcja nowej nawierzchni łączy się z istniejącą należy dokonać przebruku na długości pozwalającej zachować łagodne przejście. Długość przebruku należy ustalić z Inżynierem.

W przypadku układania nawierzchni ścieku z kostek 16x16x14 przed zalaniem zaczynem należy pamiętać o uszczelnieniu boku ścieku ( od strony nawierzchni) zaprawą aby zaczyn nie wylewał się na zewnątrz. Szczeliny w ścieku należy wykonać do szer. 0,7mm. Po stężeniu zaczynu należy oczyścić kostkę.

W zależności od pory roku w jakiej prowadzone są prace należy odpowiednio zabezpieczyć ścieki przed nadmiernym wysychaniem (np. polewanie wodą, piaskowanie), bądź przymrozkami(otulenie folią lub geowłókniną). W przypadku konieczności przejeżdżania w czasie trwania budowy ściek (nie przy krawężniku) po w-wie wiążącej należy wykonać tymczasowe zabezpieczenia najazdowe z obu stron ścieku6. kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

Rodzaj i zakres badań dla kostek betonowych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-EN1338:2005.

Rodzaj i zakres badań dla płytek betonowych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-EN1339:2005

  1. Badania w czasie robót

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robótLp.

Wyszczególnienie

badań i pomiarów

Częstotliwość badań i wartości dopuszczalne

A) Nawierzchnia z kostki betonowej

B) Ściek z kostki betonowej

1

Sprawdzenie podłoża i koryta

głębokość koryta  2,0 cm na 100 mb

 

Jak obok w A)2

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym, łatą lub metodą niwelacji)

odchyłki od projektowanej grubości ±2 cm

-na każdej działce roboczej – min 1 raz na 100 m2Nie dotyczy


3

Badania wykonywania nawierzchni /ścieku 4

a)     zgodność z dokumentacją projektową

Sukcesywnie na każdej działce roboczej

Jak obok w A)

.


 5

b)     położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie)

  • zgodnie z położeniem obrzeży i krawężników±2 cm na 100 mb
  • zgodnie z położeniem obrzeży i krawężników±2 cm na 100 mb


 6

c)     rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)

  • zgodnie z położeniem obrzeży i krawężników±2 cm na 100 mb
Jak obok w A)

 7

d)     równość w profilu podłużnym mieszona łatą trzymetrową

 • częstotliwość Jw.

 • Nierówności do 10 mm

 • 2 miejsca na 100 mb

prześwit między łatą a ściekiem do 2 mme)     równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą trzymetrową profilową z po-ziomnicą i pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą niwela-cji)

 • częstotliwość Jw.

 • Prześwity między łatą a powierzchnią do  10 mm

nie dotyczyf)      spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji lub poziomnicą z odczytem elektronicznym)

 • częstotliwość Jw.

 • Odchyłki od dokumentacji projektowej do 0,5%

sprawdzenie poziomicą pochylenia porzecznego zgonie z pochyleniem jezdni – 2 razy na 100m

10

g) spadki podłużne (sprawdzone metodą niwelacji)

 • zgodnie z położeniem obrzeży i krawężników±2 cm na 100 mb

 • zgodne z ustawieniem

obrzeży i krawężników – miejsca charakterystyczne i 1 raz na 100mb

Odchyłka od niwelety ±2 cm 11

h)     szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym)

 • częstotliwość Jw.

 • Odchyłki od dokumentacji projektowej do ±5 cm

Nie dotyczy

 12

i)     szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin

 • W 5 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej

oględziny i pomiar przymiarem liniowym po wykrusze-niu dług. 10 cm)

co 50 mb ścieku

 13

j)      sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia

Kontrola bieżąca

Wg dokumenta-cji projektowej lub decyzji Inży-nieraNie dotyczy

.


14

k) sprawdzenie równoległości spoin ( zachowanie wzoru)

Wizualne -ewentualnie przy pomocy sznurków i przymiaru milimetrowego

Nie dotyczy

.


15

l) Sprawdzenie ubicia

Wizualne oraz po przeprowadzeniu badań nierówności i spadków jw.

Wizualne oraz po przeprowadzeniu badań nierówności i spadków jw.

Sprawdzenie zagęszczenia ławy betonowej

.


Uwaga; Przy układaniu kostki z rozbiórki Inżynier może odstąpić od niektórych  badań –jeśli uzna że są one bezpodstawne.Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna