Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowiePobieranie 3,68 Mb.
Strona25/31
Data24.02.2019
Rozmiar3,68 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31

5.3Wytwarzanie mieszanki MMA i jej transport


 • Mieszanki mineralno- asfaltowe należy produkować na gorąco w wytwórni, w otaczarce, zgodnie z receptą roboczą.

 • Dozowanie składników powinno być zautomatyzowane. Dodatki modyfikujące lub stabilizacyjne należy podawać w postaci stałej lub ciekłej

 • Lepiszcze przechowywane w zbiorniku powinno być ogrzewane w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5 C. Temperatura lepiszcza w zbiorniku nie powinna przekraczać:
Lepiszcze

Rodzaj

Najwyższa temperatura w zbiorniku w Cº

Asfalt drogowy

20/30,

35/50,


50/70,

70/100,


16/220

200

190


180

180


150

Polimeroasfalt drogowy

PMB 10/40-65

PMB 10/40-75

PMB 25/55-60

PMB 25/55-65

PMB 45/80-55

PMB 45/80-60

PMB 65/105-60

PMB 65/105-70180
 • Kruszywo o różnym wymiarze należy podawać pojedynczo, odmierzone jako udziały masowe lub objętościowe

 • Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu lepiszcza uzyskała właściwą temperaturę.

 • Temperatura mieszanki nie powinna być wyższa o więcej niż 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki podanej w tabeli niżej:


Lepiszcze asfaltowe

Beton asfaltowy AC*

20/30

35/50


50/70

70/100


-

od 155 do 195

od 140 do 180

Jw.


PMB 10/40-65

PMB 10/40-75

PMB 25/55-60

PMB 25/55-65

PMB 45/80-55

PMB 45/80-60

PMB 65/105-60

PMB 65/105-70Jw.

od 150 do 190

od 140 do 180

Jw.


od 130 do 180

Jw.


Jw.

Jw.


*najniższa temperatura dotyczy mieszanki dostarczonej na miejsce wbudowania a najwyższa – dotyczy mieszanki bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA.


 • Wytwórnia masy ( sterowana automatycznie wydajność min. 100Mg/h) powinna być zlokalizowana w odległości umożliwiającej zachowanie odpowiedniej temperatury ( w przedziale podanym wyzej)przed wbudowaniem. Założono dostawę mieszanki z jednej wytwórni.

 • Mieszanki powinny być dowożone na budowę odpowiednio zabezpieczone przed stygnięciem i dopływem powietrza, w samochodach samowyładowczych .5.4Przygotowanie podłoża – oczyszczenie, wyrównanie i skropienie podłoża


 • Oczyszczenie, wyrównanie i skropienie podłoża pod ułożenie warstw bitumicznych opisano w odrębnej specyfikacji.

 • Z podłoża należy zapewnić odpływ wody.

5.5Warunki przystąpienia do robót i rozkładanie mieszanki


 • Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od:
Rodaj robót

Minimalna temperatura otoczenia, ºCPrzed przystapieniem do robót

W trakcie robót

W-wa ścieralna o gr. ≥ 3 cm

0

+5

W-wa ścieralna o gr.<3 cm

+5

+10

W-wa wiążąca

-2

0

Podbudowa

-5

-3
 • Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s – 58 km/h).

 • Przed przystąpieniem do robót należy ocenić stan sprzętu (głównie stan deski wibracyjnej: ogrzewanie, wibracja, czystość, sprawność elektroniki sterującej pochyleniem deski wibracyjnej)

 • Przed rozłożeniem mieszanki należy zaplanować grubość rozkładanych w-w :

 1. w celu uzyskania dobrego zagęszczenia mieszanki należy wykonać w-wę w więcej niż jednym przebiegu rozkładarki ( zależy to od rodzaju walców, uziarnienia mieszanki i docelowej grubości w-wy)

 2. grubość w-wy nie powinna być mniejsza niż 2,5 krotność maks. ziarna w mieszance ( nie dotyczy cienkich w-w o nieciągłym uziarnieniu). Zwykle przyjmuje się, że mieszankę daje się zwałować o ok. 20% jej grubości przed zagęszczeniem. ( nie dotyczy SMA)

 3. w trudnych warunkach atmosferycznych lepiej nie układać kilku cienkich w-w ze względu na szybkie ochładzanie i trudność w zagęszczeniu )

 4. zbyt mała gr. w-wy powoduje powstanie spękań podczas zagęszczenia

 5. należy dążyć do uzyskania monolitycznej konstrukcji- układanie całą szerokością jezdni ( jeśli nie ma takiej możliwości należy zastosować kilka rozkładarek obok siebie z odpowiednim przesunięciem), optymalnie grubymi w-wami.

 6. przed rozłożeniem mieszanki należy ustalić kolejność ułożenia pasów roboczych w poszczególnych w-wach tak aby spoiny się nie pokrywały ( przesunięcie w-w względem siebie 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni – złącza podłużne; 2m w kierunku podłużnym do osi jezdni- złącza poprzeczne)

 7. unikać częstej zmiany szerokości roboczej rozkładarki

 8. przy układaniu mieszanki ręcznie w miejscach trudno dostępnych, dosypywanie kolejnych w-w należy wykonać przez spulchnienie grabiami powierzchni, tak aby nastąpiło dobre związanie mieszanki wcześniej ułożonej z nowo ułożoną

 9. istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy zabezpieczyć np. przez przykrycie płytami stalowymi.

 10. w przypadku przesuwania mieszanki podczas wałowania ( po dolnej w-wie) należy odczekać do obniżenia temp. mieszanki.


5.6. Próba technologiczna i odcinek próbny

Ustalony skład wejściowy mieszanki powinien być przed ostatecznym zastosowaniem sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie próby technologicznej ( min. 3 dni przed właściwym ułożeniem) w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskanych parametrów technicznych betonu ( grubość i zagęszczenie).


Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżynier i mieć długość min. 50m i szerokość 5,50 m. Wykonanie odcinka próbnego powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera. Zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z zaplanowanym schematem przejść walców, uwzględniającym szerokość pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametrami zagęszczania: częstotliwość, siły wymuszającej, liczby przejść, prędkości pojazdu.

Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka próbnego
W czasie kontroli należy:


 • wykonać ekstrakcję przynajmniej trzech próbek o wadze co najmniej 1 kg każda,

 • na bazie pobranej mieszanki przygotować dwie serie po trzy próbki (w pewnym odstępie czasu) dla określenia średniej gęstości strukturalnej oraz badania stabilności i odkształcenia metodą Marshalla,

 • kontrolować temperaturę mieszanki w czasie rozkładania i zagęszczania,

 • kontrolować prawidłowość i ilość przywołań,

 • jeśli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gęstości, należy na bieżąco śledzić zmiany gęstości warstwy i na bazie tych wyników, potwierdzić lub skorygować ilość przywołań poszczególnych walców,

 • na bieżąco kontrolować grubość zagęszczanej warstwy,

 • na bieżąco oceniać uzyskiwaną makrostrukturę warstwy,

 • po całkowitym wystygnięciu warstwy wyciąć min. 6 próbek w celu określenia wskaźnika jej zagęszczenia poprzez porównanie gęstości strukturalnej tych próbek z gęstością strukturalną wzorcowych próbek Marshalla, przy czym wszystkie badane próbki muszą osiągnąć wymagane zagęszczenie,

 • określić nasiąkliwość,

 • skontrolować grubość na wyciętych próbkach,

W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów, odcinek próbny należy powtórzyć, dokonując korekty w założeniach.

Inżynier wyznaczy laboratorium sprawujące nadzór nad odcinkiem próbnym, chyba że w dokumentach umowy ujęto inaczej

5.7.Wykonanie warstw


Mieszanka powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Złącza ( tzw. styki)w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana lepiszczem, spryskanie emulsją kationową lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową ( zalecany ten ostatni sposób). Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.Na połączeniu w-w bitumicznych np. ze ściekiem, wpustami, włazami krawężnikiem należy ułożyć topliwą taśmę bitumiczną.

5. 8 Ogólne warunki zagęszczania mieszanek bitumicznych

 • Ustawienie walców tyłem do kierunku układania nawierzchni tj. za rozkładarką jako pierwsze są koła napędowe ( odwrotne ustawienie spowoduje wybrzuszenie w-wy) Wyjątek : zagęszczanie na wzniesieniu.

 • Początek zagęszczenia działki roboczej : w pierwszej kolejności zagęszczenie 10 cm pasa w-wy gorącej na styku z w-wą zimną ( starą, frezowaną itd.) prostopadle do kierunku układania mieszanki.

 • Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi (na najwolniejszym biegu walca, przejścia bardzo płynne).

W przypadku układania mieszanki na połowie jezdni należy wykonać zagęszczenie wzdłuż łączenia działek roboczych a potem przejazdy kontynuować od krawędzi jezdni. Przy dwóch rozkładarkach poruszających się jednocześnie z przesunięciem zwałowanie zaczyna się od krawędzi zewnętrznych ku środkowi

 • Przemieszczanie walca na poszczególne pasy powinno odbywać się jak najdalej od rozkładarki czyli w strefie najbardziej zagęszczonej i zimnej

 • Zagęszczenie na zakrętach należy rozpoczynać od najniżej położonej, wewnętrznej krawędzi drogi ( łuk wewnętrzny)

 • Wałowanie walcem ogumionym rozpoczynać przy niskim ciśnieniu w oponach, podwyższając je w miarę wałowania a następnie gładkim.

 • Mieszanki z elastomeroasfaltem należy zagęszczać walcami statycznymi stalowymi

 • W warstwach o gr< 2,5 cm należy unikać stosowania wibracji , a przy gr. 2,5-4 cm wibracje stosować ostrożnie (zagrożenie: miażdżenie

 • ziaren , odspojenie w-w od siebie)

 • Pierwsze wałowanie należy przeprowadzić bez wibracji. Wibracje należy włączać podczas jazdy do przodu, przy powrocie należy wyłączać. Walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale od 33 do 50 Hz.

 • Do zagęszczania SMA nie używać walców ogumionych ( efekt przyklejania mastyksu i ziaren)

 • Nie stosować wałowania SMA przy użyciu wibracji do w-w cienkich, na sztywnym podłożu, na obiektach mostowych . Przy większych grubości w-wy (pow. 3 cm) walce z kierunkową wibracją można stosować ostrożnie mając na uwadze temp. mieszanki za rozkładarką ( minimalna temperatura: powyżej 100 stopni dla asfaltu zwykłego, 130 dla polimeroasfaltu).

 • Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 od 4 km/h na początku i w granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie wałowania,

 • Zabrania się używania walców ogumionych z zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie posiadających możliwości zmiany ciśnienia,

 • Zabrania się zostawiania walca w spoczynku lub na wibracji na gorącej lub świeżo wykonanej w-wie

 • Po zakończonej pracy walec należy ustawić prostopadle do kierunku zagęszczania

 • Zwilżanie wodą walca należy prowadzić w miarę oszczędnie

 • Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia wykonanej warstwy nie mniej niż 97-98% (uzyskany w czasie nie dłuższym niż 15 minut)

 • Brzegi nawierzchni asfaltowych stanowią obszar nie dogęszczony stąd należy zadbać o właściwe wykonanie boczny krawędzi poprzez:

 1. ukształtować skośnie krawędzi ( pochylenie 1:2) w-wy poprzez osprzęt profilujący założony na rozkładarce lub dociskający na walcu

 2. uszczelnienie powierzchni brzegu nawierzchni gorącym lepiszczem ( 4kg/m2 powierzchni bocznej)

 3. dobre połączenia między w-wami konstrukcyjnymi w strefie przykrawędziowej.

5.8.1 Spoiny i szczeliny


Podczas układania nowej części w-wy przy w-wie przylegającej wykonanej wcześniej należy :

- nową w-wę układać z nakładką 2-3 cm

- przed pierwszym przejazdem walca przesunąć ręcznie mieszankę poza krawędź szczeliny ( w kierunku rozkładanej mieszanki)

- pierwsze przejście walca powinno zachodzić 10-15 cm na gorącej warstwie przy czym walec porusza się po wykonanej wcześniej w-wie

( chyba że obok odbywa się ruch samochodowy to zawałowanie odbywa się tuż przy styku w-w a potem na styku)
Przy połączeniu w-w bitumicznych z różnych mieszanek oraz przy połączeniach z innymi materiałami i urządzeniami należy stosować taśmy topliwe lub elastyczną zalewę bitumiczną.

Przy łączeniu w-w ścieralnych należy zastosować taśmę bitumiczną. Po zakończeniu układania w-w należy połączenie z wystającą taśmą posypać drobnym grysem (2/5) i zawałować.


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna