Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie


sprzęt 3.1Ogólne wymagania dotyczące sprzętuPobieranie 2.66 Mb.
Strona24/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31

3. sprzęt

3.1Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

3.2Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki


Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 • wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych z automatycznym podawaniem składników mieszanki

 • układarek do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

 • skraplarek

 • walców stalowych gładkich ( trójkołowe, tandemowe ), ogumionych, Ze względu na masę :średnich, ciężkich lub bardzo ciężkich. Walce mogą być wyposażone w wibrację ( choć nie zawsze będzie wykorzystywana)

 • samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów,

 • szczotek mechanicznych i /lub innych urządzeń czyszczących.

 • inny jeśli Wykonawca uzna, ze jest niezbędny


3.2.1 Ogólne uwagi do sprzętu


 • Układarki winny być mechaniczne i samojezdne wyposażone w elektronicznie kontrolowany stół zdolny do ułożenia mieszanki zgodnie z projektowaną osią, niweletą i spadkami poprzecznymi. Zdolność układania mieszanki winna być skorelowana z

wydajnością otaczarki i wymaganiami technologicznymi. Układarka winna mieć co najmniej następujące wyposażenie:


 • elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją częstotliwości i amplitudy drgań,

 • układy do podgrzewania elementów roboczych układarki. • Wybór rodzaju zestawu walców pozostawia się Wykonawcy pod warunkiem osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia dla danej warstwy bitumicznej o określonej grubości i szerokości.

Efekty osiągane proponowanym zestawem walców muszą być dokładnie sprawdzone na odcinku próbnym.

Plan pracy walców dla każdej warstwy winien być przygotowany przez Wykonawcę i przedstawiony Inżynierowi do akceptacji.
 • Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe o ładowności nie mniejszej niż 10 ton. Skrzynie wywrotek winny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku, kiedy to układarka pcha przed sobą wywrotkę na podjeździe i na zjeździe.


4.transport

4.1Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

4.2Transport materiałów


Założono zakup i dostawę na budowę gotowej mieszanki mineralno -asfaltowej

Mieszanki należy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

Po załadowaniu mieszanki należy dokonać kontroli temperatury i wizualnej oceny mieszanki. Należy zwrócić uwagę na:


 • „niebieski dym”- mieszanka przepalona, przegrzana w temp. > 200stopni należy traktować jako odpad ( skutek – wykruszanie z nawierzchni)

 • rozpływanie mieszanki w skrzyni – przyczyny: przeasfaltowanie, brak frakcji z któreś z komór otaczarki , nadmiar środka adhezyjnego lub innego dodatku

 • uformowanie w „ostry stożek” zamiast kopuły – zbyt niska temperatura – brak urabialności

 • niedostateczne otoczone kruszywo- przyczyna: mało asfaltu, zbyt chłonne kruszywo

 • pęcherze asfaltu ma kruszywie tzw. kipienie asfaltu – przyczyna: mokre kruszywo ( po opadach lub kruszywo o dużej nasiąkliwości – skutek: obmywanie lepiszcza z kruszywa)

 • mieszanka o kolorze bez połysku , matowa- przyczyna: mało asfaltu, niska temp mieszanki lub skład recepturowy

 • zanieczyszczenia mieszanki – przyczyna: zanieczyszczenie silosa po starej mieszance lub skrzyni samochodu

5.wykonanie robót

5.1Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

Mieszanka przeznaczona do ułożenia w-wy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13108-1:2008.

W normie przedstawiono dwojaki sposób projektowania składu mieszanki: empiryczny i funkcjonalny, przy czym w obu przypadkach należy zachować normowe wymagania ogólne. W niniejszej specyfikacji przedstawiono (założono) tylko wymagania dla betonu projektowanego w sposób empiryczny ( konstrukcja nawierzchni jest katalogowa). Jeżeli Zamawiający zadecyduje o wykonaniu betonu w oparciu o metodę funkcjonalną – wymagania ST uzupełni we własnych zakresie.

Powyższa norma jest normą kwalifikacyjną dotyczącą mieszanek i nie dotyczy projektowania i budowy konstrukcji nawierzchni w związku z powyższym wykonanie robót i wymagania dla materiałów oparto o opracowanie IBDiM „ Wymagania Techniczne: Nawierzchnie Asfaltowe na drogach publicznych”(WT -2 Nawierzchnie asfaltowe 2008).


5.2Projektowanie mieszanek


Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanek.

Projektowanie mieszanek polega na: • doborze składników mieszanki mineralnej,

 • doborze optymalnej ilości asfaltu.

 • określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Do analizy sitowej należy zastosować zestaw sit podstawowych plus zestaw 1 . W tablicach poniżej podano ogólne graniczne wartości uziarnienia betonu asfaltowego co oznacza że procentowy udział kruszywa przechodzącego przez sita D, 2 i 0,063 mm nie powinien przekraczać wartości podanych w tabeli:


D

4

5(5.6)

8.

11(11.2)

16

22(22.4)

32(31.5)

Sito w mm

Przechodzi przez sito %masy

1,4D *

100

100

100

100

100

100

100

D

90-100

90-100

90-100

90-100

90-100

90-100

90-100

2

50-85

15-72

10-72

10-60

10-50**

10-50**

10-50**

0.063

5.0-17

2.0-15

2.0-13

2.0-12

0-12.0

0-11.0

0-11.0

*- jeżeli wymiar sita 1,4 D nie jest dokładną liczbą z serii ISO 565/R20 to należy wybrać najbliższe sito z zestawu

**-dla mieszanek przezn. Do nawierzchni lotniskowych maks. przesiew przez sito 2 mmożna zwiększyć do 60 procent

BETON ASFALTOWY DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ

a) Materiały

Do betonu asfaltowego do w-wy wiążącej nawierzchni drogowej należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tabeli:
Materiał

Kategoria Ruchu

KR1-2

KR3-4

KR5-6

Wymiar górnego sita mieszanki mineralnej D1 , mm


113

16

16

22

16

22

Maksymalna wielkość granulatu U ,mm

40

40

40

40

40

40

Lepiszcze asfaltowe2

50/70

35/50, 50/70,

PMB 25/55-60,

PMB 25/55-65,


Kruszywa mineralne

PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13108-1:2008

1 dot. również maksymalnego wymiaru górnego sita mieszanki w granulacie asfaltowym

2 prócz wymienionych można stosować inne lepiszcza nienormowe wg aprobat technicznych

3 dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii KR3-6

W przypadku zastosowania granulatu asfaltowego – uwaga jak w pkt. dotyczącym betonu przeznaczonego do warstwy podbudowy.b) Uziarnienie mieszanki i zawartość lepiszcza do wiążacej ( projektowanie empiryczne)
Beton asfaltowy do w-w wiążących powinien mieć uziarnienie mieszanki mineralnej mieszczące się w podanych granicach i minimalną zawartość lepiszcza:


Właściwość

AC 11 W

KR1-KR2

AC 16 W

KR1-KR2

AC 16 W

KR3-KR6

AC 22 W

KR3-KR6

Przesiew % m/m

Wymiar sita #, mm:Od

Do

Od

Do

Od

Do

Od

Do

31,5

-

-

-

-

-

-

100

-

22,4

-

-

100

-

100

-

90

100

16

100

-

90

100

90

100

65

80

11,2

90

100

65

80

65

80

-

-

8

60

80

-

-

-

-

-

-

2

30

50

25

40

25

30

25

33

0,125

5

18

5

15

5

10

5

10

0,063

3

8

3

8

3

7

3

7

Minimalna zawartosć lepiszcza*

Bmin4,6

Bmin4,4


Bmin4,4

Bmin4,2

*Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka ma inną gęstość (ρd) to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza, wartość z tabeli należy pomnożyć przez współczynnik α=2,650/(ρd).

c) Wymagane właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej do w-w wiążącejKategoria ruchu

KR1-2

KR3-4

KR5-6

Właściwości

Wymiar mieszanki

Zagęszczenie wg PN-EN 13108-20 i metoda badań

Wymiar mieszanki

Zagęszczenie wg

PN-EN 13108-20 i metoda badań

Wymiar mieszanki

Zagęszczenie wg

PN-EN 13108-20 i metoda badań

************

AC11W

AC16W

 • C.1.2.ubijanie: 2x50 ud.

 • Badanie wg PN-EN 12697-8 p.4

AC16W

AC22W

 • C.1.3.ubijanie: 2x75 ud.

 • Badanie wg PN-EN 12697-8 p.4

AC16W

AC22W

 • C.1.3.ubijanie: 2x75 ud.

 • Badanie wg PN-EN 12697-8 p.4

Minimalna i maksymalna wartość wolnych przestrzeni

Vmin3,0

Vmax6,0Vmin3,0

Vmax6,0Vmin4,0

Vmax7Vmin4,0

Vmax7Vmin4,0

Vmax7Vmin4,0

Vmax7Minimalna i maksymalna wartość wolnych przestrzeni wypełnionych lepiszczem

VFBmin65

VFBmax80
VFBmin60

VFBmax80
 • C.1.2.ubijanie: 2x50 ud.

 • Badanie wg PN-EN 12697-8 p.5

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Minimalna zawartość wolnych przestrzeni w mieszance

VMAmin16


VMAmin16


 • C.1.2.ubijanie: 2x50 ud.

 • Badanie wg PN-EN 12697-8 p.5

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Odporność na działanie wody

ITSR80


ITSR80


 • C.1.1.ubijanie: 2x25 ud

 • Badanie wg PN-EN 12697-12 kondycjonowanie w 40ºC z jednym cyklem zamrażania- badanie w 15 ºC

ITSR80


ITSR80


 • C.1.1.ubijanie: 2x25 ud

 • Badanie wg PN-EN 12697-12 kondycjonowanie w 40ºC z jednym cyklem zamrażania- badanie w 15 ºC

ITSR80


ITSR80


 • C.1.1.ubijanie: 2x25 ud

 • Badanie wg PN-EN 12697-12 kondycjonowanie w 40ºC z jednym cyklem zamrażania- badanie w 15 ºC

Odporność na deformacje trwałe:

Maksymalny przyrost koleiny

Maksymalna głębokość koleiny


Nie dotyczy

WTSAIR0,30
PRDAIR5,00


WTSAIR0,30
PRDAIR5,00


 • C.1.20, wałowanie P98-P100

 • Badanie wg PN-EN 12697-22 metoda B,PN-EN13108:20 D.1.6, 60 ºC, 10000 cykli

WTSAIR0,10
PRDAIR3,00


WTSAIR0,10
PRDAIR3,00


 • C.1.20, wałowanie P98-P100

 • Badanie wg PN-EN 12697-22 metoda B,PN-EN13108:20 D.1.6, 60 ºC, 10000 cykliBETON ASFALTOWY DO WARSTWY ŚCIERALNEJ
a) Materiały

Do betonu asfaltowego do w-wy ścieralnej nawierzchni drogowej należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tabeli:
Materiał

Kategoria Ruchu

KR1-2

KR3-4

Wymiar górnego sita mieszanki mineralnej D1 , mm


5

8

11

8

11

Maksymalna wielkość granulatu U ,mm

40


Lepiszcze asfaltowe2

50/703, 70/100,

PMB 45/80-55,PMB45/80-6050/703,

PMB 45/80-55,PMB45/80-60Kruszywa mineralne
1 dot. również maksymalnego wymiaru górnego sita mieszanki w granulacie asfaltowym

2 prócz wymienionych można stosować inne lepiszcza nienormowe wg aprobat technicznych

3 nie zaleca się stosowania w regionach gdzie spodziewana temp nawierzchni wynosi poniżej 34ºc.
W wypadku granulatu asfaltowego ( w ilości większej niż 10% w stosunku do masy mieszanki) i mieszanki wykonanej na bazie asfaltu drogowego wymaga się stosowanie zapisu w p. 4.2.2.3 normy PN-EN 13108-1 dotyczącego temperatury mięknienia i penetracji.

W wypadku granulatu asfaltowego i mieszanki wykonanej na bazie asfaltu modyfikowanego ( lub dodatków modyfikujących ), ilość granulatu nie może być większa niż 10% w stosunku do masy mieszanki mineralno-asfaltowej.


b) Uziarnienie mieszanki i zawartość lepiszcza do w-wy ścieralnej ( projektowanie empiryczne)
Beton asfaltowy do w-w ścieralnych powinien mieć uziarnienie mieszanki mineralnej mieszczące się w podanych granicach i minimalną zawartość lepiszcza:


Właściwość

AC 5 S

KR1-KR2

AC 8 S

KR1-KR2

AC 11S

KR1-KR2

AC 8 S

KR3-KR4

AC11 S

KR3-KR4

Przesiew % m/m

Wymiar sita #, mm:Od

Do

Od

Do

Od

Do

Od

Do

Od

Do

16

-

-

-

-

100

-

-

-

100

-

11,2

-

-

100

-

90

100

100

-

90

100

8

100

-

90

100

70

90

90

100

70

95

5,6

90

100

70

90

-

-

70

85

-

-

2

50

70

45

65

845

60

45

60

45

55

0,125

9

24

8

20

8

22

8

20

8

22

0,063

7

14

6

12

6

12

6

12

6

12

Minimalna zawartosć lepiszcza

Bmin7,0

Bmin6,6


Bmin6,4

Bmin6,4

Bmin6,2


c) Wymagane właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej do w-w ścieralnejKategoria ruchu

KR1-2

KR3-4

Właściwości

Wymiar mieszanki

Zagęszczenie wg PN-EN 13108-20 i metoda badań

Wymiar mieszanki

Zagęszczenie wg

PN-EN 13108-20 i metoda badań

************

AC 5 S/ AC8 S

AC11S

 • C.1.2.ubijanie: 2x50 ud.

 • Badanie wg PN-EN 12697-8 p.4

AC18S

AC11S

 • C.1.3.ubijanie: 2x75 ud.

 • Badanie wg PN-EN 12697-8 p.4

Minimalna i maksymalna wartość wolnych przestrzeni

Vmin1,0

Vmax3,0
Vmin2,0

Vmax 4Minimalna i maksymalna wartość wolnych przestrzeni wypełnionych lepiszczem

VFBmin80

VFBmax90
VFBmin75

VFBmax90
 • C.1.2.ubijanie: 2x50 ud.

 • Badanie wg PN-EN 12697-8 p.5

Nie dotyczy

Minimalna zawartość wolnych przestrzeni w mieszance

VMAmin17


VMAmin16


 • C.1.2.ubijanie: 2x50 ud.

 • Badanie wg PN-EN 12697-8 p.5

Nie dotyczy

Odporność na działanie wody

ITSR90


ITSR90


 • C.1.1.ubijanie: 2x25 ud

 • Badanie wg PN-EN 12697-12 kondycjonowanie w 40ºC z jednym cyklem zamrażania- badanie w 15 ºC

ITSR90


ITSR90


 • C.1.1.ubijanie: 2x25 ud

 • Badanie wg PN-EN 12697-12 kondycjonowanie w 40ºC z jednym cyklem zamrażania- badanie w 15 ºC

Odporność na deformacje trwałe:

Maksymalny przyrost koleiny

Maksymalna głębokość koleiny


Nie dotyczy

WTSAIR0,30
PRDAIR5,00


WTSAIR0,30
PRDAIR5,00


 • C.1.20, wałowanie P98-P100

 • Badanie wg PN-EN 12697-22 metoda B,PN-EN13108:20 D.1.6, 60 ºC, 10000 cykli

*************************************************************************************************
Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna