Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowiePobieranie 2.66 Mb.
Strona23/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31

Określenia podstawowe

 • Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

 • Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

 • Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

 • Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

 • Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

 • Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

 • Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.


 • Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa w której mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę.

 • Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

 • Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

 • Warstwa technologiczna –konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej operacji

 • Podbudowa – górny element konstrukcyjny nawierzchni . Może być ułożona w jednej warstwie lub w kilku warstwach określanych jako górna lub dolna

 • Warstwa wyrównawcza – w-wa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu do układania pozostałych warstw

 • Warstwa ścieralna –górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z ruchem

 • Warstwa wiążąca –w-wa nawierzchni pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową.

 • Wejściowy skład mieszanki- przedstawienie składu mieszanki pod względem materiałów składowych , krzywej uziarnienia i procentowej zawartości lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno- asfaltowej – zazwyczaj jest to projekt laboratoryjny mieszanki

 • Wyjściowy skład mieszanki - przedstawienie składu mieszanki pod względem materiałów składowych , uśrednionych wyników uziarnienia i zawartości lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie – zazwyczaj dotyczy mieszanki wyprodukowanej.

 • Dodatek- materiał , który może być dodany do mieszanki w małych ilościach : tj włókna, polimery – dodane w celu poprawy cech mechanicznych mieszanki , jej urabialności lub koloru.

 • Granulat asfaltowy – określona ilość materiału do użycia jako materiał składowy w produkcji mieszanki w technologii na gorąco.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. oraz w pozostałych specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.2. materiały

2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2Asfalt


 • Na w-wę wiążącą KR1-2 – 50/70

 • Na w-wę ścieralną– KR1-2 - 50/70

Parametry podano poniżej w tabeli.:


Tabela - Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20´0,1 mm do 330´0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunków polskich


.

Właściwości

Metoda

Rodzaj asfaltu

 

 

badania

20/30

35/50

50/70

70/100

100/150

160/220

250/330

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

1

Penetracja w 25oC

0,1mm

PN-EN 1426

20-30

35-50

50-70

70-100

100-150

160-220

250-330

2

Temperatura mięknienia

oC

PN-EN 1427

55-63

50-58

46-54

43-51

39-47

35-43

30-38

3

Temperatura zapłonu, nie mniej niż

oC

PN-EN 22592

240

240

230

230

230

220

220

 

4


Zawartość składników rozpuszczal-nych, nie mniej niż

 

% m/m


PN-EN 12592

 

99


 

99


 

99

 

99


 

99


 

99


 

99


 

5


Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie więcej niż

 

% m/m


 

PN-EN 12607-1 

0,5


 

0,5


 

0,5

 

0,8


 

0,8


 

1,0


 

1,0


 

6


Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż

 

%


PN-EN 1426

 

55


 

53


 

50

 

46


 

43


 

37


 

35


 

7


Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż

 

oC

PN-EN 1427

 

57


 

52


 

48

 

45


 

41


 

37


 

32


WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE

 

8


Zawartość parafiny,

nie więcej niż%

PN-EN 12606-1

 

2,2


 

2,2


 

2,2

 

2,2


 

2,2


 

2,2


 

2,2


 

9


Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej niż

 

oC

PN-EN 1427

 

8


 

8


 

9

 

9


 

10


 

11


 

11


 

10


Temperatura łamliwości, nie więcej niż

 

oC

PN-EN 12593

Nie ok-reśla się

 

-5


 

-8

 

-10


 

-12


 

-15


 

-16


Zawartość lepiszcza w mieszance powinna wynosić co najmniej 3,0%.


2.3Wypełniacz


Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną należy stosować wypełniacz o wymiarze od 0 do 0,125 mm (np. mączkę wapienną) spełniający wymagania zawarte w normie PN-EN 13043:2004 i WT-1 Kruszywa 2008 . Przesiew [% (m/m)] dla wypełniacza podano w tabeli poniżej:

Tabela 1aSito #, mm

Ogólny zakres dla poszczególnych wyników

Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez producenta

2

0,125


0,063

100

od 85 do 100

od 70 do 100


-

10

10
2.4Kruszywo


Do mieszanek mineralno-asfaltowych można stosować kruszywo naturalne uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie ( żwir , piasek, żwir kruszony , kruszywo łamane ze skał, kruszywo z nadziarna i otoczaków) i sztucznych, uzyskiwanych w wyniku procesu przemysłowego (obróbki termiczne, modyfikacje). Do tych ostatnich należy zaliczyć: kruszywo z żużli wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.2.5Emulsja asfaltowa kationowa


Do połączeń między warstwowych należy stosować drogową emulsję asfaltową spełniającą wymagania ST dotyczącej oczyszczenia i skropienia warstw.

2.6Środek adhezyjny


Należy stosować środek adhezyjny spełniający wymagania aprobaty technicznej.

Jeżeli w mieszance jest więcej niż 20% (m/m) grysów o charakterze kwaśnym ( skały granitowe) rodzaj i ilość środka adhezyjnego należy ustalić indywidualnie w zależności od zastosowanego asfaltu i grysów


Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna