Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie


Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowyPobieranie 2.66 Mb.
Strona22/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.


7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


Obmiar robót stanowi wartości pomocnicze w celu określenia ilości przerobów w okresie budowy i nie stanowi podstawy do rozliczenia kontraktu- ryczałt

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie


Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostką obmiarową


8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, st i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne


9. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i rozliczenia robót


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności rozliczenia w/w robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania określonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz określonych wymogach formalno-prawnych.
9.2. Zakres prac


Cena ułożenie 1m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

 • prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 • oznakowanie robót,

 • przygotowanie i zakup mieszanki z kruszywa,( zgodnie z receptą) w kopalni ( nie dotyczy kruszywa pochodzącego z rozbiórki),

 • dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub pośrednio na odkład a potem na miejsce wbudowania.

 • rozłożenie mieszanki,

 • zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

 • uzupełnienie kruszywem podbudowy w miejscach, gdzie niema zamkniętej struktury

 • przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,

 • utrzymanie podbudowy w czasie robót.

Koszt skropienia podbudowy emulsją asfaltową rozliczono niezależnie w ST dotyczącej oczyszczenia i skropienia w-w konstrukcyjnych.10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


lp


Nr normy

Tytuł

Norma zastępująca

1.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

aktualna

2.

PN-B-06714-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

Norma wycofana bez zastąpienia

3.

PN-B-06714-15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

PN-EN 933-1:2000  
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania

4.

PN-B-06714-16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

PN-EN 933-4:2001  
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu

5.

PN-B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

PN-EN 1097-5:2001
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

6.

PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

PN-EN 1097-6:2002
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

7.

PN-B-06714-19

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

PN-EN 1367-1:2001
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

8.

PN-B-06714-26

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

PN-EN 1744-1:2000
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna

9.

PN-B-06714-28

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

jw.

10.

PN-B-06714-37

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

aktualna

11.

PN-B-06714-39

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego

PN-EN 1744-1:2000
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna

12.

PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

PN-EN 1097-2:2000
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody oznaczania odporności na rozdrabianie

13.

PN-B-11112

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13242:2004

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym14.

PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

jw

15.

PN-B-32250Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawPN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

16.

PN-S-06102

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

aktualna

17.

PN-S-96023

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

aktualna

18.

BN-84/6774-02

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych

wycofana

19.

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

jw

20

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

jw

21.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

jw

22

BN-70/8931-06

Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym

jw

23.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

jw

Uwaga


Wszelkie wątpliwości dotyczące zastosowania właściwych wymagań normowych należy omówić z Inżynierem Budowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


D-05.03.05


 • Warstwa wiążąca i ścieralna

z betonu asfaltowego (AC)

1. WSTĘP


Ilekroć w niniejszym opracowaniu będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) to należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB)

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem: podbudowy, w-wy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, w ramach Budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr2904D w miejscowości Mościsko”.  1. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji technicznej wykonanej dla zadania wymienionego wyżej.

  1. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni bitumicznych:


skrzyżowanie z drogami gminnymi – KR1-2

  • w-wa wiążąca z betonu asfaltowego– AC 16W - przy krawędzi ścieku

  • w-wa ścieralna z betonu asfaltowego - AC 11S. - przy krawędzi ścieku


  1. Pobieranie 2.66 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna