Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowiePobieranie 2.66 Mb.
Strona21/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31

3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót


Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:


 1. walców ogumionych i stalowych, kombinowanych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

 2. Beczkowozy i węże - w celu zapewnienia optymalnej wilgotności podbudowy

Wykonawca powinien zapewnić dostęp do wody ( np. z hydrantu miejskiego) po uzgodnieniu z właścicielem sieci wodociągowej

co do warunków korzystania z urządzeń wodociągowych. 1. sprzęt brukarski, łopaty

 2. równiarka, spychacz – jeżeli pozwalają na wykorzystanie takiego sprzętu warunki terenowe ew. ładowarki i koparki z szeroką łyżką

 3. innego typu sprzęt , który wykonawca uzna za właściwy


4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów


Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem podczas przewozu


5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża pod podbudowę


Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST dotyczące ułożenia stabilizacji technologicznej oraz wykonania robót ziemnych
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach proponuje się w nie większych niż co 10 m.


5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa


Założono zakup i dostawę mieszanki kruszywa z kopalni. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

Pomimo, że zaleca się wbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu w praktyce, materiał najczęściej gromadzony jest w hałdzie na odkładzie w miejscu budowy.


5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki


Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 15-20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W przypadku gdy ułożona i zagęszczona podbudowa miejscami jest „ niezamknięta” należy zastosować doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.


Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy oraz minimalne moduły odkształcenia podano w normie PN-S-06102 i w pkt 6.4.8 .Po ułożeniu podbudowy warstwę kruszywa należy skropić emulsją zgodnie z ST dotyczącym skropienia warstw w-w konstrukcyjnych.


5.5. Utrzymanie podbudowy


Podbudowa po wykonaniu, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
5.6 Odcinek próbny

Ułożenie i zagęszczenie mieszanki na odcinku próbnym należy ustalić z Inżynierem Budowy. Zaleca się ułożenie mieszanki na odcinku nie mniejszym niż 200m26. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Podane niżej tolerancje i częstotliwość badań są wynikiem interpolacji wymagań normowych .
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wskazać źródło dostarczanego kruszywa oraz przedłożyć Inżynierowi dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych.

6.3. Badania w czasie robót


6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy poniżej


Częstotliwość badań

Lp.

Wyszczególnienie badań


Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie (m2)

1

Uziarnienie mieszanki

wg norm

2

Wilgotność mieszanki


jw.

3

Zagęszczenie warstwy


W 2 przekrojach na każde 1000 mb – pomiar płytą i met. Proctora


4

Badanie właściwości kruszywa – analiza sitowa ( wskaźnik różnoziarnistości U, wodoprzepuszczalność k)

raz na 10 000m2 i przy każdej zmianie kruszywa


6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.


6.3.3. Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%


6.3.4 Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN-S-06102:1997. - kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy

 2,2
JEZDNIA- podbudowa zasadnicza:

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym


Wskaźnik zagęszczenia IS nie

mniejszy niż

Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mmMinimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa

niż, %
40 kN

50 kN

od pierwszego obciążenia E1

od drugiego obciążenia E2

60

80

120
1,0

1,0


1,03

1,40

1,25


1,10

1,60

1,40


1,20

60

80

100120

140


180

CHODNIK, ŚCIEŻKA ROWEROWA- podbudowa pomocnicza:

E2>80 MPa, E2/E1 < 2,2
6.3.5 Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznieLp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

Pomiar i Odchyłki

1

Szerokość podbudowy

co 100 m

 • w stos. do szerokości projektowej nie może się różnić o więcej niż  5 cm

 • szersza podbudowa od w-wy leżącej na niej w przypadku braku obramowania krawężnikiem- 25 cm

 • pomiar taśmą mierniczą

2

Równość podłużna

jw

 • nierówności nie mogą przekraczać- 20 mm dla podbudowy zasadniczej i pomocniczej

 • pomiar łatą 3 metrową

3

Równość poprzeczna

jw

jw

4

Spadki poprzeczne*)

jw

 • na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %.

 • pomiar łatą z poziomicą elektroniczną lub niwelatorem
5

Rzędne wysokościowe

na wszystkich hektometrach i na łukach pionowych

 • pomiar niwelatorem

 • Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi rzeczywistymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać od + 2 cm do -2 cm
6

Ukształtowanie osi w planie*)

co 100m

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.

7

Grubość podbudowy

co 100m

 • względem projektowej odchyłka nie powinna przekraczać  2 cm

 • pomiar niwelatorem lub miarką

8

Nośność podbudowy:

- moduł odkształcenia
 

co najmniej w 2 przekrojach na każde1000 m • Pomiar płytą dynamiczną i statyczną
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

.Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna