Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowiePobieranie 2.66 Mb.
Strona20/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31

Badania w czasie robót


 1. Badania lepiszczy do skropienia w-w konstrukcyjnych

Ocena lepiszczy powinna być oparta na aprobacie technicznej producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy lepkość.

7. przedmiar i obmiar robót

  1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót


Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.
  1. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa


Jednostką przedmiarową/ obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i PN-S-96025:2000 ( lub innych dokumentów normowych ) dały wyniki pozytywne.


 1. podstawa płatności

  1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.
  1. Zakres prac


Cena oczyszczenia i skropienia 1m2 warstwy obejmuje:

 • mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą

 • ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.

 • dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,

 • podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

 • skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

 • przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej


 1. przepisy związane

Normy


. PN-C-04024:1991

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

. PN-EN 12591:2002

. PN-S-04001:1967Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. PN-S-96025:2000


Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania


. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 536:2002

Maszyny Drogowe. wytwórnie mieszanek mineralno- asfaltowych . Wymagania bezpieczenstwa

Uwaga

Wszelkie wątpliwości dotyczące zastosowania właściwych wymagań normowych należy omówić z Inżynierem Budowy

Inne dokumenty
 • Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

 • K. Błażejowski, S.Styk . Technologia warstw asfaltowych wyd.2004 WKŁ Warszawa


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 04.04.02 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie1. WSTĘP

Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych


1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy i wyrównań z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach Budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr2904D w miejscowości Mościsko”.
1.2 Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 „ Wymagania ogólne”.


1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem:

 • podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Grubości podbudów podano w dokumentacji technicznej.

Kruszywa zakupione winny spełniać wymagania norm PN-S-06102:1997 i /lub PN-EN 13242:2004 z zastrzeżeniem n/w uwagi.

Uwaga. Producenci mogą stosować różne dokumenty w oparciu o które wyrób budowlany nadaje do stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, co oznacza że w/w normy nie są dokumentem do obowiązkowego stosowania.

W związku z brakiem krajowego dokumentu aplikacyjnego w praktyce producent może stosować normy PN-S-06102:1997 , PN-EN 13242:2004 (przy założeniu, że będzie je stosował) razem lub jedną z nich, co oznacza że producent może deklarować właściwości swoich wyrobów wg w/w norm.

W niniejszej specyfikacji przyjęto, że kruszywa do wykonania podbudowy jako materiał powinny spełniać wymagania normy PN – EN 13242:2004 (ew. w uzupełnieniu niektórych brakujących właściwości – wymagania wg PN-S-06102:1997), natomiast ułożenie na budowie podbudowy z kruszywa, przeprowadzenie badań i prób dotyczących analizy sitowej, zagęszczenia, cech geometrycznych ( spadki, rzędne, grubość w-wy itd.) - wykonanych przez laboratorium Wykonawcy wg PN-S-06102:1997.

Zamawiający może zmienić wymagania dotyczące kruszyw.

1.4.Określenia podstawowe Wpisz tutaj swoje pytanie, a potem kliknij przycisk wyszukaj.


1.4.1 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej lub chodnikowej.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3 Kruszywo drobne – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d = 0 oraz D ≤6,3mm

1.4.4 Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d ≥1mm oraz D >2mm

1.4.5 Kruszywo o ciągłym uziarnieniu – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw drobnych i grubych w której D>6,3mm i d=0

1.4.6 Wymiar kruszywa – oznaczenie kruszywa poprzez określenie dolnego(d) i górnego (D) wymiaru sita jako d/D (nie mniejszy niż 1,4)

Oznaczenie dopuszcza obecność pewnej ilości ziarn które pozostają na górnym sicie (nadziarno- kruszywo pozostaje na większym z granicznych sit) i pewnej ilości ziarn które mogą przejść przez dolne sito (podziarno -kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d może wynosić 0.


1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00


Wykonawca powinien zapewnić miejsce składowania kruszywa w uzgodnieniu z Inżynierem Budowy. .

2.2. Rodzaje materiałów


Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia skał magmowych i osadowych

W celu podwyższenia stabilności podbudowy można zastosować mieszanki kruszyw naturalnych z żużlem lub z kruszywem łamanym

(skalnym) lub z przekruszonym nadziarnem kruszywa naturalnego.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.Do skropienia podbudowy z kruszywa będącej częścią nawierzchni bitumicznej należy zastosować kationową emulsję asfaltową. Zakres prac i opis zastosowanych materiałów ujęto w specyfikacji dotyczącej oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
2.3 Wymagania dla kruszywa
2.3.1. Uziarnienie kruszywa wg norm PN-S-06102:1997 i PN-EN 13242:2004Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 lub spełniać wymagania norm podanych w pkt. 1.3
1-2 kruszywo na podbudowę ( pomocniczą i zasadniczą)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

Podstawowe wymagania dotyczące uziarnienia dla kruszyw o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 13242:2004 przedstawiono poniżej:

wymiar

mm

Procent przechodzącej masy

KATEGORIA G

d=0


oraz D>6,3

2D

1,4 D

D

d

d/2

-

100

85-99

-

-

Ga85

100

98-100

85-99

-

-

Ga80

100

-

75-99

-

-

Ga75

Kategoria tolerancji dla typowego uziarnienia dla kruszywa o ciągłym uziarnieniu deklarowane przez producenta:


Graniczne odchylenia

procent przechodzącej masy

Kategoria GTa

sito D mm

sito D/2 mm

sito 0,063 mm

+/- 5

+/- 10

+/- 3

GTa10

jw

+/- 20

+/- 4

GTa20

+/-7

+/- 25

+/-5

GTa25

Uwagi do powyższych tabel oraz wymagania dla kruszyw grubych i drobnych podane są w PN-EN 13242:2004
2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa w zależności od stosowanej normy powinny spełniać wymagania określone w tablicy poniżej

Lp


Wyszczególnienie

właściwości

Wymagania wg PN-S-06102:1997

Wymagania wg PN-EN 13242:2004

Podbudowa zasadnicza

Podbudowa pomocnicza

Badania

kruszywa


Podbudowa zasadnicza

Podbudowa pomocnicza

Badania

kruszywa


1

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)

od 2 do 10

od 2 do 12

PN-B-06714-15

f12

f12

PN-EN 933-1:2000  2

Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż

5

10

PN-B-06714-15

GA75- GA85

GA75- GA85

Jw.

3

Zawartość ziarn nieforemnych

%(m/m), nie więcej niż35

40

PN-B-06714-16

SI 40


SI40
PN-EN 933-4:2001 4

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż

1

1


PN-B-04481

-

-

-


5

Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, %

od 30 do 70

od 30 do 70

BN-64/8931-01

-

-

-


6

Ścieralność w bębnie Los Angeles

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż


35
3050
35PN-B-06714-42LA35


-

LA50


-


PN-EN 1097-2:2000

7

Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż

3

5

PN-B-06714-18

WA242

WA242

PN-EN 1097-6:2000  8

Mrozoodporność, ubytek masy po n cyklach zamraża-

nia, %(m/m), nie więcej niż


5

po 25 cyklach


10

po 25 cyklachPN-B-06714-19

F2*
po 10 cyklach

F4*
po 10 cyklach

PN-EN 1367-1:2001

9


Rozpad krzemianowy i żela-

zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż


-

-


PN-B-06714-37

PN-B-06714-39


-

-

-


10

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż

1

1


PN-B-06714-28

AS deklarowana


AS deklarowana
PN-EN 17441:2000

11

Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu IS  1,00

b) przy zagęszczeniu IS  1,03


80

12060

-PN-S-06102 zał. A-

-

-


*- wartość interpolowana

**- wartości dla kruszyw o ciągłym uziarnieniu


W normie PN-EN 13242:2004 określono również następujące wymagania:

 • kształt kruszywa grubego – wskaźnik płaskości ( określenie w PN-EN 933-3:1999)- kategoria FI

 • ziarna przekruszone lub łamane oraz ziarna całkowicie zaokrąglonych w kruszywach grubych (PN-EN 933-5:2000) – kategoria C

 • odporność na ścieranie kruszywa grubego (PN EN 1097-1:2000)- kategoria MDE

 • odporność na uderzenia (PN-1097-2:2000)- kategoria

 • gęstość ziarn zaleznie od wymiarów ziarn (PN-1097-2:2000)

 • zawartośc siarki całkowitej (PN-EN 1744-1:2000)- kategoria S

 • zgorzel słoneczna bazaltu (PN-EN 1367-3:2002)- kategoria SB


2.3.3. Woda

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004


Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna