Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie


SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętuPobieranie 2.66 Mb.
Strona18/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót


Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 • ładowarek i koparek z czerpakami profilowymi

 • równiarek, spycharek- jeżeli jest możliwe ich zastosowanie

 • walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

 • samochody samowyładowcze

 • łopaty, kilofy, taczki, sprzęt brukarski

 • inny jeśli Wykonawca uzna, że będzie niezbędny

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.


4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów


Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w poszczególnych specyfikacjach łącznie z ogólną w pkt 4.

W przypadku nadmiaru materiału pozostałego po wyprofilowaniu lub niedoboru materiału niezbędnego do profilowania należy postępować zgodnie z pkt. 4.1 ST D-00.00.00


4.3. Transport kruszywa


Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.


5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa


Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 (lub obciążeń płytowych wg PN-S-02205:1998- jeśli zadecyduje o tym Inżynier Budowy -

należy wtedy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.)

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości.

W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.


5.3. Odcinek próbny


Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego, chyba że Wykonawca będzie chciał wykonać

odcinek próbny w celu: •       stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

 •       określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po zagęszczeniu,

 •       ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej na budowie.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinającej


Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w stanie suchym.

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy konstrukcyjnej. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Miejsce i ilość badań oraz pomiarów będzie wskazane przez Inżyniera. Liczba pomiarów powinna być dostosowana ( interpolowana) do ilości wykonanych robót dla poszczególnych zadań.


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć deklarację zgodności producenta piasku spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004.


6.3 Badania w czasie robót – wykonanie w-wy odsączającej


6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odcinającej:

Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 50 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6

Ukształtowanie osi w planie *)

co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7

Grubość warstwy

Podczas budowy:

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m28

Zagęszczenie, wilgotność kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.6.3.3 Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.6.3.5 Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.6.3.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej nie powinien być mniejszy od 1.

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.


6.3.9 Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi


Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.


7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej w-wy odcinającej i podsypek

Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostką obmiarową.8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.9. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I

TYMCZASOWYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i robót

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i robót jw. podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Zakres prac:Cena wykonania 1m2 warstwy odcinającej/ podsypki z kruszywa obejmuje:

 • prace pomiarowe i przygotowawcze

 • dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

 • wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

 • zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

 • przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

 • utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE


PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-EN13043:2004


Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242:2004

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-02205:1998

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

BN-70/8931-05

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych

Wszelkie wątpliwości dotyczące zastosowania odpowiednich wymagań normowych należy omówić z Inżynierem Budowy.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHD - 04.03.01.
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

 1. Pobieranie 2.66 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna