Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie


Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłożaPobieranie 2.66 Mb.
Strona17/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31

6.2.8 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża


Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża (koryta)/

Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostką obmiarową.8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.9. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I

TYMCZASOWYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Koszt robót tymczasowych i towarzyszących ujęto w cenie jednostki obmiarowej podanej niżej:

9.2. Cena jednostki obmiarowej:


Cena wykonania 1 m2 wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża (koryta) obejmuje:

 • prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 • odspojenie gruntu

 • w przypadku sytuacji opisanej w pkt 5.4 dowóz i pozyskanie ( lub zakup ) dodatkowego gruntu.

 • załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub na składowisko wraz z kosztami składowania ( ew. najpierw na odkład a potem na składowisko)

 • profilowanie podłoża,

 • zagęszczenie,

 • utrzymanie podłoża w należytym stanie,

 • przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m3 pozostałości gruzu, gruntu obejmuje: • załadunek i wywóz na odl. 15km


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-S-02205:1998

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

BN-70/8931-05

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych

Uwaga


Wszelkie wątpliwości dotyczące zastosowania odpowiednich wymagań normowych należy omówić z Inżynierem Budowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHD - 04.02.01

 • Warstwa odcinająca


1. WSTĘP


Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej z kruszywa w ramach Budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr2904D w miejscowości Mościsko”.
1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 „ Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

 • warstwy odcinającej z piasku

 • podsypek piaskowych i piaskowo-cementowych

1.4. Określenia podstawowe


Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.oraz D -02.00.01.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaj materiału na warstwę odcinającą i wymagania


Materiałem zalecanym do stosowania w/w warstwy jest piasek spełniający wymagania    PN-EN 13242:2004

Kruszywa do wykonania warstw powinny spełniać następujące warunki:a) szczelności, określony zależnością:

gdzie:


D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

b) zagęszczalności, określony zależnością:gdzie:


U - wskaźnik różnoziarnistości,

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę,

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę.
Podstawowe wymagania uziarnienia dla kruszyw drobnych przedstawia tabela:


wymiar

mm

Procent przechodzącej masy

KATEGORIA G

d=0


oraz D≤6,3

2D

1,4 D

D

d

d/2

100

98-100

85-99

-

-

Ga85

100

98-100

80-99

-

-

Ga80

Kategoria tolerancji dla typowego uziarnienia dla kruszywa drobnego deklarowane przez producenta:
Graniczne odchylenia

procent przechodzącej masy

Kategoria GTa

sito D mm

sito D/2 mm

sito 0,063 mm

+/- 5

+/- 10

+/- 3

GTF10

jw

+/- 20

+/- 4

GTF20

+/-7

+/- 25

+/-5

GTF25

Uwagi do powyższych tabel i pozostałe wymagania podane są w PN-EN 13242:2004.
2.2. Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna