Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowiePobieranie 2.66 Mb.
Strona11/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

4. TRANSPORT


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nimi.

4.1. Transport gruntów


Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót ziemnych podano również w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1.1. Wykonanie nasypów

a) Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
Przygotowanie podłoża bez wymiany gruntów słabych obejmuje wykonanie następujących prac:

  • wytyczenie trasy, usunięcie ew. darniny i ziemi urodzajnej opisanej w odrębnej ST,

  • zagęszczenie podłoża zgodnie z pkt 5.1.3

  • po sprawdzeniu zagęszczenia i nośności podłoża- po uzyskaniu niezadowalających wyników należy rozważyć ułożenie geowłókniny separacyjnej ( rozścieloną na całej szerokości dolnej warstwy nasypu i przytwierdzić metalowymi szpilkami do podłoża -sposób rozłożenia i mocowania brytów należy przyjąć zgodnie z zaleceniami producenta.) lub podjać inne działania zmierzające do uzyskania właściwego zagęszczenia i nośności (opisano w punkcie 5.1.1)

Podłoże na którym będzie układana pierwsza warstwa nasypu powinno być zagęszczone i wyprofilowane do wymaganych w projekcie spadków podłużnych i poprzecznych. Zagęszczanie podłoża powinno spełniać wymagania podane w normie PN-S-02205 :1998 dla drogi o ruchu ciężkim i bardzo ciężkiego tj. wskaźnik zagęszczenia Is≥0,95 ( dla wykopu wykonanego pod ułożenie kolektora i przepustu nie mnej niż 0,97) lub w przypadku wymiany gruntów słabych w podłożu, wtórny moduł odkształcenia E2≥40 MPa a wskaźnik odkształcenia Io≤3.

  1. Wykonanie nasypu

Grunt rozłożony równomiernie powinien posiadać wilgotność wn zbliżoną do wilgotności optymalnej, lecz nie mniejszą niż wn  wopt przy czym górna granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczanie próbne maszynami przewidzianymi do zastosowania na budowie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie nasypu w sąsiedztwie budowli betonowych. Należy tam wykonać zagęszczanie gruntu również za pomocą lekkich maszyn zwiększając o 50% liczbę przejazdów po jednym śladzie lub zmniejszając o połowę grubość warstwy zagęszczającej.

Zagęszczenie każdej z formowanych warstw z gruntów niespoistych powinno spełniać wymagania podane w PN-S 02205:1998(rysunek wg normy 3 i 4 -poniżej). Wskaźnik zagęszczenia zasypek gruntem ew. rowów, dołów po usunięciu drzew, zasypek kolektora , studni, przepustu itp. w pasie drogowym powinno wynosić nie mniej niż 1,0
Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna