Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowiePobieranie 3,68 Mb.
Strona10/31
Data24.02.2019
Rozmiar3,68 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31

MATERIAŁY (GRUNTY)

  1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 pkt 2 oraz w niniejszej ST

2.2. Podział gruntów


Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998Lp.

Wyszczególnienie właściwości

Jednostki

Grupy gruntów

niewysadzinowe

wątpliwe

wysadzinowe

1

Rodzaj gruntu

 

 • rumosz niegliniasty

 • żwir

 • pospółka

 • piasek gruby

 • piasek średni

 • piasek drobny

 • żużel nierozpadowy

 • piasek pylasty

 • zwietrzelina gliniasta

 • rumosz gliniasty

 • żwir gliniasty

 • pospółka gliniasta

mało wysadzinowe

 • glina piaszczysta zwięzła, glina zwięzła, glina pylasta zwięzła

 • ił, ił piaszczysty, ił pylasty

bardzo wysadzinowe

 • piasek gliniasty

 • pył, pyłpiaszczysty

 • glina piaszczysta, glina, glina pylasta

 • ił warwowy

2

Zawartość cząstek

£ 0,075 mm

£ 0,02 mm


 

%


 

 

< 15< 3

 

 

od 15 do 30od 3 do 10

 

 

> 30> 10

3

Kapilarność bierna Hkb

 

m


 

< 1,0

 

³ 1,0


 

> 1,0


4

Wskaźnik piaskowy WP

 

 

> 35


 

od 25 do 35 

< 25

2.3. Grunty i materiały do nasypów


Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów (powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998 podano niżej:

 


Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne

z zastrzeżeniami

Treść

zastrzeżenia

Na dolne warstwy nasypów poniżej strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

2. Żwiry i pospółki, również gliniaste

3. Piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne i łamane

4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji żwirowo-kamienistej (morenowe) o wskaźniku różnoziarnistości U³15

5. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne ze starych zwałów (powyżej 5 lat)
6. Łupki przywęgłowe przepalone

7. Wysiewki kamienne o zawartości frakcji iłowej poniżej 2%1. Rozdrobnione grunty skaliste miękkie

gdy pory w gruncie skalistym będą wypełnione gruntem lub materiałem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły piaszczyste i pyłygdy będą wbudowane w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem pylastych piasków próchnicznych

do nasypów nie wyższych niż 3 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste oraz inne o w< 35%

w miejscach suchych lub przejściowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz inne grunty o granicy płynności wL od 35 do 60%

do nasypów nie wyższych niż 3 m: zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej ponad 2%

gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości większej od kapilarności biernej gruntu podłoża

8. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne z nowego studzenia (do 5 lat)

o ograniczonej podatności na rozpad - łączne straty masy do 5%

9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione materiałem drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i mieszaniny popiołowo-żużlowe

gdy zalegają w miejscach suchych lub są izolowane od wody

Na górne warstwy nasypów w strefie przemarzania

1. Żwiry i pospółki

2. Piaski grubo i średnio-

ziarniste

3. Iłołupki przywęglowe przepalone zawierające mniej niż 15% ziarn mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiadają-

cym pospółkom lub żwirom


1. Żwiry i pospółki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyły piaszczyste i pyły

4. Gliny o granicy płynności mniejszej niż 35%

5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z węgla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej >2%pod warunkiem ulepszenia tych gruntów spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne popioły itp.

7. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskaźniku nośności wnoś³10

W wykopach i miejscach zerowych do głębokości przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty wątpliwe i wysadzinowe

gdy są ulepszane spoiwami (cementem, wapnem, aktywnymi popiołami itp.)

 

Do wbudowania w korpus nasypu bez ograniczeń nadają się :

 • żwiry i pospółki również gliniaste

 • mieszanki i piaski o wskaźniku równoziarnistości U>5 na warstwy górne 0,5 m; U>3 na warstwy dolne

 • piaski gliniaste z domieszką frakcji żwirowo – kamienistej o wskaźniku równoziarnistości U>15

 • wysiewki kamienne – odpady z przeróbki skał twardych (niesort 0-63mm) o zawartości frakcji iłowej poniżej 2%

 • inne materiały zatwierdzone przez Inżyniera

Przy ograniczeniu do miejsc powyżej poziomu wahania wód gruntowych i miejsc zabezpieczonych przed wpływem wód powierzchniowych:

 • piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste o granicy płynności poniżej 35%

 • wysiewki kamienne – odpady z przeróbki skał (niesort 0-63mm) o zawartości frakcji iłowej 2% - 10%

Natomiast do ewentualnej wymiany warstw słabonośnych (jeśli takie znalazłyby się w podłożu) w podłożu nasypów można zastosować:

Poniżej zwierciadła wód gruntowych

 • żwiry i pospółki oraz mieszanki o wskaźniku równoziarnistości U>15

 • rozdrobnione grunty skaliste – odpady z przeróbki skał twardych frakcji 200 – 63mm

 • gruz betonowy oraz inne materiały zatwierdzone przez Inżyniera Budowy

powyżej zwierciadła wód gruntowych

 • rozdrobnione grunty skaliste – odpady z przeróbki skał twardych frakcji 0 – 63mm

 • oraz inne grunty zakwalifikowane do wbudowania w korpus nasypów bez ograniczeń wynikające z tabel podanych wyżej

2.3.1 Ukop i dokop


Miejsce dokopu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem Budowy. Przewiduje się wykonania ukopu w pasie drogowym.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ew. ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do wbudowania. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera.

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ew. ukopu powinno się przeprowadzić rekultywację jeśli taką zarządzi Inżynier Budowy.
2.4. Zasady wykorzystania gruntów z wykopów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów będą przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów, jeśli spełniają wymagania ST, dokumentacji i norm dotyczących robót ziemnych oraz w uzgodnieniu z Inżynierem..

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład a następnie na właściwe składowisko odpadów ( takie rozwiązanie założono w ST )lub bezpośrednio na składowisko. Odległość wywozu przewidziano do 20 km.

Koszty z tytułu składowania lub/i utylizacji ponosi Wykonawca. Zapewnienie terenów na odkład i składowisko należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w nadrzędnych do ST dokumentach umowy.


3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt do robót ziemnych


Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

 • odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

 • jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp. , stosownie do istniejących warunków terenowych),

 • transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

 • sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

 • pompy do odwodnienia terenu

   

3.3. Dobór sprzętu zagęszczającego

W tablicy poniżej podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.

 

Rodzaje urządzeń zagęszczającychRodzaje gruntu

Uwagi o przydatności maszyn

niespoiste: piaski, żwiry, pospółki

spoiste: pyły, gliny, iły

gruboziarniste i kamieniste

grubość warstwy

[ m ]


liczba przejść

n ***


grubość warstwy

[ m ]


liczba przejść

n ***


grubość warstwy

[ m ]


liczba przejść

n ***


Walce statyczne gładkie *

0,1 do 0,2

4 do 8

0,1 do 0,2

4 do 8

0,2 do 0,3

4 do 8

1)

Walce statyczne okołkowane *

-

-

0,2 do 0,3

8 do 12

0,2 do 0,3

8 do 12

2)

Walce statyczne ogumione *

0,2 do 0,5

6 do 8

0,2 do 0,4

6 do 10

-

-

3)

Walce wibracyjne gładkie **

0,4 do 0,7

4 do 8

0,2 do 0,4

3 do 4

0,3 do 0,6

3 do 5

4)

Walce wibracyjne okołkowane **

0,3 do 0,6

3 do 6

0,2 do 0,4

6 do 10

0,2 do 0,4

6 do 10

5)

Zagęszczarki wibracyjne **

0,3 do 0,5

4 do 8

-

-

0,2 do 0,5

4 do 8

6)

Ubijaki szybkouderzające

0,2 do 0,4

2 do4

0,1 do 0,3

3 do 5

0,2 do 0,4

3 do 4

6)

Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg zrzucane z wysokości od 5 do 10 m

2,0 do 8,0

4 do 10 uderzeń w punkt

1,0 do 4,0

3 do 6 uderzeń w punkt

1,0 do 5,0

3 do 6 uderzeń w punkt

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ³ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.

3) Mało przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie.

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna