Zarząd dróg I zieleni w gdańskuPobieranie 144,15 Kb.
Data28.11.2017
Rozmiar144,15 Kb.


ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKUSygn. akt 97/B/ZP/2014

Gdańsk, dnia 14.10.2014r.Do Wykonawców

ubiegających się o udzielenie

n/w zamówienia publicznego
dot.: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa 25 sztuk parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku’’.Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone zapytania dotyczące treści SIWZ, które wraz z odpowiedziami Zamawiającego zostały zamieszczone poniżej:


Pytanie 1:

„Czy lokalizacja 25 szt. Parkomatów jest uzgodniona przez Zamawiającego z odpowiednimi instytucjami tj. zarządcą dróg gminnych Gdańsk oraz zarządcą dróg powiatowych Gdańsk?’’Odpowiedź 1:

Zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985 r. o Drogach publicznych w mieście na prawach powiatu jakim jest Gdańsk zarządcą wszystkich dróg publicznych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) oraz organem zarządzającym ruchem jest Prezydent Miasta Gdańska. W związku z powyższym jedynym organem uzgadniającym wszystkie lokalizacje parkometrów jest Zamawiający.


Pytanie 2:

,,Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ? Czy Zamawiający dokonał bądź dokona zgłoszenia, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, miejsca lokalizacji parkomatów; w odpowiednich instytucjach ?’’Odpowiedź 2:

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla Zamawiającego wynika z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o Drogach publicznych, zgodnie z którym Zamawiający sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.


Pytanie 3:

,,Czy Wykonawca będzie zobligowany do uzyskania jakichkolwiek uzgodnień lokalizacji parkomatów, jeżeli tak, to jakie uzgodnienia będą konieczne przed montażem parkomatów przez Wykonawcę i w jakich instytucjach konieczne będzie dokonanie takich uzgodnień przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ?’’Odpowiedź 3:

Wykonawca nie będzie zobowiązany do uzyskania jakichkolwiek uzgodnień lokalizacji parkometrów, gdyż w chwili zawarcia umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego Projekt Organizacji Ruchu Drogowego, na którym będą naniesione wszystkie lokalizacje parkometrów. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie zgody na zajęcia pasa drogowego pod roboty budowlane u Zamawiającego, co powinno nastąpić ze stosownym wyprzedzeniem robót w terenie.


Pytanie 4:

,,Czy Parkomaty będą musiały posiadać w swej funkcjonalności możliwość wnoszenia opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie ? Informujemy, iż niniejsza funkcjonalność zdecydowanie poprawia statystykę ściągalności opłaty dodatkowej co jest jednocześnie ułatwieniem dla Zamawiającego (Administratora Strefy) jak i dla Klienta który opłatę dodatkową może uiścić bezpośrednio i na miejscu w każdym parkomacie w SPP bez konieczności udania się do Biura SPP lub Oddziału Banku.’’

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie przewiduje zastosowania takiej funkcji.


Pytanie 5:

,,Ile dni lub godzin szkoleń wskazanych przez Zamawiającego pracowników, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy ? Informujemy iż jeden dzień szkolenia tj. 8 godzin, jest wystarczającym czasem do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi i bieżącej eksploatacji urządzeń (parkomatów) oprogramowania oraz ich serwisowania;’’Odpowiedź 5:

Zamawiający, zgodnie z zapewnieniem Wykonawcy o wystarczającej ilości 8 godzin na szkolenia, przyjmuje ten okres za wystarczający.Pytanie 6:

,,Zamawiający w punkcie 3.1 SIWZ informuje, iż dostarczy Dostawcy dokumentacje lokalizacji parkometrów stanowiącą Projekt Organizacji Ruchu Drogowego. Prosimy o udostępnienie tej dokumentacji już teraz. Pozwoli to na wcześniejsze oszacowanie kosztów organizacji ruchu na czas robót montażowych.’’

Odpowiedź 6:

Dostarczenie Projektu Organizacji Ruchu Drogowego nie jest możliwe do realizacji wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Na chwilę obecną można zawęzić obszar lokalizacji parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku (można wskazać trzy możliwości):  • na Głównym Mieście na terenie zawartym pomiędzy ulicami Podwale Przedmiejskie, Nowa Bogusławskiego, Ogarna, Kotwiczników (pierwszy podobszar) i Podwale Staromiejskie, koryto rzeki Motławy, Chlebnicka, Piwna, Kołodziejska, Węglarska, Pańska (drugi podobszar),

  • na Starym Mieście Podwale Staromiejskie, Igielnicka, Stolarska, Łagiewniki, Wałowa, Stara Stocznia, Wapiennicza, Wartka.

  • we Wrzeszczu Traugutta, Al. Zwycięstwa, Al. Grunwaldzka, Boh. Getta Warszawskiego, Fiszera, Siedlecka.


Pytanie 7:

,,Zamawiający w pkt 4.4.1 SIWZ informując o wymogach sposobów wnoszenia opłat w urządzeniach, zaznacza o możliwości wprowadzenia na życzenie Zamawiającego opłat monetami waluty EURO. Prosimy o określenie czy taka opcja będzie wprowadzana i z jakim wyprzedzeniem (ilu miesięcznym) zostanie poinformowany Wykonawca o takiej zmianie.’’

Odpowiedź 7:

Zamawiający biorąc za pewnik przyjęcie przez Polskę Euro za walutę obowiązującą jeszcze w okresie eksploatacji przedmiotu zamówienia dostosuje operację wprowadzenia opcji poboru opłaty w Euro do wymogów ustawowych.

Mniejszym prawdopodobieństwem obdarzona jest operacja przyspieszenia poboru opłat w Euro z przyczyny turystycznego charakteru miasta i ustanowienie takiej opcji przez Radę Miasta Gdańsk. W takim przypadku w praktyce należy liczyć się z 6 m-cy okresem vacatio legis.

Jednakże wyposażenie urządzeń w selektory z funkcją poboru Euro musi nastąpić w przedmiotowej dostawie i w kosztach tej dostawy.


Pytanie 8:

,,Pytanie do punktu 4.8.1 treść: „na życzenie Zamawiającego uruchomienie poboru opłat z wprowadzeniem Nr rej. Pojazdu.” Proszę o wyjaśnienie, czy w udostępnionej dla Zamawiającego aplikacji internetowej ma być opcja umożliwiająca włączenie możliwości wprowadzania numeru rejestracyjnego pojazdu na wszystkich parkomatach Zamawiającego dostarczonych niniejszym zamówieniem? Prosimy o określenie czy taka opcja będzie wprowadzana i z jakim wyprzedzeniem (ilu miesięcznym) zostanie poinformowany Wykonawca o takiej zmianie.’’Odpowiedź 8:

Opcja wprowadzenia nr rejestracyjnego pojazdu dotyczy wszystkich parkometrów dostarczonych w przedmiotowym zamówieniu. Zmiana taka będzie wprowadzona stosownym przepisem w Uchwale Rady Miasta (vacatio legis około 6 m-cy).Pytanie 9:

,,SIWZ punkt 4.5.3. Czy Zamawiający dopuszcza, aby wybudzenie urządzenia z uśpienia mogło odbywać się poprzez wciśnięcie dedykowanego przycisku "START"? Pozostawienie obecnego wymogu SIWZ i zapisu w niezmienionej formie tylko o zbliżaniu monety może doprowadzić do sytuacji, gdy kierowca chcąc zapłacić za parkowanie z użyciem karty elektronicznej, będzie musiał dodatkowo posiadać monetę do wybudzenia urządzenia (?)’’Odpowiedź 9:

Zamawiający nie dopuszcza aby wybudzenie urządzenia z uśpienia wymagało jakichkolwiek czynności dodatkowych poza zbliżeniem monety do ustnika. Żadne z siedmiu modeli parkometrów eksploatowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku nie wymagało inicjacji pracy za pomocą przycisku „Start”.

Zamawiający nie zamierza zmieniać 20 letnich przyzwyczajeń kierowców. Odnośnie poglądu, o konieczności pobudzenia parkometru monetą w celu inicjacji poboru opłaty z karty elektronicznej należy stwierdzić, iż konieczności takiej nie będzie. W latach 2003-2008 w parkometrach użytkowanych w Gdańsku stosowano karty elektroniczne dedykowane opłatom parkingowym (nie miały wzięcia u kierowców). W przypadku użycia tych kart urządzenie do pracy stymulowane było do pracy w chwili wsunięcia karty do kieszeni czytnika kart.
Pytanie 10:

,,Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie okresu dostawy parkomatów do 9 tygodni od dnia podpisania umowy ? Obecny termin wynikający z SIWZ preferuje jednego wykonawcę urządzeń z uwagi na fakt iż jego urządzenia są obecnie w strefie płatnego parkowania w Gdańsku.’’Odpowiedź 10:

Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie okresu dostawy - w praktyce od chwili wyboru Wykonawcy do chwili odbioru urządzeń upłynie ok. 7 tygodni, chyba że wybrany w postępowaniu Wykonawca odmówi podpisania umowy. Zamawiający uznaje za nieuprawniony pogląd o preferowaniu jednego Wykonawcy z uwagi na fakt stosowania urządzeń obecnego Wykonawcy. Obecnie w Gdańsku eksploatowane są urządzenia 2-ch różnych dostawców. W ciągu 18 lat funkcjonowania SPP w Gdańsku eksploatowanych było łącznie siedem modeli czterech producentów urządzeń i serwisowanych przez trzy firmy.


Pytanie 11:

,,Prosimy o informacje, która firma dostarczała urządzenia w latach wcześniejszych obejmujących ostatni przetarg na parkomaty dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w obrębie Strefy Płatnego Parkowania i czy obecnie funkcjonujące w strefie parkomaty spełniają wszystkie wymogi stawiane przez urządzeniami planowanymi do dostarczenia w ramach niniejszego zamówienia?’’Odpowiedź 11:

MBS Computergraphik Sp. z o.o. Błonie. Parkometry obecnie stosowane w SPP Gdańsk nie spełniają wszystkich wymogów stawianych przed urządzeniami planowanymi do zakupu w ramach niniejszego zamówienia.Pytanie 12:

,,Jaka była cena urządzeń ostatnio zakupionych przez Zamawiającego (cena brutto za 1 szt. urządzenia) ?’’Odpowiedź 12:

Cena brutto za 1 sztukę urządzenia - 20 274 zł. (serwis gwarancyjny 15 miesięcy).


Pytanie 13:

,,Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń w parkomacie chroniących gotówkę w parkomacie?’’Odpowiedź 13:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń pod warunkiem ich równoległego zastosowania obok zabezpieczeń minimalnych opisanych w Zał. nr 3 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia pkt 4.9.


Pytanie 14:

,,Czy parkomaty muszą być zabezpieczone syreną alarmową wydająca sygnał dźwiękowy w przypadku nieuprawnionego otwarcia urządzenia ?’’Odpowiedź 14:

Nie muszą, ale nie ma przeciwwskazań do zastosowania takiego rozwiązania.Pytanie 15:

,,Zamawiający w pkt 4.1.6 SIWZ wymaga aby parkomaty były przygotowane do umiejscowienia klawiatury alfanumerycznej na obudowie. Kiedy i na jakich zasadach Zamawiający zamierza doposażyć urządzenia w klawiaturę?’’Odpowiedź 15:

Zamawiający nie może określić czasu zastosowania takiej zmiany. Sygnalizuje jedynie możliwość powstania takiej konieczności wynikającej z ewentualnej zmiany postanowień Uchwały Rady Miasta dotyczącej sposobu poboru opłat. Należy liczyć się z 6 m-ym okresem vacatio legis.


Pytanie 16:

,,W punkcie 4.1.7 SIWZ znajduje się zapis o uzgodnieniu Zamawiającego z Dostawcą koloru obudowy dopiero w dniu zawarcia umowy dostawy. Prosimy o wcześniejsze określenie kolorystyki urządzeń. Dostawca musi określić, czy urządzenia, które posiada gotowe będą odpowiadać Zamawiającemu. Późniejsze uzgodnienia w tym temacie pomagają wcześniejszemu Dostawcy, która zna preferencje Zamawiającego. Nie jest to zgodne z zasadami konkurencji i preferuje producenta obecnie zamontowanych na strefie w Gdańsku parkomatów.’’Odpowiedź 16:

Wcześniejsze określenie kolorystyki nie jest możliwe. Zarzut preferowania dotychczasowych dostawców jest nielogiczny chociażby w kontekście pytania nr 21. W każdej chwili można sprawdzić kolorystykę obecnie stosowaną w gdańskich parkometrach.


Pytanie 17:

,,W punkcie 4.7.1 Zamawiający wymaga dwóch możliwości wydawania biletów – na papierze czystym, lub zadrukowanym (np. informacje dla kierowców, lub reklamowymi). Prosimy o rozwinięcie zastosowania tej drugiej możliwości wydruku biletów. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie reklamy Dostawcy na biletach?’’


Odpowiedź 17:

Papierem zadrukowanym w rozumieniu Zamawiającego jest papier, który:  • na awersie posiada jasnoniebieskie napisy „ZDiZ Gdańsk”,

  • na rewersie posiada w różnych odcieniach szarości Herb Gdańska z napisami w trzech językach o konieczności wyłożenia biletu w pojeździe (informacja dla kierowców).

Teoretycznie informacja reklamowa mogłaby dotyczyć działalności instytucji miejskich (nigdy takiej możliwości nie wykorzystano). Natomiast reklama komercyjna, w tym producenta parkometrów jest niedopuszczalna.
Pytanie 18:

,,Zamawiający dostarcza na koszt własny papier do urządzeń zgodnie z opisanymi cechami tego papieru. Prosimy o informacje od jakiego dostawcy i w jakich ilościach podczas normalnego użytkowania parkomatów w Strefie Zamawiający zamawia papier w ciągu jednego miesiąca. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie papieru o dowolnej charakterystyce, oprócz gramatury niższej niż 90gr/m2 zgodnie z punktami 4.7.3 i 4.7.4 SIWZ?’’Odpowiedź 18:

Zamawiający kupuje papier raz w roku na podstawie postępowania – zapytania ofertowego od dostawcy oferującego najniższą cenę (dotychczas używany był papier dostarczany przez 4 dostawców). Zamawiający uznaje za naturalne, iż papier dostosowany jest do drukarki zastosowanej w parkometrze. Z długoletniej praktyki wynika, że w warunkach gdańskich minimalna gramatura papieru to 90gr/m2.Pytanie 19:

,,W punkcie 4.8.1 SIWZ widnieje zapis o umożliwieniu zmian w oprogramowaniu urządzeń między innymi dotyczących zmian stawek obowiązujących w SPP. Czy Zamawiający dopuszcza i planuje w okresie roku od podpisania umowy zmianę stawek, lub godzin funkcjonowania Strefy w Gdańsku?’’Odpowiedź 19:

Wysokość stawek i godzin poboru opłat wynika z Uchwały Rady Miasta. Na chwilę obecną Zamawiającemu nie są znane żadne projekty zmian w tym względzie ale zmiany godzin poboru nie można wykluczyć do 31.12.2015r.Pytanie 20:

,,Czy jeżeli zostanie wprowadzona możliwość wykupu biletów z Nr rejestracyjnym pojazdu to oprogramowanie parkomatów powinno pozwalać na zapisywanie danych z Nr Rejestracyjnym w systemie, czy wystarczy aby numer ten był tylko nadrukowany na bilecie podczas wykupu postoju. Przechowywanie takich danych w bazie urządzenia podważa ochronę danych osobowych kierowców.’’Odpowiedź 20:

Problem przechowywania danych w bazie urządzenia zostanie rozstrzygnięty w chwili podjęcia decyzji uruchomienia funkcji zapisywania Nr rejestracyjnego pojazdów na biletach parkingowych. Na chwilę obecną nie są znane żadne projekty zmiany zapisów Uchwały Rady Miasta w tym względzie.Pytanie 21:

,,Jaka jest kolorystyka obudowy parkomatów zainstalowanych obecnie w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku?’’Odpowiedź 21:

Szary z niebieskim lub szary.


Pytanie 22:

,,Czy Zamawiający planuje utrzymać jednolitą kolorystykę obudowy parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku poprzez zamontowanie we wskazanej strefie nowych parkomatów tego samego koloru co już funkcjonujące, czy też Zamawiający zaplanował wprowadzenie różnorodnej kolorystyki obudowy parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania? Jeśli Zamawiający zaplanował wprowadzenie różnorodnej kolorystyki obudowy  parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania proszę o wskazanie wytycznych opracowanego planu w tym zakresie.’’Odpowiedź 22:

Kolorystyka uzależniona będzie od miejsca lokalizacji parkometrów i uzgodniona z Konserwatorem Zabytków i Referatem Estetyzacji Urzędu Miejskiego, którym przedstawiona zostanie bryła parkometru raz z wymiarami zewnętrznymi i standardowa kolorystyka stosowana przez dostawcę. Powyższe może nastąpić po wyborze ewentualnego Wykonawcy wyrobu.


Pytanie 23:

,,Z jakich względów Zamawiający nie wskazał kolorystyki obudowy parkomatów na etapie ogłoszenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia?’’Odpowiedź 23:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 22.


Pytanie 24:

,,Jakie względy przemawiają za wskazaniem kolorystyki obudowy parkomatów na etapie zawierania umowy dostawy?’’Odpowiedź 24:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 22.


Pytanie 25:

,,Czy Zamawiający dopuszcza zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wskazanie kolorystyki zamawianych parkometrów na obecnym etapie postępowania ? – jeżeli nie, to wnosimy o uzasadnienie i argumentację Zamawiającego’’Odpowiedź 25:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w Specyfikacji przedmiotu zamówienia (Zał. nr 3 SIWZ) w tym względzie. Uzasadnienie zawarto w odpowiedzi 22.


Pytanie 26:

,,Jakie jest aktualne dzienne obciążenie parkomatów zamontowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku w zakresie zużycia papieru biletowego? Jak często wymieniany jest papier biletowy w parkomatach zamontowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku z uwagi na jego zużycie?’’Odpowiedź 26:

Zamawiana jest jedna rolka papieru na miesiąc dla jednego urządzenia. Jest to średnia zarówno dla lokalizacji peryferyjnych jak i dla lokalizacji o znacznym natężeniu rotacji pojazdów.


Pytanie 27:

,,Czy zapis pkt 4.7.3 i 4.7.4 Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia należy rozumieć tak, że papier o parametrach określonych w pkt 4.7.3 zapewnia zawsze Zamawiający na swój koszt, natomiast w przypadku parkomatów stosujących inny papier niż wskazany powyżej, koszty dostawy takiego papieru w okresie gwarancyjnym następują zawsze na koszt Wykonawcy?’’
Odpowiedź 27:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca właściwie odczytał pkt. 4.7.3 i 4.7.4 Specyfikacji przedmiotu zamówienia.Pytanie 28:

,,Czy parkomaty zainstalowane obecnie w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku są wyposażone w czytnik umożliwiający dokonywanie płatności bezkontaktową kartą ISO/IEC 14443 Mifare?’’Odpowiedź 28:

Obecnie stosowane przez Zamawiającego parkometry nie posiadają czytników, o których mowa powyżej.


Pytanie 29:

,,W nawiązaniu do zapisu pkt 5 Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia – jak należy rozumieć zapis, iż do alternatywnych nieodpłatnych obowiązków Wykonawcy w ramach serwisu będzie należeć również udrażnianie parkomatów oraz uruchamianie druku biletów parkingowych na papierze biletowym po jego zawilgoceniu lub zacięciu? Informujemy, iż udrażnianie urządzeń nie jest awarią urządzenia, a więc czy Wykonawca powinien skalkulować w ofercie również obsługę urządzeń w zakresie wykraczającym poza standardowe usługi serwisowe tj. naprawę podzespołów, wymianę podzespołów w ramach gwarancji itp.?’’Odpowiedź 29:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma powodu aby Wykonawca skalkulował w cenie oferty obsługę czynności alternatywnych. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania czynności nie wchodzących w skład serwisu.


Pytanie 30:

,,Ilu pracowników Zamawiającego ma przeszkolić Wykonawca?’’Odpowiedź 30:

11 osób w obsłudze parkometrów, 4 w obsłudze oprogramowania (ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego ściągania danych transakcyjnych).


Pytanie 31:

,,Czy dokumentacja lokalizacji stanowiąca Projekt Organizacji Ruchu Drogowego zostanie przekazana Wykonawcy na etapie zawarcia umowy? Jeśli nie, to na kiedy dokumentacja ta zostanie przekazana?’’Odpowiedź 31:

Uzgodnienie Projektu Organizacji Ruchu Drogowego zostanie przekazane Wykonawcy z chwilą podpisania umowy, co według Zamawiającego nie nastąpi wcześniej niż


01.11. 2014r.
Pytanie 32:

,,Zgodnie z pkt XI. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie opisanym umową. Czy zostały określone warunki takiej zmiany? ‘’Odpowiedź 32:

Zmiany do umowy opisane zostały w § 11 Wzoru umowy (zał. nr 2 SIWZ).Pytanie 33:

,,Czy zamawiane parkomaty mają posiadać funkcję wydawania reszty?’’Odpowiedź 33:

Wydawanie reszty przez parkometry nie jest wymagane.
Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Zarządzania
Maciej Radowicz
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna