Zarz ą dzenie nr 91/10 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu I kontroli dowodów księgowychPobieranie 274,23 Kb.
Strona9/10
Data14.02.2018
Rozmiar274,23 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

§ 36


 1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych wynikają z zasad ogólnych rachunkowości i szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.

Z nadrzędnej zasady prawidłowej rachunkowości - zasady wiernego obrazu - wynikają obowiązki:

 • ujęcia wszystkich procesów dotyczących danego okresu sprawozdawczego,

 • dokonywania zapisów w księgach rachunkowych na podstawie rzetelnych, kompletnych i sprawdzonych dowodów księgowych,

 • dokonywania zapisów w kolejności chronologicznej, w przypadku systematycznym według kryteriów klasyfikacji umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych,

 • zapewnienia kontroli kompletności i aktualności danych, w tym dokonania uzgodnień zapisów kont księgi głównej z kontami ksiąg pomocniczych przed sporządzeniem zestawień obrotów i sald,

 • dokonywania zapisów w sposób trwały,

 • sporządzania sprawozdań w walucie polskiej, w tym obowiązek ujęcia wartości nominowanych w walutach obcych według obowiązującego na dzień bilansowy (dzień sporządzenia sprawozdania) średniego kursu, ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
 1. Ze szczególnych zasad rachunkowości i sporządzenia sprawozdań z przebiegu procesów finansów publicznych - określonych w ustawie o finansach publicznych - wynikają obowiązki:

 • klasyfikowania dochodów (przychodów) i wydatków publicznych według działów, rozdziałów i paragrafów, a przychodów i rozchodów budżetu według paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej

 • ujmowania dochodów i wydatków w terminie ich zapłaty,

 • ujmowania wszystkich etapów rozliczeń poprzedzających płatność dochodów (należności, potrącenia, zaległości, nadpłaty, skutki ulg, wpływy w drodze) i wydatków (zobowiązania,
  w tym zobowiązania wymagalne, zaangażowanie środków, wydatki nie wygasające),

 • naliczania i ewidencjonowania odsetek od nieterminowych płatności oraz przeszacowania wartości aktywów i pasywów dewizowych według bieżących kursów walutowych - nie później niż na koniec każdego kwartału.
 1. Zasady ogólne sporządzania sprawozdań budżetowych - określone w rozporządzenia, dotyczą obowiązku:

 • sporządzania i przekazywania określonych sprawozdań jednostkowych, łącznych i zbiorczych w ustalonych terminach,

 • wykazywania planu w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych,

 • wykazywania wykonania narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego,
  w tym dla sprawozdań dotyczących długu publicznego według stanu na określony dzień,

 • sporządzania sprawozdań rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym,

 • sprawozdania przez jednostki otrzymujące sprawozdania ich poprawności formalno-rachunkowej,

 • usunięcia nieprawidłowości ze sprawozdań jednostkowych przed włączeniem danych do sprawozdań zbiorczych.

§ 37

 1. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania następujących rodzajów sprawozdań:

Rb-27S - miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,

Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,

Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

Rb-PDP - półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Miasta, miasta na prawach powiatu oraz Związku Komunalnego m. st. Warszawy,

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności,

Rb-33 - półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.

Rb-ST - roczne o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych i jej jednostek organizacyjnych,

Rb-WSa - roczne o wydatkach strukturalnych

 1. Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego „BeSTi@” umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego:

 • wprowadzanie danych w układzie formularzy sprawozdawczych,

 • dokonanie niezbędnej weryfikacji wprowadzonych danych, w tym weryfikacji z obowiązującą klasyfikacją budżetową,

 • wysyłkę danych drogą elektroniczną,

 • wydruk sprawozdań w formie określonej w rozporządzeniu.
 1. Zapewniając zgodność drukowanych sprawozdań w formie dokumentu ze sprawozdaniami w formie elektronicznej, system „BeSTi@” umożliwia jednostkom przekazywanie i archiwizację danych, a odbiorcom sprawozdań - odczyt danych i generowanie plików zbiorczych.

§ 38


 1. Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej określa obowiązek sporządzania sprawozdań: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych, w tym obowiązek sporządzania sprawozdań jednostkowych i sporządzanych na ich podstawie sprawozdań zbiorczych.
 1. Obowiązki przekazywania sprawozdań budżetowych zewnętrznym odbiorcom określono w okresach kwartalnych.
 1. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych w zakresie wykonania procesów finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego obowiązani są:

 • burmistrz: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-WSa, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ZN

 • kierownicy jednostek budżetowych: Rb-27ZZ, Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN

4. Terminy określone w dniach po upływie okresu sprawozdawczego wynoszą: • 10 dni dla sprawozdań jednostkowych;

 • 8 dni dla sprawozdań Rb-27ZZ

 • 22 dni dla sprawozdań miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za grudzień

 • 22 dni dla sprawozdań zbiorczych przekazywanych zewnętrznym odbiorcom kwartalnie

 • 10 dni dla sprawozdań Rb-27ZZ,

 • 14 dni dla sprawozdań Rb-50,

 • 31 dni dla sprawozdań jednostkowych rocznych, składanych w ramach struktur jednostki samorządu terytorialnego.

5. Dla sprawozdań kwartalnych za cztery kwartały i sprawozdań rocznych, przekazywanych zewnętrznym

odbiorcom, termin złożenia określa się na 23 lutego w tym dla Rb-ZZ na 10 lutego, a dla Rb-50 na 15

lutego.


 1. Termin przekazania rocznego sprawozdania Rb-WSa o wydatkach strukturalnych dla jednostek

organizacyjnych i nadzorowanych przez jst upływa dnia 31 marca, a dla jst /sprawozdanie zbiorcze/

upływa dnia 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.C z ę ś ć 8. Rachunkowość związana z realizacją projektów unijnych
§ 39
Stosownie do przepisów art.38 ust.1 rozporządzenia Rady WE nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r., art.58 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 i nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiających ogólne zasady dotyczące funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, pierwszą i jedną z najważniejszych zasad jest ustanowienie reguł związanych z zarządzaniem i kontrolą realizacji wykorzystania środków unijnych.
1. Beneficjentem środków finansowych z pomocy finansowej Unii Europejskiej jest Gmina Koprzywnica

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy.


2. Realizacja zadania może nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania, po uzyskaniu

pozytywnej informacji – zawiadomienia o wyborze projektu przez jednostkę wdrażającą program.


3. W planach finansowych winny być ujęte dochody i wydatki na realizację projektu.
4. Środki na finansowanie projektów są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych lub

wydzielonych subkontach, zgodnie z wytycznymi instytucji wdrażającej.


5. Finansowanie wydatków Gminy następuje na podstawie wniosków o płatność oraz dokumentów

potwierdzających poniesione wydatki.


6. Jednostka dokonuje na rzecz Gminy płatności zaliczkowych bądź refundacji poniesionych kosztów w

zależności od typu wniosku (wniosek o zaliczkę, wniosek o refundację , wniosek rozliczeniowy)

każdorazowo po sprawdzeniu merytorycznym i finansowym wniosku i jego zatwierdzeniu.
7.Ewidencja księgowa projektu prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikację zadania

(klasyfikacja budżetowa oraz kody liczbowe).


8. W Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy, jako jednostce realizującej projekt prowadzi się:

- dziennik

- konta syntetyczne

- konta analityczne

- sporządza się zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.

Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe – oryginały dokumentów.

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych jest identyczny jak ksiąg dla całości jednostki, zawarty w odrębnej instrukcji w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.
9. Procedury dokonywania płatności z konta projektu:

a)merytoryczna dowodów finansowych przez koordynatora projektu, polega na sprawdzeniu, czy dane

zawarte w tych dowodach są zgodne z umową zawartą z instytucją dokonującą płatności,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, ustawą prawo zamówień publicznych. Dowodem

prawidłowości w tym zakresie jest potwierdzenie dokumentów pod względem merytorycznym oraz

opisanie faktury lub innego dowodu księgowego zgodnie z wymaganiami instytucji zarządzającej lub

wdrażającej.

Osoby upoważnione do sprawdzania merytorycznego w/w dokumentów ujęte są w załączniku nr 4.

b) kontrola formalno-rachunkowa dokumentu, polegająca na sprawdzeniu, czy dokument zawiera

wszystkie wymagane elementy, czy nie zawiera błędów rachunkowych- dokonywana jest przez

pracownika księgowości – Annę Zybałę,

c) dowody nie zawierające błędów dekretowane są zgodnie z klasyfikacją budżetową i przyjętymi

zasadami księgowania projektów z udziałem finansowym funduszy pomocowych przez pracownika

księgowości – Annę Zybałę.

d) zatwierdzenie dowodów księgowych do wypłaty dokonuje Burmistrz lub osoby upoważnione.
10. Potwierdzeniem dokonana transakcji i podstawą ewidencji księgowej jest przelew bankowy, faktura

Vat, rachunek, nota księgowa, lista płac.


11. W trakcie tworzenia procesu realizacyjnego kontrola finansowa bieżąca jest prowadzona przez

Skarbnika Miasta i Gminy. Z tej kontroli nie sporządza się odrębnej dokumentacji. Prawidłowość

realizacji procesu w zakresie finansowym jest udokumentowana podpisem na dokumentach (wnioski,

faktury, rozliczenia, sprawozdania itp.).


12. Kontrola dokumentacji finansowej jest przeprowadzana na bieżąco.

Płatności faktur – w terminach i na zasadach wynikających z zawartych umów i zgodnie z

harmonogramem przedstawionym w instytucjach zarządzających lub wdrażających.
13. Dokumenty finansowe źródłowe są przechowywane w referacie ds. zarządzania finansowego, a

następne zgodnie z zasadami archiwizowania dokumentów finansowych – w archiwum przez okreswynikający z umów wymogów instytucji zarządzającej.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna