Zarz ą dzenie nr 91/10 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu I kontroli dowodów księgowychPobieranie 274.23 Kb.
Strona6/10
Data14.02.2018
Rozmiar274.23 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

§ 23


 1. Pokwitowanie wpłaty lub wypłaty powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację:

 1. egzemplarza pokwitowania,

 2. podatnika,

 3. podatku lub innego tytułu wpłaty lub wypłaty,

 4. wysokości kwoty wpłaty lub wypłaty,

 5. w przypadku wpłaty również okres , którego dotyczy wpłata,

 6. daty wpłaty lub wypłaty,
 1. Data wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 6, jest jednocześnie datą pokwitowania.

§ 24


 1. Kwitariusze przychodowe są drukami ścisłego zarachowania.

 2. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w księdze druków . W księdze tej ujmuje się również przychód i rozchód druków płatnych wydanych pracownikowi, upoważnionemu do ich odrębnej sprzedaży – stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych.

 3. Upoważnionego pracownika rozlicza się z druków przekazanych mu do sprzedaży.

§ 25

Dla każdego rodzaju podatku lub innej należności wypełnia się oddzielny kwit wpłaty w dwóch egzemplarzach. Oryginał kwitu otrzymuje wpłacający.§ 26
W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez podatnika wydanego mu pokwitowania wpłaty, na pisemną prośbę podatnika wydaje się zaświadczenie o dokonaniu wpłaty. W zaświadczeniu podane są następujące dane:

1)numer pokwitowania,

2)imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwa oraz adres siedziby podatnika,

3)tytuł wpłaty,

4)suma wpłaty cyframi i słownie,

5)okres, którego dotyczy wpłata,

6)data wpłaty.

§ 27


Kwity kasowe stanowiące dowody wpłaty powinny być przy księgowaniu sprawdzone z punktu widzenia prawidłowości zakwalifikowania wpłaty lub wypłaty, w szczególności w zakresie rodzaju podatku lub naliczenia odsetek za zwłokę. W przypadku niemożności zaliczenia dokonanej wpłaty na właściwą należność księgowy księguje wpłatę jako wpływy do wyjaśnienia i wyjaśnia tytuł wpłaty.


 1. Część 5. Terminarz wpływu dowodów księgowych
  do księgowości
§ 28


Dowody księgowe do realizacji przez jednostkę należy składać w księgowości w terminie 2 dni od daty otrzymania dowodu wraz z dokładnym opisem. Natomiast w miesiącu kończącym rok finansowy nie później niż do dnia 28-go grudnia danego roku.

 1. Polecenia wyjazdu służbowego

 1. polecenie wyjazdu służbowego – podróż krajowa

Podróżą krajową jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonych w poleceniu wyjazdu służbowego

Polecenie wyjazdu służbowego - wystawia pracownik ds. ogólnoorganizacyjnych i kadrowych, a podpisuje Burmistrz lub Sekretarz (w przypadku Burmistrza - Przewodniczący Rady Miejskiej), który określa: • termin i miejsce podróży służbowej

 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w przypadku gdy nie jest to -miejsce pracy pracownika

 • cel podróży służbowej rodzaj środka lokomocji jakim pracownik może podróżować, nr karty drogowej samochodu służbowego

W przypadku gdy pracownik chce podróżować innym środkiem lokomocji niż oznaczony
w poleceniu wyjazdu fakt ten musi zostać odnotowany na poleceniu oraz w ewidencji.

Polecenie wyjazdu jest wpisywane do ewidencji wyjazdów służbowych pod kolejnym numerem, który jest jednocześnie numerem polecenia wyjazdu i zawiera wyszczególnienia


o których była mowa wyżej. Zwrot kosztów podróży radnym następuje na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. Polecenie wyjazdu wystawia pracownik ds. obsługi Rady, a podpisuje Przewodniczący Rady Miejskiej lub osoba upoważniona do tych czynności (w przypadku Przewodniczącego Rady Miejskiej - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej), który określa:

 • termin i miejsce podróży

 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży w przypadku gdy nie jest to siedziba Urzędu Miasta i Gminy

 • cel podróży

 • rodzaj środka lokomocji jakim radny może podróżować

W przypadku gdy radny chce podróżować innym środkiem lokomocji niż oznaczony w poleceniu wyjazdu fakt ten musi zostać odnotowany na poleceniu oraz w ewidencji.


 1. polecenie wyjazdu służbowego poza granicami kraju

Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju zwaną dalej „podróżą służbową" jest wykonanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Polecenie wyjazdu służbowego wystawia pracownik ds. ogólnoorganizacyjnych i kadrowych, a podpisuje Burmistrz lub Sekretarz, który określa:

 • termin i miejsce podróży służbowej

 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej

 • rodzaj środka lokomocji

Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży służbowej odbywanej środkami lokomocji:

 • lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju

 • lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju

 • morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

Dopuszcza się składanie oświadczeń przez pracownika w sprawie odbycia podróży służbowej w miejsce potwierdzenia w formie pieczątki i daty oraz podpisu osoby potwierdzającej. 1. Na poczet kosztów podróży pracownik może otrzymać zaliczkę, w tym celu wypełnia wniosek znajdujący się w dolnej części druku „Polecenia wyjazdu służbowego". Wniosek ten zatwierdza Kierownik Jednostki lub osoba przez niego upoważniona. Należności przysługujące pracownikowi lub radnemu po uprzednim przedłożeniu przez zainteresowanego rachunku kosztów podróży. Podstawą wypłacenia zaliczki jest wniosek, który powinien zawierać termin rozliczenia i cel pobrania zaliczki. Kwoty zaliczek nie rozliczone bez uzasadnienia w terminie ustalonym we wniosku podlegają potrąceniu z najbliższego wynagrodzenia zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Na zakup materiałów, usług i diet pracownik może otrzymać zaliczkę do kwoty 3.000 zł, którą należy rozliczyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Podstawą wypłaty jest wniosek o zaliczkę, który zatwierdza Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona. Wniosek powinien zawierać termin rozliczenia i cel pobrania zaliczki.
 1. Pracownicy dla celów służbowych mogą używać samochody osobowe, motocykle i motorowery nie będące własnością pracodawcy, a używane dla potrzeb ich działania. Podstawą zwrotu kosztów jest umowa cywilnoprawna zawarta między pracodawcą a pracownikiem dotycząca używania pojazdu dla celów służbowych :

 • jazdy lokalne - pisemne oświadczenie pracownika o używaniu pojazdów dla celów służbowych w danym miesiącu,

 • jazdy zamiejscowe (podróże służbowe) polecenie wyjazdu służbowego oraz ewidencję przebiegu pojazdu prowadzoną przez pracownika zgodnie z postanowieniami umowy cywilno- prawnej.
 1. Na koniec każdego miesiąca sporządza się zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych
  i analitycznych. Konta obrazujące finansowe realizacje zadań przekazywane są do pracowników - odpowiedzialnych za realizację zadań, którzy w ciągu 5-ciu dni od otrzymania weryfikują je pod względem merytorycznym i potwierdzone podpisem przekazują do stanowiska ds. księgowości budżetowej.
 1. Zapisy w księgach rachunkowych dotyczące operacji gotówką, dokonywane są w tym samym dniu, w którym zostały dokonane.

 1. Pobieranie 274.23 Kb.

  Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna