Zarz ą dzenie nr 91/10 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu I kontroli dowodów księgowychPobieranie 274,23 Kb.
Strona5/10
Data14.02.2018
Rozmiar274,23 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

§ 18


 1. Pod pojęciem materiałów należy rozumieć przedmioty pracy zużywane jednorazowo
  i całkowicie po wydaniu ich do zużycia. Zakupów materiałów dokonuje się tylko do bezpośredniego zużycia (z wyjątkiem materiałów biurowych). Dowodem przyjęcia jest potwierdzenie odbioru umieszczone na rachunku lub fakturze przez pracownika, który pobrał materiał. 1. Rozchód materiałów biurowych. ewidencjonowany jest na podstawie zestawienia przychodu rozchodu 1. Część 3. Zasady obrotu mieniem gminy
§ 19


 1. Pod pojęciem mienia Gminy Koprzywnica należy rozumieć własność i inne prawa majątkowe nabyte przez gminę lub inne osoby prawne.
 1. Dowodem przychodu niezależnie od posiadania dowodu jakim jest decyzja administracyjna, umowa notarialna jest dowód OT "Przyjęcie środka trwałego", który stanowi warunek wpisania środka trwałego do księgi inwentarzowej, sporządzany przez pracowników referatu rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego.
 1. Dowodem rozchodu niezależnie od posiadania dowodu zbycia jakim jest umowa notarialna jest "Protokół zdawczo-odbiorczy" o symbolu PT sporządzany przez pracowników referatu rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego.
 1. Ewidencja analityczna mienia gminy sprowadzona jest w księgach inwentarzowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami wg określonych grup.
 1. Księgi inwentarzowe winny być przesznurowane, końce sznurka przytwierdzone do ostatniej strony naklejką z pieczęcią urzędową.
 1. Oprócz pieczęci na ostatniej stronie Burmistrz i Skarbnik podpisują adnotację stwierdzającą ilość stron lub kart księgi.
 1. Faktury wystawiają pracownicy referatu usług publicznych, planowania rozwoju gospodarczego, rolnictwa, ochrony środowiska, pracownik ds. usług administracyjnych, działalności gospodarczej, OC oraz pracownik ds. rozliczeń remontów, gospodarki komunalnej i pracy jednostek sprzętowo-transportowych .

 1. Część 4. Ewidencja podatków i opłat

 2. § 20


Ewidencja podatków i opłat prowadzona jest według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208 poz. 1375), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.Nr20 poz. 103), ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U.Nr 152 z 2009r. poz. 1223 z późn.zm.)

§ 21


Zadaniem komórki rachunkowości w zakresie poboru podatków i opłat jest:

 1. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,

 2. sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników,

 3. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze,

 4. dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,

 5. przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów,

 6. przygotowywanie sprawozdań,
 1. ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń
  o wysokości zaległości podatkowych.

§ 22


 1. Do udokumentowania przypisów i odpisów służą:

 1. deklaracje w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, z których wynika zobowiązanie podatkowe lub kwota zmniejszająca zobowiązanie podatkowe,

 2. decyzje,

 3. dowody zrealizowanych wpłat nieprzypisanych, a należnych od podatników, w tym wpłat odsetek za zwłokę,

 4. postanowienia o dokonaniu potrącenia, o którym mowa w art. 65 Ordynacji podatkowej,

 5. odpisy orzeczeń sądu administracyjnego, o których mowa w art. 77 §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

 6. dokumenty, na podstawie których przypisuje się bankowi zobowiązanie w wysokości zapłaty dokonanej przez podatnika, w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, stwierdzające obciążenie rachunku bankowego podatnika z tytułu zapłaty podatku – w przypadku gdy podatnik dokonał zapłaty za pośrednictwem banku, a bank obciążył rachunek bieżący podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bieżący.
 1. Do udokumentowania wpłat służą:
 1. pokwitowania z kwitariuszy przychodowych,

 2. wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej w nim operacji zawiera dane zapewniające identyfikację wpłaty, albo dokumenty wpłaty załączone do wyciągu bankowego,

 3. dokumenty stwierdzające obciążenie rachunku bankowego podatnika z tytułu zapłaty podatku – w przypadku gdy podatnik dokonał zapłaty za pośrednictwem banku, a bank obciążył rachunek bieżący podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bieżący – na podstawie których przypisuje się bankowi zobowiązanie w wysokości zapłaty dokonanej przez podatnika, w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej,

 4. postanowienia o zaliczeniu wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych albo bieżących zobowiązań pieniężnych,

 5. wniosek podatnika o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, o których mowa w art.76 § 1 Ordynacji podatkowej
  w którym występuje zobowiązanie podatkowe,

 6. inne dowody wpłaty, zatwierdzone do stosowania przez Burmistrza.
 1. Do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w formie niepieniężnej służą:

 1. postanowienia o dokonaniu potrącenia, o którym mowa w art. 65 Ordynacji podatkowej,

 2. umowy lub inne dokumenty, z których w szczególności wynika określony w art. 66 § 4 Ordynacji podatkowej termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego,

 3. decyzje dotyczące przypadków, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67d § 1 Ordynacji podatkowej,

 4. dokumenty informujące o przedawnieniu, o którym mowa w art. 70-71 Ordynacji podatkowej.
 1. Do udokumentowania zwrotu służą:

 1. pokwitowania z kwitariuszy przychodowych,

 2. wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej, jeśli dla każdej wykazanej w nim operacji zawiera dane zapewniające identyfikację wypłaty, albo dokumenty wypłaty załączone do wyciągu bankowego.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna