Zarys historii rachunkowościPobieranie 0,9 Mb.
Strona9/9
Data09.07.2018
Rozmiar0,9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Źródło: Opracowanie własne.

Budżet materiałów bezpośrednich został wykonany na podstawie informacji zaczerpniętych z budżetu przychodów ze sprzedaży usług, wiedząc ile usług poszczególne oddziały zaplanowały wykonać na roku 2003 z łatwością możemy obliczyć ile i jakie materiały bezpośrednie będą potrzebne, aby te usługi wykonać. Dane te pomnożone przez cenę materiałów, pozwolą ustalić jaka kwota z budżetu PSSE zostanie przeznaczone na materiały bezpośrednie. Cennik materiałów bezpośrednich na początku roku kalendarzowego dostarcza producent.6.5.3 Budżet kosztów wydziałowych
Budżet kosztów wydziałowych obejmuje koszty pośrednio związane z wykonywaniem usług.

Jest to budżet kosztów utrzymania całego przedsiębiorstwa.

Do kosztów wydziałowych zalicza się zazwyczaj przede wszystkim:

- koszty utrzymania i remontu urządzeń

- koszty zużycia energii

- koszty zarządu i obsługi poszczególnych oddziałów

- koszty robocizny pośredniej

Na budżet kosztów wydziałowych PSSE w Busku, składają się koszty stałe oddziałów

i koszty stałe jednostek organizacyjnych. Są to koszty robocizny, koszty zużycia energii, koszty utrzymania budynku i koszty konserwacji i utrzymania sprzętu. Całkowite koszty wydziałowe PSSE na rok 2003 otrzymamy sumując koszty wydziałowe oddziałów i jednostek organizacyjnych. Budżet kosztów wydziałowych PSSE na rok 2003 przedstawia się następująco:

Tabela 6.6: Budżet kosztów wydziałowych


Higiena Komunalna

Higiena Pracy

Epidemio-logia

Higiena Żywności

Pozostałe jednostki organiza-cyjne

Razem

(zł.)

(zł.)

(zł.)

(zł.)

(zł.)

(zł.)

Robocizna


120 500,00

82 000,00

149 200,00

149 500,00

350 500,00

850 700,00

Konserwacja utrzymanie sprzętu

1 200,00

3 500,00

780,00

1 520,00

1 000,00

8 000,00

Materiały i wyposażenie

3 000,00

1 250,00

2 450,00

3 500,00

7 800,00

18 000,00

Energia

250,00

250,00

250,00

250,00

821,00

1 821,00

Koszty utrzymania budynku

12 150,00

12 150,00

Razem

124 950,00

87 000,00

152 680,00

153 770,00

372 271,00

890 671,00

Źródło: Opracowanie własne.

ZAKOŃCZENIE

Rachunkowość to system informacyjny, którego głównym celem jest dostarczenie informacji finansowych o działalności przedsiębiorstwa. Są one głównie potrzebne osobą podejmującym decyzje zarządzcze, pomagają im planować i kontrolować działalność jednostki organizacyjnej.

Zadaniem rachunkowości zarządczej jest z jednej strony ocena przeszłości – rejestracja, analiza, importowanie przeszłych zadań, z drugiej strony spojrzenie w przyszłość – pomoc
w zarządzaniu, w podejmowaniu decyzji.

System rachunkowości zarządczej dostarcza wiadomości, które ułatwiają kierownikom podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych oraz planowanie poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury. Do tych technik i procedur zaliczamy: odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów, wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów


i wyników, planowanie i kontrola kosztów ( budżetowanie).

Zastosowanie w przedsiębiorstwie systemu rachunkowości zarządczej jest rozpracowane


z wprowadzeniem tzw. rachunkowości odpowiedzialności. Efektywność każdego kierownika jest oceniana na podstawie tego, jak dobrze radzi sobie z zarządzaniem obszarami znajdującymi się pod jego bezpośrednią kontrolą. Od strony organizacyjnej ważna jest decentralizacja czyli wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności, który każdy kierowany jest przez osobę dysponującą zakresem decyzyjnym wystarczającym do realizacji wytyczonych zadań.

W pracy rachunkowość zarządcza została ukazana jako system informacyjny wspomagający proces zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku Zdroju.

PSSE jest zakładem opieki zdrowotnej finansowanym z budżetu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Stacja wykonuje badania, analizy i pomiary na rzecz osób prawnych i fizycznych. Wyodrębniono w niej dziewięć ośrodków odpowiedzialności: cztery odpowiedzialne za zysk (w nich wykonywane są usługi), pięć odpowiedzialnych za koszty. Podstawowym narzędziem służącym do oceny efektywności działań realizowanych w ośrodkach odpowiedzialności jest wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników. Przychody uzyskiwane
z wykonywania usług zaspokajają tylko koszty zmienne usług i tylko w 30 % koszty stałe oddziałów. Pozostałe koszty stałe oddziałów i całkowite koszty stałe PSSE pokrywane są
z budżetu państwa. Sporządzone dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej budżety: budżet kosztów bezpośrednich, budżet kosztów wydziałowych i budżet wykonywanych usług pomocne będą dla kadry kierowniczej w zaplanowaniu przychodów i wydatków na okres jednego roku.

Przedsiębiorstwo może wykorzystać proces budżetowania do uzyskania w efekcie planów, które mogą stanowić plan wyjścia takich działań jak:  • przygotowanie ofert usług,

  • zaplanowanie cen usług,

  • uzyskanie środków finansowych z banku,

  • zaplanowanie dotacji z budżetu państwa.1 B.Olszak ,,Rachunek finansowy ” WSZiP Łomża 1999, s. 7-8

2 Rachunkowość

3 Krzywda D. ,, Rachunkowość finansowa” s. 14

4 Skrzywan S. ,,Teoretyczne podstawy rachunkowości” PWE, Warszawa 1968,s.5

5 Burzym E. ,, Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej”, Warszawa 1977, s. 3

6 Messner Z, Bieńkowski B. ,, Podstawy rachunkowości”, PWE, Warszawa 1983, s.18

7 Jaruga A. ,, Rachunkowość finansowa, RAFiB, Łódz 1993, s. 18

8 Szychta A. ,,Teoria rachunkowości ”, Łódz 1995, s. 9


9 Sawicki K., ,,Rachunkowość finansowa”, PWE, Warszawa 2001 r, s. 369

10 Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości Dz.U.nr 121 poz 591, art.64


11 Fedak Z., ,, Rachunek kosztów produkcji przemysłowej. Zagadnienia wybrane” ,PWE, Warszawa 1962, s. 8

12 Gmytrasiewicz M., Karmański A. ,, Rachunkowość finansowa”, Warszawa 1998, s. 16


13 Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 1994, s.29, Chadwick L., Rachunkowość zarządcza dla niewtajemniczonych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 10 –25.


14 Sawicki K,, Rachunkowość finansowa”, PWE, Warszawa 2001r., s. 1415 Wolańska E., Urbanek P., Rachunkowość zarządcza, Testy i zadania, FRRwP, 2000, s. 17.


16 Dobija M., Rachunkowość zarządcza, PWN Warszawa 1995, s. 45 – 46.


1 Jaruga A,Sobańska I, Szychta A, ,, Rachunkowość dla menedżerów ” TG RAFIB, Łódz 1992, s.12

2 Jaruga A, Sobańska I, Szychta A, Rachunkowość dla menedżerów, TG RAFIB, Łódz 1992, s.15


3 Sawicki K. , Rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa 2001r. s. 365-371.

4 Fedak Z. Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalenia wyniku finansowego. Rachunkowość zeszyt specjalny. Zamknięcie 1997r. s. 12

5 Sawicki K., Rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa 2001r. s. 22

6 3 Krzywda D. , Rachunkowość finansowa, s. 20


7 Czwarta Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1987 r. o rocznych zamknięciach rachunkowych spółek, Biuletyn Krajowej Rady Dyplomowanych Biegłych Księgowych nr 2 art. 31 ust 1

8 Gmytrasiewicz M, Karmański A ,, Rachunkowość finansowa” Difin Warszawa 1998 s. 35

9 Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości art. 7, ust.1

10 Fedak Z., Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

11 Sawicki K., Rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa 2001 r. s.23-2412 Sawicki K., Rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa 2001 r. s.373

13 Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna

14 Burzym E.,s. 395

1 E. Burzym „Rachunkowość przedsiębiorstwa i instytucji” PWE Warszawa 1980

2 Dobija M., Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa 1994, s. 82-83,

Nowak E., Metody badania kosztów, FRRwP, Warszawa 1995, s.54-58.
3 Garbrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000, s 39-50.


4 Matuszewicz J. ,Rachunek kosztów, Finans-Serwis, Warszawa 1994 r. s. 5

5 Sobańska J., Rozwój rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1998.


6 Chadwick L., Rachunkowość zarządcza dla niewtajemniczonych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, rozdziały - 4, 5, 6., Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finans-Serwis, Warszawa 1994.


7Jaruga A., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Warszawa1998, s. 208-210.


8 N. Gajl, Gospodarka budżetowa w świetle prawa porównawczego. PWN, Warszawa 1993 s. 64.

9T. Orłowski, Nowy leksykon ekonomiczny, Oficyna wydawnicza Graf – Punkt, 1998,s.51.

10 B. Brzeziński, Zarys prawa finansów publicznych. TNOiK, Toruń 1995, s. 15.


11 J. Komorowski, Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997, s. 15-18.1 Jaruga A. , Sobańska I. , Kopczyński L. , Szychta A. , Walińska E. ,Rachunkowość dla menedżerów Towarzystwo Gospodarcze RAFIB 1992, s.85-86

2 Nowak E., Metody badania kosztów, FRRwP, Warszawa 1995, s. 45


3 R. S. Kaplan, A.A. Atkinson Adrenset Management Accouting, Prentice-Hall, 1992, s. 529

4 Jaruga A, Sobańska I. , Kopczyńska L. , Szychta A. , Walińska E. „Rachunkowość dla menedżerów” Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, 1992, s. 89;


5 Jaruga A. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998 r. , s. 20

6 Walińska E., Urbanek P. Rachunkowość zarządcza , FRR w P, 2000 r. s. 127

7 W.Gabrusewicz, Kamela – Sowińska A., Poetschke H. Rachunkowość zarządcza PWE, Warszawa 2000, s.208 – 209

8 J. Wermut „Rachunkowość zarządcza”. Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji, Gdańsk 1994, s. 100


9 D. Myddelton Rachunkowość i decyzje finansowe PWE, Warszawa 1996, s. 232

10J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji, Gdańsk 1994, s. 100-102


11 Jaruga A., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998, s. 215-216.


12 Walińska E., Urbanek P., Rachunkowość zarządcza, FRRwP 2000, s. 128-129.

13 Jaruga A., Sobańska J., Kopczyńska L., Szychta A., Walińska I, Rachunkowość dla menedżerów, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1992 s. 88.


14 Walińska E., Urbanek P., Rachunkowość zarządcza, FRRwP 2000, s. 130.1 Kaleta J., Planowanie budżetowe, PWE Warszawa 1982, s. 21

2 Walińska E., Urbanek P., Rachunkowość zarządcza, FRRwP 2000, s. 163.

3 Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN Warszawa 1997, s. 25-27


4 Drury C., Rachunek kosztów, Chapman i Hall, PWN Warszawa 1999, s. 370.

5 Jaruga A., Sobańska J., Kopczyńska L., Szychta A., Walińska E., Rachunkowość dla

menedżerów. Towarzystow Gospodarcze RAFIB, 1992, s. 96-98; Gabrusewicz W.,Kamela–Sowińska A., Poetsche H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000, s.209-210

6 Chadwick L., Rachunkowość zarządcza dla niewtajemniczonych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s.111.


7 Jaruga A., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza , Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce, Warszawa 1994, s. 224-226.

8 Walińska E., Urbanek P., Rachunkowość zarządcza, FRRwP 2000, s.166-167


9 Walińska E., Urbanek P., Rachunkowość zarządcza, FRRwP 2000, s.166-167., Kaleta J., Planowanie budżetowe, PWE, Warszawa 1982.


10 N.Gajl, Gospodarka budżetowa w świetle prawa porównawczego, PWE, Warszawa 1979, s.90.

11 J.Gołuchowski, Zarys finansów publicznych, TNOiK, Toruń 1995, s.9-2.


12 A. Komar, Finanse publiczne, P WE, Warszawa 1995,s. 65-74.

13 J. Komorowski, Budżetowanie jako metodę zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997, s. 19-20

14 B. Wawrzyniak, Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 1989, s. 50., J. Komorowski, Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997, s. 38.

15 T.Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolinemu, Wrocław 1973, s. 81.

16 W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschte, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warnalc, s. 26.

17 J. Kaleta, W. Romanowski, Finanse organizacji gospodarczych, PWN Warszawa 1984, s. 202

18 J. Komorowski, Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997, s.38-49., Koziukiewicz T., Rachunkowość zarządcza, Ekspert – Wydawnictwo i doradztwo, Wrocław 1998

19 Wielki Słownik Wyrazów Obcych i Trudnych, A. Markowski, R. Pawelec, Wilga 2001r, str. 559

20 J. Wermut, Rachunkowość zarządcza. Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji, Gdańsk 1994, s.90.


21 W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschte, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000, s. 228-234; A. Jaruga, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998, s. 270-275.1 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1996., Regulamin
w PSSE w Busku-Zdroju.


2 „Regulamin Organizacyjny i zakres czynności komórek organizacyjnych PSSE”. MP, Nr 83 poz.727.


Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !Powierz swoje sprawy profesjonalistom.

www.EduAkademia.pl
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna