Zarys historii rachunkowościPobieranie 0,9 Mb.
Strona8/9
Data09.07.2018
Rozmiar0,9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
6. Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny

wspomagający proces zarządzania na przykładzie Powiatowej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
6.1. Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą w Busku Zdroju jest zakładem opieki zdrowotnej finansowanym z budżetu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Obejmuje ona zakresem działania miasto Busko-Zdrój oraz 16 okolicznych gmin. Powiatową Stacją kieruje dyrektor, którym jest Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, podlegający Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach.

Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju należy realizacja zadań Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w szczegółowości:


  1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych, wynikających z zadań nałożonych na państwowych inspektorów sanitarnych,

  2. wykonywania badań i analiz laboratoryjnych,

  3. wykonywania badań i pomiarów środowiskowych, oraz opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,

  4. działalność przeciw-epidemiczna,

  5. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stany higieniczno-sanitarnego,

  6. przygotowanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

  7. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej,

  8. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia1.

Stacja wykonuje badania, analizy i pomiary na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na podstawie umów zawieranych w oparciu o zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Stacji.


W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju wchodzą następujące komórki organizacyjne:

I. oddział higieny komunalnej,

II. oddział higieny żywienia,

III. oddział higieny pracy,

IV. oddział epidemiologii,

V. stanowisko pracy ds. higieny dzieci i młodzieży,

VI. stanowisko pracy radcy prawnego,

VII. stanowisko pracy ds. ekonomicznych,

VIII. sekcja ds. administracyjno-gospodarczych i osobowych.
Nadzór nad pracą Oddziałów sprawują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych. Natomiast Oddziały i stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


Dyrektor

PSSE

Kierownik

Oddziału


Kierownik

Oddziału


Kierownik

Oddziału


Stanowisko pracy ds. higieny dzieci
i młodzieży

Oddział

Higieny PracyOddział Higieny Żywności

i ŻywieniaOddział

EpidemiologiiOddział

Higieny


Komunalnej

Kierownik

Oddziału


Pracownia

analitycznaLaboratorium

Bakteriolo-giczneLaboratorium

Mikrobiolo-giczneStanowisko pracy ds. statystyki

Stanowisko pracy ds. administracyjnych
i osobowych

Laboratorium

ChemiczneStanowisko pracy radcy prawnego

Laboratorium

Mikrobiolo-giczneLaboratorium

Chemiczne


Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Regulaminu organizacyjnego PSSE w Busku-Zdroju”.


Rys. 6.1. Schemat struktury organizacyjnej w PSSE w Busku

6.2. Podział Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na ośrodki odpowiedzialności.
6.2.1. Centra zysku operacyjnego
Przez centrum zysku rozumie się podmiot wewnętrzny, którego kierownictwo dysponuje na tyle szerokimi kompetencjami, iż ponosi odpowiedzialność zarówno za poziom kosztów jak i osiągniętych przychodów, a zatem zysk lub marżę brutto. W gestii kierownika oddziału leży decyzja jakie usługi będą wykonywane i ile, w dany okresie czasu. Kierownik oddziału w większym stopniu decyduje także o poziomie ceny jaką zapłaci zleceniodawca za wykonaną usługę. Centra zysku oceniane są na podstawie wysokości procentowej marży, będącej miernikiem względnym i pozwalającym na sprawiedliwą ocenę jednostek wewnętrznych. Ośrodki odpowiedzialności za zysk są usytuowane na wyższym poziomie zarządzania w przedsiębiorstwie niż centra kosztów. Oddziaływanie kierownictwa ośrodków na poziom marży brutto umożliwiają informacje o planowanym i realizowanym poziomie kosztów i przychodów w tych ośrodkach.
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku można wyróżnić cztery centra zysku. Są to oddziały, w których wykorzystane są usługi dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Są to jedyne oddziały w PSSE przynoszące przychody.
1. Oddział Higieny Komunalnej
W skład oddziału wchodzi: kierownik, instruktorzy do spraw higieny, laboranci. Oddział higieny komunalnej prowadzi nadzór nad warunkami higieny środowiska, a w szczególności nad:

- jakością wody do picia i na potrzeby gospodarcze, poprzez kontrolę stanu technicznego urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę oraz badanie jej jakości.

- utrzymaniem należytego stanu sanitarno-technicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

- gromadzeniem i unieszkodliwieniem nieczystości stałych i płynnych na wysypiskach i wylewiskach.


Oddział Higieny Komunalnej wykonuje dla firm i osób fizycznych badania wody bakteriologiczne oraz fizykochemiczne w celu stwierdzenia przydatności wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Oddział wydaje także decyzje dotyczące dopuszczenia obiektów


i urządzeń do użyteczności publicznej.

W 2000 roku pracownicy Oddziału pobrali i przebadali 758 prób wody i wydali 63 decyzje.

Przychody ze sprzedaży usług w 2002 roku Oddziału Higieny Komunalnej wyniosły 45.229,09 zł.
2. Oddział Higieny Żywności i Żywienia
W skład oddziału wchodzi: kierownik, asystent, instruktorzy ds. higieny, laboranci. Oddział Higieny Żywności i Żywienia prowadzi:

- nadzór nad produkcją, transportem i obrotem artykułami spożywczym, małą gastronomią oraz żywieniem zbiorowym otwartym i zamkniętym,

- badanie i ocenę jakości zdrowotnej produkowanych i wprowadzonych do obrotu środków spożywczych,

- załatwianie skarg konsumentów, związanych z zakupem lub spożyciem środków spożywczych niewłaściwej jakości zdrowotnej

Oddział wykonuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne środków spożywczych w celu określenia zgodności z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach lub zakładowych dokumentach normalizacyjnych oraz badania przechowalnicze mające na celu ustalenie okresów przechowywania środków spożywczych.
Pod stałym nadzorem oddziału jest około 1500 obiektów produkujących i wprowadzających do obrotu środki spożywcze i przedmioty użytku.

W ramach kontroli przestrzegania warunków sanitarnych oraz oceny jakości zdrowotnej środków spożywczych w 2002 roku wykonano 2286 badań fizykochemicznych


i mikrobiologicznych środków spożywczych, przeprowadzono 2324 kontrole, wydano 271 decyzji zarządzających poprawę stanu sanitarnego zakładów.

Działania kontrolne są uzupełniane szkoleniami z higieny i zasad prawidłowego żywienia prowadzonymi między innymi dla producentów i sprzedawców środków spożywczych.

Przychody ze sprzedaży usług w Oddziale Higieny Żywności w 2002 roku wyniosły 55 570,07 zł.

3. Oddział Higieny Pracy
W skład oddziału wchodzi: kierownik, asystent, instruktor do spraw higieny, laboranci.

Oddział Higieny Pracy prowadzi nadzór nad warunkami zdrowotnymi w zakładach pracy


w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy.

W oddziale wykonywane są badania środowiskowe i na stanowiskach pracy - pomiary zapylenia, hałasu, oświetlenia, stężenia substancji toksycznych oraz warunków mikroklimatycznych.

W 2002 roku pracownicy oddziału wykonali 170 pomiarów zapylenia, 1475 pomiarów hałasu, 1961 pomiarów oświetlenia, 1212 pomiarów stężeń substancji toksycznych.

Przychody ze sprzedaży usług w 2002 roku wyniosły 46 369,99 zł.


4. Oddział Epidemiologii
W skład Oddziału wchodzi kierownik, asystent, pielęgniarki, laboranci

Oddział Epidemiologii prowadzi:

- opracowanie, ognisk chorób zakaźnych,

- kontrole placówek służby zdrowia,

- nadzór i kontrolę nad realizacją szczepień ochronnych,

- zaopatrywanie placówek służby zdrowia w szczepionki.

W Oddziale wykonuje się badania kału na nosicielstwo schorzeń jelitowych i w kierunku obecności pasożytów przewodu pokarmowego.

W 2002 roku pracownia wykonała:

- 3 513 badań kału na nosicielstwo branżowców,

- 2 100 badań kału w kierunku pałeczek sanlmonella i shigella,

- 140 badań na obecność pasożytów.

Oddział Epidemiologii w 2002 roku uzyskał przychody w wysokości 53 712,86 zł.6.2.2 Centra kosztów
Centra kosztów są to jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa, których kierownicy wpływają tylko na poziom kosztów związanych z realizowaną działalnością. Kierownictwo centrów kosztowych oceniane jest na podstawie odchyleń między wielkością planowanych kosztów kontrolowanych, a ich rzeczywistą wielkością w okresie. Ośrodkami kosztów mogą być: wydziały, działy, oddziały. Kierownik ośrodka posiada swobodę podejmowania decyzji, które są przyczynami powstawania kosztów. W PSSE w Busku wyróżniono pięć oddziałów, które są centrami kosztów:

1. Stanowisko pracy do spraw higieny dzieci i młodzieży
Do zadań pracowników należy:

- dokonywanie kwalifikacji obiektów kolonijnych, obozowisk, dziecińców,

- wykonywanie bieżącego nadzoru sanitarnego przez prowadzenie ewidencji wszystkich obiektów i zakładów nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą na terenie działalności stacji,

- wprowadzenie systematyczne nadzoru i kontroli stanu sanitarno-higienicznego nad zakładami wymienionymi w punkcie wyżej,

- prowadzenie badań i pomiarów oraz pobieranie próbek zgodnie z wytycznymi,

- nadzór nad wykonaniem badań lekarskich osób zatrudnionych w zakładach nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi, młodzieżą,

- rozdział materiałów oświatowych.
2. Stanowisko pracy do spraw statystyki.
Do zadań należy:

- prowadzenie rejestru chorób zakaźnych,

- sporządzanie meldunków dwutygodniowych, kwartalnych, rocznych ze stanu zachorowań na choroby zakaźne,

- sporządzanie analizy epidemiologicznej dla 13-stu jednostek chorobowych według wieku, płci, miejsca zamieszkania, miesięcy itp., • sporządzanie zestawień rocznych według etiologii.


3. Stanowisko pracy radcy prawnego.
Do zadań radcy prawnego należy:

- prowadzenie obiegu obowiązujących przepisów prawnych,

- nadzór nad prawidłowym postępowaniem mandatowym, administracyjnym
i egzekucyjnym,

- udział w rozprawach kolegialnych i sądowych,

- współpraca z poszczególnymi oddziałami stacji,

- konsultowanie pod względem formalno prawnym wszystkich opracowanych


i wychodzących dokumentów, /decyzji, opinii, postanowień itp./,

- prowadzenie dokumentacji spraw kierowanych do kolegium ds. wykroczeń, sądów, prokuratury oraz prowadzenie postępowania dowodowego.


4. Stanowisko ds. ekonomicznych.
Do obowiązków głównego księgowego Stacji należy:

- prowadzenie rachunkowości Stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

- bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów,

- prowadzenie gospodarki finansowej Stacji,

- prowadzenie korespondencji ds. finansowo-księgowych,

- przestrzeganie przepisów z zakresu gospodarki finansowo-księgowej jednostek budżetowych Ministra Finansów, resortowych oraz zarządzeń wewnętrznych dyrektora Stacji.


5. Sekcja do spraw administracyjno gospodarczych i osobowych.
Do zadań sekcji należy:

- przyjmowanie pracowników zgodnie z planem zatrudnienia i obowiązującymi przepisami,

- czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem czasu pracy, udzielanie urlopów
i zwolnień z pracy,

- prowadzenie akt osobowych pracowników,

- kompletowanie dokumentów do rent i emerytur,

- prowadzenie planu zaopatrzenia Stacji,

- należyte zabezpieczenie wszystkich obiektów przed kradzieżą i pożarem,

- gospodarka drukami,

- utrzymywanie pomieszczeń Stacji w należytym stanie sanitarno-higienicznym,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Stacji2.


6.3. Zasady rejestracji kosztów prostych w Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku
Obecny system ewidencji kosztów w PSSE w Busku Zdroju jest niedostosowany do potrzeb zarządzania kosztami. Informacje na temat kosztów są rejestrowane tylko w układzie rodzajowym. Wdrożony system rachunkowości zarządczej wymaga zatem modyfikacji zasad rejestracji kosztów, polegający przede wszystkim na uszczegółowieniu informacji kosztowej przez wprowadzenie dodatkowych kryteriów klasyfikacji. Są to:

 • rodzaj działalności,

 • charakter kosztów,

 • przekrój podmiotowy,

 • przekrój przedmiotowy.

Poniżej prezentujemy strukturę kosztów zespołu 5, w którym może być prowadzona tego rodzaju rejestracja kosztów.
1. Struktura symbolu konta w zespole 5 ZPK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 X X X X X X X X X
1 znak - numer zespołu

Konta zespołu 5 służą do ewidencji i rozliczenia podstawowych kosztów działalności operacyjnej w układzie według typów działalności.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna powinna prowadzić ewidencje i rozliczenie kosztów na kontach zespołu 5, gdyż jest zakładem budżetowym, świadczącym różne odpłatne usługi, za które cena ustalana jest w oparciu o koszty poniesione w związku z wykonaniem poszczególnych rodzajów usług.
2 znak - rodzaj działalności
0 - działalność podstawowa

Do podstawowych zadań działalności PSSE należy:  1. Wykonywanie badań, analiz i pomiarów na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na podstawie umów zawieranych w oparciu o zarządzenie wewnętrzne kierownika.

  2. Prowadzenie postępowania dokumentacji w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej.

  3. Wykonywania wszelkiej czynności związanych z realizacją zadań należących do powiatowych inspektorów sanitarnych.


5 - działalność ogólna

Do ogólnozakładowych zadań PSSE zaliczamy:

1. Prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych i finansowych oraz pracowniczych.

2. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia.

3. Opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznej.

4. Prowadzenie właściwej gospodarki środkami ruchomymi, ewidencja.

5. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznej.

6. Należyte zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i pożarem.


3 znak - charakter kosztu
1 - koszt bezpośredni
W PSSE koszty bezpośrednie występują w Higienie Komunalnej, Higienie Pracy, Higienie Żywności i Epidemiologii.

Są to koszty poniesione i związane bezpośrednio z wykonywanymi usługami. W PSSE zaliczamy do nich koszty leków i materiałów medycznych potrzebnych do wykonywania badań, są to: odczynniki, wyjaławiacze, surowice, materiały jednorazowego użytku.

Do kosztów bezpośrednich należą też koszty transportu w celu dokonania badania lub pobrania próby do badania.
2 - koszt pośredni

Do bezpośrednich kosztów wykonania usług w PSSE, zwanymi kosztami wydziałowymi, zaliczamy te koszty, które nie można odnieść wprost do poszczególnych podmiotów kalkulacji.

Koszty wydziałowe w PSSE to:

- koszty zużycia energii,

- koszty konserwacji i utrzymania sprzętu,

- koszty utrzymania budynku,

- koszty robocizny,


 • koszty zakupu wyposażenia.


4-6 znak - symbol ośrodka odpowiedzialności
Tabela 6.1: Symbole ośrodka odpowiedzialności

Symbol środka odpowiedzialności

Ośrodki odpowiedzialności

110

Oddział Higieny Komunalnej

111

112


Kierownik Oddziału Hig. Komunalnej

Laboratorium Mikrobiologiczne113

Laboratorium Chemiczne

120

Oddział Epidemiologii

121

122


Kierownik Oddziału Epidemiologii

Laboratorium Bakteriologiczne130

Oddział Higieny Pracy

131

132


Kierownik Oddziału Hig. Pracy

Pracownia analityczna140

Oddział Higieny Żywności i Żywienia

141

142


143

Kierownik Hig. Żywności i Żywienia

Laboratorium Mikrobiologiczne

Laboratorium Chemiczne


210

Dyrektor PSSE

220

Stanowisko pracy ds. hig. dzieci i młodzieży

230

Stanowisko pracy ds. statystyki

240

Stanowisko pracy radcy prawnego

250

Stanowisko pracy ds. ekonomicznych

260

Sekcja ds. administracyjno-gospodarczych i osobowych

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie materiałów przedsiębiorstwa

7,8 znak - przekrój przedmiotowy usług wykonawczych przez jednostki działalności

Tabela 6.2 Przekrój przedmiotowy usług wykonywanych przez PSSE10

Odział Higieny Komunalnej20.

Oddział Epidemiologii30.

Oddział Higieny

Pracy


40.

Oddział Higieny


Żywności

11.

Badania wody bakteriologiczne oraz fizykochemiczne w celu stwierdzenia przydatności wody do picia na potrzeby gospodarcze21.

badanie kału na nosicielstwo branżowców31.

pomiar zapylenia41.

szkolenie osób


z zasad minimum sanitarnego

32.

pomiar hałasu42.

badanie środków spożywczych w celu określenia zgodności


z wymaganiami zawartymi
w Polskich Normach lub zakładowych dokumentach normalizacyjnych

22.

badanie kału na obecność pasożytów33.

pomiar stężeń

substancji

toksycznych12.

Wydawanie decyzji dotyczących obiektów komunalnych dopuszczających do użytku publicznego23.

badanie kału


w kierunku pałeczek salmonella i shigella
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przedsiębiorstwa.
9,10 znak - rodzaj kosztu

Wykaz kont syntetycznych:

501 - koszty bezpośrednie działalności podstawowej.

W PSSE są to koszty leków i materiałów medycznych potrzebnych do wykonywania usług np.: odczynniki, wyjaławiacze, surowice.

502 - koszty wydziałowe działalności podstawowej.

Są to koszty stałe działalności podstawowej: koszty robocizny, koszty amortyzacji, koszty konserwacji i utrzymywania sprzętu.

552 - koszty ogólnozakładowe.

Są to koszty utrzymania przedsiębiorstwa i obsługi jako całości.


6.4 Zasady sporządzania wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników
Podstawowym narzędziem, które służy do oceny efektywności działań realizowanych

w ośrodkach odpowiedzialności jest wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów

i wyników. Jest on sporządzany w oparciu o model rachunku kosztów zmiennych i umożliwia prezentację wyników osiąganych w przedsiębiorstwie w podziale na poszczególne podmioty wewnętrzne. Rentowność wyodrębnionych oddziałów jest analizowana za pomocą wielostopniowych marż pokrycia - marż brutto.

Sporządzając wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju musimy wziąć pod uwagę następujące koszty: koszty bezpośrednie wykonywanych usług, koszty stałe oddziałów i koszty stałe całego przedsiębiorstwa. Zbiór informacji o kosztach, przychodach i wynikach dla PSSE jako całości w ujęciu wielostopniowym oraz w formie czytelnego sprawozdania dla użytkownika prezentuje tabela 6.3.


Tabela 6.3.: Rachunek wielostopniowy i wieloblokowy kosztów i usług za 2002 w PSSE
Oddział Higieny Komunalnej

Oddział Epidemiologii

Oddział Higieny Pracy

Oddział Higieny Żywności

Przychody ze sprzedaży usług

45 229,09

53 712,86

46 369,99

55 570,07

Koszty zmienne usług

3 571,42

4 272,10

1 100,20

4 270,00

Marża brutto I

41 657,67

49 440,76

45 269,79

51 300,07

Koszty stałe oddziałów

118 246,30

148 086,38

80 155,96

147 238,56

Marże brutto II

- 76 588,63

- 98 645,62

- 34 886,17

- 95 938,49

Marże brutto III

- 306 058,91

Koszty stałe PSSE

688 941,09

Marża brutto IV

- 995 000,00

Marża brutto I jest wynikiem ustalonym za rok 2002 jako różnica między przychodami uzyskanymi ze sprzedaży usług, a kosztami zmiennymi wykonanych usług. Marża ta jest podstawowym kryterium oceny rentowności. Marża brutto II jest to pomniejszenie marży brutto I o koszty stałe oddziałów. Obserwując wynik marży brutto I i marży brutto II, bardzo łatwo dojdziemy do wniosku, że przychody ze sprzedaży usług w PSSE w roku 2002 wystarczyły na pokrycie kosztów zmiennych w całości, a kosztów stałych oddziałów tylko


w 30%. Sumując marżę II dla oddziałów otrzymamy marżę brutto III. Marża III mówi o wyniku przedsiębiorstwa w danym okresie, służącym na pokrycie jego kosztów stałych.

Od marży brutto III odejmujemy koszty stałe PSSE i otrzymujemy marżę brutto IV.

Marża brutto IV jest liczbą ujemna i pokrywana jest ze środków budżetowych gminy.
Analizując rachunek wielostopniowy i wieloblokowy kosztów i wyników za rok 2002, bardzo łatwo dochodzimy do wniosku, że PSSE nie ma wystarczających przychodów do samodzielnego funkcjonowania. Przychody ze sprzedaży usług wystarczają tylko na pokrycie kosztów zmiennych usług i tylko 30 % kosztów stałych oddziałów, dlatego marża brutto II
i marża brutto III jest liczba ujemną. Koszty stałe PSSE i pozostałe koszty stałe oddziałów musza więc być pokrywane ze środków budżetowych gminy. Dokładnie przedstawiają to przedstawione poniżej sprawozdania.
Sprawozdanie o środkach pozabudżetowych za rok 2002.
Przychody:

42. Wpływy z usług - 200 882,01

Rozchody:

28. Podróże służbowe krajowe 4 693,00 441

31. Materiały i wyposażenie 81 833,40 421

33. Leki i materiały 18 902,02 423

35. Energia 31 283,96 426

36. Usługi materialne 42 434,24 427

37. Usługi niematerialne 2 656,35 430

40. Zakup paliwa i usługi transportu 19 079,04

Razem 200 882,01
Sprawozdanie o wydatkach budżetowych

11. Osobowy fun. płac 738 650,00 401

17. Nagrody za rok 1999 57 996,22 404

31. Materiały i wyposażenie 7 838,70 421

35. Energia 9 559,00 426

41. Składki na ZUS 133 201,93 411

42. Fundusz pracy 18 354,15 412

43. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 29 400,00 444

Razem 995 000,00


6.5 Budżetowanie

6.5.1 Budżet przychodów ze sprzedaży usług na rok 2003.

Do sporządzenia budżetu przychodów ze sprzedaży usług należy znać ilość usług wykonywanych przez oddziały i cenę jaką otrzymamy za daną usługę. Mnożąc cenę przez ilość otrzymamy przychody za daną usługę.

Ilość badań nie jest dokładnie możliwa do zaplanowania, jednak na przestrzeni ostatnich 5 lat lansuje się na podobnym poziomie, co spowodowane jest tylko nieznaczną zmianą ilości obiektów będących pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Budżet przychodów ze sprzedaży usług na rok 2003 przedstawia się następująco:


Tabela 6.4: Budżet przychodów ze sprzedaży usługIlość

Cena

Przychód

Oddział Higieny Komunalnej:76 575,00

Badanie wody

310

240 zł.

74 000,00

Wydane decyzje dotyczące obiektów komunalnych

50

51,50 zł.

2 575,00

Oddział Epidemiologii:59 200,00

Badanie kału na nosicielstwo branżowców

3500

14 zł.

49 000,00

Badanie kału na obecność pasożytów

320

10 zł.

3 200,00

Badanie kału w kierunku pałeczek salmonella i shigella

3500

2 zł.

7 000,00

Oddział Higieny Pracy:58 865,00

Pomiar zapylenia

155

25 zł.

3 875,00

Pomiar hałasu

1050

35 zł.

36 750,00

Pomiar stężeń substancji toksycznych

912

20 zł.

18 240,00

Oddział Higieny Żywności:65 940,00

Szkolenie osób z zasad minimum sanitarnego

200

80 zł.

16 000,00

Badanie środków spożywczych

2200

22,70 zł.

49 940,00

Źródło: Opracowanie własne.

W PSSE w Busku-Zdroju usługi wykonują cztery oddziały: Higiena Komunalna, Higiena Pracy, Higiena Żywności i Epidemiologia. Z pomocą kierownika poszczególnych oddziałów można sporządzić budżet przychodów jakie zostaną uzyskane ze sprzedaży usług w 2003 roku. Cena wykonywanych usług ściśle związana jest z ceną materiałów bezpośrednich.

Cena materiałów bezpośrednich (surowce, odczynniki, wyjaławiacze), w 2003 roku
w stosunku do 2002 roku wzrosła o 7 %, dlatego też ceny usług wykonywanych przez PSSE, również proporcjonalnie wzrosły.
6.5.2 Roczny budżet materiałów bezpośrednich.
Materiały bezpośrednie są to materiały ściśle związane z wykonywaną usługą. W PSSE są to:

odczynniki, podłoże, surowice, wyjaławiacze, materiały jednorazowego użytku.

Tabela 6.5: Budżet materiałów bezpośrednich


Materiały
i usługi

Higiena Komunalna

Higiena Pracy

Higiena Żywności

Epidemiologia

Odczynniki

3 100,00

300,00

3 200,00

3 500,00

Podłoże800,00

700,00

Surowice


1 500,00

Wyjaławiacze

700,00
750,00

500,00

Materiały jednorazowego użytku

150,00

200,00

200,00

350,00

Usługi materialne

120,00

250,00

150,00

100,00

Transport

430,00

750,00

470,00

50,00

Razem

4 500,00

1 500,00

5 570,00

6 700,001   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna