Zarys historii rachunkowościPobieranie 0,9 Mb.
Strona2/9
Data09.07.2018
Rozmiar0,9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ad. 1 Zasada kontynuacji działalności

Zasada kontynuacji działalności oparta jest na założeniu, że działalność jednostki będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmienionym istotnie zakresie. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli stan faktyczny lub prawny nie zezwala na uznanie jednostki za kontynuującą działalność. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy następuje likwidacja, wszczęcie postępowania upadłościowego lub zmiana formy prawnej jednostki gospodarczej.Ad.2 Zasada memoriałowa
Zasada memoriałowa oznacza ujmowanie w księgach rachunkowych, a tym samym ostatecznie w sprawozdaniach finansowych, ogółu operacji gospodarczych danego roku obrotowego bez względu na stopień uregulowania wynikających z nich rozrachunków jak również operacji przypadających na dany rok, które nie zrodziły jeszcze rozrachunków. Memoriałowe ujęcie ogółu operacji ma zasadnicze znaczenie dla pomiaru wyniku finansowego, a więc kategorii kształtowanej przez przychody i koszty. W tym zakresie obowiązuje zasada realizacji i zasada współmierności.


Zgodnie z zasadą realizacji zyski powstają dopiero w momencie sprzedaży lub czynności z nią zrównanej. Stąd ujęcie w księgach przychodów ze sprzedaży produktów oraz towarów, a także operacji finansowych, a następnie wykazanie ich w sprawozdaniu finansowym uzależnione jest od zaistnienia tego momentu. W myśl zasady współmierności na wynik finansowy roku obrotowego wpływają koszty związane z uzyskaniem przychodów, a więc koszty współmierne do przychodów. Przychody nie zrealizowane w danym roku, jak również koszty, które nie są współmierne do uzyskanych przychodów, stanowią odpowiednio składniki:

– pasywów; przychody przyszłych okresów • aktywów ; czynne rozliczenia międzyokresowe koszty6

Zasada współmierności wymaga tworzenia rezerw na przypadające na dalszy rok koszy, które nie są jeszcze opłacone, a nawet notyfikowane i ujawnienie ich jako składniki pasywów-bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów.

Ad.3 Zasada ciągłości

Zasada ciągłości polega na tym, że przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, wyceny aktywów, w tym także dokonanych odpisów amortyzacyjnych, pasywów , ustalenia wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych. Na przykład konsekwentnie należy: • księgować w ten sam sposób jednakowe rodzaje operacji gospodarczych,

 • ujmować jednakowo operacje w większe zbiory,

 • stosować takie same zasady wyceny,

 • ujmować majątek w ten sam sposób na koniec poprzedniego i początek następnego roku obrotowego.

Zgodnie z zasadą ciągłości, bilans otwarcia roku sprawozdawczego musi być identyczny z bilansem zamknięcia roku poprzedzającego. Stosowanie zasady ciągłości nie oznacza jednak bezwzględnej niezmienności raz przyjętych rozwiązań. System rachunkowości dostosowuje się do zmieniających się warunków funkcjonowania jednostki gospodarczej. Dlatego możliwe jest odstępstwo od zasady ciągłości, ale wtedy wówczas, gdy:

 1. istnieje ważna przyczyna wprowadzenia zmiany (np. zmiana przepisów prawa, dostosowania się do rozwiązań obowiązujących w grupie kapitałowej, struktury organizacyjnej itp.).

 2. zmiana następuje od pierwszego dnia nowego roku obrotowego,

 3. w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok, w którym nastąpiła zmiana, zostanie ujawniony rodzaj i przyczyna zmiany oraz kwota jej wpływu na wynik finansowy roku obrotowego, a także doprowadzenie do porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok obrotowy.


Ad. 4 Zasada ostrożności

Zasada ostrożności zakłada ,,pesymistyczny ,, punkt widzenia przy wycenie każdej kategorii majątkowej i wynikowej w rachunkowości przedsiębiorstwa. Ustalenia Czwartej Dyrektywy w tym zakresie są następujące ,,kraje członkowskie zapewniają, aby dla wyceny pozycji w rocznych sprawozdaniach finansowych... , zasada ostrożności była w każdym przypadku przestrzegana.”7Oznacza to w szczególności że:

a.) wykazuje się zyski zrealizowane na moment bilansowy;

b.) przewiduje się wszelkie ryzyko i straty z tym związane, nawet wówczas, gdy ich ujawnienie nastąpiło między momentem bilansowym, a datą sporządzania sprawozdań finansowych;

c.) zmniejszenie poziomu wyceny jest niezależnie od tego, czy dany rok obrotowy zamyka się zyskiem czy stratą.
Można stwierdzić, że zasady ostrożności polega generalnie na:


 • możliwie wysokim wycenianiu kosztów, strat i zobowiązań jednostki gospodarczej wobec jej otoczenia.

 • ostrożnym, realnym wycenianiu przychodów, zysków i stanu końcowego aktywów jednostki gospodarczej.8

Polskie unormowania zasady ostrożności nie odbiegają od norm europejskich czy światowych i są precyzowane następująco,, poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ( wytworzenie ) ceny ( koszty), z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. W szczególności należy w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokości, uwzględnić:

 1. zmniejszenie wartości użytkowej składników majątkowych, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych ( umorzeniowych ),

 2. zmniejszenia wartości, innych niż środki trwałe, inwestycje rozpoczęte oraz wartości niematerialne i prawne, składników majątkowych wywołane trwałymi zmianami ich cen,

 3. wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,

 4. wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,

 5. rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń9

Praktycznie, zasada ostrożności wymusza aktualizację wyceny zarówno aktywów i pasywów jednostki gospodarczej, jak i jej operacji wynikowych przez konfrontację ich wartości księgowej z bieżącymi cenami rynkowymi. Konfrontacja ta jest jednakże obwarowania wieloma szczegółowymi przepisami, co oznacza, że ,,stosowanie zasady ostrożności nie oznacza prawa do tworzenia nadmiernych rezerw , umyślnego wykazywania aktywów lub pasywów w za niskiej wysokości lub zobowiązań i koszty w nadmiernych kwotach, gdyż byłoby to nierzetelne. Niestety, nie jest łatwa do określenia granica gdzie kończy się rozwaga i wypływająca z niej ostrożność, a zaczyna manipulacja.101   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna