Zapytanieoinformacj ęPobieranie 0,5 Mb.
Strona1/5
Data07.03.2018
Rozmiar0,5 Mb.
  1   2   3   4   5

SPÓŁKA AKCYJNA


Warszawa, dnia 12 czerwca 2017 r.
Z A P Y T A N I E O I N F O R M A C J Ę
Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej:


 1. Dostarczenie infrastruktury serwerowej z zainstalowanym systemu EMM,

 2. Udzielenie niewygasających licencji Systemu EMM (Enterprise Mobility Management) dla dostarczonych przez Wykonawcę tabletów oraz 405 szt. Lenovo TAB 2 A850L posiadanych przez Zamawiającego z możliwością rozszerzenia ilości licencji do 4740 szt.

 3. Przeprowadzenie migracji danych z obecnie posiadanego systemu EMM

 4. Zakupu 2000 sztuk tabletów dla pracowników drużyn konduktorskich PKP Intercity S.A., spełniającej cele i wymagania opisane poniżej,

 5. Zakupu 1525 sztuk tabletów dla pracowników drużyn trakcyjnych PKP Intercity S.A. wraz z zainstalowaną aplikacją wspierającą prace drużyn trakcyjnych spełniającą cele i wymagania opisane poniżej.


Wprowadzenie
PKP Intercity S.A. zamierza rozpocząć proces wyboru dostawcy na:

       1. dostawę infrastruktury serwerowej z zainstalowanym systemem EMM,

       2. udzielenie niewygasających licencji Systemu EMM (Enterprise Mobility Management) dla dostarczonych przez Wykonawcę tabletów oraz 405 szt. Lenovo TAB 2 A850L posiadanych przez Zamawiającego z możliwością rozszerzenia ilości licencji do 4740 szt.

       3. przeprowadzenie migracji danych z obecnie posiadanego systemu EMM,

       4. zakup tabletów z usługą serwisową, usługą montażu dodatkowych akcesoriów (posiadana przez Zamawiającego karta SIM oraz dostarczone przez Dostawcę karta micro SD, etui, folia ochronna na ekran) oraz dostarczenie skonfigurowanych urządzeń tj. zainstalowanie oprogramowania EMM i aplikacji mobilnej Teczka Maszynisty wspierającej pracę drużyn trakcyjnych.

W związku z tym PKP Intercity S.A. prowadzi rozeznanie rynku w zakresie poznania potencjalnych oferentów oraz oszacowania wartości zamówienia.

Opis przedmiotu zapytania


I. Dostawa infrastruktury z zainstalowanym systemem EMM oraz niewygasającymi licencjami

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu EMM (Enterprise Mobility Management) w pełni funkcjonalnego działającym na rynku od co najmniej 3 lat (licząc od daty ogłoszenia powyższego zapytania) wraz z niewygasającymi licencjami, wsparcie (maitenance), produkcyjne uruchomienia systemu oraz wykonywanie na zlecenie Zamawiającego prac rozwojowych dla zakupionego systemu zgodnie z cennikiem za roboczogodzinę.ETAP I (Infrastruktura)

 1. Wykonawca dostarczy specyfikację i wyceni w ramach Oferty kompletną infrastrukturę w tym licencje, serwery, macierze i aktywne urządzenia sieciowe niezbędne do uruchomienia, działania i utrzymania Systemu w okresie obowiązywania Umowy (min. 3 lat jeśli Umowa jest na okres krótszy).

 1. Wykaz infrastruktury musi obejmować potrzebny sprzęt do zainstalowania, uruchomienia i działania Systemu zgodnie z oczekiwaniami niefunkcjonalnymi Zamawiającego opisanymi w dalszej części dokumentu.

 2. Wykonawca powinien, zależnie od dostarczanego rozwiązania, określić szczegółowo wszystkie pozostałe wymagane parametry techniczne dla w/w infrastruktury z uwzględnieniem min. 8000 szt. produkcyjnie zarządzanych urządzeń (m.in. mocy obliczeniowej (CPU), pamięci RAM, przestrzeni dyskowej).

 3. Infrastruktura powinna obejmować oszacowane potrzeby pod System produkcyjny ale również pod środowiska testowe i rozwojowe zgodnie z proponowanym zarządzaniem cyklem życia systemu.

 4. Infrastruktura powinna uwzględniać również przestrzeń dla przechowywania wymaganych backupów i danych archiwalnych zgodnie z wymaganiami biznesu.

 5. Zamawiający wymaga realizacji Systemu na jednej z baz danych dla utrzymania, których posiada kompetencje we własnym zespole pracowniczym:

MS SQL 2014 lub wyższej

Oracle 11g lub wyższej

PostgreSQL 9.4 lub wyższej

MySQL 5.5 lub wyższej.

oraz przy zastosowaniu systemów operacyjnychWindows Server 2012 R2/2016

Linux (Debian v.8 lub wyższa)

 1. W przypadku oferowania Systemu na rozwiązaniach innych niż wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca musi w ramach kosztów i harmonogramu wdrożenia uwzględnić nabycie przez pracowników Zamawiającego umiejętności samodzielnej administracji, utrzymania i rozwoju Systemu i środowisk w ramach szkoleń prowadzonych w trakcie projektu do poziomu niezbędnego do samodzielnej administracji systemem.

 2. Wykonawca przedstawi w Ofercie harmonogram dostaw sprzętu i uruchomienia środowisk.

 3. Wykonawca dostarcza sprzęt nowy z bieżącej linii producenta z gwarancją i serwisem zgodnym z SLA określonym w wymaganiach na okres co najmniej 3 lat od daty uruchomienia środowisk.

 1. Zamawiający preferuje infrastrukturę która musi pracować w środowisku wirtualnym Vmware (wersja 5.5) posadowionym na serwerach klasy:

Type: Flex System x240 Compute Node -[873764G]-

Processor: 2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz

RAM: 384GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM (24x 16GB)

W przypadku wykorzystania innej infrastruktury do realizacji rozwiązania Wykonawca poda podstawowe parametry proponowanej infrastruktury.


Dla zamówionej infrastruktury:

 1. Wykonawca dostarczy urządzenia do ośrodka przetwarzania danych Zamawiającego w obudowach gotowych do zamontowania w szafach rack-owych posiadanych przez Zamawiającego.

 2. Wykonawca będzie asystował przy montażu urządzeń, instalowaniu i konfigurowaniu sprzętu i środowisk w trakcie realizacji wdrożenia.

 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu uprawnienia do administracji Systemem i infrastrukturą wraz z dokumentacją administrowania i utrzymania systemu oraz koncepcją zrealizowanej architektury technicznej i danych przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych Systemu.

ETAP II (Wdrożenie)

 1. Przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej opisującej proces wdrożenia centralnego systemu zarządzania infrastrukturą mobilną na poziomie (step by step) umożliwiającym przeprowadzenie procesu przez pracowników Zamawiającego,

 2. Dokumentacja step-by-step która powinna zaczynać się od określenia warunków startowych, np. przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania należy: przygotować serwer (maszyna fizyczna, lub wirtualna, określić minimalne wymagania), zainstalować OS (podać wymaganą wersję), zaktualizować system dostępnymi poprawkami na dzień instalacji, jeżeli wymagana jest jakaś specyficzna konfiguracja serwera, (w odniesieniu do „default" po zainstalowaniu OS), należy precyzyjnie opisać sposób jej wykonania. Jeżeli wymagane jest zainstalowanie dodatkowych komponentów należy precyzyjnie opisać proces instalacji, każdego z nich. Jeżeli system zarządzania infrastrukturą mobilną jest dostarczony w formie prekonfigurowanej maszyny wirtualnej należy przygotować dokumentacje step by step dla instalacji środowiska wirtualnego,

 1. dokumentacja w zakresie instalacji i konfiguracji w środowisku zamawiającego musi zawierać wszystkie czynności i kroki następujące po sobie niezbędne do prawidłowego wykonania procesu,

 2. dokumentacja musi być przygotowana na wszystko co jest związane z procesem wdrożenia aż po końcowy finalny stan gotowego centralnego systemu zarządzania infrastrukturą mobilną,

 3. cała dokumentacja oraz wszystkie procedury muszą być sporządzone w języku polskim (step by step), w formie edytowalnej (*.doc) na płycie CD. Dokumentacja powinna składać się z: analizy środowiska zamawiającego, dokumentacji projektowej, wdrożeniowej, powdrożeniowej, procedur utrzymaniowych dla administratorów systemu i helpdesku. Musi również zawierać procedury backupu, odtworzenia systemu przy wykorzystaniu systemu backupu będącego w posiadaniu zamawiającego,

 1. Zapewnienie asysty inżynierów na etapie wdrożenia w celu rozwiązywania problemów powstałych na etapie wdrożenia, a nie ujętych w dokumentacji technicznej;

 2. Przedstawienie propozycji Harmonogramu uwzględniającej terminy podane przez Zamawiającego;

 3. Wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu instalację, wdrożenie, uruchomienie i zapewnienie prawidłowego działania Systemu EMM na środowiskach produkcyjnych, testowych i szkoleniowych;

 4. Wykonanie konfiguracji i parametryzacji Systemu EMM zgodnie z wymogami Zamawiającego przekazanymi w trakcie wdrożenia;

 5. Przeprowadzenie migracji danych z systemu EMM Zamawiającego (obecnie używany jest system EMM Famoc na około 2300 urządzeń);

 6. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu budowy, obsługi, konfiguracji oraz zarządzania administracyjnego nowym Systemem EMM. Szkolenia i warsztaty powinny być prowadzone w środowisku testowym, którego konfiguracja musi odpowiadać konfiguracji środowiska produkcyjnego Zamawiającego;

 7. Przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (plik SCORM) z zakresu użytkowania urządzeń zarządzanych poprzez System EMM dla użytkownika końcowego;

 8. Przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (plik SCORM) z zakresu konfiguracji urządzeń oraz Systemu EMM;

 9. Wykonanie i dostarczenie, dokumentacji użytkownika, administratora oraz dokumentacji powdrożeniowej Systemu EMM opisującego konfiguracje i istotne parametry systemu;

 10. Dostarczenie (udzielenie) niewygasających licencji niezbędnych do obsługi wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę tabletów oraz 405 szt. tabletów Lenovo TAB 2 A850L z możliwością rozszerzenia ilości licencji do 4740 szt. Zamawiający zaznacza, że w trakcie trwania umowy ilość urządzeń będzie ulegać zmianie. Licencje są przenoszalne pomiędzy urządzeniami (w szczególności po zniszczeniu, wycofaniu z użytku lub kradzieży urządzenia). Urządzenie dodane do środowisk testowych oraz szkoleniowych nie mogą wykorzystywać licencji i być ograniczone. Dla dostarczanych licencji Wykonawca musi zapewnić w ramach Umowy gwarancję Producenta zapewniającą: subskrypcje na dostarczane licencje gwarantujące prawo do nowych wersji agentów, aktualnych poprawek systemu oraz do bazy wiedzy przeznaczonej dla Klientów posiadających wykupioną usługę serwisu dla dostarczonego System EMM;

ETAP III (Wdrożenie)

Zapewnienie stałej obecności jednego inżyniera (może być zamiennie), przez co najmniej 8 h dziennie, w każdy Dzień Roboczy, w godzinach między 8:00 a 18:00 w siedzibie siedziby Zamawiającego od dnia zakończenia Etapu I przez jeden pełen miesiąc kalendarzowy.ETAP IV (Wsparcie)

 1. Świadczenie usługi Wsparcia na wykonany przedmiot zamówienia, w okresie od podpisania protokołu odbioru wdrożenia (tj. po prawidłowym odbiorze Etapu III) do upływu 36 miesięcy, zgodnie z SLA opisanym w Załączniku 8 do Umowy;

 2. Usługa Wsparcia (maitenance), którą Wykonawca w ramach Umowy będzie zobowiązany prowadzić co najmniej w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00 zgodnie z Umową;

 3. Wykonywanie Prac.


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna