Zapytanie ofertowe z dnia 01. 07. 2016 w przedmiocie usługi – przeprowadzenie szkolenia dla członków rady oraz pracowników biura lokalnej grupy działania ponidziePobieranie 342,71 Kb.
Data06.11.2017
Rozmiar342,71 Kb.
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 01.07.2016

W PRZEDMIOCIE USŁUGI – PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW RADY ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE


 1. INFORMACJE OGÓLNE

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD PONIDZIE.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE, 28-400 Pińczów, ul. Słabska 13, NIP 662-179-09-12, REGON 260214389.

 1. Sposób porozumiewania się i osoby do kontaktu:

tel. 41-357-73-47, e-mail: biuro@lgdponidzie.pl, Urszula Sroka-Kurek 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów i przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia (14 godz.) dla Członków Rady oraz 2 jednodniowych (po 7 godz.) szkoleń dla pracowników biura LGD PONIDZIE w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD PONIDZIE w przedmiocie metodyki oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach wdrażania LSR 2014-2020.

 2. Szkolenie dla Członków Rady (2 dniowe/14 godz.)

Liczba uczestników: 11 osób

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Miejsce realizacji szkolenia: Siedziba biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów. Szczegółowy harmonogram jego realizacji zostanie ustalony na roboczo pomiędzy stronami umowy.

Temat szkolenia - Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania. Celem szkolenia jest wyposażenie członków Rady w niezbędną wiedzę umożliwiającą aktywny udział w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania, w ramach wdrażania LSR, w zgodzie z przepisami PROW 2014-2020 i zasadami inicjatywy LEADER. Podczas szkolenia należy omówić zasady oceny na każdym z istotnych etapów (w tym: ocena wstępna, ocena zgodności z LSR, ocena zgodności z Programem PROW 2014-2020) oraz zasady wyboru operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. W ramach szkolenia powinny zostać omówione najczęściej popełniane błędy przez LGD, w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania w perspektywie programowej 2007-2013 na przykładzie LGD PONIDZIE. Szkolenie obejmować powinno praktyczne omówienie trybów udzielania wsparcia w ramach projektów konkursowych oraz grantów. Powinno zawierać również takie elementy jak: wyjaśnienie warunków proceduralnych wskazujących na niedyskryminujący charakter procedur, przejrzystość, unikanie ryzyka konfliktów interesów, propozycje regulacji wyjątkowych na etapie wyboru i oceny, odwołanie i protest od negatywnej oceny organu decyzyjnego LGD PONIDZIE.

3. Szkolenie dla pracowników biura (1dzień/7 godz.)

Liczba uczestników – 5 osób

Miejsce realizacji szkolenia: Siedziba biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów. Szczegółowy harmonogram jego realizacji zostanie ustalony na roboczo pomiędzy stronami umowy.

Temat szkolenia - Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. Podczas szkolenia należy omówić zasady oceny na każdym z istotnych

Etapów (w tym: ocena wstępna, ocena zgodności z LSR, ocena zgodności z Programem PROW 2014-2020) oraz zasady wyboru operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. W ramach szkolenia powinny zostać omówione najczęściej popełniane błędy przez LGD, w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania w perspektywie programowej 2007-2013 na przykładzie LGD PONIDZIE. Szkolenie obejmować powinno praktyczne omówienie trybów udzielania wsparcia w ramach projektów konkursowych oraz grantów. Powinno zawierać również takie elementy jak: wyjaśnienie warunków proceduralnych wskazujących na niedyskryminujący charakter procedur, przejrzystość, unikanie ryzyka konfliktów interesów, propozycje regulacji wyjątkowych na etapie wyboru i oceny, odwołanie i protest od negatywnej oceny organu decyzyjnego LGD PONIDZIE.

Termin szkolenia: do uzgodnienia
4. Szkolenie dla pracowników biura ( 1dzień/7 godz.)

Liczba uczestników – 5 osób

Miejsce realizacji szkolenia: Siedziba biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów. Szczegółowy harmonogram jego realizacji zostanie ustalony na roboczo pomiędzy stronami umowy.

Temat szkolenia - Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Termin szkolenia: do uzgodnienia


 1. WYMAGANIA OD OFERENTÓW

  1. Szkolenie powinno być zrealizowane przez podmiot posiadający uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego przedmiotem umowy. W ramach szkolenia Wykonawca zapewni, że szkolenie zostanie przeprowadzone przez eksperta, który posiada, co najmniej wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne oraz znajomość zagadnień związanych z PROW 2014-2020. Wykształcenie poparte ma być doświadczeniem w prowadzeniu ewaluacji LSR, tworzeniu lub aktualizacji LSR oraz kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów i konsultacji dla LGD.

  2. Każdy z uczestników szkolenia powinien otrzymać przed szkoleniem pakiet materiałów obejmujący: materiały piśmiennicze (notatnik i długopis), wydruk materiałów szkoleniowych, prezentacje ze szkolenia. Uczestnicy szkolenia powinni otrzymać Certyfikat wydany z tytułu udziału w szkoleniu.

  3. Przedstawienie informacji, co do ceny za realizację przedmiotu zamówienia na załączniku nr 1 „OFERTA WYKONAWCY” do niniejszego zapytania.

  4. Złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zapytania wraz ze stosownymi dokumentami (Wykazujące kwalifikacje i doświadczenia wykładowców, niezbędne uprawnienia)

  5. Złożenie ofert zgodnie z punktem VII
 1. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO.

1. Zamawiający w ramach szkolenia zapewni zaplecze logistyczne:

- sala szkoleniowa zlokalizowana w siedzibie LGD PONIDZIE

- sprzęt multimedialny rzutnik, ekran, laptop, flipchart z markerem i papierem, dostęp do Internetu

- zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia przerwy kawowej

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od osób fizycznych lub podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług, oraz wszystkie usługi niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatków.

3.Wszystkie wartości cenowe w ramach zapytania ofertowego będą określone w złotych polskich (zł), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 1. Zamawiający wybierze jedną, najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny brutto oraz kwalifikacji i doświadczenia według następujących zasad:

Cena brutto za realizację całego zadania

70%

Doświadczenie Oferenta

30%

Doświadczenie Oferenta oznacza ilość przeprowadzonych szkoleń w wyżej wymienionym zakresie w ciągu ostatnich 3 lat.

W celu wykazania doświadczenia Oferent musi przedstawić wykaz przeprowadzonych szkoleń podając ich tytuł/odbiorcę/krótką charakterystykę.


Punkty wyliczone zostaną w oparciu o wzór: S = C + D, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S - suma uzyskanych punktów,

C – punkty za cenę,

D – punkty za doświadczenie zawodowe oferenta.Kryterium 1:

C=(Cmin / Cof) × 70

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofertCof – cena badanej oferty

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercieKryterium 2:

D=(Dof / Dmax) × 30

Dof – liczba przedstawionych szkoleń analizowanej oferty

Dmax - liczba przedstawionych szkoleń Oferenta posiadającego największe doświadczenie

D – ilość punktów za doświadczenie w zakresie realizacji opracowań


 1. Ilość punktów za poszczególne kryteria, przyznane przez członków komisji dokonującej oceny zostaną zsumowane i stanowić będą końcową ocenę oferty.

 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT


Ofertę zgodną z załączonym formularzem należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2016 r. do godziny 1500.

Oferty należy składać za pomocą poczty e-mail lub osobiście na poniższy adres:

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE, 28-400 Pińczów, ul. Słabska 13,E-mail: biuro@lgdponidzie.pl, Tel. /Fax: 413577347

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data i godzina wpływu do biura.
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Operacja będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków krajowych w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe warunki realizacji usługi. Zapłata wynagrodzenia za usługę zostanie dokonana na podstawie wystawionej faktury/rachunku przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w terminie 14 dni od momentu wystawienia ww. dokumentu.Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 12.07.2016
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna