Zapytanie ofertowe w związku z realizacją działania 21 Wdrażanie projektów współpracy „Aktywność I integracja na – turystyka, gospodarka, kultura, młodzież, samorząd!”Pobieranie 47,43 Kb.
Data05.07.2018
Rozmiar47,43 Kb.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją działania 421 Wdrażanie projektów współpracy „Aktywność i integracja na 5 – turystyka, gospodarka, kultura, młodzież, samorząd!” w ramach PROW na lata 2007-2013, Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski zaprasza do złożenia oferty na usługę:Utworzenie strony internetowej projektu współpracy międzyregionalnej Lidera Zielonej Wielkopolski LGD oraz Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego LGD : „Aktywność i integracja na 5 – turystyka, gospodarka, kultura, młodzież, samorząd!”            • ZAMAWIAJĄCY

  Lider Zielonej Wielkopolski, ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp. Tel. 61 28 52 470 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

 • przygotowanie projektu graficznego strony internetowej w formie elektronicznej zawierającego między innymi: 4 logotypy (Unia Europejska, Leader, AKTiN5, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich);

 • wdrożenie wybranego i zaakceptowanego projektu na stronie internetowej wraz z udostępnieniem aplikacji do samodzielnego zarządzania treścią (CMS - Content Management System),

 • pozycjonowanie strony internetowej i rejestracja w wyszukiwarkach Google.com, wp.pl, onet.pl, Interia.pl,

 • utrzymanie serwisu na serwerze Zleceniobiorcy przez okres 1 roku,

 • utrzymanie domeny wskazanej przez Zleceniodawcę przez okres 1 roku, • OPIS ZAMÓWIENIA

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania strony, zgodnie z zaakceptowanym przez Zleceniodawcę projektem graficznym i z uwzględnieniem następujących parametrów i wytycznych:

A. Oczekiwania techniczno-funkcjonalne:

  • Strona internetowa ma się charakteryzować zminimalizowanym czasem załadowania;

  • Serwis powinien wyświetlać się prawidłowo w następujących przeglądarkach WWW: Internet Explorer,  Firefox, Opera,  Google Chrome.

  • Serwis ma być zoptymalizowany do rozdzielczości poziomej 1024 pikseli z wyłączonym skalowaniem w przypadku gdy użytkownik używa większej rozdzielczości;

  • Kodowanie polskich znaków wg standardu UTF-8.

  • Serwis ma być wyposażony w mechanizm automatycznej archiwizacji dokumentów z określonym czasem publikacji i możliwości korzystania z archiwum. Administrator ma mieć możliwość decyzji (oraz jej zmiany) dotyczącej przedłużenia czasu publikacji, automatycznej archiwizacji lub usunięcia artykułów.

  • Serwis ma umożliwiać odtwarzania zdjęć oraz elementów multimedialnych (audio, video, flash).

  • Mapa serwisu ma być tworzona automatycznie.

B. Narzędzia administracyjne, w tym CMS (Content Management System – System Zarządzania Treścią):

   • System CMS i dokumentacja mają być wykonane w języku polskim.

   • Przy tworzeniu artykułów - możliwość pokazania skrótu aktualności wpisywanego ręcznie lub tworzonego automatycznie z treści wiadomości.

   • System ma realizować swoje zadania przy użyciu przyjaznego i łatwego w obsłudze interfejsu.

   • Dostępna opcja ustawienia dowolnego zdjęcia w artykule w położeniu pionowym lub poziomym.

   • Możliwość dołączenia elementów dynamicznych do wszystkich tekstów

   • Umożliwienie dowolnego ustawiania kolejności elementów w strukturze serwisu i w treści artykułu.

   • Mechanizm umożliwiający załadowanie plików zdjęciowych w dużej rozdzielczości (do pobrania) wraz z systemem ich prezentacji na stronie artykułowej.

   • System musi posiadać mechanizm pozwalający na dodanie „wyskakującego bannera" na dowolnej stronie serwisu z możliwością wybrania jednego z 5 efektów: wjazd z dowolnej krawędzi ekranu na środek lub pojawienie się bezpośrednio na środku okna przeglądarki.

   • System CMS ma być przystosowany do obsługiwania nieograniczonej ilości nazwanych użytkowników, czyli odrębnych kont w systemie.

   • Narzędzia administracyjne (w tym CMS) mają być dostosowane do specyfiki i potrzeb serwisu oraz wymagań Zamawiającego, a najczęściej powtarzane czynności administracyjne powinny być zautomatyzowane. Mają też umożliwiać dalszą rozbudowę serwisu po zakończeniu prac nad wdrożeniem będącym przedmiotem umowy między stronami.

   • Nawigacja z poziomu administratora powinna opierać się na strukturze drzewiastej.

   • Zmiany na stronie muszą być widoczne natychmiast po zapisaniu.

   • Udostępnienie podglądu zdjęć oraz wyglądu edytowanych stron przed ich opublikowaniem;

   • Moduł edycyjny ma umożliwiać:

 • dodawanie, zmianę lub usuwanie elementów treści strony;

 • wstawienie i edycję tabel (m.in.: edycja komórek, wierszy, kolumn i ich właściwości):

 • dodawanie plików i obiektów z prezentacjami przygotowanymi z wykorzystaniem technologii Flash;

 • dodawanie oraz prezentacja zdjęć i plików multimedialnych;

 • możliwość druku z poziomu edytowanego tekstu;

 • pogrubienie, pochylenie i podkreślenie tekstu;

 • wyśrodkowanie, wyjustowanie, dociąganie do lewej lub prawej strony;

 • wklejenie tekstu z plików tekstowych, Worda, Excela, OpenOffice;

 • wklejenie tekstu bez formatowania;

 • skorzystanie z dostępnych stylów zastosowanych w serwisie;

 • stworzenie listy numerowanej i punktowanej;

 • cofnięcie ostatnich operacji;

 • wstawienie, edycję i usunięcie hiperłącza, linków wewnątrz dokumentu (anchor);

 • wstawienie grafiki, możliwość ustawienia jej względem tekstu (oblanie itd.);

 • wstawienie linii poziomej;

 • wstawienie tekstu w formie indeksu górnego lub dolnego;

 • edycji w źródle dokumentu;

 • zmianę wielkości obszaru roboczego (na dowolny oraz do pełnego ekranu);

 • podłączenie galerii zdjęć;

 • wstawianie niestandardowych znaków np. §;

 • wyszukiwanie tekstu, z opcją zamiany na inny;

 • włączanie/wyłączanie wyświetlania niedrukowalnych elementów np. paragrafów, twardych spacji;

 • wstawianie tzw. „twardej spacji” - stosowanej w edytorze Word/OpenOffice;

 • usunięcie formatowania z zaznaczonej części lub całości dokumentu;

 • wstawianie czystego kodu HTML;

   • System CMS powinien posiadać mechanizmy interaktywne: baza firm, baza informacji turystycznej, baza jednostek samorządu terytorialnego, księga gości, komentarze do aktualności, zadaj pytanie i forum. Elementy te powinny być moderowane przez administratora, który weryfikuje wpisy przed ich publikacją w serwisie. Po opublikowaniu informacji administrator serwisu (lub osoba przez niego do tego uprawniona) powinien mieć możliwość jej usunięcia, zablokowania lub dowolnej jej edycji.

   • Dodatkowe elementy serwisu:

 • kanał RSS,

 • mapa dojazdu – możliwość zaimplementowania jednego z ogólnie dostępnych rozwiązań np. Google Maps lub Zumi,

 • newsletter – z możliwością blokowania lub usuwania niechcianych adresatów oraz możliwością decydowania przez administratora o informacjach, które winny być przez newsletter wysyłane.

 • pasek informacyjny – edytowalny pasek informacyjny z możliwością wstawiania hiperłączy,

 • e-kartki – wysyłanie wirtualnych kartek pocztowych z treścią wpisaną przez zewnętrznych użytkowników serwisu, wraz z możliwością samodzielnej zmiany przez administratora wzoru kartek i znaczków pocztowych.

 • połączenie z kanałem w serwisie społecznościowym Facebook, umożliwiające automatyczne publikowanie treści z serwisu do profilu Facebook

   • Umożliwienie administratorom tworzenia kont użytkowników oraz nadawania im uprawnień do poziomu konkretnych działów;

   • Opcja samodzielnego tworzenia działów i struktury serwisu oraz zmiany kolejności wyświetlania działów w menu. Ma też istnieć możliwość ukrycia działu tak, żeby istniał w strukturze, ale nie był widoczny na stronie;

   • Opcja ustawienia kolejności wyświetlania tekstów na stronie;

   • System ma automatycznie zmniejszać przesyłane zdjęcia do określonego rozmiaru wraz z utworzeniem miniatury. Powinna również być udostępniona opcja stworzenia samej miniatury bez naruszania oryginalnego zdjęcia.

   • System ma udostępniać dane statystyczne związane z oglądalnością serwisu..

   • Możliwość przeglądania statystyk wyszukiwarki portalowej (wyrażenia i frazy wpisywane do wyszukiwania);

   • Publikowanie treści o zadanej wcześniej dacie i godzinie;

   • Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przed niepowołanym dostępem z zewnątrz.

   • Po dodaniu pliku audio do artykułu będzie on wyświetlany na stronie w postaci playera lub jako plik do pobrania.

   • Możliwość dodania jako plik do pobrania dokumentów w formatach: .gif, .jpg, .png, .tif, .bmp, .zip, .tar, .tgz, .gz, .rar, .z, .exe, .mov, .mpg, .mpeg, .avi, .asf, .mp3, .mp2, .rm, .wav, .vob, .qt, .vid, .ac3, .wma, .wmv, .doc, .xls, .ppt, .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .rtf, .txt, .swf, .odt, .ods;

   • Możliwość szybkiego przełączenia między różnymi wersjami kolorystycznymi serwisu np. czarno-białą, świąteczną, itp.;

   • Możliwość samodzielnej wymiany banerów przez redaktora na poziomie CMS.

   • Inne dodatkowe elementy w ramach aplikacji, jeśli Wykonawca uzna, że ich wprowadzenie jest konieczne do sprawnego użytkowania systemu zarządzania treścią lub że ich wprowadzenie wzbogaci ofertę serwisu.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Termin wykonania strony internetowej oraz jej publikacja w sieci Internet: do 25 lipca.IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 


 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@liderzielonejwielkopolski.pl, faksem na nr: 612852470, pocztą, za pośrednictwem kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Lider Zielonej Wielkopolski, ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp.

do dnia 01.07.2013 r., do godz. 14:00 • Ocena ofert zostanie dokonana do 01.07.2013 r. do godz. 15.00

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 • Zamawiający dopuszcza tylko kompleksową ofertę.

 • Oferta musi zawierać:

 • Proponowaną stawkę brutto za wykonanie strony internetowej wraz z jej rocznym utrzymaniem oraz rejestracją i utrzymaniem domeny przez okres 1 roku.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 70 %

Projekt graficzny 20 %

Referencje – udokumentowane doświadczenie w realizacjach dla JST 10 %

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta


do dnia 03.07.2013 r.

Kontakt:


Każdy oferent może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienie związane z przedmiotem zapytania ofertowego.

Lider Zielonej Wielkopolski

Ul. Berwińskiego 1

63-000 Środa Wielkopolska

Tel/ faks: 61 28 52 470

e-mail: biuro@liderzielonejwielkopolski.plwww.liderzielonejwielkopolski.pl

Lider Zielonej Wielkopolski

Ul. Berwińskiego 1

63-000 Środa Wielkopolska

(miejscowość), dnia ………………………..

FORMULARZ OFERTY

Wykonanie i dostawa ram aluminiowych z nadrukiem.

Pieczęć firmowaNazwa i adres WYKONAWCY

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


Rodzaj zamówienia

ilość

j.m.

Cena jednostkowa (netto)

Wartość brutto

Utworzenie strony internetowej projektu


1

szt.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto: …………………………………………………………………………………………………..


Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………….

2. Deklaruję ponadto:

a) termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym,

b) warunki płatności: przelewem w terminie do 14 dni od dostarczenia faktury.

3. Oświadczam, że • zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 • w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego.

 • 4. Do oferty złączam:

 • a/ projekt graficzny strony

 • b/ referencje JST (jednostek samorządu terytorialnego).

(Miejscowość), dnia, ………………r. ……………..……………………………..

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna