Zapytanie ofertowePobieranie 359,06 Kb.
Data23.11.2017
Rozmiar359,06 Kb.Specmed Krosno, 10.08.2017r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

38-400 Krosno

ul. Paderewskiego 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 2/07/2017/3.3.3POIR/ZK z dn. 10.08.2017r.

Zapytanie ofertowe na planowany zakup zewnętrznej usługi w zakresie organizacji 1 misji gospodarczej do Norwegii dla min.2 uczestników projektu oraz zakup zewnętrznej usługi w zakresie przygotowania wizyty studyjnej dla kontrahentów/dziennikarzy z USA oraz organizację udziału w 4 międzynarodowych targach branży medycznej w 2017 i 2018 roku oraz działania informacyjno - promocyjne związane z projektem.

Specmed Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę organizacji 1 misji gospodarczej do Norwegii dla min.2 uczestników projektu oraz w zakresie przygotowania wizyty studyjnej dla kontrahentów/dziennikarzy z USA oraz organizację udziału w 4 międzynarodowych targach branży medycznej w 2017 i 2018 roku oraz działania informacyjno - promocyjne związane z projektem.

w związku z realizacją projektu:

„Budowa pozycji Szpitala Św. Jana na międzynarodowym rynku turystyki medycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to BrandI. Zamawiający:

1.Dane zamawiającego:

Specmed Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 4

38-400 Krosno

NIP 6842263306

e-mail: biuro@specmed.pl

www.specmed.pl

2. Komunikacja

Za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@specmed.pl. Wszystkie odpowiedzi będą publikowane w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ i na stronie firmy www.specmed.pl.3. Rodzaj instytucja zamawiającej

Przedsiębiorstwo4. Główny przedmiot działalności

86.10.Z działalność szpitaliII Informacje o postępowaniu

1. Tryb prowadzonego postępowania

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale VI (punkty 6.5.2.)„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.”2. Termin składania ofert

Oferta na piśmie: do dnia 18.08.2017 r. do godziny 08.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Specmed Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 4, 38-400 Krosno

Oferta w formie elektronicznej: Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: biuro@specmed.pl W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na serwerze Za mawiającego do dnia 18.08.2017 r. do godziny 08.00.

3. Opis sposobu przygotowania i składania ofert

Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz znajdującym się na stronie internetowej zamawiającego pod linkiem www.specmed.pl

Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną część.

Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią firmową (jeśli dotyczy).

Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaleca się aby każda strona oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych Wykonawcy.

W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, zaleca się aby każda ze stron oferty była podpisana, ponumerowana, zaparafowana i zeskanowana.

Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty.

Zaleca się aby w przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem wskazać datę potwierdzenia za zgodność.

Jakakolwiek modyfikacja formy lub treści dokumentów, w tym formularza cenowego oraz jego załączników uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty bez jej rozpatrzenia.

Wykonawca powinien podać cenę przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz określić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert.

Cena oferty powinna być wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością d o dwóch miejsc po przecinku.

Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN.

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przed miotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu do zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna zostać oznaczona nazwą oferenta i numerem zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta.

Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany poniżej (z zaznaczeniem w temacie e-maila numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się oferta). E-mail musi zostać zarejestrowany na serwerze Zamawiającego naj później w terminie składania ofert.

Zamawiający będzie związany ofertą przez okres 30 dni od ustalonej daty składania ofert.

Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie Zamawiającego.4. Kategoria ogłoszenia – rodzaj zamówienia

Usługi


5. Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne6. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:

Publikację na stronie internetowej Zamawiającego www.specmed.pl,

Publikację na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/7. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający wskazuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego ( ustawa z 23.04.1964 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców zgłaszane do zapytania ofertowego, pod warunkiem, że zostaną one zadane nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert określonym w pkt. II.2.III Przedmiot zamówienia

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Część I


 1. Organizacja indywidualnej misji gospodarczej do Norwegii dla dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy.

 2. Przygotowanie wizyty studyjnej dla kontrahentów/dziennikarzy z USA dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.

 3. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w: Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj - The International Medical Travel Exhibiton and Conferences IMTEC w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

 4. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w:Stany Zjednoczone Waszyngton - World Medical Tourism and Global Healthcare Congress w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

 5. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w: Oman ELAJ – International Health and Medical Treatment Expo Muskat w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

 6. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r w: Wielka Brytania Londyn – WTM w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

Część II

 1. Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych związanych z projektem. Planowane jest wykonanie następujących gadżetów i materiałów informacyjno-promocyjnych:

a) Opracowanie jednolitej identyfikacji wizualnej Specmed sp.z o.o

b) Maskotka


c) Teczka wydruk
d) Torba papierowa
e) Długopisy

f) Koperty


g) Roll-up
h) Notatniki
i) Ulotki informacyjne A4 z ofertą
j) Folder informacyjny

k) produkcja i emisja spotów i filmów reklamowych, przygotowane kampanii w mediach i na portalach branżowych i społecznościowych2. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Budowa pozycji Szpitala Św. Jana na międzynarodowym rynku turystyki medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand3. Kod CPV/Nazwa kodu CPV

79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych;

55100000-1 Usługi hotelarskie;

60400000-2 Usługi transportu lotniczego;

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego.

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

79822500-7 Usługi projektów graficznych

79822000-2 Usługi składu

79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
4. Informacja o ofertach częściowych

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części.5. Informacja o ofertach wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.6. Informacja o opcjach

Zamawiający nie dopuszcza opcji.7. Szczegółowy opis zamówienia:

Część I:

 1. Organizacja indywidualnej misji gospodarczej do Norwegii dla dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy.

W skład organizacji misji wchodzi:

I. USŁUGA TRANSPORTU, w tym:

1. Zapewnienie transportu (transferów) podczas całego czasu trwania misji, przejazdy uczestników misji na organizowane spotkania (środek transportu dostępny min. 8h każdego dnia), transfer na lotnisko i z lotniska. W przypadku gdy wśród uczestników/czek będą osoby niepełnosprawne Wykonawca zapewni środki transportu przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2. Zapewnienie przelotów na trasach:

Warszawa – Oslo

Oslo – Warszawa

Z uwzględnieniem, że uczestnicy powinni przebywać 3 pełne dni w miejscu docelowym.

3. Oferent zapewni bilety lotnicze z możliwością zmiany terminów przelotów oraz danych uczestników misji, maksymalny czas trwania podróży 6 godz. w jedną stronę z dopuszczalną 1 przesiadką. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników misji nie później niż 14 dni przed terminem misji. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 5 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

4. Zapewnienie transferu w Norwegii – transport z pilotem przez cały okres pobytu, pilot angielskojęzyczny znający topografię miejsca docelowego;

5. Opieka pilota (język angielski) ze znajomością topografii miejsca docelowe go (dostępny każdego dnia do odwołania)

II. USŁUGA NOCLEGU, w tym:

1. Zapewnienie i organizacja min. 4 noclegów w hotelach spełniającym standardy międzynarodowe -min. 3 gwiazdki po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego w harmonogramie organizacji misji. W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania. Przewidujemy zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, jednak ze względu na zróżnicowanie uczestników (płeć) w przypadku wystąpienia nieparzystej liczby kobiet lub mężczyzn konieczne będzie zakwaterowanie w pokoju 1 -osobowym.

2. Wyżywienie: śniadania w formie otwartego bufetu. Dodatkowo Wykonawca zorganizuje dwie kolacje biznesowe dla wszystkich Uczestników oraz gości biznesowych (łącznie maksymalnie 10 osób).

III. POZOSTAŁE, w tym:

1. Ubezpieczenie każdego z uczestników misji:

− ubezpieczenie kosztów leczenia (wartość ubezpieczenia min. 30 tys. EUR w Europie, min. 60 tys. EUR reszta świata);

− NNW (wartość ubezpieczenia min. 5 tys. EUR w Europie, min. 10 tys. EUR reszta świata);

− OC (wartość ubezpieczenia min. 50 tys. EUR w Europie, min. 100 tys. EUR reszta świata);

− ubezpieczenia bagażu podróżnego (wartość ubezpieczenia min. 500 EUR w Europie, min. 1000 EUR reszta świata);

2. Zapewnienie archiwizacji Udziału w misji – zdjęcia (nie mniej niż 50 zdjęć) ze wszystkich działań w trakcie wyjazdu, a podczas organizowanych spotkań w wersji i jakości umożliwiającej ich przyszłe wykorzystanie w mediach i prasie (zdjęcia w plikach JPG).

3. Pomoc w wypełnieniu dokumentacji wizowej, organizacja wszelkich prawno-formalnych dokumentacji związanych z uzyskaniem wizy i związanych z tym czynności, opłata wizowa (jeśli dotyczy), koordynacja działań związanych z uzyskaniem przez uczestników misji ważnej wizy uprawniającej do wjazdu na teren Norwegii (jeśli dotyczy).

4. Organizacja spotkań biznes owych (min. 2 spotkania b2b i min. 2 wizyty studyjnych), w tym z przedsiębiorcami bądź organizacjami pracodawców/przedsiębiorców w szczególności z branży medycznej lub lokalnymi uczelniami, min. 1 spotkanie w Polskiej placówce dyplomatycznej, min. 1 wizyta studyjna w jednostce medycznej (szpital).

5. Przygotowanie broszur informacyjnych na temat rynku norweskiego. Broszury powinny zawierać podstawowe, praktyczne informacje na temat: przepisów wjazdowych i celnych, obowiązujących walut wraz z przelicznikiem, podstawowych przepisów prawnych, informacji nt. obowiązującej religii, obyczajów oraz ubioru. Dodatkowo, broszura powinna zawierać informacje nt.: współpracy gospodarczej Polski z danym krajem, specyfiki rynku, wymiany handlowej oraz ważne adresy i linki, adres y ambasad RP i placówek dyplomatycznych. Materiały powinny być przygotowane w języku polskim w wersji papierowej (każda broszura min. 10 stron) oraz elektronicznej.

6. Transport, spedycja i kolportaż materiałów promocyjnych, reklamowych Przedsiębiorstwa przygotowanych bezpośrednio na misję oraz wszelkich materiałów o charakterze reklamowym i informacyjnym firmy, potrzebnych do realizacji misji. Materiały (o wadze do 10 kg) zostaną przekazane nie później niż na 7 dni przed planowanym wylotem. W ramach zadania wykonawca przetransportuje materiały z Polski do miejsca docelowego (miejsca zakwaterowania uczestników) oraz zapewni ich transport podczas trwania misji i ewentualnie z powrotem.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do pisemnej akceptacji szczegółowy harmonogram organizacji misji określający m.in. terminy przejazdów i przelotów, rodzaje środków transportu, rodzaje i lokalizację hoteli, zasady kolportażu materiałów promocyjnych i reklamowych, planowane spotkania biznesowe nie później niż do 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółowego harmonogramu misji, w tym terminów przejazdów i prze lotów, miejsc, z zastrzeżeniem, że nie wpłynie to na zmianę kosztów organizacji misji. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za:

- realizację misji podczas okresu trwania wyjazdu

- nadzór nad harmonogramem wyjazdu podczas organizacji wyjazdu jak i jego trwania wskazana przez Wykonawcę oso ba odpowiedzialna za wyżej wskazane działania , będzie towarzyszyć uczestnikom przez cały czas trwania misji.

8. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia misji przekaże Zamawiającemu kompleksowe sprawozdanie z realizacji usługi potwierdzające prawidłowość wykonanych prac.

9. Harmonogram realizacji zamówienia

5 dni, w tym: 3 pełne dni po bytu w miejscu docelowym w okresie 01.04.2018r. do 30.06.2018r.


10. Miejsce docelowe realizacji zamówienia

Państwo: Norwegia, Miasto: Oslo


11. Uczestnicy:

Przewidywana liczba uczestników misji - 2 osoby. 1. Przygotowanie wizyty studyjnej dla kontrahentów/dziennikarzy z USA dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.

W skład organizacji przyjazdowej misji gospodarczej/wyjazdu studyjnego wchodzi organizacja oraz obsługa przez Wykonawcę przyjazdowej misji gospodarczej (wizyty studyjnej) trwającej max. 3 dni na miejscu, dla minimum 2 osób – kontrahentów/dziennikarzy z USA, bezpośrednio związanych z branżą usług prozdrowotnych, w celu zapoznania uczestników z ofertą Wnioskodawcy i zachęcenia ich do nawiązania długofalowej współpracy:

I. USŁUGA TRANSPORTU, w tym:

1.Zapewnienie transportu (transferów) podczas całego czasu trwania misji, przejazdy uczestników misji na organizowane spotkania (środek transportu dostępny min. 8h każdego dnia), transfer na lotnisko i z lotniska. W przypadku gdy wśród uczestników/czek będą osoby niepełnosprawne Wykonawca zapewni środki transportu przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2. Zapewnienie przelotów na trasach z uwzględnieniem, że uczestnicy powinni przebywać 3 pełne dni w miejscu docelowym.

3. Oferent zapewni bilety lotnicze z możliwością zmiany terminów przelotów oraz danych uczestników misji, maksymalny czas trwania podróży 6 godz. w jedną stronę z dopuszczalną 1 przesiadką. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników misji nie później niż 14 dni przed terminem misji. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 5 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

4. Zapewnienie transferu w Polsce – transport z pilotem przez cały okres pobytu, pilot angielskojęzyczny znający topografię miejsca docelowego;

5. Opieka pilota (język angielski) ze znajomością topografii miejsca docelowe go (dostępny każdego dnia do odwołania)

II. USŁUGA NOCLEGU, w tym:

1. Zapewnienie i organizacja min. 4 noclegów w hotelach spełniającym standardy międzynarodowe -min. 3 gwiazdki po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego w harmonogramie organizacji misji. W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania. Przewidujemy zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, jednak ze względu na zróżnicowanie uczestników (płeć) w przypadku wystąpienia nieparzystej liczby kobiet lub mężczyzn konieczne będzie zakwaterowanie w pokoju 1 -osobowym.

2. Wyżywienie: śniadania w formie otwartego bufetu. Dodatkowo Wykonawca zorganizuje dwie kolacje biznesowe dla wszystkich Uczestników oraz gości biznesowych (łącznie maksymalnie 10 osób).

III. POZOSTAŁE, w tym:

1. Ubezpieczenie każdego z uczestników misji:

− ubezpieczenie kosztów leczenia (wartość ubezpieczenia min. 30 tys. EUR w Europie, min. 60 tys. EUR reszta świata);

− NNW (wartość ubezpieczenia min. 5 tys. EUR w Europie, min. 10 tys. EUR reszta świata);

− OC (wartość ubezpieczenia min. 50 tys. EUR w Europie, min. 100 tys. EUR reszta świata);

− ubezpieczenia bagażu podróżnego (wartość ubezpieczenia min. 500 EUR w Europie, min. 1000 EUR reszta świata);

2. Zapewnienie archiwizacji Udziału w misji – zdjęcia (nie mniej niż 50 zdjęć) ze wszystkich działań w trakcie przyjazdu, a podczas organizowanych spotkań w wersji i jakości umożliwiającej ich przyszłe wykorzystanie w mediach i prasie (zdjęcia w plikach JPG).

3. Pomoc w wypełnieniu dokumentacji wizowej, organizacja wszelkich prawno-formalnych Dokumentacji związanych z uzyskaniem wizy i związanych z tym czynności, opłata wizowa (jeśli dotyczy), koordynacja działań związanych z uzyskaniem przez uczestników misji ważnej wizy uprawniającej do wjazdu na teren Polski (jeśli dotyczy).

3. Organizacja spotkań biznes owych (min. 2 spotkania b2b), w tym przygotowanie i organizacja multimedialnej prezentacji produktów zleceniodawcy.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do pisemnej akceptacji szczegółowy harmonogram organizacji misji określający m.in. terminy przejazdów i przelotów, rodzaje środków transportu, rodzaje i lokalizację hoteli, zasady kolportażu materiałów promocyjnych i reklamowych, planowane spotkania biznesowe nie później niż do 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółowego harmonogramu misji, w tym terminów przejazdów i prze lotów, miejsc, z zastrzeżeniem, że nie wpłynie to na zmianę kosztów organizacji misji. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za:

- realizację misji podczas okresu trwania wyjazdu

- nadzór nad harmonogramem wyjazdu podczas organizacji wyjazdu jak i jego trwania wskazana przez Wykonawcę oso ba odpowiedzialna za wyżej wskazane działania , będzie towarzyszyć uczestnikom przez cały czas trwania misji.

5. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia misji przekaże Zamawiającemu kompleksowe sprawozdanie z realizacji usługi potwierdzające prawidłowość wykonanych prac.

6. Harmonogram realizacji zamówienia

5 dni, w tym: 3 pełne dni po bytu w miejscu docelowym w okresie 01.08.2017r. do 30.09.2017r.
7. Miejsce docelowe realizacji zamówienia

Polska, województwo podkarpackie, Krosno


8. Uczestnicy:

Przewidywana liczba uczestników wizyty studyjnej – min. 2 1. Udział w 4 imprezach targowych:

Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w: Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj - The International Medical Travel Exhibiton and Conferences IMTEC w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w:Stany Zjednoczone Waszyngton - World Medical Tourism and Global Healthcare Congress w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w: Oman ELAJ – International Health and Medical Treatment Expo Muskat w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r w: Wielka Brytania Londyn – WTM w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

Usługa obejmuje:

1. usługę transportu, w tym:

1.1 zapewnienie transportu lotniczego na trasach w miejsca docelowe, w tym biletów lotniczych dla uczestników poszczególnej imprezy targowej, preferowane połączenia bezpośrednie, w przypadku braku możliwości połączenia bezpośredniego dopuszczalna będzie 1 przesiadka, maksymalny czas trwania podróży odpowiednio dla UK-12 godz., USA- 24 godz., Arabia Saudyjska - 24 godz., Zjednoczone Emiraty Arabskie – 24 h. W sytuacjach uzasadnionych czas podróży może być dłuższy, taka sytuacja będzie dopuszczalna pod warunkiem wyrażania pisemnej zgody Zamawiającego. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne,

1.2 zapewnienie transferu uczestników w miejscu docelowym:

- z hotelu na miejsce targów przed rozpoczęciem danego dnia targowego, oraz z targów do hotelu po zakończeniu danego dnia targowego,

- transfer na lotnisko i z lotniska w kraju docelowym;

1.3 zapewnienie transportu (transferów) eksponatów będących przedmiotem ekspozycji podczas poszczególnych wydarzeń targowych z Krosna do kraju docelowego na wskazane miejsce wydarzenia targowego wraz z rozładunkiem, a po zakończeniu imprezy targowej z załadunkiem eksponatów i ich transportem z miejsca targów kraju docelowego do Krosna. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca załadunku i rozładunku eksponatów pod warunkiem że nie wpłynie to na zwiększenie kosztów usługi;

1.4 transport wszelkich eksponatów i materiałów promocyjnych odbędzie się w szczególności z wykorzystaniem palet transportowych zgodnie z wymogami obowiązującymi w danym kraju docelowym ( preferowany rodzaj: „europaleta” (EUR, EUR 1, EPAL) standardowe wymiary – 1200 × 800 × 144 mm, obciążenie do 1000 kg.

1.5 Wykonawca w ramach kosztów związanych z transportem eksponatów i materiałów promocyjnych powinien uwzględnić wszelkie opłaty celne lub inne, związane z transportem międzynarodowym, każdorazowo w przypadku pozaunijnych krajów docelowych. Pod pojęciem eksponatów i materiałów promocyjnych Zamawiający rozumie:

- wszelkie materiały wystawiennicze tj.: stojaki, półeczki, próbki i modele przykładowych produktów, egzemplarze produktów, makiety, wzorniki etc.

- wszelkie materiały promocyjne w wersji drukowanej i/lub elektronicznej tj.: katalogi, foldery, gazetki, ulotki, prezentacje etc.;

1.6 zapewnienie transportu, spedycji i kolportażu materiałów promocyjnych, reklamowych firmy przygotowanych na poszczególną imprezę targową;

2. usługę noclegu, w tym:

2.1 zapewnienie i organizacja noclegów zgodnie z ilością wskazaną w załączonej tabeli w odniesieniu do poszczególnych wydarzeń targowych; nocleg w hotelach spełniającym standardy międzynarodowe - min. 3 gwiazdki w pokojach 2-osobowych, jednak ze względu na zróżnicowanie uczestników (płeć) w przypadku wystąpienia nieparzystej liczby kobiet lub mężczyzn konieczne będzie zakwaterowanie w pokoju 1 bądź 3-osobowym;

2.2 w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia noclegów w obiektach innych niż hotele (np. kwatery) pod warunkiem, że zaproponowane obiekty będą spełniać co najmniej następujące standardy jakości: zakwaterowanie max. 3 osoby w pokoju, łazienka, aneks kuchenny. Przed rezerwacją noclegów Wykonawca przedstawi zamawiającemu min. 3 propozycję noclegów z których Zmawiający wybierze obiekt noclegowy. Zamawiający ma prawo odmówić wyboru wskazanych obiektów w sytuacji zaistnienia wątpliwości co do jakości zaproponowanej oferty;

2.3 wyżywienie: śniadania w formie otwartego bufetu;

2.4 lokalizacja miejsc noclegowych powinna być w dogodnym położeniu komunikacyjnym(przy czym odległość obiektu hotelowego nie powinna być większa niż 25 km w linii drogowej od miejsca targów) z uwzględnieniem miejsca organizacji targów, przy czym wszyscy uczestnicy powinni każdorazowo zostać zakwaterowani w tym samym obiekcie;

3. ubezpieczenie, w tym:

3.1 ubezpieczenie każdego z uczestników:

- ubezpieczenie kosztów leczenia (wartość ubezpieczenia min. 30 tys. EUR w Europie, min. 60 tys. EUR reszta świata);

- NNW (wartość ubezpieczenia min. 5 tys. EUR w Europie, min. 10 tys. EUR reszta świata);

- OC (wartość ubezpieczenia min. 50 tys. EUR w Europie, min. 100 tys. EUR reszta świata);

- ubezpieczenia bagażu podróżnego (wartość ubezpieczenia min. 100 EUR w Europie, min. 200 EUR reszta świata);

3.2 ubezpieczenie eksponatów i materiałów promocyjnych podczas transportu w obie strony- przy czym średnia deklarowana wartość transportowanych eksponatów i materiałów na jednej palecie to nie więcej niż 10 tys. zł.

4. rezerwacja oraz organizacja miejsca targowego w odniesieniu do poszczególnej imprezy targowej, w tym:

4.1 rezerwacja miejsca targowego wraz z opłatą zgodnie ze wskazanym w załączonej tabeli powierzchnią targową – powierzchnia wynosi około 12m2; lokalizacja miejsca wystawowego w halach dopasowanych do specyfiki przedsiębiorstwa. Przed rezerwacją miejsca targowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowaną lokalizację wraz z wizualizacją (min. 2 projekty) stoiska.

Wykonawca ma prawo odmówić przyjęcia propozycji, w tej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić kolejne propozycje; zaleca się załączenie do oferty mapy lokalizacyjnej stoiska wraz z zaznaczeniem dostępnych powierzchni;

4.2 zabudowa stoiska standardowa, obejmująca ladę, dwa krzesła, zaplecze gospodarcze, telewizor, oraz wykładzinę; przedstawienie planów aranżacji dwóch stoisk do akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany standardowego wyposażenia na inne pod warunkiem, że nie wpłynie to na zmianę kosztów realizacji usługi;

4.3 układ stoiska w formie szeregowej lub w układzie wyspy; w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pojedyncze lokowanie stoisk poszczególnych firm w obrębie targów zgodnie z dostępną powierzchnią wystawienniczą, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji min. dwie wizualizacje stoiska/stoisk;

4.4 media- każde stoisko z dostępem do prądu 2/3 kW;

4.5 bardzo dobre oświetlenie stoiska podkreślające eksponaty;

4.6 zapewnienie identyfikacji stoiska z uwzględnieniem logotypów unijnych, zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl; oraz stosowanie znaku Marki Polskiej Gospodarki

4.7 wpis do katalogu obowiązkowy dla wystawcy,

4.8 pozostałe: przepustki, karty wstępu/ identyfikatory każdorazowo zgodnie z ilością uczestników imprezy targowej wskazaną w załączonej tabeli; karty wjazdu/karnet parkingowy.

5. pozostałe, w tym:

5.1 pomoc w wypełnieniu dokumentacji wizowej, organizacja wszelkich prawno-formalnych dokumentacji związanych z uzyskaniem wizy i związanych z tym czynności, opłata wizowa (jeśli dotyczy).

Powyższe kryteria określające standardy odnoszą się do każdej z imprez targowych.

6. Miejsce docelowe realizacji zamówienia i uczestnicy
Przewidywana liczba uczestników na każdej z imprez – 4 osoby

Miejsce docelowe:

Udział w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w: Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj - The International Medical Travel Exhibiton and Conferences IMTEC w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

Udział w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w:Stany Zjednoczone Waszyngton - World Medical Tourism and Global Healthcare Congress w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

Udział w międzynarodowych targach branży medycznej w: Oman ELAJ – International Health and Medical Treatment Expo Muskat w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

Udział w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r w: Wielka Brytania Londyn – WTM w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.Część II:

Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych związanych z projektem.

W celu szerokiej promocji usług świadczonych przez Specmed sp. z o.o., jak również przekazywaniu informacji na ich temat zaplanowano wykonanie niezbędnych materiałów informacyjno-promocyjnych. Większość z nich zostanie wykonanych w oparciu o projekty opracowane w ramach CI.


Nowa oferta Specmed sp. z o.o. skierowana do nowych odbiorców musi być w jednolity sposób prezentowana. Dlatego niezbędne będzie stworzenie jednolitej identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa uwzględniającej standaryzację wszystkich elementów wizerunku firmy. Zastosowana wizualizacja powinna być dostosowana do budowanego wizerunku oferty nowoczesnej i w tak dużej mierze bazującej na najnowocześniejszych technologiach i rozwiązaniach. Zapewni to rozpoznawalność Wnioskodawcy, jak również pozwali na realizację strategii komunikowania się z otoczeniem i budowania przewagi konkurencyjnej. 
W ramach projektu planowane jest opracowanie identyfikacji wizualnej oraz standaryzacja wszystkich elementów wizerunku firmy tj.: projekt znaku firmowego, kolorystyka firmowa, krój pisma, identyfikacja wewnętrzna i zewnętrzna firmy oraz projekty materiałów promocyjnych (teczka, torba papierowa, koperta, długopisy, roll-upy, notatniki).

Planowane jest również opracowanie projektu i wykonanie maskotki Firmy, w celu budowania pozytywnych relacji z klientami, zachęcając do korzystania z świadczonych usług. Również w celu dotarcia do jak najliczniejszej grupy przedsiębiorców w kontekście świadczenia nowych usług Wnioskodawca musi zaplanować szeroką kampanię informacyjno-promocyjną w Internecie. W związku z tym planowane jest opracowanie materiałów promocyjnych (bannery reklamowe i krótkie filmy promocyjne) oraz zamieszczanie ich na wielu portalach internetowych w okresie realizacji projektu – zwłaszcza w okresie uczestnictwa Wnioskodawcy w poszczególnych imprezach targowych, celem dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców. Materiały promocyjne mają informować o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR. Materiały i działania promocyjne będą zgodne z zasadami promocji Marki Polskiej Gospodarki.


Planowane jest wykonanie następujących gadżetów i materiałów informacyjno-promocyjnych o min. parametrach:


a) Opracowanie jednolitej identyfikacji wizualnej Specmed sp.z o.o – do 20.09.2017. (Projekt nowego logo, zaproponowanie kolorystyki firmowej, stworzenie księgi znaku obejmującej ogólne zasady stosowania nowego logo, zasady stosowania logo w następujących materiałach: papier firmowy (listowy) – zasady stosowania logo oraz czcionkę firmową, e-maile, koperty (różne formaty), wizytówki, teczki firmowe (format A4), ulotki, roll-up, tablice informacyjne (różne formaty wskazane przez Zamawiającego), bannery internetowe, inne zaproponowane przez Wykonawcę).

b) Maskotka: Projekt i wykonanie: 1000 sztuk (wg koncepcji i autorskiego projektu własnego Wykonawcy; Wykonawca zaproponuje trzy warianty maskotki (gadżetu), która będzie nawiązywać do specyfiki działalności Zamawiającego, Z tych wariantów Zamawiający wybierze wariant ostateczny, który zostanie zrealizowany przez Wykonawcę).

c) Teczka wydruk: 5000 sztuk (Wielkość: wysokość ok. 30,5 cm x szerokość ok. 20,5 cm, Grzbiet 1 cm, Wewnątrz obustronne kieszenie na dokumenty (grzbiet 5 mm) przy zewnętrznych narożnikach z nacięciem na umieszczenie wizytówki, Papier karton 350 g + folia matowa zewnętrznie, Druk 4+0, Zamykana elastyczną gumką (kolor dostosowany do grafiki)

d) Torba papierowa : 3000 (Wymiary: szerokość ok. 30 cm x wysokość ok. 25 cm x głębokość ok. 10 cm, Papier: craft biały prążkowany min. 110 g, Druk: 4+0, Uszy bawełniane kolorystycznie dopasowane do torebki)

e) Długopisy: 4000 sztuk (Metalowy, oksydowany korpus, srebrny klip, mechanizm pstryk, Szerokość powierzchni graweru min. 5 cm, Grawer dwustronny, Wkład wymienny niebieski)

f) Koperty: wymiar C5 20 000 sztuk z kolorowym nadrukiem jednostronnym (strona adresowa)

g) Roll-up: (typu exclusive – 2 szt., Wymiary: około 120 cm x 200 cm, Druk dwustronny, full kolor (4+0), Gramatura minimum 400 gram, Dodatkowo torby transportowe – 2 szt., wersje językowe: angielski i arabski)

h) Notatniki: 3000 sztuk (format A4, 50 kartek, Papier offset 80 g, Druk 4+0, Klejenie wzdłuż krótszego boku przezroczystym klejem

i) Ulotki informacyjne A4 z ofertą: 5 modułów x 5000 sztuk =25000 sztuk (Format A4, Papier kreda matowa 170 g, Druk 4+4 + lakier offsetowy, wersje językowe: angielski i arabski)

j) Folder informacyjny: 3000 sztuk (Format A4, Papier środka kreda matowa 170 g, Papier okładek kreda matowa min. 220 g, Uszlachetnienie zewnętrzne okładek folia matowa + lakier UV punktowy, Druk 4+4, Lakier offsetowy, Oprawa zeszytowa, wersje językowe: angielski i arabski)

k) produkcja i emisja spotów i filmów reklamowych, przygotowane kampanii w mediach i na portalach branżowych i społecznościowych (Przygotowanie spotu w postaci filmu, animacji lub w innej formie dynamicznej, Czas trwania spotu ok. 25 sekund, zostanie przygotowany w trzech wersjach, Materiały merytoryczne dostarczy Zamawiający; Przygotowanie bannerów prezentujących wybrane usługi, w ilości co najmniej 10 szt., w tworzonych produkcjach powinna zostać wykorzystana technologia druku 3D – wizualizacja efektów operacji z wykorzystaniem wizerunki pacjenta przed i po operacji, Emisja w oparciu o koncepcję kampanii, przygotowaną przez Wykonawcę wraz z harmonogramem kampanii, wersje językowe: angielski i arabski).
Termin realizacji materiałów z punktu b,c,d,e,f,g,h,i,j,k - co najmniej na dwa tygodnie przed planowanymi targami i misjami z część I zamówienia, jednak nie później niż 30.11.2018 roku.
IV Ocena oferty

1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

A – cena maksymalnie 80 punktów (waga 80%):

(najniższa oferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 80pkt

Max . 80 pkt.

B – Termin płatności – maksymalnie 20 punktów, waga 20%.

Ocenie podlega deklaracja terminu płatności – zgodnie z ofertą.

Termin płatności - wyrażony, jako okres między dniem powstania, a dniem wymagalności wierzytelności, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić (np. okres 30 dni). Dni liczone są od daty wystawienia faktury. Najkrótszy akceptowalny termin płatności faktur to 30 dni.

Punktacja:

a) Oferent, który wskazał minimalny termin płatności wskazany w zapytaniu tj. 30 dni otrzyma - 0 pkt.

b) Oferent, który wskazał w ofercie termin płatności dłuższy niż 30 dni, ale krótszy niż 45 dni otrzyma 10 pkt.

c) Oferent, który wskazał w ofercie termin płatności dłuższy niż 45 dni otrzyma 20 pkt.

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych wyżej obliczona wg wzoru:

O = A+B - ostateczna ocena danej oferty

A - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

B - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin płatności

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania zapytania ofertowego.

V Warunki udziału w postępowaniu

1.Wiedza i doświadczenie

- Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przed miotem zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

- Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykażą:

Dla części I:

I. Należyte wykonanie min. 2 usług polegających na zorganizowaniu zagranicznego grupowego wyjazdu biznesowego o następujących min. parametrach:

a) liczba uczestników wynosiła co najmniej 3 os.;

b) wartości usługi co najmniej 200 tys. zł.;

c) Wykonawca odpowiadał co najmniej za zapewnienie transportu ponadnarodowego i wewnętrznego, zapewnienie noclegów, ubezpieczenia, rezerwacji powierzchni targowej, przygotowanie uczestników do udziału w oficjalnych spotkaniach biznesowych poprzez np. przygotowanie opracowań dot. rynku docelowego w zakresie aspektów społeczno- gospodarczych.

Dla części II:

I. Należyte wykonanie min. 3 usług polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu materiałów informacyjno - promocyjnych o następujących min. parametrach:

a) nakład wyniósł min. 3000 szt.

b) wartości usługi wyniosła co najmniej 50 tys. zł.;

c) Wykonawca odpowiadał co najmniej za opracowanie graficzne, skład, wydruk oraz dostawę materiałów promocyjnych

d) przynajmniej jeden został wykonany w języku innym niż polski

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu zrealizowanych usług stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia wraz z referencjami lub fakturami od Odbiorców.

Oferta wykonawcy, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 zostanie odrzucona.2. Dodatkowe warunki

Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga pod rygorem niedopuszczenia do przetargu wniesienia wadium

w wysokości:

Część I – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Część II – 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wadium ma być wniesione w pieniądzu;

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr

31864210832002830816750001 prowadzony przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy O. w Krośnie, tytuł przelewu „ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/07/2017/3.3.3POIR/ZK część …. (numer części)”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 3., przed upływem terminu składania ofert.

5. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

7. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający pobraną kwotę zachowa. W pozostałych przepadkach zapłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.3. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce, jak o wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10% u działów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta , pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugi ego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Warunki zmiany umowy


 1. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu, w tym w zakresie terminów realizacji, liczby osób, harmonogramu przedsięwzięcia, inne jeśli są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich zakres jest zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.”pkt. 6.5.2 ppkt. 17.

5. Warunki należytego wykonania umowy

 1. 1. Zamawiający na podstawie zapisu załącznika 4. Wzór umowy na realizację usługi paragraf 8 wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego, które może wyniknąć z ewentualnej utraty dofinansowania, jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wszelkich wymogów opisanych w niniejszym postępowaniu. Wykonawca wyłoniony w toku postępowania, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu
  w terminie 5 roboczych dni od dnia zawarcia umowy o realizację zamówienia będącego przedmiotem zapytania wypisu aktu notarialnego – oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;


6. Termin realizacji umowy.
Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.

7. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (załącznik nr 1).

2. Wykaz doświadczenia (załącznik nr 2).

3. Referencje.

4. Potwierdzenie uiszczenia wadium (jeśli dotyczy).

5. Wzór aktu notarialnego (załącznik nr 3)

6. Wzór umowy (załącznik nr 4)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 2/07/2017/3.3.3POIR/ZK z dn. 10.08.2017r.

………… ………………..

miejscowość data

……………………………….……..

……………………………….……..

nazwa i adres oferenta

Numer telefonu ………………

Numer faksu ………………… .

REGON: ………………… .

NIP: ………………… .

Adres www: ………………… .

e-mail: ………………… .FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/07/2017/3.3.3POIR/ZK z dn. 10.08.2017r. w ramach projektu pn: „Budowa pozycji Szpitala Św. Jana na międzynarodowym rynku turystyki medycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand poniżej przedstawiamy ofertę:

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

2. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę tj.:

OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę tj.:

Część I:

Cena netto …………………………..

Vat ………………………………………

Cena brutto ………………………..

Część II:

Cena netto …………………………..

Vat ………………………………………

Cena brutto ………………………..

Zalecane jest zaokrąglenie szacowanych wartości do dwóch miejsc po przecinku.

3. Deklarujemy termin płatności - …………….. dni.

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 2/07/2017/3.3.3POIR/ZK wraz integralnymi załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń,

3. Oferowana przez nas usługa spełnia określoną przez Zamawiającego jakość zgodnie z SIWZ,

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30dni od daty upływu terminu składania ofert,

5. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym,

a w szczególności:

a) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

b) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym osobami o wymaganym doświadczeniu,

c) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.

d) Nie jesteśmy podmiotem/ os. fizyczną powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub Osobami upoważnionym i do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawca, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. ……………………… …………………………………

2. ……………………… …………………………………

3. ……………………… …………………………………

4. ……………………… …………………………………

Wszelkie kopie dokumentów dołączonych przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność oryginałem.

………………… …………………………/podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/07/2017/3.3.3POIR/ZK z dn. 10.08.2017r.

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Lp.

Część, której dotyczy wykazywane doświadczenie

Nazwa Zamawiającego/Zleceniodawcy

zakres usługi (z podaniem branży i rynku docelowego, ilości uczestników)

termin realizacji (miesiąc, rok)

Wartość usługi

1
2
3
4
5
6
7
……………………………………………

/podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Nr 2/07/2017/3.3.3POIR/ZK z dn. 10.08.2017r.

Wzór Aktu Notarialnego – oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Repertorium Nr A ………………..

AKT NOTARIALNY

Dnia ________________ 2017 r., w Kancelarii Notarialnej przy ul. ____________________ w __________________________, przed Notariuszem _____________________ stawili się:_________________________________________, używający imienia _____________, jak podaje syn/córka _____________________ (imię ojca) i ____________________ (imię matki), posługując/a się numerem PESEL _____________, zamieszkały/a przy ulicy _______________ w ___________________ (___-______), legitymujący/a się polskim dowodem osobistym nr i seria _____________ działający/a w imieniu spółki ____________________ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy ______________ __ lokal __ w _____________ (__-___), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _____________
w _______________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000________, posługującej się numerem REGON _______, numerem NIP _____________, jako Prezes jej jednoosobowego Zarządu uprawniony/a do jednoosobowej reprezentacji, zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców wydanym przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego rejestru Sądowego przy ul. ___________________ w ____________ w dniu _____________ 2017 r.

Tożsamość stawiającego/ej, Notariusz ustalił/a na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego.


OŚWIADCZENIE

O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

 1. ________________________, działając, jako Prezes Zarządu spółki ______________________________________________ z siedzibą przy ulicy ___________ __ lokal __ w Warszawie (__-___), zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ______________ w _____________ ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000______, posiadającej numer REGON __________ oraz numer NIP ________________, oświadcza, iż dane powołane w rejestrze przedsiębiorców są aktualne, jego/jej umocowanie do działania w imieniu Spółki nie wygasło oraz że na dokonanie niniejszej czynności nie jest (jeśli jest, musi być sporządzona w odpowiedniej formie i załączona) wymagana zgoda żadnego organu reprezentowanej przez niego/nią Spółki ani zgoda wspólników.----------------------------------------------------------------------

______________, działając w imieniu Spółki, oświadcza, że reprezentowana przez niego/nią Spółka w dniu ______________ 2017 roku, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 2/07/2017/3.3.3POIR/ZK z dn. 10.08.2017r. opublikowane przez Specmed Sp. z o.o. z siedzibą w Krośno, ul. Paderewskiego 4 38-400 Krosno, złożyła Specmed Sp. z o.o., zwanej dalej „Zamawiającym” ofertę, a następnie w rezultacie wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej, zawarła z Zamawiającym w dniu _________ 2017 r. zawarła umowę, której przedmiotem jest:

Część I:


 1. Organizacja indywidualnej misji gospodarczej do Norwegii dla dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy.

 2. Przygotowanie wizyty studyjnej dla kontrahentów/dziennikarzy z USA dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.

 3. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w: Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj - The International Medical Travel Exhibiton and Conferences IMTEC w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

 4. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w:Stany Zjednoczone Waszyngton - World Medical Tourism and Global Healthcare Congress w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

 5. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w: Oman ELAJ – International Health and Medical Treatment Expo Muskat w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

 6. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r w: Wielka Brytania Londyn – WTM w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

i/lub Część II:

Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych związanych z projektem. 1. __________________________, działając w imieniu Spółki, oświadcza, iż w przypadku powstania po stronie Spółki, na skutek naruszenia przez Spółkę postanowień umowy z Zamawiającym, której przedmiotem jest realizacja działań wymienionych w ust. 2 niniejszego aktu, obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego jakichkolwiek kwot, w szczególności zwrotu otrzymanego wynagrodzenia lub jego części lub kwot kar umownych lub odszkodowań zastrzeżonych w umowie, poddaje reprezentowaną przez siebie Spółkę, w zakresie zobowiązań Spółki na rzecz Zamawiającego mogących powstać w sytuacjach określonych w niniejszym ustępie oraz we wszelkich innych przypadkach, w których po stronie Spółki powstanie obowiązek dokonania na rzecz Zamawiającego zwrotu wynagrodzenia lub jego części podlegającej zwrotowi, zapłaty kar umownych lub odszkodowań przewidzianych Umową, egzekucji wprost z tego aktu – zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego – do kwoty maksymalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion złotych 00/100) PLN na rzecz Zamawiającego.------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. ______________________, działając w imieniu Spółki, oświadcza, iż Zamawiający będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności niniejszemu aktowi w przypadku opóźnienia przez Spółkę w dokonaniu zapłaty odszkodowań przewidzianych Umową w części stanowiącej kwotę wymagalnego zadłużenia Spółki wobec Zamawiającego, po upływie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego Spółki o obowiązku dokonania zapłaty.------------------------

 3. _______________________, działając w imieniu Spółki, oświadcza, iż Zamawiający będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności niniejszemu aktowi w terminie dziesięciu lat od dnia jego sporządzenia wielokrotnie – za każdym razem w zakresie kwoty wymagalnego zadłużenia Spółki względem Zamawiającego, wynikającego z Umowy.--------------------------------

 4. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.------------------------------------------------------

 5. Wypisy niniejszego aktu można wydawać w dowolnej ilości Spółce i Zamawiającemu. -------------


Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Nr 2/07/2017/3.3.3POIR/ZK z dn. 10.08.2017r.


UMOWA

zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie, pomiędzy: Specmed Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 4, 38-400 Krosno NIP 6842263306 reprezentowanym przez Pada Dariusza Wierdaka – Prezesa Zarządu oraz Pana Roberta Kandefera - Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

___________________ z siedzibą przy ul. _________________ nr __ lok. __ w _______________ (__-_____), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _______________ w _______________, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000____________, posiadającą nr NIP: ____________ oraz nr REGON: ___________________, reprezentowaną przez Pana __________________ – __________________, zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda samodzielnie zwana również „Stroną”.§ 1. Oświadczenia Stron

 1. Zamawiający oświadcza, że:

 1. realizuje projekt pn. Budowa pozycji Szpitala Św. Jana na międzynarodowym rynku turystyki medycznej”, zwany dalej „Projektem”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, będący przedmiotem zapytania ofertowego nr Nr 2/07/2017/3.3.3POIR/ZK z dnia 10 sierpnia 2017r.

 2. przedmiotem Projektu jest realizacja działań promocyjnych w ramach branżowego programu promocji branża medyczna, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand;

 3. jest wyłącznym właścicielem marki Specmed Sp. z o.o.;

 4. w ramach realizacji Projektu Zamawiający zobowiązany jest zrealizować następujące działania:

Część I:

 1. Organizacja indywidualnej misji gospodarczej do Norwegii dla dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy.

 2. Przygotowanie wizyty studyjnej dla kontrahentów/dziennikarzy z USA dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.

 3. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w: Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj - The International Medical Travel Exhibiton and Conferences IMTEC w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

 4. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w:Stany Zjednoczone Waszyngton - World Medical Tourism and Global Healthcare Congress w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

 5. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w: Oman ELAJ – International Health and Medical Treatment Expo Muskat w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

 6. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r w: Wielka Brytania Londyn – WTM w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

i/lub Część II:

Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych związanych z projektem. 1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zasobami sprzętowymi i wykwalifikowanym personelem posiadającym wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne w celu realizacji Umowy zgodnie z jej założeniami.


§ 2. Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług:

Część I:


 1. Organizacja indywidualnej misji gospodarczej do Norwegii dla dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy.

 2. Przygotowanie wizyty studyjnej dla kontrahentów/dziennikarzy z USA dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.

 3. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w: Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj - The International Medical Travel Exhibiton and Conferences IMTEC w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

 4. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w:Stany Zjednoczone Waszyngton - World Medical Tourism and Global Healthcare Congress w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

 5. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w: Oman ELAJ – International Health and Medical Treatment Expo Muskat w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

 6. Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r w: Wielka Brytania Londyn – WTM w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

i/lub Część II:

Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych związanych z projektem. 1. Szczegółowy zakres usług określonych w ust. 1 zawiera zwycięska oferta Wykonawcy z dnia _______________ 2017 r. stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy.§ 3.

 1. W ramach realizacji Umowy, Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania „Dzieła” w postaci zaprojektowania i wykonania projektów materiałów informacyjno-promocyjnych, dla marki Specmed Sp. z o.o

 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło w sposób odpowiadający w zakresie formy jak i treści wymaganiom artystycznym, produkcyjnym i technicznym stawianym przez Zamawiającego.

 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło osobiście z należytą starannością oraz wedle swej najlepszej wiedzy i umiejętności, współdziałając na bieżąco z Zamawiającym.


§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: 1. projekt materiałów promocyjnych, na adres e-mail wskazany w § 14 ust. 2 pkt 1 Umowy w terminie do dnia 20 września 2017 r.;

 2. wyprodukowane materiały promocyjne w nakładach:

a) Maskotka: Projekt i wykonanie: 1000 sztuk

b) Teczka wydruk: 5000 sztuk

c) Torba papierowa : 3000

d) Długopisy: 4000 sztuk

e) Koperty: wymiar C5 20 000 sztuk

f) Roll-up: 2 sztuki

g) Notatniki: 3000 sztuk

h) Ulotki informacyjne A4 z ofertą: 5 modułów x 5000 sztuk =25000 sztuk

i) Folder informacyjny: 3000 sztuk

j) produkcja i emisja spotów i filmów reklamowych, przygotowane kampanii w mediach i na portalach branżowych i społecznościowych (w tworzonych produkcjach powinna zostać wykorzystana technologia druku 3D – wizualizacja efektów operacji z wykorzystaniem wizerunków pacjenta przed i po operacji).
 1. Termin realizacji materiałów z punktu b,c,d,e,f,g,h,i,j,k - co najmniej na dwa tygodnie przed planowanymi targami i misjami z część I zamówienia, jednak nie później niż 30.11.2018 roku.


§ 5.

 1. Wykonawca oświadcza, że Dzieło będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości, do której przysługiwać mu będą niczym nieograniczone i nieobciążone osobiste i majątkowe prawa autorskie i pokrewne oraz prawa zależne oraz że Dzieło nie narusza praw autorskich, pokrewnych i zależnych ani dóbr osobistych osób trzecich.

 2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wyłącznego rozporządzania Dziełem oraz że nie dokonał i nie dokona żadnych rozporządzeń sprzecznych z postanowieniami Umowy, a ponadto że Dzieło jest wolne od wad prawnych.


§ 6.

 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa, z chwilą ustalenia Dzieła, całość autorskich praw majątkowych do Dzieła w wersji ukończonej i nieukończonej.

 2. Wykonawca jest świadomy, że Zamawiający samodzielnie podejmuje decyzje o sposobach i zakresie eksploatacji Dzieła.

 3. Nabycie majątkowych praw autorskich do Dzieła następuje w zakresie korzystania i rozporządzania nim w zakresie ustalonym w ust 2, na wszystkich znanych polach eksploatacji, zarówno w formie oryginalnej, w formie opracowania, bez ograniczeń terytorialnych i na cały czas trwania praw majątkowych.

 4. Nabyte autorskie prawa majątkowe Zamawiający może wykonywać w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia Dzieła – przeniesienie na każdy istniejący w dacie zawarcia Umowy i powstały w przyszłości nośnik danych (w tym w szczególności ale nie jedynie kasety vhs, płyty DVD, CD, blue ray , dyski optyczne i cyfrowe, pliki typu mp3, mp 4, taśma światłoczuła i celuloidowa, klisza fotograficzna, kości pamięci i inne) oraz nośniki papierowe, tekstylne oraz zwielokrotnianie utrwaleń każdą techniką, w tym drukarską, zapisu magnetycznego, optycznego, analogową, cyfrową – w dowolnym systemie i formacie;

 2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1) – wprowadzenie do obrotu bez ograniczeń terytorialnych lub ilościowych, sprzedaż, najem i użyczenie;

 3. w zakresie rozpowszechniania w inny sposób niż określony w pkt 2) :

- wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci telekomunikacyjnych i multimedialnych oraz w innych systemach przekazu (np. iptv, streaming, simulcasting, webcasting, system DSL) w sposób niekodowany (pay free) i kodowany (np. pay per view, video on demand, video steraming i inne) w obiegu otwartym i zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej i cyfrowej), systemie i formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych i telekomunikacyjnych;

- wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci telekomunikacyjne i kablowe oraz multimedialne, bazy danych, serwery lub inne podobne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym i zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także wymienionych powyżej;

- wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie, wykorzystanie fragmentów Dzieła, w celu promocji i reklamy, dostosowanie do wymogów kontrahentów zagranicznych, przerywanie reklamami;

- merchandising obejmujący wykorzystanie Dzieła i jego fragmentów dla opracowania gry komputerowej oraz innych form komercjalizacji elementów Dzieła;

- prawo do wykorzystania w mediach interaktywnych, w tym w szczególności do indywidualnej obróbki, skracania, kształtowania lub innej zmiany Dzieła albo jego pojedynczych elementów obrazkowych lub dźwiękowych, a także łączenia Dzieła z innymi utworami;

- wykorzystywanie w ramach wydawnictw;- prawo do tworzenia nowych wersji Dzieła.

 1. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wyłączne wykonywanie autorskich praw zależnych do Dzieła; zezwolenie obejmuje ponadto prawo Zamawiającego do zlecania sporządzania kolejnych wersji Dzieła, tłumaczenia Dzieła na wszystkie języki, dokonywania zmian i modyfikacji oraz wszelkich opracowań i eksploatacji utworów zależnych na wszystkich polach wymienionych wyżej.

 2. Wykonując autorskie prawa zależne Zamawiający jest uprawniony do wyboru elementów Dzieła pierwotnego, które zostaną wykorzystane lub włączone do utworu zależnego.

 3. W przypadku gdy wymogi kontrahentów Zamawiającego dotyczyć będą możliwości korzystania z dodatkowych pól eksploatacji innych niż wymienione powyżej, Wykonawca bez ważnej przyczyny nie odmówi zgody na przeniesienie praw na takie nowe pola eksploatacji w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową.

 4. W przypadku wynalezienia nowego, nieznanego lub niestosowanego w momencie podpisania Umowy pola eksploatacji związanego z korzystaniem z Dzieła, Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia przenieść na Zamawiającego prawa na wskazanym polu eksploatacji, bez dodatkowego wynagrodzenia.


§ 7. Sposób realizacji Umowy

 1. Strony zobowiązują się do realizacji Umowy przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron lub przez upoważnionych przez ww. osoby pracowników Stron lub przez upoważnione w formie pisemnej inne osoby, których kwalifikacje zapewniają prawidłową realizację Umowy zgodnie z wolą i intencją Stron.

 2. Za działania i zaniechania upoważnionych pracowników lub upoważnionych osób trzecich, którymi Strony posługują się w celu wykonania Umowy, Strony ponoszą odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

 3. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia realizacji części jego obowiązków określonych w Umowie podwykonawcom wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

§ 8. Czas trwania Umowy

 1. Umowę uznaje się za zawartą z dniem jej podpisania przez Strony.

 2. Umowa wchodzi w życie z dniem doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu oryginalnego wypisu aktu notarialnego – oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 3. Umowa zostaje zawarta na czas określony - realizacji Projektu, tj. do dnia _____________________ 201___ r.

 4. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszania przez Wykonawcę postanowień Umowy, w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszeń w postaci:

 1. co najmniej jednego przypadku dostawy usług w standardach gorszych niż określone w Umowie;

 2. co najmniej jednego przypadku działania na szkodę marki Specmed Sp. z o.o., wykorzystania przez Wykonawcę marki Specmed Sp. z o.o. lub znaku towarowego Specmed Sp. z o.o., w sposób sprzeczny z Umową lub wykraczający poza jej zakres;

 3. co najmniej dwukrotnego niedochowania któregokolwiek z terminów określonych w Umowie.

 1. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego na skutek umyślnych lub nieumyślnych działań lub zaniechać Wykonawcy skutkujących naruszeniami określonymi w ust. 4, w szczególności skutkujących po stronie Zamawiającego koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub obowiązkiem zwrotu dotacji na realizację projektu przyznanej przez ___________ w kwocie ___________________ PLN i związaną z tym faktem szkodą wizerunkową po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
  1.000.000,00 PLN. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość kary umownej, zapłata kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

§ 9. Korzystanie ze znaku towarowego Specmed Sp. z o.o.

 1. Zamawiającemu przysługują wyłączne prawa do znaku towarowego Specmed Sp. z o.o., odpowiadającego mu logo i schematów kolorystycznych.

 2. Zamawiający udziela Wykonawcy na czas obowiązywania Umowy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie i eksponowanie na terytorium Polski i poza jej granicami znaku towarowego Specmed Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji Umowy, w formatach i realizacjach każdorazowo uzgodnionych pisemnie przez Wykonawcę z Zamawiającym.

 3. Wykonawca nie ma prawa do wprowadzania jakichkolwiek zmian w znaku towarowym Specmed Sp. z o.o. jak również łączenia go z innymi utworami graficznymi lub innymi bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 4. Uprawnienia Wykonawcy przyznane w niniejszym paragrafie pozostają w mocy wyłącznie przez okres obowiązywania Umowy i tylko tak długo, jak długo Wykonawca nie narusza postanowień Umowy. W razie rozwiązania Umowy powyższe uprawnienia wygasają ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca niezwłocznie zaprzestanie wykorzystywania znaku towarowego i prowadzenia działalności, które można by kojarzyć z Specmed Sp. z o.o..

 5. W przypadku wygaśnięcia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia Zamawiającemu wszelkich niewykorzystanych materiałów promocyjnych i informacyjnych zwierających znak towarowy Specmed Sp. z o.o., w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wygaśnięcia Umowy.

§ 10.

Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Tytułem realizacji Umowy zgodnie z jej założeniami, Wykonawca otrzyma zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości ___________,__ (słownie: ____________________________________ __/100) PLN netto powiększone o podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury/faktur.

 2. Strony dopuszczają możliwość wypłaty w trakcie obowiązywania Umowy zaliczek na poczet wynagrodzenia określonego w ust. 1.

 3. Wynagrodzenie i zaliczki będą płatne na podstawie faktur VAT wystawianych i przesyłanych przez Wykonawcę w formie elektronicznej, na co Zamawiający niniejszym wyraża zgodę. Faktury będą wysyłane na adres e-mail: _____________________.

 4. Strony ustalają …….-dniowy termin płatności faktur.


§ 11.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Za przypadki dające Stronom możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu naruszenia postanowień Umowy uważane są wyłącznie okoliczności mające charakter zewnętrznych zdarzeń nadzwyczajnych, które wystąpiły po zawarciu Umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec i które miały istotny wpływ na realizację postanowień Umowy /siła wyższa/. O wystąpieniu siły wyższej Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zaistnienia siły wyższej. W razie uchybienia terminowi zawiadomienia, Strona, która nie dochowała terminu, nie może powoływać się na zaistnienie siły wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej i terminowego powiadomienia o niej, Strony podejmą wszelkie możliwe działania zmierzające do minimalizacji jej skutków. Strony przystąpią w takim przypadku do rozliczenia możliwych do ustalenia kosztów.

 2. Każda ze Stron zobowiązuje się pokryć ewentualne szkody poniesione przez drugą Stronę z tytułu niedotrzymania zaciągniętych przez siebie zobowiązań wobec osób trzecich bądź niewykonania działań przewidzianych prawem.

§ 12.

Działalność konkurencyjna 1. Wykonawca zobowiązuje się do nieprowadzenia na terenie Polski działalności, w tym gospodarczej, podobnej lub konkurencyjnej wobec działalności Zamawiającego, w szczególności w zakresie działalności Zamawiającego opisanej w Umowie, w trakcie obowiązywania Umowy, a także w okresie 3 (słownie: trzech) lat po jej wygaśnięciu.

 2. Naruszenie zakazu konkurencji, o którym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w ust. 3 oraz rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Każde z tych uprawnień ma charakter niezależny.

 3. W razie naruszenia zakazu określonego w ust. 1 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1.000 zł (słownie zł: jeden tysiąc) za każdy dzień, w którym mają miejsce ww. naruszenia. Żądanie zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość, na zasadach ogólnych.

§ 13.

Ochrona praw, danych i informacji

 1. Strony zobowiązują się do dołożenia najwyższej staranności w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstw obu Stron. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne i biznesowe przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Strona podjęła działania w celu zachowania ich poufności, w szczególności poprzez ich oznaczenie jako poufne, tajne lub w jakikolwiek inny sposób wskazujący na ich poufny charakter.

 2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do informacji lub materiałów, które są powszechnie znane, lub takich, które dotyczą jednej ze Stron i zostały podane do wiadomości publicznej przez tę Stronę.

 3. Strony zobowiązują się przekazywać informacje i materiały stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw Stron w rozumieniu ust. 1 i 2 wyłącznie pracownikom lub współpracownikom zaangażowanym w wykonywanie Umowy, którzy zobowiązali się na piśmie do zachowania ich w poufności co najmniej w takim zakresie, jak przewidziany w niniejszym paragrafie. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania wymienionych w poprzednim zdaniu osób, jak za własne działania i zaniechania.

 4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że informacją poufną nie jest informacja o fakcie podjęcia przez Strony współpracy.

 5. Żadne informacje stanowiące tajemnicę Stron, nie zostaną ujawnione przez Strony, ich pracowników, współpracowników lub przedstawicieli bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

 6. Przepisy niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w przypadku gdy obowiązek ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa którejkolwiek ze Stron wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnych postanowień organów władz państwowych posiadającymi prawo żądania udostępnienia takich informacji. W takim przypadku Strona zobowiązana do przekazania informacji poinformuje drugą Stronę o takim obowiązku lub żądaniu, a także podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zakres ujawnionych informacji nie wykraczał poza minimalny zakres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 7. Obowiązek zachowania poufności ciąży na Stronach również po zakończeniu Umowy przez czas nieokreślony.

 8. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, poszkodowana Strona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 14.

Dane kontaktowe 1. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3, wszelkie zawiadomienia i korespondencja natury prawnej lub finansowej związana z wykonywaniem Umowy dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i doręczenia drugiej Stronie osobiście, pocztą poleconą za zwrotnym poleceniem odbioru lub pocztą kurierską na adres siedziby tej Strony wskazany w komparycji Umowy.

 2. Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z wykonywaniem Umowy (z wyłączeniem zawiadomień i korespondencji określonych w ust. 1 będzie informacyjnie, bez skutku doręczenia przesyłana pocztą elektroniczną, na adresy:

 1. dla Zamawiającego - na adres poczty elektronicznej: ______________@___________;

 2. dla Wykonawcy - na adres poczty elektronicznej: _______________@_____________.

 1. Korespondencję określona w ust. 1 wysłaną Stronom w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej uważa się za doręczoną w przypadku otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru lub z upływem ostatniego dnia okresu, w którym jest możliwy odbiór pisma z placówki doręczającej korespondencję.

 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego (nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni) od dnia zaistnienia zmiany, wzajemnego informowania się na piśmie o każdorazowej zmianie adresów: siedziby, adresu do korespondencji, adresu e-mail.

 3. W przypadku zmiany adresu siedziby lub adresu do korespondencji bez powiadomienia drugiej Strony, korespondencję wskazaną w ust. 1 doręczoną na zasadach określonych w ust. 1 i 3 na adres Strony wskazany zgodnie z ust. 1 uznaje się za skutecznie doręczoną.

§ 15.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Wykonawca, niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego w przyszłości na podmioty lub osoby trzecie całości lub dowolnej i określonej przez Zamawiającego części praw lub obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy.

 3. W każdym miejscu Umowy, w którym wskazany jest termin liczony w dniach, odnosi się on do dni kalendarzowych obejmujących dni robocze i dni ustawowo wolne od pracy.

 4. W przypadku powstania sporu wynikającego z realizacji Umowy niedającego się rozstrzygnąć w sposób polubowny, Strony poddają ten spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 5. Jeżeli obecne lub przyszłe postanowienie Umowy zostanie uznane za prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub części, to nie naruszy to ważności i mocy obowiązującej pozostałych postanowień Umowy, chyba że Strony wyraźnie postanowią co innego. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia lub sformułowania Umowy za niezgodne z prawem lub uznania sformułowania lub postanowienia Umowy za nieważne, Strony zobowiązują się uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron i o najbardziej zbliżonym skutku ekonomicznym.

 6. W przypadku braku możliwości zastosowania ust. 5, o ile prawo na to pozwoli, obowiązywanie przedmiotowych postanowień Umowy ograniczone zostanie do postaci przewidzianej przez przepisy powszechnie obowiązujące.

 7. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

 1. załącznik nr 1 – oferta;

 2. załącznik nr 2 – zapytanie ofertowe;

 3. wzór aktu notarialnego – oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

 1. Wszelkie zmiany do Umowy, jak również jej wypowiedzenie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Niniejszym akceptuję warunki Umowy:

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Zamawiającego:

___________________, dnia _____________ 2017 r. Krosno, dnia __________ 2017 r._______________________________

Imię Nazwisko

Stanowisko_______________________________

……………………………….Właściciel

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna