Zapytanie ofertowePobieranie 47,71 Kb.
Data06.11.2017
Rozmiar47,71 Kb.

Nysa, dnia 25.03.2013r.
Nr ZP-5/2013/PU
 1. ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, stosując art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), prosi o złożenie oferty cenowej na koszt roboczogodzin dot. napraw pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów sanitarnych, będących na stanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboczogodziny dot. napraw pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów sanitarnych, będących na stanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.


Wymagania Zamawiającego względem Oferenta :

 1. Posiadanie stanowiska do napraw blacharsko-lakierniczych.

 2. Posiadanie stacji diagnostycznej oraz stacji kontroli pojazdów uprawnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów i przeglądów rejestracyjnych pojazdów.

 3. Posiadanie zaplecza warsztatowego oraz magazynowego pozwalającego na sprawną, fachową i szybką naprawę pojazdów.

 4. Posiadanie dozorowanego pomieszczenia lub miejsca parkingowego w przypadku konieczności pozostawiania pojazdu do naprawy długoterminowej.

 5. Zapewnienie transportu uszkodzonych pojazdów do miejsca naprawy.

 6. Rozliczanie roboczogodzin wg katalogu EUROTAX lub AUDATEX (udostępnienie w/w katalogów na każde żądanie Zamawiającego).

 7. Naprawy pojazdów sanitarnych odbywać się będą bezwłocznie poza wszelką kolejnością z uwagi na charakter wykonywanej pracy.

 8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje warsztatem samochodowym do realizacji niniejszej umowy, który jest położony w obrębie miasta Nysy.

 9. Wykonawca oświadcza, że osoby, świadczące usługi w jego imieniu i wykonujące wszelkie czynności przy realizacji zleceń objętych niniejszą umową w warsztacie samochodowym, posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

 10. Wykonanie naprawy odbywać się będzie w wyniku zlecenia złożonego przez Zamawiającego w formie pisemnej, za pomocą faksu lub pocztą e-mail.

 11. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej, za pomocą faksu lub pocztą e-mail o przewidywanych kosztach naprawy pojazdów przed podjęciem czynności związanych z naprawą. Naprawa zostanie wykonana po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przekazanej Wykonawcy w w/w formach.

 12. Wykonawca oświadcza, iż do wykonywania napraw samochodów użyje części lub zespołów oryginalnych producenta, zamienników lub z regeneracji i uzgodni to z Zamawiającym przedstawiając kalkulację kosztów dla poszczególnych wariantów.

 13. Strony dopuszczają możliwość dokonywania napraw z wykorzystaniem części zakupionych bezpośrednio przez Zamawiającego – w szczególności w sytuacjach, gdy Zamawiający będzie miał możliwość ich nabycia w cenach niższych od oferowanych przez Wykonawcę. W takim przypadku wynagrodzenie, przysługujące Wykonawcy, będzie obejmować koszty związane tylko z samymi czynnościami naprawy (bez części).

 14. Wykonanie naprawy zleconego pojazdu przy dostępności części zamiennych na rynku wewnętrznym powinno nastąpić w terminie do 72 godzin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin naprawy może ulec zmianie. Wówczas Wykonawca winien każdorazowo uzgodnić szczegóły z Zamawiającym.

 15. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazany mu pojazd oraz jego wyposażenie od chwili podpisania zlecenia przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy.

 16. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością, a także przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych i zaleceń producentów pojazdów.

 17. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane naprawy na okres 12 miesięcy, zaś na użyte do wykonania naprawy części zamienne na okres zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta danej części. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru pojazdu przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającego.

 18. W przypadku stwierdzenia źle wykonanej naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do ponownego niezwłocznego wykonania naprawy na własny koszt. Stwierdzenie wadliwej naprawy winno nastąpić na piśmie.

 19. Podczas każdorazowej okresowej obsługi technicznej (wymiana oleju, filtrów itp.) Wykonawca wykona ogląd zespołów i części pojazdu i usunie bezpłatnie drobne usterki, które zauważy w trakcie oglądu, a nie przekroczą one 1 rob./h warsztatowej. Czynności obsługi oglądu i usunięcia drobnych usterek Wykonawca odnotuje w książce serwisowej samochodu, którą dostarczy kierowca pojazdu.


II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonanie zamówienia odbywać się będzie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


1. Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz NIP.

3. Oferta – formularz ofertowy oraz załączniki do niej, powinny być podpisane przez wykonawcę umocowanego przedstawiciela/li wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o sposobie reprezentacji w stosownym dokumencie (Krajowy Rejestr Sądowy) lub udzielonym pełnomocnictwem, a w przypadku spółki cywilnej również umowa spółki w zakresie dotyczącym sposobu jej reprezentowania.

4. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób, podpisane przez osoby wskazane w pkt. 9 lub kopię pełnomocnictwa, która winna być potwierdzona notarialnie.

5. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę podatku VAT oraz wartość brutto.
IV. WYMAGANIA OD OFERRENTÓW

Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

 3. Oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne społeczne.

 4. Oświadczenie, że:

 • naprawa pojazdów sanitarnych odbywać się będzie poza wszelką kolejnością

 • posiada stanowiska do napraw blacharsko-lakierniczych,

 • posiada stację diagnostyczną oraz stację kontroli pojazdów uprawnioną do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,

 • posiada zaplecze warsztatowe oraz magazynowe pozwalające na sprawną, fachową i szybką naprawę pojazdów

 • posiada dozorowane pomieszczenia lub miejsca parkingowe w przypadku konieczności pozostawiania pojazdu do naprawy długoterminowej,

 • transport uszkodzonych pojazdów do miejsca naprawy zostanie wykonany na koszt Wykonawcy

 • na wykonane naprawy i zamontowane podzespoły oraz części zostaną udzielone gwarancje

 • posiada uprawnienia, kwalifikacje oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

 1. Oświadczenie dotyczące zobowiązania się do:

- rozliczania roboczogodzin wg katalogu EUROTAX, AUDATEX lub AUTODATA

- każdorazowego dołączenia do faktury szczegółowej specyfikacji czasu napraw zgodnie z katalogami • faktura za wykonaną usługę musi zawierać w treści wyszczególnienie operacji oraz wszystkie materiały i części zamienne użyte do napraw w faktycznie zużytych ilościach

 • udostępnienia w/w katalogów na każde żądanie Zamawiającego.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę z dopiskiem „Oferta cenowa – Wykonanie usługi w zakresie napraw pojazdów mechanicznych (w tym pojazdów sanitarnych) będących na stanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie” należy złożyć w Sekretariacie ZOZ ul. Boh. Warszawy 43 lub przesłać pocztą na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa do dnia 28.03.2013r. godz. 9:00

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VI. OCENA OFERT

Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Zapytania ofertowego” wg zapisu:


cena jednostkowa netto roboczogodziny x ilość roboczogodzin = wartość netto + stawka podatku VAT = wartość brutto oferty
Cena oferty musi być tak skalkulowana, aby uwzględniała realizację przedmiotu zamówienia za cały zakres zamówienia oraz jego specyfikę.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium „cena” – 100%


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa oraz wysłany pocztą.


VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: 1. Lek. med. Kazimierz Błoński – Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nysie tel. /77/ 40 87 972 – sprawy merytoryczne,

2. Anna Karch – stanowisko ds. zamówień publicznych – tel. 77 40 87 839, e-mail: karch@zoznysa.pl sprawy formalno-prawne
IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Oferta

 2. Oferta cenowa

Zamawiający

Załącznik Nr 1

do zapytania ofertowego

Nr ZP- 5/2013/PU
............................... ..................... dnia ......................................

/pieczątka firmowa/OFERTA

I. DANE OFERENTA

1.Pełna nazwa ...........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Regon .....................................................................................................................................................

3. NIP..........................................................................................................................................................

4. Adres oferenta ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5. tel. ................................................................ faks ................................................................................

6. www. ........................................................... e-mail: ...........................................................................

II. PRZEDMIOT OFERTY

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie znak: ZP-5/2012/PU na koszt roboczogodzin dot. napraw pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów sanitarnych, będących na stanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.


III. OFERUJEMY wykonanie zamówienia na kwotę:

1 rob-godz. netto wynosi: .................. zł. (słownie złotych: ....................................................................)

1 rob-godz. brutto wynosi: ................. zł. (słownie złotych: ....................................................................)
Wartość netto oferty: .......................................................... zł.

(słownie: .....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................)

Wartość brutto oferty: ......................................................... zł.

(słownie: .....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................)


IV. OŚWIADCZAMY, że:

 1. naprawa pojazdów sanitarnych odbywać się będzie poza wszelką kolejnością

 2. posiadamy stanowiska do napraw blacharsko-lakierniczych,

 3. posiadamy stację diagnostyczną oraz stację kontroli pojazdów uprawnioną do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,

 4. posiadamy zaplecze warsztatowe oraz magazynowe pozwalające na sprawną, fachową i szybką naprawę pojazdów

 5. posiadamy dozorowane pomieszczenia lub miejsca parkingowe w przypadku konieczności pozostawiania pojazdu do naprawy długoterminowej,

 6. transport uszkodzonych pojazdów do miejsca naprawy zostanie wykonany na koszt Wykonawcy

 7. na wykonane naprawy i zamontowane podzespoły oraz części zostaną udzielone gwarancje

 8. posiadamy uprawnienia, kwalifikacje oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy


V. ZOBOWIĄZUJEMY się do:

 1. rozliczania roboczogodzin wg katalogu EUROTAX lub AUDATEX

 2. każdorazowego dołączenia do faktury szczegółowej specyfikacji czasu napraw zgodnie z katalogami

 3. dostarczania faktur za wykonaną usługę zawierających w treści wyszczególnienie operacji oraz wszystkie materiały i części zamienne użyte do napraw w faktycznie zużytych ilościach

 4. udostępnienia w/w katalogów na każde żądanie Zamawiającego.


VI. OŚWIADCZAMY, że nie zalegamy z opłacaniem podatków.
VII. OŚWIADCZAMY, że nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
VIII. POTWIERDZAMY związanie niniejszą ofertą przez okres 30-ciu dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

......................................................./podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy/

Załączniki do oferty:

1. ................................................ /wymienić/

2. ................................................

3. itd.
Załącznik Nr 2 do

zapytania ofertowego

Nr ZP- 5/2013/PU

 1. OFERTA CENOWALp.

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

VAT

Wartość brutto

Uwagi

1

Roboczogodziny


6008%
...............................................................


      1. /podpis osoby upoważnionej/
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna