Zapytanie ofertowePobieranie 464,46 Kb.
Data28.12.2017
Rozmiar464,46 Kb.

Brwinów, dnia 16.12.2016r


ZSPR-975-21-1/16
ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie 8 filmów promujących dobre praktyki w rolnictwie pod wspólną nazwą „Nowoczesność w rolnictwie” oraz emisję tych filmów w telewizji o ogólnopolskim zasięgu

zwane dalej ,, ZAPYTANIEM OFERTOWYM”
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie (produkcję) 8 filmów promujących dobre praktyki w rolnictwie pod wspólną nazwą „Nowoczesność w rolnictwie” wraz z emisją tych filmów w telewizji o ogólnopolskim zasięgu.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

I. Zamawiający:

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie

Adres: 05-840 Brwinów ul Pszczelińska 99.

Tel. 22-729-66-34, e-mail: sekretariat@cdr.gov.pl
II. Opis przedmiotów oraz zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja 8 filmów promujących dobre praktyki w rolnictwie pod wspólną nazwą „Nowoczesność w rolnictwie” przeznaczonych do emisji w telewizji, po 11 -12 minut każdy, stanowiących 8 odcinków jednego cyklu pt. „Nowoczesność w rolnictwie”, zwanych dalej zamiennie ,,Materiałem filmowym” lub „Filmem”, wraz z emisją tych filmów (8 filmów) w telewizji o ogólnopolskim zasięgu, tj. w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej dostępnej w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej (MUX1 MUX2 MUX3), w stałym czasie antenowym, w godz. 6.00 - 21.00 w paśmie programów o tematyce rolniczej.

2. Celem cyklu 8 filmów objętych przedmiotem zamówienia jest promocja dobrych praktyk mających zastosowanie w polskich gospodarstwach rolnych.

3. Przedmiot zamówienia stanowi część operacji „Nowoczesność w rolnictwie” mającą na celu promocję współpracy między nauką a praktyką w rolnictwie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny rolnictwa w życie.

4. W każdym z filmów powinny znaleźć się:

1) tytuł cyklu „Nowoczesność w rolnictwie” i tytuł każdego odcinka.

2) w czołówce każdego z filmów powinny zostać zaprezentowane logotypy i slogany wskazane w

Załączniku nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO;5. Długość i jakość filmów:

1) Długość każdego z 8 odcinków (każdego z 8 filmów) od 11 do 12 minut.

2) Film wykonany będzie w standardzie FullHD, w rozdzielczości 1920x1080pikseli,

Materiał filmowy powinien odpowiadać minimalnym wymaganiom technicznym opisanym


w Załączniku nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

6. Prowadzący lub/i Lektor - Wykonawca zapewni w każdym z materiałów filmowych (w każdym z 8 filmów) udział Prowadzącego lub Lektora a jeśli będzie taka potrzeba Prowadzącego i Lektora, który wejdzie w rolę komentatora treści nagrania.

7. Muzyka - Wykonawca zapewni w każdym z materiałów filmowych (w każdym z 8 filmów) podkład muzyczny. Podkład muzyczny może stanowić utwór specjalnie w tym celu skomponowany lub istniejący utwór muzyczny, do którego Wykonawca posiada lub nabył prawa autorskie.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego przez Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji materiału filmowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.8. Miejsca plenerów - zdjęcia do filmów będą realizowane w plenerze jak i w pomieszczeniach zamkniętych.

9. Sprzęt - produkcja filmów powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu.

10. Cena usługi: w cenie usługi Wykonawca zapewni: opracowanie scenariuszy do każdego z 8 filmów, realizację autorskich zdjęć do każdego z 8 filmów, przygotowanie bohaterów i ekspertów, montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, opracowanie graficzne każdego z odcinków, transport, nośniki, digitalizację.

11. Scenariusz - w cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza, przy zachowaniu spójności tytułu każdego odcinka z zawartością, logicznego i przejrzystego. Na etapie składania oferty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ramowe scenariusze dla każdego z filmów wymienionych w Załączniku nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do scenariuszy wybranego Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Wraz z ostateczną wersją scenariuszy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia.

12. Nośniki - Wykonawca przekaże 3 płyty Blue - Ray z nagranym Materiałem filmowym (na każdej płycie cykl 8 filmów), w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC i Mac. oraz jedną taśmę cyfrową Betacam z cyklem 8 filmów.

13. Akceptacja - Wykonawca zorganizuje kolaudację, podczas której przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zmontowany odcinek filmu najpóźniej na 7 dni przed emisją odcinka w TV. W terminie 3 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego materiału filmowego Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść te poprawki w terminie 2 dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do osoby upoważnionej przez Wykonawcę.

14. Emisja - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu plan emisji z podaniem daty i godziny emisji każdego odcinka w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym wraz z pisemnym zobowiązaniem TV do powtórnej emisji cyklu do końca 2017 r.

16. Prawa autorskie

W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie/przeniesienie na Zamawiającego oraz Skarb Państwa - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (po zakończeniu premierowej emisji w TV) autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Materiału filmowego, tj. do wszystkich 8 filmów objętych cyklem pt. „Nowoczesność w rolnictwie”, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

1) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo) w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m. in. płyta DVD, pendrive;

2) wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;

3) publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);

4) publicznego odtwarzania;

5) użyczania i/lub najmu;

6) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;

7) nadawania za pośrednictwem satelity;

8) równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci kablowych;

wraz z prawami zależnymi.

Wykonawca powinien oświadczyć w umowie, że przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę od osób, których wizerunki zostały utrwalone w Materiałach filmowych na ich rozpowszechnianie.
17. Wykonanie Umowy i Przekazanie przedmiotu zamówienia:

W terminie 14 dni od dnia wykonania zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne Sprawozdanie z wykonania zamówienia w wersji papierowej i elektronicznej na dowolnym nośniku danych, zawierające szczegółowy opis wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, wraz z:

2) z trzema egzemplarzami całego cyklu 8 filmów zamieszczonymi na płycie Blue – Ray

3) z jednym egzemplarzem całego cyklu 8 filmów na taśmie cyfrowej Betacam

4) raportem poemisyjnym każdego z filmów wystawionych przez TV

5) wynikami oglądalności wyemitowanych odcinków podanymi przez TV

Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi do sprawozdania, o którym mowa w pkt. 1, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia, wyznaczając odpowiedni termin do ich uzupełnienia.

W przypadku zgłoszenia uwag co do treści sprawozdania, o których mowa w pkt. 2, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonanie zamówienia zostanie stwierdzone pisemnym protokółem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy
III. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, umieszczając treść pytania i odpowiedź na stronie internetowej www.cdr.gov.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dnia przed upływem terminu składania ofert.

IV. Modyfikacja treści Zapytania Ofertowego;

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.


V. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

1) Dariusz Pomykała -tel. 48 365 69 40 w godzinach: od 8:00 do 15:00 adres email d.pomykala@cdr.gov.pl

2). Grzegorz Mitrocki – tel. 22 729 66 34 w. 131 w godzinach : od 8:00 do 15:00 adres e-mail g.mitrocki@cdr.gov.pl
VI. Opis wymagań stawianych Wykonawcy/warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny,

3) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie

zamówienia,

4) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

5) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie,

Zamawiający uzna te warunki (1-5) za spełnione jeżeli Wykonawca złoży wraz z formularzem oferty oświadczenie o spełnieniu tych warunków ( oświadczenie zawiera załącznik nr 4 do Zapytanie Ofertowego- formularz ofertowy).

6) złożą ważną ofertę w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe w terminie wyznaczonym do składania

ofert (formularz ofertowy- załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

7) posiadać odpowiednie doświadczenie i wiedzę niezbędne do realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 cykle filmowe o tematyce rolniczej lub ekologicznej o charakterze edukacyjnym o wartości każdej usługi powyżej 100 000,00 PLN (brutto).

Zamawiający dokona spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, poprzez sprawdzenie, czy oferta została złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania (weryfikacja formalna oferty, w tym jej kompletności i zgodności z załączonymi wzorami).

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z określonymi wymaganiami będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.VII. Złożenie oferty i wykaz wymaganych dokumentów:

Ofertę, na którą składają się: 1. Formularz ofertowy, który należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 4 da Zapytania Ofertowego

 2. Formularz cenowy, który należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania Ofertowego

 3. Oświadczenie Wykonawcy, które należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania Ofertowego;

 4. Ramowe scenariusze w liczbie 8 ( dla każdego filmu oddzielnie)

 5. Wykaz wykonany usług, który należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego;

 6. List intencyjny ze stacji telewizyjnej, w której planowana jest emisja;


VIII. Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z ich opisem:

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę:

1) cena przedmiotu zamówienia - 60%,

2) jakość - 40%.
2. Sposób obliczenia punktów w kryterium cena:

cena najniższa złożonej oferty

Cena: PC = -------------------------------------------- x 100 x 60 %

cena badanej oferty ( np. 2)


gdzie, PC oznacza ilość punktów w kryterium cena.
3. Sposób obliczenia punktów w kryterium jakość:
ilość pkt badanej oferty ( j1+j2+j3)

Jakość: PJ = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40%

ilość pkt oferty z największą ilością pkt

gdzie, PJ oznacza ilość punktów w kryterium jakość przy ocenie jakości 8 ramowych scenariuszy przedstawionych przez Wykonawcę.


Punktacja w kryterium jakość:

Ocena jakości odbywać się będzie na podstawie przedstawionych 8 ramowych scenariuszy przedstawionych przez Wykonawcę i ocenie takich cech jak:

1) j1 - za scenariusz prezentujący gospodarstwo, które korzystało z PROW 2007-2013 lub 2014-

2020 – 1 pkt

2) j2 - za scenariusz promujący priorytety SIR – 1 pkt

3) j3 za logiczność i przejrzystość scenariusza - 1pkt

4) j4 za formę i styl scenariusza – 2 pkt
W ramach tego kryterium wykonawca otrzyma maksymalnie 40 punktów – 5 punktów za każdy z 8 scenariuszy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (suma punktów) w kryteriach cena i jakość.


W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.cdr.gov.pl
IX. Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zawarta zostanie pomiędzy stronami umowa w sprawie udzielenia zamówienia, wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
X. Opis sposobu przygotowania ofert - instrukcja dla oferentów.

1) Oferta powinna być sporządzona wg wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

2) Oferta oraz załącznik składany przez Wykonawców w toku postępowania powinny być podpisane oraz opieczętowane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacyjności wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych.

3) Oferta winna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.

4) Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.

5) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


XI. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 września 2017 roku

2. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu wyznaczonego na składanie ofert.


XII. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, adres: 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99 Pokój Nr 126, I piętro – w terminie do dnia 5 stycznia 2017r. do godziny 11.00

Oferty przesłane lub doręczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania, co oznacza, że o chwili wpływu oferty decyduje data i godzina jej złożenia w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym powyżej.
XIII. Wymagania co do składania Ofert:

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (paczce) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność.

Oznakowanie na kopercie - ,,Oferta na produkcję 8 filmów promujących dobre praktyki w rolnictwie pod wspólną nazwą „Nowoczesność w rolnictwie” wraz z emisją wszystkich 8 wyprodukowanych filmów w telewizji o ogólnopolskim zasięgu.”


XIV. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania objętego ZAPYTANIEM OFERTOWYM w każdym czasie bez podania przyczyny, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu.

 ............................................................ ............................................................

(data, podpis pracownika merytorycznego) (data i podpis Kierownika zamawiającego)

Załączniki do ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1) Załącznik nr 1 – slogany i logotypy

2) Załącznik nr 2 - opis filmów

3) Załącznik nr 3 – wymagania techniczne

4) Załącznik nr 4 – formularz oferty

Załącznik nr 5 – wykaz usług

5) Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 1

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Centrum Doradztwa Rolniczego z dnia 16.12.2016r , znak ZSPR-975-21-1/16

Slogany i logotypy -

Załącznik nr 2

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Centrum Doradztwa Rolniczego z dnia 16.12.2016r , znak ZSPR-975-21-1/16

- Opis przedmiotu zamówienia -

Opis filmów

Cykl ośmiu 11-12 minutowych odcinków pod wspólnym tytułem „Nowoczesność w rolnictwie” ma na celu promocję dobrych, innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Cykl ma pokazać przykłady współpracy miedzy rolnictwem a nauką i zwrócić uwagę na potrzeby wdrażania innowacji związanych z rolnictwem wpisujących się w wymagania unijne. W każdym z odcinków pokazane zostanie gospodarstwo stosujące nowoczesne, opłacalne rozwiązania, których zastosowanie potwierdzone zostanie przez eksperta.Proponowane tematy:

 1. Rolnik z energią

Z filmu dowiemy się m.in. o dyrektywie unijnej dążącej do osiągnięcia do 2020 roku 20% energii odnawialnej w całkowitej energii finalnej, o najczęstszych źródłach energii odnawialnej wykorzystywanych w Polsce i w polskim rolnictwie. Główna uwaga skierowana zostanie na energię odnawialną z biomasy zwierzęcej. W odcinku pokazane zostaną przykłady właściwego i skutecznego wykorzystania odpadów pochodzących z produkcji zwierzęcej w kontekście odnawialnych źródeł energii.

 1. Wzrost plonów dzięki postępowi biologicznemu

Możliwości wzrostu plonów metodami agrotechnicznymi mają swoje granice i dodatkowo są limitowane presją na ograniczenie nawożenia mineralnego czy eliminowaniem kolejnych dostępnych środków chemicznej ochrony roślin. Dlatego dla zmniejszenia dystansu należy jak najpełniej wykorzystywać osiągniecia postępu biologicznego, który jest relatywnie tanim środkiem produkcji. Koszty ponoszone na kwalifikowany materiał siewny, który jest nośnikiem postępu biologicznego, są zdecydowanie mniejsze niż koszty nawożenia, niższe są również niż przeciętne koszty ochrony chemicznej.

W odcinku o pracach badawczych nad nowymi odmianami zbóż i o opłacalności korzystania


z kwalifikowanego materiału siewnego. Przykład gospodarstwa korzystającego z nowych odmian zbóż.

 1. Gospodarka wodna w warunkach nadmiaru i niedoboru wody

Zasoby wody w Polsce są ograniczone, a nierównomierny rozkład opadów w roku i wieloleciu powoduje występowanie okresów z nadmiarem i niedoborem wody. Zarówno działalność człowieka, jak i zmiany klimatu wywierają dość istotny wpływ na obieg wody w przyrodzie.

Prognozy wskazują, że należy spodziewać się zwiększonej częstości występowania ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, w tym powodzi i susz. W związku z tym na obszarach rolniczych powinno się wdrażać metody oszczędnego gospodarowania zasobami wody, w tym nawodnienia rolnicze oraz gospodarowanie wodami opadowymi oraz metody retencjonowania wody, spełniające wymogi ochrony środowiska przyrodniczego.

W filmie pokazane zostaną sposoby racjonalnego wykorzystywania wody w rolnictwie.


 1. Uproszczone uprawy gleby

Im więcej w glebie wykonywanych jest zabiegów agrotechnicznych, tym częściej gleba jest rozdrabniana i łatwiej się zagęszcza. Przy tradycyjnej uprawie za pomocą pługa dochodzi do poważnej ingerencji w aktywność mikroorganizmów. Żyjące na wierzchu organizmy tlenowe zostają przy orce wprowadzone w głąb do warunków beztlenowych i odwrotnie - beztlenowe znajdują się nagle na powierzchni gleby. To powoduje, że większość takich populacji ginie. Po orce muszą minąć 2-3 tygodnie, zanim gleba powróci do równowagi. Duża liczba mikroorganizmów warunkuje prawidłowe procesy glebowe. Mikroorganizmy uwalniają nam większość niedostępnych bezpośrednio dla roślin składników pokarmowych. Odpowiadają one bowiem za mineralizację i humifikację próchnicy.

Z drugiej strony duży potencjał enzymatyczny gleby powoduje, że wiele pożytecznych mikroorganizmów staje się antagonistami lub konkurentami dla patogenów chorobotwórczych. Uproszczenia uprawy również wpływają korzystnie na populacje dżdżownic. Ich duża liczba na polu oznacza, że pole jest utrzymane w dobrej kulturze. Metody bezpłużne wpływają korzystnie na właściwości fizyczne, fizykochemiczne oraz chemiczne gleby. Dzięki rezygnacji z orki można ograniczać tempo mineralizacji glebowej substancji organicznej, a także zmniejszać negatywne skutki, jakie powoduje erozja wietrzna oraz wodna. Ponadto uproszczona uprawa może zwiększać koncentrację substancji organicznej i składników nawozowych w jej powierzchniowej warstwie, jak również chronić glebę przed niekorzystną utratą wilgoci. Jest wielu zwolenników stosowania uproszczeń, są również eksperci, jak i praktycy wypowiadający się, że nic nie zastąpi tradycyjnej uprawy płużnej. Każde pole jest inne, różni się typem gleby, strukturą, jak również właściwościami. Odpowiednia technologia uprawy gleby powinna być starannie dostosowana do określonego siedliska, poprzedzona wielosezonową obserwacją danego pola.

W odcinku o zaletach i wadach bezorkowej i pasowej uprawie gleby. W odcinku również przykłady gospodarstw stosujących omawiane metody.


 1. Innowacje w produkcji pasz z użytków zielonych

W żywieniu bydła mlecznego i mięsnego istotne jest zapewnienie ciągłej podaży pasz odznaczających się optymalną wartością pokarmową. Najważniejszym źródłem pasz dla bydła są użytki zielone, zarówno trwałe jak i przemienne. Z tego względu poszukiwanie innowacji w produkcji pasz z użytków zielonych jest racjonalnym działaniem w celu efektywnego ich przetwarzania w rynkowe surowce zwierzęce.

Innowacje w pozyskiwaniu pasz z użytków zielonych zmierzają w kierunku zwiększenia plonu i jego jakości z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb żywieniowych bydła oraz przydatności do konserwacji, a także zwiększenia efektywności ekonomicznej pasz, głównie w odniesieniu do obniżenia kosztów jednostkowych produkcji suchej masy, białka i energii.

Z odcinka dowiemy się jakie mieszanki traw wykorzystuje się do pozyskiwania kiszonek wysokiej jakości, jakie warunki należy spełnić aby kiszonka posiadała jak najlepsze właściwości oraz w jaki sposób formować pryzmę z kiszonką. W odcinku pokazane zostanie gospodarstwo, w którym podstawą karmienia bydła są kiszonki z zielonek.


 1. Gęsina przyjazna zdrowiu

Tradycja hodowli i spożywania gęsiny w Polsce sięga nawet XVI wieku, a w XVII i XVIII stuleciu mięso z gęsi regularnie gościło na polskich stołach. Kroniki dziewiętnastowiecznej warszawskiej giełdy towarowej zanotowały eksport polskiej gęsi w ilości ponad 3,5 miliona sztuk do Prus i wielu innych krajów Europy. Od tego czasu gęsina niemalże w całej Europie uznawana jest za produkt delikatesowy i docenia się jej smakowe oraz zdrowotne walory. Obecnie spożycie gęsiny w Polsce wynosi około 700 ton rocznie, podczas gdy eksport gęsi w szczególności do Niemiec przekracza nawet 20 tysięcy ton rocznie. Polska jest największym i najbardziej uznanym producentem tego mięsa w Europie. Mięso z gęsi jest niezwykle chude, zawierające minimum tłuszczu. Jest to wielkość oscylująca w granicach 3-6%, podczas gdy wieprzowina zawiera ponad 30% tłuszczu. Nie to jednak stanowi najważniejszą cechę tego mięsa. Gęsina to bogactwo nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i białka redukujących szkodliwy cholesterol. Na całym świecie znane jest dobroczynne działanie mięsa z gęsi w profilaktyce schorzeń naczyniowo-sercowych. Mało tego, poza samym mięsem z gęsi docenia się najwyższą sprężystość puchu i pierza gęsiego oraz jego walory użytkowe i z niego produkuje się najwyższej jakości odzież alpinistyczną. Właściwości zdrowotne gęsiny wynikają ze sposobu produkcji. Spośród całego drobiu tylko gęś nadal hodowana w sposób stricte ekologiczny pozostając wypasana na świeżym powietrzu, na pastwiskach, a w ostatnich tygodniach życia jest karmiona owsem. W całym okresie chowu gęś nie otrzymuje sztucznych pasz, a jej podstawowym pokarmem są pasze naturalne, mieszanki zbożowe, warzywa oraz trawy. To mięso nie zawiera żadnych sztucznych barwników, środków chemicznych i jest w 100% ekologiczne i bezpieczne.

W odcinku o walorach zdrowotnych gęsiny, o opłacalności hodowli i o promocji gęsiny w Polsce. 1. Zapobieganie zanieczyszczeniom wody – dobre praktyki

Woda jest niezbędna do życia ludzi, zwierząt i roślin, a także należy do zasobów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki; ochrona wody i gospodarka wodna wykraczają poza granice poszczególnych państw. Prawodawstwo UE w dziedzinie wody uległo zmianie po przyjęciu w 2000 r. ramowej dyrektywy wodnej, która wprowadziła holistyczne podejście do gospodarowania wodami powierzchniowymi i wodami podziemnymi oparte na dorzeczach, a także do ochrony tych wód. Uzupełnienie ramowej dyrektywy wodnej stanowią umowy międzynarodowe i przepisy dotyczące zanieczyszczenia wód oraz ich jakości i ilości. Mówi się, że duża część zanieczyszczeń wody pochodzi

z rolnictwa dlatego realizowane są projekty i inicjatywy mające na celu ograniczenie spływu zanieczyszczeń rolniczych do wód. W naszym regionie realizowane są projekty mające na celu ochronę wód Morza Bałtyckiego. Projekt Baltic Deal miał na celu wytypowanie gospodarstw demonstracyjnych, pokazujących dobre praktyki w ochronie wód. Realizowany jest też coroczny konkurs na rolnika Morza Bałtyckiego, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk wodnych.

Z filmu dowiemy się o konieczności ochrony wód przed zanieczyszczeniami rolniczymi. Zaprezentowane zostaną co najmniej 2 gospodarstwa zajmujące się produkcją zwierzęcą, spełniające normy zrównoważonego gospodarowania w celu ochrony wód.


 1. Nowe gatunki w polskich sadach

W ostatnich latach jednym z ważniejszych kierunków badań w ogrodnictwie jest poszukiwanie nowych roślin poszerzających asortyment na rynku owoców i warzyw o nowe gatunki/odmiany charakteryzujące się dużymi walorami dietetycznymi i prozdrowotnymi, a jednocześnie wpisującymi się dobrze w warunki glebowo-klimatyczne Polski.

Mało znane gatunki drobnoowocowych krzewów wzbudzają zainteresowanie wśród plantatorów. Uprawa takich gatunków w Polsce stwarza nowe perspektywy związane z towarową produkcją tych owoców.

Z odcinka dowiemy się o nowych odmianach owoców mających szanse na przyjęcie się w polskich sadach. W filmie zostaną pokazane przynajmniej 2 gospodarstwa zajmujące się towarową uprawą nowych odmian w tym świdośliwa i aktinidia ostrolistna (mini kiwi). Zasadność uprawy i opłacalność potwierdzona zostanie przez ekspertów.

Załącznik nr 3
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Centrum Doradztwa Rolniczego z dnia 16.12.2016r., znak ZSPR-975-21-1/16
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Format plików

  1. Kontener – MXF (zgodnie z SMPTE 379-2004, SMPTE 377-2004, SMPTE 382M- 2007).

  2. Pattern – OP1a (zgodnie z SMPTE 378-2004).

  3. Kodek:

- MPEG2 4:2:2 @ Main Level; strumień danych 25-50 Mb/s (preferowany kodek)

- MPEG2 4:2:0 @ High Level: strumień danych 15-25 Mb/s.
 1. Standard wizji:

• Rozdzielczość obrazu 1920x1080pikseli,

• Format obrazu 16:9 FHA (Full Height Anamorphic).
 1. Standard fonii:

• LPCM 16 lub 24 bity/próbkę,

• Częstotliwość próbkowania 48 kHz.
 1. Zalecana organizacja pliku:

• film powinien być dostarczony jako pojedynczy plik,

• sygnały testowe nie mogą być zawarte w pliku z filmem,

• na początku i końcu pliku musi znajdować się ramka czerni z ciszą,

• plik musi zawierać ciągły kod czasowy (Material Package -Time Code Track) zgodny


z Rekomendacją EBU - R122,

• AFD (Automatic Format Description) – jeśli dostępny, musi być umieszczony

zgodnie z SMPTE 2016-1 i SMPTE 2016-3,

• metadane audio (jeśli dostępne) powinny być umieszczone zgodnie z SMPTE 2020.
 1. Przyporządkowanie ścieżek fonicznych

Nagranie stereofoniczne:

• A1 - kanał lewy

• A2 - kanał prawy

• A3 - kanał lewy, A3 º A1

• A4 - kanał prawy, A4 º A2

Nagranie z dźwiękiem przestrzennym 5.1:

• A1 - stereo, kanał lewy

• A2 - stereo, kanał prawy

• A3 – dźwięk 5.1, kanał L - Lewy przód

• A4 – dźwięk 5.1, kanał P - Prawy przód

• A5 – dźwięk 5.1, kanał C - Centralny

• A6 – dźwięk 5.1, kanał LFE - efektów o niskich częstotliwościach

• A7 – dźwięk 5.1, kanał Ls - Lewy surround

• A8 – dźwięk 5.1, kanał Lr - Prawy surround


 1. Poziom sygnału fonii

  1. Poziom wysterowania w materiałach produkowanych z zastosowaniem mierników pomiaru głośności zgodnych z wymaganiami zalecenia EBU R128

Maksymalny poziom głośności sygnału programowego mierzony zgodnie
z zaleceniem EBU-R128 nie może przekraczać -23 dB LUFS.

Maksymalny chwilowy poziom sygnału (”True Peak”’) nie może przekraczać poziomu

-7 dBTP dla sygnału stereo na ścieżkach A1/A2 i -1 dBTP na ścieżkach A3-A8.


  1. Poziom wysterowania w materiałach produkowanych z zastosowaniem

mierników wartości quasi-szczytowej (Quasi Peak Programme Meter (QPPM))

Maksymalny poziom sygnału wyprodukowanego z wykorzystaniem procesorów fonicznych (np.: ”loudness maximizer”) w taki sposób, aby uzyskać maksymalną głośność sygnału jingli, odniesiony do pełnego wysterowania kodowego 0 dB FS (zero Full Scale) powinien wynosić -15 dB FS. Dopuszcza się pojedyncze, sekundowe przekroczenia poziomu nie więcej niż o 2 dB. Pomiary poziomu programowego powinny być wykonywane miernikiem wartości szczytowej (PPM) o charakterystyce balistycznej, zgodnej z zaleceniem dla mierników wysterowania IEC 268-10 typ I o czasie integracji 10ms lub zgodnym z DIN 45406. 1. Uwagi dodatkowe

  1. Plik odtwarzany w środowisku PAL musi spełniać wymagania zalecenia ITU-R 601-53.

  2. Nielegalne kolory muszą spełniać wymagania określone w zaleceniu EBU R1034.

  3. Sygnały foniczne powinny być nagrane zgodnie w fazie.

  4. W nagranym materiale powinna być zachowana prawidłowa synchronizacja obrazu
   i dźwięku. Opóźnienie fonii względem sygnału wizji nie powinno przekraczać wartości - 20/+40 ms. (Sygnał foniczny nie może wyprzedzać sygnału wizyjnego
   o więcej niż 20 ms i nie może być opóźniony względem sygnału wizji o więcej niż
   40 ms).

  5. Obszar bezpieczny dla obrazu i grafiki (Action Safe Area i Graphics Safe Area) powinien być zgodny z zaleceniem EBU Recommendation R95 "Safe areas for 16:9 television production".

  6. Zamawiający zastrzega sobie prawa do skorygowania poziomu sygnału i modyfikacji metadanych.

  7. Odstępstwa od niniejszych wymagań muszą być uzgodnione z Zamawiającym.


Załącznik nr 4


do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Centrum Doradztwa Rolniczego z dnia 16.12.2016r, znak ZSPR-975-21-1/16

FORMULARZ OFERTOWY(pieczątka firmowa wykonawcy)

Zamawiający:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

05-840 Brwinów ul Pszczelińska 99

_________________________, dnia _____________________

Ja niżej podpisany/ My niżej podpisani

…………………………… .………………..................................................................................................................

Będąc upoważnionym/i do reprezentowania Wykonawcy:

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby)………………………..………..…..

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

Nr NIP ................................................... Regon .........................................................................................

nr tel. ......................................................... nr fax. ...................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………………….……………………….

tel. bezpośredni …………………………..………………e-mail: ……………………………………………………..………………….

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w zapytania ofertowego na zakup usług polegających na produkcji 8 filmów promujących dobre praktyki w rolnictwie pod wspólną nazwą „Nowoczesność w rolnictwie” wraz z emisją wszystkich 8 wyprodukowanych filmów w telewizji o ogólnopolskim zasięgu

zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za poniższą cenę:

.……………………zł brutto(słownie:)……………… ………………………………………

.……………………zł netto (słownie:)…………………… …………………………………W tym:
Formularz cenowy (szczegółowa kalkulacja kosztów):


ZAPYTANIE O KOSZTY PRODUKCJI 8 ODCINKÓW FILMÓW PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W TV O OGÓLNOPOLSKIM ZASIĘGU POD WSPÓLNYM TYTUŁEM "NOWOCZESNOŚĆ W ROLNICTWIE"*

Lp.

Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania

Jednostka miary

Ilość

Cena
jednostkowa netto
(w zł)

Kwota netto
(w zł)

Stawka VAT
(w %)

Kwota VAT
(w zł)

Kwota brutto kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania (w zł)

1.1.

scenariusz

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.2.

reżyseria

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.3.

producent

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.4.

operator zdjęć

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.5.

kierownik produkcji

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.6.

gość/ekspert

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.7.

gospodarstwo

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.8.

autor tekstów

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.9.

prowadzenie

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.10.

lektor

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.13.

grafik

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.14.

konsultacje merytoryczne

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.15.

kasety DIGITAL + kasety DVD+dyski

odcinek

8

 

 

 

 

 

 

delegacje

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.17.

kamera z osprzętem ( światło, statywy, obiektywy itp.) + asystent kamery

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.18.

sprzęt dźwiękowy w tym. mikser, tyczki, mikroporty + dzwiękowiec

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.19.

digitalizacja DV

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.20.

sprzęt monatżowy+montażysta

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.21.

muzyka

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.22.

zgranie dzwiękowe

odcinek

8

 

 

 

 

 

1.23.

Emisja ( bilbord sponsorski na początku programu)

odcinek

8

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

- zł

- zł

 

- zł

- zł

Oświadczenie wykonawcy:

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (tak, nie)*

2) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym do wykonania zamówienia (tak, nie)*

3) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia (tak, nie)*

4) nie została otwarta w stosunku do mnie (nas) likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość (tak, nie)*

5) nie orzeczono wobec mnie (nas) zakazu ubiegania się o zamówienie (tak, nie)*

6) wykonałem (ujemy) usługi wykazane w wykazie wykonanych usług (tak, nie)*


* niepotrzebne skreślić

Oferta została złożona na ­­­____ stronach i kolejno ponumerowanych od nr ____ do nr _____.

Wykaz załączników (oświadczenia i dokumenty):

 1. ______________________________________________________________________,

 2. ______________________________________________________________________,

 3. ______________________________________________________________________,

 4. ______________________________________________________________________,

 5. ______________________________________________________________________,

 6. ______________________________________________________________________,

 7. ______________________________________________________________________,

 8. ______________________________________________________________________,

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

______________________________ ------------------------------------------------(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5


do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Centrum Doradztwa Rolniczego z dnia 16.12.2016r , znak ZSPR-975-21-1/16

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG(pieczątka firmowa wykonawcy)

Zamawiający:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

05-840 Brwinów ul Pszczelińska 99


Wykaz wykonanych/wykonywanych usług

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie kompleksowej realizacji projektu: produkcja 8 filmów promujących dobre praktyki w rolnictwie pod wspólną nazwą „Nowoczesność w rolnictwie” wraz z emisją wszystkich 8 wyprodukowanych filmów w telewizji o ogólnopolskim zasięgu, Wykonawca oświadcza: 1. że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert*

 2. w okresie od……do chwili obecnej (w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat)*

Wykonawca wykonał lub wykonuje, co najmniej 3 cykle filmowe o tematyce rolniczej lub ekologicznej o charakterze edukacyjnym o wartości każdej usługi powyżej 100 000,00 PLN (brutto). Wykonanie jednej usługi jest równoznaczne z wykonaniem jednej umowy (jednego zamówienia na rzecz jednego Zamawiającego).

*niepotrzebne skreślić

Lp.

Rodzaj usługi

Wartość usługi brutto w zł

Okres realizacji

Podmiot zlecający
(adres i nr telefonu)


Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.
2.
3.
______________________ _______________________________________

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 6

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Centrum Doradztwa Rolniczego z dnia 16.12.2016r, znak

ZSPR-975-21-1/16

-Wzór umowy-
Umowa nr

zawarta w dniu ……….. roku pomiędzy:1. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, NIP 534-22-77-210, Regon 015900539, zwanym dalej „Wnioskodawcą”,

Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

–…………………… Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

a

2……………………………………………………

zwanym dalej - „Wykonawcą”,

zwanych dalej łącznie Stronami lub rozdzielnie ,,Stroną”.


§ 1.

1. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z umową z dnia ……………. r. zawartą z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonuje zadania Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ……………………umowy z dnia ?? ………………………... Zamawiający niniejszym wskazuje, iż działa na rzecz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonującego Zadania Sekretariatu Centralnego Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Wykonawca oświadcza, że został należycie poinformowany o okolicznościach wskazanych w ust. 1 i nie zgłasza w tym przedmiocie żadnych wątpliwości i zastrzeżeń.
§ 2. Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej ,,Umową”, działając w warunkach określonych w

art. 4 pkt 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r.poz. 1020), Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do produkcji 8 filmów promujących dobre praktyki w rolnictwie pod wspólnym nazwą „Nowoczesność w rolnictwie”, przeznaczonych do emisji w telewizji, po 11 -12 minut każdy, stanowiących 8 odcinków jednego cyklu pt. ,,Nowoczesność w rolnictwie”, zwanych dalej zamiennie ,,Materiałem filmowym” lub ,,Filmem” wraz z emisją tych filmów (8 filmów) w telewizji o ogólnopolskim zasięgu, tj. w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej dostępnej w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej (MUX1 MUX2 MUX3), w stałym czasie antenowym, w godz. 6.00 - 21.00 w paśmie programów o tematyce rolniczej.2. Celem cyklu 8 filmów objętych przedmiotem zamówienia jest promocja dobrych praktyk mających zastosowanie w polskich gospodarstwach rolnych.

3. Przedmiot zamówienia stanowi część operacji „Nowoczesność w rolnictwie” mającą na celu promocję współpracy między nauką a praktyką w rolnictwie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny rolnictwa w życie.

4. W każdym z filmów powinny znaleźć się:

1) tytuł cyklu „Nowoczesność w rolnictwie” i tytuł każdego odcinka

2) w czołówce każdego z filmów powinny zostać zaprezentowane logotypy i slogany wskazane w

Załączniku nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO;5. Długość i jakość filmów:

1) Długość każdego z 8 odcinków (każdego z 8 filmów) od 11 do 12 minut.

2) Film wykonany będzie w standardzie FullHD, w rozdzielczości 1920x1080pikseli,

Materiał filmowy powinien odpowiadać minimalnym wymaganiom technicznym opisanym w Załączniku nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.6. Prowadzący lub/i Lektor - Wykonawca zapewni w każdym z materiałów filmowych (w każdym z 8 filmów) udział Prowadzącego lub Lektora a jeśli będzie taka potrzeba Prowadzącego i Lektora, który wejdzie w rolę komentatora treści nagrania.

7. Muzyka - Wykonawca zapewni w każdym z materiałów filmowych (w każdym z 8 filmów) podkład muzyczny. Podkład muzyczny może stanowić utwór specjalnie w tym celu skomponowany lub istniejący utwór muzyczny, do którego Wykonawca posiada lub nabył prawa autorskie.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego przez Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji materiału filmowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.8. Miejsca plenerów - zdjęcia do filmów będą realizowane w plenerze jak i w pomieszczeniach zamkniętych.

9. Sprzęt - produkcja filmów powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu.

10. Cena usługi: w cenie usługi Wykonawca zapewni: opracowanie scenariuszy do każdego z 8 filmów, realizację autorskich zdjęć do każdego z 8 filmów, przygotowanie bohaterów i ekspertów, montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, opracowanie graficzne każdego z odcinków, transport, nośniki, digitalizację.

11. Scenariusz - w cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza przy zachowaniu spójności tytułu każdego odcinka z zawartością, logicznego i przejrzystego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do scenariuszy wybranego Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Wraz z ostateczną wersją scenariuszy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia.

12. Nośniki - Wykonawca przekaże 3 płyty Blue - Ray z nagranym Materiałem filmowym (na każdej płycie cykl 8 filmów), w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC i Mac. oraz jedną taśmę cyfrową Betacam z cyklem 8 filmów.

13. Akceptacja - Wykonawca zorganizuje kolaudację, podczas której przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zmontowany odcinek filmu (każdy z 8 filmów) najpóźniej na 7 dni przed emisją odcinka w TV. W terminie 3 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego materiału filmowego Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść te poprawki w terminie 2 dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do osoby upoważnionej przez Wykonawcę.

14. Emisja - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu plan emisji z podaniem daty i godziny emisji każdego odcinka w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym wraz z pisemnym zobowiązaniem TV do powtórnej emisji cyklu do końca 2017 r.

15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy oraz Oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.

16. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz środki materialne i sprzęt - niezbędne do wykonania Umowy, a także że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jej należyte i terminowe wykonanie.
§ 3

1. Strony ustalają, że:

1) będą współpracować w zakresie skutecznej i efektywnej realizacji Umowy, zgodnie z

założeniami, określonymi w Zapytaniu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy;

2) Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłaszania uwag do ramowych scenariuszy

przedłożonych wraz z Oferta Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, w terminie 7

dni od dnia podpisania Umowy;

3) Strony będą uzgadniać treść Filmu w trakcie kolaudacji wewnętrznej, przez co rozumie się

sprawdzenie zgodności filmów z warunkami Umowy i jej załącznikami oraz ze scenariuszem;

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału swojego przedstawiciela w realizacji Filmów

(koordynator projektu)

5) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania, wyprodukowania i dostarczenia

Zamawiającemu Filmu (całego cyklu 8 filmów) najpóźniej w terminie do dnia 30 września 2017 roku.

6)W terminie 14 dni od dnia wykonania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne Sprawozdanie z wykonania Umowy w wersji papierowej i elektronicznej na dowolnym nośniku danych, zawierające szczegółowy opis wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, wraz z:

- trzema płytami Blue - Ray z nagranym Materiałem filmowym (na każdej płycie cały cykl 8

filmów)

- jedną taśmę cyfrową Betacam z całym cyklem 8 filmów

- raportem poemisyjnym każdego z filmów wystawionym przez TV

- wynikami oglądalności wyemitowanych odcinków podanymi przez TV

Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi do sprawozdania, o którym mowa w pkt. 1, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia, wyznaczając odpowiedni termin do ich uzupełnienia.

W przypadku zgłoszenia uwag co do treści sprawozdania, o których mowa w pkt. 2, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonanie zamówienia zostanie stwierdzone pisemnym protokółem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.

7) Po przyjęciu sprawozdania wraz z załącznikami Zamawiający w ciągu 30 dni od dnia podpisania

protokołu wypłaci Wykonawcy przysługujące mu wynagrodzenia

§ 4. Zobowiązania


 1. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

1) przygotowania scenariuszy 8 filmów zgodnie z warunkami Umowy;

2) zapewnienia zespołu realizacyjnego, którego zadaniem jest prawidłowa i terminowa realizacja

Umowy, tj. reżysera, operatora zdjęć, dźwiękowca, prowadzącego, lektora, grafika, montażystę,

kierownika produkcji;

3) realizacji Filmu zgodnie z warunkami Umowy, w tym załącznikami do Umowy stanowiących jej

integralną część oraz scenariuszem Filmu;

4) produkcji Filmu z zachowaniem minimalnych wymagań technicznych określonych w

Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego;

5) przekazania Zamawiającemu na 7 dni przed planowaną emisją Materiału filmowego (każdego


z 8 odcinków) do Akceptacji;

6) wykonania w porozumieniu z Zamawiającym: montażu, udźwiękowienia, opracowania graficznego, podkładu muzycznego (przy czym podkład muzyczny może stanowić utwór specjalnie w tym celu skomponowany lub istniejący utwór muzyczny, do którego Wykonawca posiada lub nabył prawa autorskie), a także przygotowania bohaterów oraz udziału lektora lub/i osoby prowadzącej;

7) przekazania Zamawiającemu: Filmu wraz z materiałem nieemitowanym oraz autorskich praw

majątkowych i praw zależnych;

8) użycia w czołówce Filmu, wizualizacji logotypów oraz sloganów określonych w załączniku nr 1

do Zapytania ofertowego. 1. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

1) przekazania Wykonawcy wiążących odpowiedzi w zakresie uwag lub akceptacji scenariuszy lub

zmontowanych wersji Filmu, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania

danego dokumentu lub filmu przez Wykonawcę.
§ 5. Wynagrodzenie


 1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ………………………………brutto.

 2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, jest kwotą wyczerpującą wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy i nie podlega zmianom w trakcie realizacji Umowy.

 3. Ustala się następujące warunki wypłaty wynagrodzenia: Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w dwóch częściach w następującej wysokości i na następujących warunkach:

1) I część - za wykonanie i przekazanie Zamawiającemu i przez niego przyjętych pięciu

odcinków filmu - …………..zł);

2) II część – za wykonanie Umowy w pozostałym zakresie, potwierdzonym odbiorem przez Zamawiającego…………zł


 1. Zapłata każdej z części wynagrodzenia nastąpi na podstawie oryginału poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub innego równoważnego dokumentu księgowego, po wykonaniu określonej części Umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: nr ……………………………………, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT lub innego równoważnego dokumentu księgowego Zamawiającemu.

 2. Warunkiem wystawienia faktury VAT lub innego równoważnego dokumentu księgowego przez Wykonawcę jest akceptacja przez Zamawiającego pisemnego sprawozdania z wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy oraz potwierdzeniem wykonania Umowy protokołem odbioru.

 3. Za termin zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu wynagrodzenia na konto i rzecz Wykonawcy.


§ 6. Kontrola wykonania Umowy

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli prawidłowości wykonywania Umowy na każdym etapie jej realizacji, uwagi zgłoszone przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy, który zastosuje się do nich niezwłocznie.

 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wykonania Umowy, sprawozdanie z wykonania Umowy sporządzone w wersji papierowej i elektronicznej na dowolnym nośniku danych, zawierające szczegółowy opis wykonania zobowiązań wynikających z umowy, do którego zostaną dołączone:

 1. trzy płyty Blue - Ray z nagranym Materiałem filmowym (na każdej płycie cały

cykl 8 filmów)

 1. jedną taśmę cyfrową Betacam z całym cyklem 8 filmów

 1. Zamawiający zaakceptuje sprawozdanie lub zgłosi do niego uwagi w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 2. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia uwag.

 3. Wykonanie Umowy potwierdza protokół odbioru.


§ 7 Kary umowne

 1. Strony zgodnie postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych, z zastrzeżeniem ust.2.

 2. Zamawiającemu przysługują kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

1) za nie usuniecie wad scenariusza filmu lub samego filmu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – kara umowna w wysokości 1% kwoty brutto, określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad; w takim przypadku Zamawiający ma również prawo odstąpić od Umowy, na warunkach określonych w § 9 ust. 2;

2) za nieterminowe wykonanie Umowy lub jej określone części – kara umowna w wysokości 2% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całości Filmu lub jego części. W takim przypadku Zamawiający ma również prawo odstąpić od niniejszej umowy, na warunkach określonych w § 9 ust. 2;

3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 25% kwoty brutto, określonej w § 5 ust. 1.


 1. W razie poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 2. W pozostałych przypadkach naprawienie szkody następuje na zasadach ogólnych Kc.


§ 8 Prawa autorskie

1. W ramach Umowy oraz w ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy Wykonawca przekazuje/przenosi na Zamawiającego oraz Skarb Państwa - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem przekazania filmów (po zakończeniu emisji w TV) autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Materiału filmowego, tj. do wszystkich 8 filmów objętych cyklem pt. „Nowoczesność w rolnictwie”, na wszystkich znanych w chwili zawierania Umowy polach eksploatacji, w szczególności:

1) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo) w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m. in. płyta DVD, pendrive;

2) wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;

3) publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);

4) publicznego odtwarzania;

5) użyczania i/lub najmu;

6) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;

7) nadawania za pośrednictwem satelity;

8) równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci kablowych.2. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

3. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę od osób, których wizerunki zostały utrwalone w Materiałach filmowych na ich rozpowszechnianie.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych opisanych w ust.1-2 dotyczy poza filmami i ich elementami wszelkich innych utworów powstałych w ramach realizacji Umowy.

5. Wykonawca, działając w oparciu o art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie przez Zamawiającego zależnych praw autorskich do Materiału filmowego, tj. do 8 filmów zrealizowanych na podstawie Umowy pod wspólnym tytułem ,,Nowoczesność w rolnictwie”, oraz upoważnia nieodwołalnie Zamawiającego do udzielania bez ograniczeń dalszych zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich do 8 filmów zrealizowanych na podstawie Umowy pod wspólnym tytułem ,,Nowoczesność w rolnictwie”.

5. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy określonego w § 5 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się ponadto, nabyć niezwłocznie prawa majątkowe, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wyłączne zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wszelkich utworów, praw pokrewnych i materiałów wykorzystywanych w ramach realizacji Umowy, stworzonych przez osoby trzecie (w szczególności przez fotografów, kompozytorów, modelki, modeli i ilustratorów) lub im przysługujących oraz niezwłocznie przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie w zakresie koniecznym dla korzystania z Filmu na polach eksploatacji i w czasie wskazanych wyżej w treści niniejszego paragrafu. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi do odbioru przez Zamawiającego Film, oznacza to, że Wykonawca gwarantuje, iż nabył skutecznie prawa majątkowe w zakresie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających a skutek przeniesienia majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą przedstawienia Filmu do odbioru.6. W przypadku wystąpienia wobec Zamawiającego lub SP - Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich do utworów, praw pokrewnych lub naruszenia prawa do wizerunku, lub innymi roszczeniami osób trzecich związanymi z przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, zawiadomienia Wykonawcy o takim fakcie. Wykonawca zajmie pisemnie stanowisko w zakresie ww. wystąpienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od poinformowania go przez Zamawiającego W przypadku sporu sądowego Wykonawca zobowiązuje się do wspólnego występowania w postępowaniu sądowym po stronie Zamawiającego lub Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (jako pozwany, powód lub interwenient). W przypadku, gdy dokonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy korzystanie przez Zamawiającego lub Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Filmu stanowić będzie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub sądu arbitrażowego naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, osobistych, praw do artystycznego wykonania lub dóbr osobistych osób, które wniosły wkład twórczy w realizację Filmu, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, zarówno jeśli idzie o zasądzone bądź uznane należności główne, jak i koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego, do których pokrycia zobowiązany był Zamawiający lub Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z wystąpieniem wobec niego z roszczeniami osób trzecich z tego tytułu. Strony postanawiają, że zawarcie przez Zamawiającego lub Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ugody, porozumienia, lub w jakiejkolwiek innej formie polubowne rozstrzygnięcie sporu z osobą zarzucającą naruszenie jej praw nie wymaga zgody Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie zgody i zezwolenia, zarówno publicznoprawne jak i prywatnoprawne, niezbędne do prawidłowego zrealizowania Filmu i ponosić będzie pełną i wyłączną odpowiedzialność w razie faktycznego braku uzyskania tych zgód bądź zezwoleń.

8. Zamawiający lub Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi może również według własnego uznania dokonywać modyfikacji i zmian Filmu, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.
§ 9. Odstąpienie od Umowy

 1. Poza przypadkami określonymi wprost w przepisach Kodeksu cywilnego oraz w treści Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:

 1. gdy przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę niezgodnie z warunkami Umowy;

 1. nienależytego wykonania całości lub części przedmiotu Umowy.

 1. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okoliczności uprawniającej go do wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia.

 1. Wykonanie przez Zamawiającego prawa odstąpienia z powodu okoliczności wymienionych
  w § 7 ust. 1-3 oraz ust. 1 niniejszego paragrafu, uznaje się za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 2. Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego zapłaty ww. w § 7 kar umownych, jak również odszkodowania.

5. Zamawiający zastrzega, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu wykonania faktycznie zrealizowanej części umowy.
§ 10. Gwarancja i rękojmia


  1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy. Okres obowiązywania gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot Umowy rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu Umowy.

  2. Strony zgodnie ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy obowiązuje przez okres gwarancji, określony w ust.1.

  3. Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji jakości ujawnią się wady przedmiotu Umowy powstałe z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o tych wadach przez Zamawiającego na piśmie.

  4. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych, Strony mogą zlecić ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.


§ 11.

1. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawach realizacji Umowy:

1) ze strony Wykonawcy: ……………………………….

2) ze strony Zamawiającego: ……………………………

2. Wyżej wymienione osoby nie są uprawniona do reprezentowania stron Umowy, a w szczególności do składania oświadczeń woli zmierzających do zmiany treści umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy.


§ 12.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony Umowy.§ 13.

Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.


§ 14.

W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw, w tym ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).


§ 15.

W przypadku sporów związanych z Umową Strony będą dążyć do rozstrzygnięć polubownych,


a w razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla miejsca siedziby dla Zamawiającego.
§ 16.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.


…………………………………….. ……………………………Zamawiający Wykonawca

Załączniki:

 1. Zapytanie Ofertowe

 2. Oferta Wykonawcy.

…………………………………………. …………………………………..Pieczątka firmowa Wykonawcy Miejscowość i data©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna