Zapytanie ofertowe nr 7/pokl 2/2013 Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła gimnazjalisto”Pobieranie 212,74 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar212,74 Kb.
Człowiek – najlepsza inwestycja.
Stryszawa, dnia 27.08.2013 r.

PR.7313.2.3.2012


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.9.1.2/2013

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła gimnazjalisto” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 9.1.2.
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Stryszawie

Stryszawa 17

34-205 Stryszawa

NIP 5521514951

Telefon: 338767721

FAX: 338747272

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Marek Barzycki

Telefon: 338767721Adres mailowy: zeas@ug.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

 1. Nazwa projektu:

„Rozwiń skrzydła gimnazjalisto” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, multimedialnych, określonych w załączniku do niniejszego zapytania.

 2. Materiały będące przedmiotem zamówienia powinny być oznakowane (układ logotypów i informacji) zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie: www.efs.gov.pl/zpfe/documents/wytyczne_04_02.pdf (wielkość nadruku dopasowana do pomocy dydaktycznej).

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

 5. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy i typy materiałów nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy.

 6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi spełniać wymogi, normy określone obowiązującym prawem.

Wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą być materiałami nieużywanymi, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszących śladów otwierania, nie regenerowanymi, nie poddanymi procesowi ponownego napełnienia, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów.

 1. Każdy zestaw należy zapakować w tekturowy boks i opisać: Zestaw nr ….

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem o ustalonej godzinie i rozładowanie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć jednorazowo tzn. jednym transportem w jednym dniu.

 1. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

CPV: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Materiały należy dostarczyć do Urzędu Gminy Stryszawa 34-205 Stryszawa w godz. 8.00-14:00. Termin realizacji: 7 dni od daty podpisania umowy.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniom, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  3. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

Cena usługi – 100%

 1. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia razem z podatkiem VAT.

 2. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

 3. Cena musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto.

 4. Cenę brutto należy podać liczbowo oraz słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo i słownie, decydująca jest cena podana słownie.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 2. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania (zał. nr 1). W celu ułatwienia sporządzenia oferty do zapytania załączono wykaz materiałów (kalkulacja) sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym programu excel.

 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie opisanej według wskazania poniżej lub w formie elektronicznej z tytułem opisanym według wskazania poniżej:

Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Stryszawie, 34-205 Stryszawa 17

Opis:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.9.1.2/2013 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła gimnazjalisto”.

Nie otwierać przed 10.09.2013r. godz. 15.00

Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane lub podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.


 1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

  1. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,

  2. oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

  3. oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 3) o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

 1. Miejsce oraz termin składania ofert, otwarcie ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 10.09.2013 r. do godziny 14.00 (decyduje data i godzina wpływu) w sekretariacie Urzędu Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17 (pok. nr 15) lub wysłać drogą mailową na wskazany adres: sekretariat@stryszawa.pl

Termin otwarcia ofert: 10.09.2013 r. godz. 15.00 pok. nr 12 1. Informacja o formalnościach:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi drogą faxową lub mailową wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

 4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

 1. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).

 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

 4. Projekt umowy.

……………………………………

Podpis zamawiającego

Załącznik nr 1

do Zapytania Ofertowego nr 7/POKL.9.1.2/2013
FORMULARZ OFERTOWY

z dnia 10.09.2013r.


Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy: ………………………………………………….…………………………...

Adres firmy: ………………………………………………………………………………..

Numer NIP: ………………………………………………………………………………...

Numer REGON: ……………………………………………………………………………

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………

Numer faksu: ……………………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………Dane dotyczące Zamawiającego:

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Stryszawie

Stryszawa 17

34-205 Stryszawa

Telefon: (33) 87 67 721

FAX: (33) 87 47 272Zobowiązania wykonawcy:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/POKL.9.1.2/2013 na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych” w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła gimnazjalisto” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 9.1.2. oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu za cenę:Cena oferty

…………………………………………………………………………………… zł brutto,


(słownie: ..………………………………………………………………………. zł brutto).

zgodnie z poniższą wyceną:KALKULACJA:

WYKAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH
Zadanie 2 - Zajęcia pozalekcyjne: efektywna nauka, j. angielski, j. niemiecki, matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, przyroda, chemia, fizyka, historia, ekspresja kulturalna

L.P.

Nazwa asortymentu

Ilość/zestaw/
sztuk

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

7. Materiały szkoleniowe (10 kości, 3 piłki do żonglowania, wskaźnik) dla uczniów/uczennic - efektywna nauka - Zestaw 1

1.

Kości do gry 10 szt. białe, z tworzywa sztucznego.

32

 

 

2.

Trzy piłki tenisowe z tworzywa sztucznego.

32

 

 

3.

Wskaźnik - drewniany. Wskaźnik stosowany jest do pokazywania na tablicy, mapie, różnych obrazków. Wskaźnik wykonany jest z drewna.

32

 

 

14. Materiały dydaktyczne (10 kości, stoper, 3 piłki do żonglowania, wskaźnik) dla nauczycieli/ek - efektywna nauka - Zestaw 2

1.

Kości do gry 10 szt. białe, z tworzywa sztucznego.

4

 

 

2.

Trzy piłki tenisowe z tworzywa sztucznego.

4

 

 

3.

Wskaźnik - drewniany. Wskaźnik stosowany jest do pokazywania na tablicy, mapie, różnych obrazków. Wskaźnik wykonany jest z drewna.

4

 

 

4.

Stoper elektroniczny.
Stoper posiada funkcje takie jak: data, godzina, alarm z drzemką, zliczanie czasu, czas okrążenia. Dokładność do 1/100 sekundy. Zasilany baterią zegarkową, która znajduje się w komplecie

4

 

 

16. Materiały do eksperymentów dla nauczycieli/ek - efektywna nauka - Zestaw 3

1.

Soda oczyszczona – 1 opakowanie 100 gram

4

 

 

2.

Ocet 0,5 litra

4

 

 

3.

Sól kuchenna – 0,5 kg

4

 

 

4.

Klej mocny typu "kropelka" producent: Glue Invest

4

 

 

24. Kalkulator dla ucznia - matematyka

1.

Kalkulator o parametrach:
• Gwarancja: 12 miesięcy
• Rodzaj wyświetlacza: Czarno-biały, 10 cyfr
• Funkcje matematyczne: Logarytmy, Funkcje hiperboliczne, Trygonometryczne, Liczby zespolone, Funkcje wykładnicze, Obliczenia i konwersja DEG; RAD; GRAD, Obliczenia i konwersja systemów DEC; HEX; OCT; BIN, Pierwiastki, Procenty, Zamiana współrzędnych prostokątnych na biegunowe i odwrotnie
• Funkcje statystyczne: Wariancje, Generacja liczby losowej
• Inne: Ilość funkcji: 128, Maksymalna liczba obliczeń w toku: 4, Automatyczne wyłączanie
• Pamięć: Pamięć podręczna
• Zasilanie: Bateryjne, Bateria LR44 x 2

24

 

 

28. Plansze edukacyjne - matematyka

1.

Gramatikus Plansza o wymiarach 100x70cm, dwustronnie laminowane, gotowa do zawieszenia.

3

 

 

31. Kalkulator naukowy (graficzny) - matematyka

1.

Kalkulator naukowy graficzny o parametrach:
• Wyświetlacz o rozdzielczości 128 x 64 punktów
• Zasilanie: Bateryjne 4 x AAA i CR-2032
• Złącza: USB, Podłączenie do kalkulatora
• 26 KB pamięci
• Pamięć: 62 KB
• Ilość funkcji: >900
• Wykresy dynamiczne
• Wykresy powtarzalne
• Wykresy stożkowe
• Wykresy parametryczne
• Wykresy całek
• Wykresy dualne
• Wykresy statystyczne
• Wykresy regresji
• Wykresy w prostokątnym układzie współrzędnych
• Graficzne rozwiązywania nierówności
Funkcje matematyczne:
• Rozwiązywanie równań sześciennych
• Pochodne
• Rozwiązywanie równań kwadratowych
• Całki
• Macierze
• Różniczki
• Różniczki kwadratowe
Liczby zespolone
• Funkcje finansowe: Tak
Funkcje statystyczne:
• Generacja liczby losowej
• Funkcja listy danych
• Operacje na ciągach
• Obliczenia na macierzach
• Statystyka: Wykres rozrzutu; histogram; regresja; krzywa rozkładu normalnego; średnia; odchylenie standardowe; mediana; kwartyl; wartość estymatorów; testy; analiza wariancji; przedział ufności; rozkład losowy

4

 

 

42. Lupa z rączką - przyroda

1.

Lupa z rączką LP 75 mm

16

 

 

43. Pojemnik teleskopowy z lupą - przyroda

1.

Teleskopowa wygodna lupa z podwójnym szkłem powiększającym zapewnia swobodne obserwowanie żyjątek. Wysokość pojemniczka można łatwo zmieniać, powiększenie 2x i 4x.
• śr. szkła 45 i 30 mm

16

 

 

44. Paski wskaźnikowe - przyroda

1.

Paski wskaźnikowe:
W opakowaniu 100 szt.pasków ph 0-12

2

 

 

50. Zestaw narzędzi preparacyjnych - przyroda - Zestaw 4

1.

Zestaw narzędzi preparacyjnych 10-częściowy w zamykanym pudełku
Skład zestawu:
1 pęseta do mikroskopu
1 pęseta anatomiczna
1 nożyczki do mikroskopu
1 nożyczki anatomiczne
2 uchwyty skalpela
1 zestaw spiczastych ostrzy skalpela
1 zestaw wygiętych ostrzy skalpela
1 igła preparacyjna prosta
1 igła preparacyjna, lancet

2

 

 

51. Preparaty mikroskopowe (roslinne, zwierzęce, ludzkie) - przyroda

1.

Preparaty mikroskopowe
- Niebezpieczne pasożyty człowieka i zwierząt. 10 preparatów mikroskopowych w pudełku.
- Pierwotniaki i organizmy jednokomórkowe. 10 preparatów mikroskopowych w pudełku.

2

 

 

52. Mikroskop z wyświetlaczem LCD - przyroda

1.

Mikroskop z kamerą do komputera o parametrach
-najmniejsze powiększenie 20x
-największe powiększenie 1280x
-obiektywy 4x/10x/40x
-okulary 10x, 16x i soczewka BARLOW'A
-zasilanie 220± 22V 50 - 60 Hz
-statyw
-nasadka monokularowa
-stolik przedmiotowy prostokątny

Dane techniczne mikrookularu


-Rozdzielczość: 640x480 pix. (interpolowana VGA)
-Oprogramowanie ULEAD PHOTO EXPLORER SE

1. Rozmiar obiektywów zgodny ze standardami


2. Zastosowano białe zimne światło LED (koniec z problemem wysuszania preparatów przez gorący halogen i wyeliminowanie tzw. efektu pływania preparatów mokrych
3. Regulacja natężenia światła pokrętłem w podstawie mikroskopu
4.Obrotowa przysłona typu diafragma z kolorowymi filtrami
W zestawie:
- PC okular VGA (640x480 pikseli) z kablem USB
- oprogramowanie sterujące na płycie CD
- stolik krzyżowy
- oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia
- filtry pod stolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe)
- 5 gotowych wybarwionych preparatów biologicznych pokazowych
(typowo: przekrój łodygi bawełny, przekrój pnia sosny, odnóże muchy domowej, epiderma cebuli, przekrój łodygi rośliny dwuliściennej) oraz 10 czystych szkiełek podstawowych oraz szkiełka nakrywkowe
- zestaw do przygotowywania preparatów
- zasilacz sieciowy

2

 

 

53. Walizka ekobadacza wody i gleby - przyroda

1.

Walizka Ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i ph gleb
(Wymiary gabarytowe złożonej walizki: 33 cm x 22 cm x 8 cm
W skład zestawu wchodzą: instrukcja, notatnik, płyn Helliga, strzykawka 5 ml, strzykawka 10 ml, bibuły osuszające, lupa powiększająca, probówka okrągło denna, stojak plastikowy do probówek, łyżeczka do poboru próbek gleby, płytka porcelanowa kwasomierza Helliga, trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich, trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami, zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników, 15/cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników, siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody)

2

 

 

57. Zestaw szkła laboratoryjnego - chemia - Zestaw 5

1.

Dydaktyczne zestawy szkła laboratoryjnego oraz osprzętu do ćwiczeń z chemii dla Gimnazjum zawierający:
1. Chemiczny zestaw nr 37. Uniwersalne papierki wskaźnikowe(nawinięte na szpulę, o szerokości 8 mm i długości 5 m,
2. Chemiczny zestaw nr 23. Trójnóg metalowy - 2szt.
3. Chemiczny zestaw nr 21. Szczypce metalowe- 2szt.
4. Chemiczny zestaw nr 19. Zestaw porcelanowych parownic (35ml, 100 ml, 125ml),
5. Chemiczny zestaw nr 18. Zestaw metalowych pęset,
6. Chemiczny zestaw nr 15. Zestaw płytek ceramicznych do eksperymentów kroplowych
7. Chemiczny zestaw nr 14. Zestaw łyżeczek porcelanowych,
8. Zestaw do generowania gazów (Zestaw do generowania gazów składa się z 3 probówek z bocznym tubusem ) -2szt
9. Zestaw nr 5 do przeprowadzania reakcji w roztworach wodnych - 1szt.
10. Chemiczny zestaw nr 2. Zestaw laboratoryjny do eksperymentów chemicznych w zmniejszonej skali - 2 szt.,
11. Chemiczny zestaw nr 4 - Zestaw do spalań - 4szt,
12. Chemiczny zestaw nr 3. Rozdzielacz gruszkowy o pojemności 125 ml ze szklanym korkiem oraz teflonowym kranem- 2szt,
13. Chemiczny zestaw nr 10. Zestaw zlewek - 4szt ,
14. Chemiczny zestaw nr 25. Zestaw kolb stożkowych z lejkiem - 2szt.
15. Chemiczny zestaw nr 24. Zestaw cylindrów miarowych - 2szt,
16. Chemiczny zestaw nr 16. Zestaw probówek - 2szt.

2

 

 

64. Zestaw do badań (Prawa Archimedesa, siły odśrodkowej, ruchu) - fizyka - Zestaw 6

1.

Zestaw do badania prawa Archimedesa składający się z siłomierza, naczynia przelewowego oraz naczynia cylindrycznego wraz z walcem, zwanego wiaderkiem Archimedesa.

1

 

 

2.

Zestaw do demonstracji oddziaływania bezpośredniego i na odległość, zasady zachowania pędu, badania ruchu jednostajnego oraz jednostajnie przyspieszonego składający się z metalowego toru z podziałką, czterech kulek metalowych i trzech kulek szklanych, wypełnionej cieczą rurki o długości 72 cm (w której znajduje się pęcherzyk powietrza) oraz pisaka suchościeralnego.

1

 

 

65. Magnetyczny zestaw nauczycielski do dośw. z elektrycznością - fizyka

1.

Zestaw nauczycielski do doświadczeń z elektryczności.
Wymiary zestawu ( po otwarciu pudełka) - 62cm x 44 cm
Wielkość elementów zawartych w zestawie - 18 cm .
Wszystkie elementy zawarte w zestawie mają powierzchnię magnetyczną .

Zestaw do zastosowania na tablicy szkolnej magnetycznej.


Zestaw jest produktem polskim, wysokiej jakości. Wszystkie elementy zestawu wykonano tak,aby służyły przez wiele lat nie tracąc swoich walorów użytkowych.
Powierzchnie styków modułów elektrycznych,mają naniesione powłoki o właściwościach zapewniających dobry kontakt elektryczny przez długi okres użytkowania
Wszystkie części zestawu są ułożone na magnetycznej paletce w miejscach określonych przez odpowiednie rysunki oraz układ stałego pola magnetycznego.Ten sposób przechowywania jest wygodny dla użytkownika i umożliwia łatwą kontrolę kompletności zestawu.
Dołączona do zestawu instrukcja zawiera przykłady obwodów i eksperymentów które można zrealizować za pomocą zestawu-jest to lista otwarta na własne pomysły nauczyciela.

1

 

 

66. Zwojnica i magnes - fizyka

1.

Zestaw nr 107. Zwojnica i magnes; demonstracja zjawiska indukcji elektromagnetycznej
Zestaw zawiera zwojnicę na podstawce, magnes oraz uchwyt do magnesu. Średnica wewnętrzna zwojnicy wynosi 15 mm, a długość 30 mm. Za pomocą zestawu można zademonstrować m.in. zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

1

 

 

67. Zasilacz prądu - fizyka

1.

Zasilacz regulowany 3A, podręczny
Lekki i poręczny zasilacz DC (prąd stały) w poręcznej kompaktowej obudowie. Napięcie wejściowe: 230 V AC (50 Hz). Napięcia wyjściowe: 3; 4,5; 6; 7,5; 9 i 12 V. Max. prąd obciążenia: 3A. Wymiary 9 x 5 x 14 cm. Waga 420 g

1

 

 

68. Elektroskop dwulistkowy - fizyka

1.

Elektroskop dwulistkowy
Zestaw nr 72. Elektroskop dwulistkowy Prosty elektroskop szkolny przydatny w wielu doświadczeniach z elektrostatyki. Obudowa elektroskopu ma szerokość i wysokość 15 cm. Jej grubość wynosi 7 cm. Ścianki boczne oraz podstawa wykonane są z metalu. Ścianka przednia oraz tylna są szklane. Wewnątrz obudowy znajdują się dwa, zawieszone przegubowo, aluminiowe listki.
Za pomocą elektroskopu można demonstrować zjawisko elektryzowania ciał, zjawisko indukcji elektrostatycznej, istnienie różnoimiennych ładunków elektrycznych.

1

 

 

69. Termometr laboratoryjny - fizyka

1.

Termometr bezrtęciowy, –10...+110 °C, szklany
Termometr o skali -10...+110 oC, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną.

1

 

 

75. Mapa Polska za Jagiellonów - historia

1.

Unia Polski z Litwą/Państwa Jagiellonów - mapa ścienna
Wymiary: 160 x 120cm
pierwsza strona zawiera mapę Królestwa Polskiego po Unii z Wielkim Księstwem Litewskim w latach 1385-1454, w skali
1:1 800 000, dodatkowo na stronie zamieszczono mapę integracji monarchii stanowych w Europie, w skali 1:9 000 000 oraz mapy przedstawiające dwie fazy bitwy pod Grunwaldem
druga strona przedstawia państwa dynastii Jagiellonów na przełomie XV i XVI w., w skali 1:1 800 000; oraz kartony – wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim, w skali 1:1 500 000 oraz mapę posiadłości Habsburgów i Jagiellonów w 1516 r., w skali 1:10 000 000
atrakcyjne szata graficzna – duże, czytelne mapy uzupełnione ilustracjami
spójność merytorycznie z Atlasem Historycznym „Od Starożytności do współczesności” - gimnazjum

1

 

 

76. Mapa Polska XIX wieku - historia

1.

Powstania narodowe
pierwsza strona zawiera cztery mapy w skali 1 : 2 500 00, przedstawiające powstania narodowe, które miały miejsce w okresie od 1794 do 1864 r., stronę wypełniają grafiki prezentujące najważniejsze wydarzenia tego okresu
druga strona zawiera mapę ziem polskich pod zaborami oraz obszerne kalendarium lat 1764-1864
uzupełnieniem map są ilustracje m. in. najważniejsze postacie polskiej historii z tego okresu)
spójność merytorycznie z Atlasem Historycznym „Od Starożytności do współczesności”. Gimnazjum

1

 

 

77. Mapa Europa i Świat w XIX w - historia

1.

Mapa ścienna ,,Imperia kolonialne na świecie", mapa dwustronna.Mapa główna zatytułowana Świat kolonialny w latach1815-1871 pokazuje państwa kolonialne i ich posiadłościw 1815roku i zdobycze terytorialne państw kolonialnychdo 1871roku oraz główne szlaki handlowe. Na stronie zamieszczono również dwie mapy kartonowe. Pierwsza mapa pt.Świat kolonialnyw XVI wieku prezentujepaństwa kolonialnei ich posiadłości z okresu odkryć geograficznych, drugapt. Świat kolonialny w XVII i XVIIIwieku pokazujerozwój posiadłości kolonialnychw XVII i XVIII wieku oraz główne szlaki przewozu niewolników. Na drugiej stronie Świat kolonialny w latach 1872-1914 oraz dwie mapy kartonowe. Obie strony uzupełniają ilustracje,wykresy

1

 

 

78. Mapa Europa w czasie I wojny światowej

1.

Europa podczas I Wojny Światowej/Odbudowa Państwa Polskiego (BP)
Skala: 1:1 000 000
Wymiary: 140 x 100 cm
Oprawa: foliowana, rurki PCV
Mapa dwustronna!

1

 

 

96. Sztalugi, blejtramy, płótna – warsztaty plastyczne - Zestaw 7

1.

Sztaluga wykonana z suchego litego drewna jodłowego. Oheblowane i oszlifowane. Bez żadnych komponentów chemicznych. Dostarczane jako gotowe do użytku. Dzięki precyzyjnej regulacji umożliwia wygodne i stabilne utrzymanie podobrazia lub rysunku.
Zastosowanie do ustawiania różnych podobrazi, tablic itp.
Stosowane mogą być także do celów wystawowych jak i do wykorzystania jako estetyczny ekspozytor dla galerii, sklepów, restauracji i hoteli.
Sztaluga świetnie znajduje zastosowanie w pracowniach jak i na otwartym powietrzu
Wymiary
SZTALUGA 175cm
Szerokość sztalugi: 60cm
Max. Wysokość po rozłożeniu: 175cm
Max. Wysokość przedmiotu w sztaludze: 120cm
Max. Wysokość po złożeniu sztalugi (ułatwia transport): 130cm
Półka górna regulowana: tak
Półka dolna regulowana: tak
Długość półki dolnej: 50cm
Tylnia podpora regulowana za pomocą łańcuszka: tak
Rysownica: tak
Rysownica szer. x wys.: 40x60cm
Grubość rysownicy: 3mm

8

 

 

2.

Zestaw składający się z :
• Blejtram, podobrazie 20x20 cm
• Blejtram, podobrazie 30x40 cm
• Blejtram, podobrazie 30x60 cm
• Blejtram, podobrazie 40x40 cm
• Blejtram, podobrazie 50x70 cm
Wszystkie materiały o parametrach: 100% coton, 380g/m2, Blejtram posiada drewniany szkielet, podobrazie już gotowe do użytku.

8

 

 

97. Materiały plastyczne (np. cekiny, brokat, kryształki, guziki, materiały różnego rodzaju, piórka dekoracyjne) – warsztaty plastyczne - Zestaw 8

1.

Zestaw zawierający :
• Cekiny laserowe koła 20 mm, 7 kolorów 6 g – 2 szt.
• Cekiny tęczowe kwiatki 15 mm, 4 kolory, 5 g – 2szt.
• Cekiny tęczowe listki 15 x 25 mmm, 5 kolorów - 2szt.
• Cekiny laserowe gwiazdki 13 mm, 7 kolorów, 4 g - 2szt.
• Cekiny koła 6 mm, 18 mm - 2szt.
• Cekiny motyle motylki 18 x 22 mm, 8 kolorów, 4 g - 2szt.
• Cekiny 6 mm w pudełku MIX kolorów ( 7 kolorów) – 1 szt.
• Cekiny okrągłe 10 g w kolorach: zielony, niebieski, fioletowy, czerwony, różowy, złoty, srebrny- 2,50/ 1 opakowanie - 7 szt.
• Cekiny- mix pastelowe 30 g - 1 szt.
• Pióra/ piórka marabuta 6-12 cm/ 23 kolory, dł. Ok. 6- 12 cm ( w opakowaniu znajdują się różne długości), opakowanie zawiera 20 piórek w jednym kolorze - 23 szt.
• Filc w arkuszach 2 mm, 20 x 30 cm, mix kolorów ( 11 kolorów) – 11 szt.
• Brokat sypki w słoiczku 0,2 mm( Janette Hurt) mix dostępnych kolorów – 30 kolorów po słoiczku każdego koloru czyli 30 szt.
• Koraliki – 40 g maleńkich, szklanych perełek ( mini rocailles), średnica ok. 2 mm. W opakowaniu posortowane kolorami: 7 kolorów: złoty, srebrny, czerwony, zielony, pomarańczowy, różowy, niebieski - 2 szt.
• 25 g maleńkich akrylowych, fasetkowych perełek. Średnica 3,4,5,6,8 mm. W opakowaniu posortowane kolorami: 8 kolorów: pomarańczowy, zielony, różowy, czarny, żółty, czerwony, biały, niebieski - 1 szt.
• Kurczak styropianowy 5 cm - 10 szt.
• Styropianowy zajączek stojący 9,5 cm – 10 szt.
• Pisanka styropianowa 7,5 cm - 10 szt.
• Jajka 8 cm - 10 szt.
• Kula styropianowa o średnicy 15 cm – 5 szt.
• Aniołek 10cm - 10 szt.
• Choinka 15 cm - 5 szt.
• Śnieżynka 19 cm – 6 szt.

2

 

 

101. Farby do malowania twarzy - warsztaty teatralne

1.

Farby do malowania twarzy - 6 kol.
Zestaw farb do malowania twarzy, bezpiecznych , nie podrażniających skóry. Można je z łatwością usunąć za pomocą wody z mydłem lub kosmetyków do demakijażu. Farby można ze sobą mieszać uzyskując dodatkowe barwy.

3

 

 

101. Farby do malowania tkanin - warsztaty teatralne

1.

Zestaw farb do malowania na tkaninach -farby do taknin Fevicryl 100 ml
5 kolorów: biel, czerń, błękit pruski, karmazyn, żółcień chromowa
Farby do malowania na tkaninach są odporne na czyszczenie, tarcie, pranie w temperaturze do 40 ° C i prasowanie. Dobra wyrazistość konturów sprawia, że nadają się do malowania, drukowania i stemplowania. Do zastosowana na wszystkich ciemnych tkaninach naturalnych i sztucznych bez potrzeby wcześniejszego zagruntowania. Nitoksyczne

3

 

 

2.

Pisaki do taknin DARWI- 3 szt. Kolory: czerwony niebieski, zielony

3

 

 

Zadanie 3 - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: j.pol., matematyka

135. Plansze edukacyjne - j. polski

1.

Zestaw 6 plansz o wym 100/70 cm język polski

1

 

 

146. Kalkulator naukowy dla ucznia - matematyka

1.

Kalkulator o parametrach:
Dwuwierszowy wyświetlacz
/Naturalny zapis/ Funkcje trygonometryczne
i hiperboliczne/Zaawansowana statystyka i
regresja/Ułamki zwykłe/ Wynik z
niewymiernością/
Logarytmowanie dziesiętne, naturalne i o
dowolnej podstawie/Tablica
funkcji/Rozwiazywanie wzorów/Pamięć
obliczeń/Wartość bezwzględna/Kombinacje
i permutacje/Konwersja współrzędnych
biegunowych i prostokątnych/Konwersja
jednostek kata (DEG, RAD, GRA)/Notacja
inżynierska/Siedem komórek pamięci/
Korekta błędów/ Regulacja kontrastu
wyświetlacza/Zasilanie: bateria 1 x AAA,
standardowo w kalkulatorze/
Przybliżone wymiary 13,7 x 80 x 161 mm
Przybliżona waga 144 g

6

 

 

148. Gry i zabawy edukacyjne - matematyka

1.

Gra Liczby W Rozumie
Producent: Jawa
Poprzez ciekawą zabawę poćwiczysz wszystkie poznane zagadnienia matematyczne. Wygrasz tę liczbową rozgrywkę, jeśli zdobędziesz jak największą ilość punktów. Układaj wylosowane kamyki na polu planszy, by stworzyc właściwe działanie matematyczne. Na każdym z nich widnieje ilość punktów, jaką możesz zdobyć za poprawne ułożenie. amiętaj, że na planszy również znajdują się specjalne pola premiowane...
Zestaw zawiera:
planszę
100 kamieni
4 podstawki do kamieni
woreczek
instrukcję

1

 

 

2.

Supermatematyk. Gra przeznaczona: od 2 do 4 graczy. 72 tabliczki z liczbami, 36 tabliczek znaków, 55 kart liczb, worek, notes 4 półeczki, klepsydra, instrukcja.

1

 

 

151. Modele brył (prawidłowych, wpisanych w bryły)- matematyka

1.

BRYŁY GEOMETRYCZNE WPISANE
Zestaw brył obrotowych składający się z 6 modeli
Ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą
Ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą
Ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą
graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie czworokąta
graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie sześciokąta
graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie trójkąta
Bryły o wysokości ok. 18 cm.

1

 

 

152. Zestaw przyborów geometrycznych - matematyka

1.

Zestaw drewnianych przyborów tablicowych wykonany ze sklejki wodoodpornej, trzykrotnie pokrytej lakierem. Skala, odporna na ścieranie, naniesiona jest metodą sitodruku. Przybory mają zamocowane magnesy neodymowe (bardzo mocne).

1

 

 

153. Plansze edukacyjne matematyka

1.

Zestaw 6 matematycznych plansz o wymiarach 100x70cm, dwustronnie laminowane, gotowa do zawieszenia,

1

 

 

Razem wartość BRUTTO

 

Podatek VAT

 

Razem wartość NETTO

 Każdy zestaw należy zapakować w tekturowy boks i opisać: Zestaw nr ….

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego:

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

 2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 3. Oświadczam, iż dysponuję wszelkimi środkami i zasobami umożliwiającymi samodzielne wykonanie przedmiotu zamówienia.

 4. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 1. ……………………………………………………………………………….

 2. ……………………………………………………………………………….

 3. ……………………………………………………………………………….

........................., dn. ......................... ……........................................................Miejscowość, data Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/
Załącznik nr 2

do Zapytania Ofertowego nr 7/POKL.9.1.2/2013


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca: ………………………………………………….…………………………...

Adres: ……………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………...

E-mail: ……………………….……………………………………………………………

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu 7/POKL.9.1.2/2013 na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach programu szkoły gimnazjalnej, do projektu „Rozwiń skrzydła gimnazjalisto” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 9.1.2.: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia,

 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie została otwarta w stosunku do mnie likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także, że nie zalegam z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

 5. spełniam warunki stawiane w Zapytaniu ofertowym oraz oświadczam, iż przyjmuję je do wiadomości i stosowania.

........................., dn. ......................... ……........................................................

Miejscowość, data Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Załącznik nr 3

do Zapytania Ofertowego nr 7/POKL.9.1.2/2013


OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

LUB OSOBOWYCHZ ZAMAWIAJĄCYM
Przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym i składając ofertę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach programu szkoły gimnazjalnej, do projektu „Rozwiń skrzydła gimnazjalisto” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 9.1.2., oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

........................., dn. ......................... ……........................................................

Miejscowość, data Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Załącznik nr 4

do Zapytania Ofertowego nr 7/POKL.9.1.2/2013

Projekt umowy.


Umowa nr ................................
Zawarta w dniu .................... roku pomiędzy Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Oświaty w Stryszawie, 34-205 Stryszawa 17 reprezentowanym przez:

Marka Barzyckiego Kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty w Stryszawie

zwanym w dalszej części Zamawiającym:
a: ................................................................................................................……………………………..

reprezentowanym przez:

………………………… ………………………………………………

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,


Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
§ 1

 1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła gimnazjalisto” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - nr Projektu WND-POKL.09.01.02-12-048/12, Umowa o dofinansowanie nr UDA – POKL.09.01.02-12048/12-00 na podstawie wymagań stawianych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr 3/POKL.9.1.2/2013 oraz oferty Wykonawcy.

 2. Szczegółowy opis i zestawienie oferowanych materiałów zawarty jest w zapytaniu ofertowym nr 7/POKL.9.1.2/2013 oraz ofercie Wykonawcy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo, a także do przestrzegania obowiązującego prawa oraz dbałości o interesy Zamawiającego.

§ 2

 1. Wartość brutto (z VAT) przedmiotu umowy wynosi………….…………………….zł. (słownie:…………………………......................................................................................).

 2. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi………….…………………………zł.
  (słownie:…………………………......................................................................................).

 3. Cena ta obejmuje wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy.

 4. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.

 5. Płatnikiem jest Zespół Ekonomiczno – Administracyjnym Oświaty w Stryszawie, który jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer rejestracji podatkowej NIP 552-15-14-951.

 6. Zamawiający wpłaci na konto Wykonawcy kwotę o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

§ 3

 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 4

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Urzędu Gminy Stryszawa 34-205 Stryszawa w godz. 8.00-14:00.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć jednorazowo tzn. jednym transportem w jednym dniu.

 1. Koszt transportu do miejsca określonego w pkt 1 ponosi Wykonawca.

 2. Podczas odbioru przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi „protokół odbioru", który zostanie podpisany przez strony umowy.

§ 5

 1. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu umowy.

 2. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu.

 3. Protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie przez Wykonawcę w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tym, że Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze, a Wykonawca jeden egzemplarz.

§ 6

 1. W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem lub w ilościach nie odpowiadających zamówionym, Zamawiający poinformuje o zaistniałym fakcie Wykonawcę w terminie 2 dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia, który zobowiązany jest dokonać wymiany lub dostarczyć brakujące artykuły w terminie do 3 dni.

 2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone artykuły są fabrycznie nowe i wolne od wad.

 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na pomoce dydaktyczne licząc od dnia odbioru. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń.

 4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

 5. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania wszelkich napraw w ramach gwarancji/rękojmi w terminie 14 dni od momentu powiadomienia Zamawiającego.

 6. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do naprawy lub jej nie dokonania w terminie określonym w ust. 3 Zamawiający ma prawo dokonać naprawy we własnym zakresie lub powierzyć wykonanie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy zachowując wszelkie roszczenia odszkodowawcze.

 7. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w tym wad ukrytych stwierdzonych w trakcie użytkowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o powyższym fakcie na piśmie.

 8. Wykonawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania.

 9. W przypadku niemożności usunięcia wad lub dokonania naprawy w powyższym terminie jak również w przypadku, gdy trzykrotnie wystąpiła wada, awaria lub usterka. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany pomocy dydaktycznych na nowe, wolne od wad.

 10. Wszelkie koszty związane z naprawami w ramach gwarancji/rękojmi ponosi Wykonawca.

§ 7

 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 • za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 10 % wartości umowy brutto,

 • za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w wysokości 10 % wartości umowy brutto,

 • za przekroczenie wskazanego przez Zamawiającego terminu dostawy 0,1 % wartości nie zrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia,

 • za zwłokę w terminie wymiany towaru na wolny od wad- 0,1 % wartości towaru wadliwego za każdy dzień opóźnienia.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

 • za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %wartości umownej brutto z zastrzeżeniem postanowień §8.

§ 8

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy gdy Wykonawca nie dostarczył w terminie materiałów, o których mowa w § 1 umowy a brak dostawy trwał dłużej niż 7 dni

§ 9

 1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 2. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10

 1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz o zmianie adresu siedziby, adresu zamieszkania właściciela firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania , a także uznania za dostarczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu związania umową i nie zakończonych rozliczeń z niej wynikających.

§ 11

 1. Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia polegać będą na rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

 2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

 3. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tym, że Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze, a Wykonawca jeden egzemplarz.

................................................... ...................................................

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Projekt „Rozwiń skrzydła gimnazjalisto”Współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna