Zapytanie ofertowe nr 1/07. 01. 02/Rpwp/akme/mgops/2018 (rozeznanie rynku) w związku z realizacją projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację”Pobieranie 186,81 Kb.
Data20.05.2018
Rozmiar186,81 Kb.

Lider projektu: Partner projektu:

Jastrowie, 05 marzec 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/07.01.02/RPWP/AKME/MGOPS/2018

(rozeznanie rynku)

W związku z realizacją projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację numer RPWP.07.01.02-30-0135/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleń zawodowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.1. Zamawiający

Gmina i Miasto Jastrowie

ul. Gdańska 79

64-915 Jastrowie

NIP 767-167-38-24

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

ul. Poznańska 19, 64-915 Jastrowie

tel. /fax 67 266 25 26, email: mgops_jastrowie@poczta.onet.pl

www.mgopsjastrowie.opsinfo.pl

2. Osoba uprawniona do kontaktów

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania: Agata Skoczek, tel. 518 275 475, email: mgops_jastrowie@poczta.onet.pl3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (w zakresie rozeznania rynku). Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

5. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników/czek projektu w zakresie:5.1. KURS POMOCNIK STOLARZA – w wymiarze 40 h dla 3 uczestników projektu

5.2. KURS POMOCNIK KUCHARZA – w wymiarze 40 h dla 5 uczestników projektu

5.3. KURS KOMPUTEROWY – w wymiarze 30 h dla 9 uczestników projektu

5.4. KURS TWORZENIA BIŻUTERII – wymiarze 40 h dla 3 uczestniczek projektu

5.6.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

KURS POMOCNIK STOLARZA - powinien obejmować 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym:

 • rodzaje drewna i ich właściwości fizyczne

 • dobieranie odpowiednich rodzajów drewna do wykonywanego zadania

 • rodzaje i właściwości używanych substancji chemicznych

 • renowacja wyrobów stolarskich

 • rodzaje i obsługa urządzeń stolarskich

 • rysunek techniczny

 • zasady BHP

 • zajęcia praktyczne

 • egzamin

 

KURS POMOCNIK KUCHARZA powinien obejmować 40 godzin zajęć teoretycznych
i praktycznych, w tym:

 • utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów

 • przygotowywanie warzyw i owoców – obieranie, krojenie

 • wykonywanie różnego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem kucharza

 • pieczenie ciasteczek/babeczek

 • porcjowanie i dekorowanie wyrobów kulinarnych

 • zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych

 • przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych

Pracując w kontakcie z żywnością należy mieć aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną, potwierdzającą brak nosicielstwa chorób zakaźnych.

KURS KOMPUTEROWY – powinien obejmować 30 godzin zajęć teoretycznych
i praktycznych, w tym:

 • Edytor teksty – MS Word

  • Omówienie interfejsu programu

  • Praca z tekstem: wprowadzanie i formatowanie zawartości

  • Tabele i listy

  • Nagłówek i stopka

  • Wstawianie grafiki

  • Modyfikacja układu dokumentu oraz ustawień strony

  • Drukowanie dokumentu

 • Arkusz kalkulacyjny – Ms Excel

  • Omówienie interfejsu programu

  • Wprowadzanie i edycja danych

  • Podstawowe operacje na komórkach

  • Formatowanie warunkowe

  • Sortowanie i filtrowanie danych

  • Tworzenie wykresów

  • Drukowanie dokumentu

 • Internet Eksplorer

  • IE jako przeglądarka, konfiguracja programu

  • Przeglądanie zasobów sieci

  • Zakładanie konta pocztowego, konfiguracja konta na serwerze

KURS TWORZENIA BIŻUTERII powinien obejmować 40 godzin zajęć teoretycznych
i praktycznych, w tym:

Cele ogólne kursu: • wykształcenie twórczej postawy

 • zapoznanie z podstawowymi materiałami, narzędziami i akcesoriami jubilerskimi (szpilki, druty, linki, zaciski, bigle, cążki, przecinak itp.)

 • poznanie podstawowych technik wyrobu biżuterii (m.in. wyginanie, prostowanie i owijanie drutu, montowanie przy użyciu kulek zaciskowych itp.)

 • zapoznanie z prawidłowym nazewnictwem używanych półfabrykatów, kamieni, korali

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami technicznymi, które są niezbędne do projektowania biżuterii

 • zapoznanie z technikami samodzielnego tworzenia ozdobnych koralików z różnych materiałów

Osiągnięcia uczestników po zakończeniu kursu:

 • rozwój zdolności manualnych

 • umiejętności z zakresu organizacji stanowiska pracy

 • bezpieczne posługiwanie się narzędziami potrzebnymi do wyrobu biżuterii

 • rozwój potrzeby twórczego i aktywnego działania i myślenia

 • umiejętność samodzielnego komponowania i stylizacji biżuterii

 • umiejętność odpowiedniego doboru półfabrykatów, materiałów i ich kolorów

 • samodzielnego wykorzystywania profesjonalnych technik tworzenia biżuterii

Treści kształcenia:

I. Wyrób kolczyków: • 1. Projektowanie i tworzenie kolczyków z gotowych elementów: na szpilce na lince na sznurze woskowanym jubilerskim na drucie jubilerskim na ogniwkach i łańcuszkach

 • 2. Projektowanie i tworzenie kolczyków techniką decoupage

 • 3. Projektowanie i tworzenie kolczyków z modeliny

 • 4. Projektowanie i tworzenie kolczyków z gotowych elementów z filcu,

II. Wyrób klipsów

 • 1. Projektowanie i tworzenie klipsów z gotowych elementów: na szpilce na klipsie na drucie jubilerskim

 • 2. Projektowanie i tworzenie klipsów z modeliny

III. Wyrób bransoletek i naszyjników:

 • 1. komponowanie bransoletek i naszyjników z gotowych elementów i na różnych bazach: na lince na sznurze woskowanym jubilerskim na drucie jubilerskim na wstążkach na ogniwkach i łańcuszkach

 • 2. projektowanie i tworzenie naszyjników z samodzielnie wykonanych wisiorów z różnych mas plastycznych

 • 3. projektowanie i tworzenie naszyjników z gotowych elementów z filcu

IV. Wyrób broszek

 • 1. Projektowanie i tworzenie broszek z modeliny

 • 2. Projektowanie i tworzenie broszek z różnych mas plastycznych

V. Wyrób breloków

 • 1. Projektowanie i tworzenie breloków z gotowych elementów

 • 2. Projektowanie i tworzenie breloków techniką decoupage

Program kursu powinien być zgodny z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwych ministrów i/lub certyfikowane instytucje (jeśli dotyczy).

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym potwierdzającym nabycie przez uczestników/czki kursu kompetencji zawodowych w zakresie zgodnym z przedmiotem kursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.5.3.2. Wykonawca w ramach wykonania zamówienia jest zobowiązany do:

 1. opracowania harmonogramu kursu zawierającego m.in. nazwę kursu, daty realizacji zajęć, z podaniem dla każdego dnia: tematyki zajęć, godzin realizacji zajęć, liczby godzin dydaktycznych, imienia i nazwiska osoby prowadzącej zajęcia,

 2. zorganizowania kursu w dni robocze, między godziną 8.00 a 15.00, z uwzględnieniem podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne; czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie może przekraczać 7 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia; w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe, a w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut,

 3. zapewnienia sali/sal szkoleniowej/ych (zarówno do części teoretycznej jak i części praktycznej szkolenia) spełniającej wymogi BHP, przystosowanej dla niepełnosprawnych, utrzymanej w czystości, z dostępem do światła dziennego i oświetlenia sztucznego, z komfortową temperaturą powietrza; pomieszczenia powinny mieć dostęp do zaplecza sanitarnego oraz posiadać niezbędne wyposażenie; do miejsca szkolenia powinien istnieć dogodny dojazd zarówno środkiem komunikacji publicznej jak i prywatnym środkiem transportu,

 4. oznaczenia pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia poprzez zamieszczenie informacji przekazanych przez Zamawiającego oraz poinformowania uczestników/czek kursu o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską z Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,

 5. wyznaczenia jednej osoby odpowiedzialnej za kontakt z uczestnikami/czkami kursu oraz Zamawiającym i organizacje szkolenia,

 6. bieżącego telefonicznego (lub meilowego) informowania Zamawiającego o nieobecności uczestników/czek kursu na zajęciach,

 7. zapewnienia każdemu uczestnikowi/czce szkolenia dostępu do sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych,

 8. zapewnienia każdemu uczestnikowi/czce szkolenia poczęstunku w formie dwóch przerw kawowych,

 9. prowadzenia i przekazania Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu realizacji kursu, wyodrębnionej dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć zawierający m.in. listy obecności, listy potwierdzające odbiór cateringu i materiałów dydaktycznych, rejestr wydanych zaświadczeń/certyfikatów, protokół egzaminacyjny),

 10. zorganizowania i zapewnienia przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs, potwierdzającego nabycie kompetencji zawodowych w zakresie zgodnym z przedmiotem kursu przez Uczestników kursu (w razie konieczności także jednego egzaminu poprawkowego) oraz zapewnienia wydania uczestnikom/czkom kursu, odpowiednich dokumentów potwierdzających uzyskanie kompetencji w zakresie objętym kursem,

 11. umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w zakresie zgodności z przedłożoną ofertą.

5.3.3. Dodatkowe informacje:

Uczestnikami/czkami projektu są osoby pozostające bez pracy z niepełnosprawnościami.6. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Szkolenia realizowane będą w dni robocze w okresie marzec – czerwiec 2018 r. na podstawie harmonogramu dostarczonego przez Wykonawcę, stanowiącego załącznik do umowy. Egzaminy powinny odbyć się nie później niż do 30 czerwca 2018 roku.

Szkolenia powinny być realizowane na terenie powiatu złotowskiego lub pilskiego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia.7. Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy:

 1. Usługi szkoleniowe muszą być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

 2. Usługi szkoleniowe w ramach projektów muszą spełniać poniższe minimalne wymagania jakościowe:

3.1) Szkolenie powinno być dopasowane do poziomu uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod.

3.2) Program szkoleniowy powinien być opisany w języku efektów uczenia się.

3.3) Materiały szkoleniowe muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich.

3.4) Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy.3.5) Dokumentacja szkoleniowa musi obejmować:

 1. program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem czasowym, metody szkoleniowe),

 2. materiały szkoleniowe,

 3. listy obecności.

3.6) Trenerzy prowadzący szkolenie muszą posiadać łącznie:

 1. wykształcenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,

 2. doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata,

 3. kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).

8. Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 3. Do oferty należy załączyć:

 1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego,

 2. proponowany program szkolenia,

 3. pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Powinna być opatrzona pieczątką firmową, zawierać datę sporządzenia oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.

 2. Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 64-915 Jastrowie, ul. Poznańska 19.

 3. Termin składania ofert upływa 13 marca 2018 r. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

9.    Opis sposobu obliczania ceny

 1. Oferta powinna zawierać cenę za przeprowadzenie szkolenia, egzamin i certyfikat (jeśli dotyczy) dla jednego uczestnika/czki szkolenia wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT (jeżeli dotyczy).

 2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.

 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia tzn. koszt zajęć teoretycznych i praktycznych, materiałów szkoleniowych (m.in. materiały dydaktyczne np. podręczniki, notatnik, teczka, długopis), przerw kawowych, egzaminu, wydania wymaganych prawem zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających uzyskanie kompetencji zawodowych.

10. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu rynku.

  2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty. 

  3. Zamawiający zawrze z Wykonawcą pisemną umowę na realizację szkolenia, uwzględniającą min. informację o możliwości reklamacji dotyczącej sytuacji, w których szkolenie nie spełniło oczekiwań odbiorców.

  4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Projekt „Aktywna integracja w powiecie złotowskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna