Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „nowe kwalifikacje nowe perspektywy. Kursy zawodowe dla osób dorosłych z powiatów kolbuszowskiego I ropczycko-sędziszowskiego”Pobieranie 118,4 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar118,4 Kb.

Grupa 1ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „NOWE KWALIFIKACJE - NOWE PERSPEKTYWY. Kursy zawodowe dla osób dorosłych z powiatów kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego”. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE:
 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 2. Realizatorem projektu, dalej zwanym Realizatorem lub Projektodawcą jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

 3. Projekt Realizowany jest w partnerstwie z Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO s.c. ul. Jana Pawła II 19, 36-100 Kolbuszowa

 4. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 160 osób w wieku 18-64 lat z ter. powiatów: kolbuszowskiego i rop.-sędziszowskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowanie zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie przez min. 60% UP kwalifikacji zawodowych zg. z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz pracodawców do VI.2018.

 5. Projekt realizowany jest na terenie powiatów: kolbuszowskiego oraz ropczycko-sędziszowskiego województwa podkarpackiego

 6. Biuro projektu: 36-100 Kolbuszowa ul Jana Pawła II 8

 7. Lider projektu: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

 8. Partner Projektu Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO s.c. ul. Jana Pawła II 19, 36-100 Kolbuszowa
 1. ZAMAWIAJĄCY:


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

ul. Jana Pawła II 8

tel. (17) 2270 258, fax (17) 2270 258

e-mail: nil@kolbuszowa.pl

NIP 814-157-62-49 Regon 831364859

godziny urzędowania: pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30
 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.IV. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Części.

Każda Część będzie rozpatrywana indywidualnie.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej,

c) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,

d) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

e) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

f) Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest :


 1. Kompleksowa usługa w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie spawacz. Zamawiający wyłoni ośrodek szkoleniowy (działalność gospodarcza) lub 1 trenera (osoba fizyczna) do przeprowadzenia 4 edycji zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu spawania metodą MAG, TIG zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03, w wymiarze 228h/edycja (godzina lekcyjna to 45 minut).

 2. Kompleksowa usługa przeprowadzenia na terenie Kolbuszowej egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacz w metodzie MAG i TIG dla 40 uczestników projektu którzy zakończyli udział w 228 godzinnym kursie spawacza MAG,TIG.

 3. Kompleksowa usługa w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Zamawiający wyłoni ośrodek szkoleniowy (działalność gospodarcza) lub 1 trenera (osoba fizyczna)do przeprowadzenia 4 edycji zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w wymiarze 120 h/edycja (godzina lekcyjna to 45 minut).

 4. Kompleksowa usługa przeprowadzenia Kursu rachunkowości wraz z egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Polsce


VI. RODZAJ ZAMÓWIENIA:
Usługi
Kody CPV:

80530000-8 Usługi szkolnictwa zawodowego

80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego

39162200-7 - pomoce i artykuły szkoleniowe


VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 • w odniesieniu do Części I: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem przeprowadzenie szkolenia z zakresu spawania metodą MAG, TIG zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03 w ilości godzin nie mniejszej niż: 150.

 • w odniesieniu do Części II: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacz w metodzie MAG i TIG dla liczby osób nie mniejszej niż: 20.

 • w odniesieniu do Części III: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem przeprowadzenie szkolenia operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w ilości godzin nie mniejszej niż: 70.

 • w odniesieniu do Części IV: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem przeprowadzenie Kursu rachunkowości wraz z egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w ilości godzin nie mniejszej niż: 70.
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny – Wykonawca przedstawia oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2.
 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez WUP właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.


 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

  1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  2. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.

  3. Warunek określony w ust. 1 a) powinien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

  4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę między Wykonawcami.
 1. Wymagania dla wszystkich części zamówienia:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) złożą ofertę cenową na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

2) posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez WUP właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy-dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

3) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (załącznik nr 3),

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.VIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Część I: Kompleksowa w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie spawacz. Zamawiający wyłoni ośrodek szkoleniowy (działalność gospodarcza) lub 1 trenera (osoba fizyczna) do przeprowadzenia 4 edycji zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu spawania metodą MAG, TIG zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03, w wymiarze 228h/edycja (godzina lekcyjna to 45 minut).

Część II: Kompleksowa usługa przeprowadzenie na terenie Kolbuszowej egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacz w metodzie MAG i TIG dla 40 uczestników projektu którzy zakończyli udział w 228 godzinnym kursie spawacza MAG,TIG.

Część III: Kompleksowa usługa w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Zamawiający wyłoni ośrodek szkoleniowy (działalność gospodarcza) lub 1 trenera (osoba fizyczna) do przeprowadzenia 4 edycji zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w wymiarze 120 h/edycja (godzina lekcyjna to 45 minut).Część IV: Kompleksowa usługa przeprowadzenia Kursu rachunkowości wraz z egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Zakres szczegółowy:
Część I: Kompleksowa w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie spawacz. Zamawiający wyłoni ośrodek szkoleniowy (działalność gospodarcza) lub 1 trenera (osoba fizyczna)do przeprowadzenia 4 edycji zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu spawania metodą MAG (135)i TIG (141)zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03, w wymiarze 228h/edycja (godzina lekcyjna to 45 minut). Łączna ilość godzin teoretycznych i praktycznych 912.


 1. Zamawiający zamierza wyłonić ośrodek szkoleniowy (działalność gospodarcza) lub 1 trenera (osoba fizyczna) prowadzących w/w szkolenia teoretyczne i praktyczne wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa.

 2. Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG ( 135) i TIG ( 141), kod zawodu 721204.

 3. Program szkolenia( edycja): Szkolenie teoretyczne- 32 godziny: zastosowanie elektryczności do spawania urządzenia spawalnicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczna praca na hali produkcyjnej. materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry, materiały dodatkowe do spawania, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG, elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania, bezpieczna praca na montażu. Szkolenie praktyczne.–196 godzin: Spawanie MAG: instruktaż wstępny, cięcie tlenowe i plazmowe, napawanie spawanie teowe narożne, spawanie teowe, spawanie pachwinowe rurowe. Spawanie TIG: napawanie, spawanie teowe narożne, spawanie teowe, spawanie rurowe.

 4. Wykonawcy zobowiązani są do przygotowania materiałów szkoleniowych (opracowania, wydruku 1 kompletu materiałów szkoleniowych). Materiały muszą być dostosowane do danego rodzaju szkolenia i powinny pozwalać na samodzielną edukację z zakresu jego tematyki.

 1. Komplet materiałów szkoleniowych obejmuje: wersję papierową (format A4, minimum 30 stron, czcionka Times News Roman nr 12, odstęp pojedynczy, trwale spiętych np. zbindowanych, wersję elektroniczną

 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej jednego kompletu materiałów szkoleniowych

 3. Koszty powielenia materiałów szkoleniowych ponosi Zamawiający

 1. Grupy szkoleniowe: 10 osób edycja* 4 edycje,* 228 godzin/edycja; łącznie 912 h

 2. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w godzinach pomiędzy 8:00 a 21:00 w tygodniu, po 4-6 godzin dziennie oraz w weekendy (Sb – Nd) po 8 godzin dziennie, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.

 3. Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu spawania metodą MAG (135) i TIG (141)w wymiarze 228 godzin jedna grupadla łącznie 4 grup po 10 osób w grupie

 4. Szkolenia będą prowadzone w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

 5. Okres realizacji szkoleń to wrzesień 2017 –czerwiec 2018.

 6. Program szkolenia przedstawia Zamawiający (zgodnie z wytycznymi IS Gliwice).

 7. Zamawiający zapewnia Wykonawcom salę do zajęć teoretycznych i praktycznych – spawalnię w pełni wyposażoną w niezbędny do przeprowadzenia szkoleń sprzęt oraz materiały spawalnicze.

Część II: Kompleksowa usługa przeprowadzenia na terenie Kolbuszowej egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacza w metodzie MAG i TIG dla 40 uczestników projektu którzy zakończyli udział w 228 godzinnym kursie spawacza MAG (135) i TIG (141)


 1. Egzaminy spawaczy po kursach spawania będą odbywały się według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17 i składać się będą z części teoretycznej i części praktycznej. Wykonawca po przeprowadzeniu egzaminu jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumentację z egzaminu, świadectwa Egzaminu Spawacza, w języku polskim wg wzoru Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Wytyczne W-07/IS-02.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania protokołów egzaminacyjnych do Instytutu Spawalnictwa, w Gliwicach na podstawie których Instytut Spawalnictwa wystawi stosowne świadectwa z egzaminu spawacza według wymagań normy PN-EN 287-1:2007 lub serii norm PN-EN ISO 9606oraz książeczki spawacza.

 3. Grupy egzaminowane: 10 osób edycja* 4 grupy/edycje

 4. Egzaminy będą prowadzone w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

 5. Okres realizacji egzaminów to listopad 2017 –czerwiec 2018.Zamawiający zawiadomi wykonawcę o planowanym terminie egzaminu w terminie 14 dni przed planowaną datą.

 6. Zamawiający zapewnia egzaminatorom salę do egzaminów teoretycznych i praktycznych – spawalnię w pełni wyposażoną w niezbędny do przeprowadzenia egzaminu sprzęt oraz materiały spawalnicze.


Część III:.Kompleksowa usługa w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Zamawiający wyłoni ośrodek szkoleniowy (działalność gospodarcza) lub 1 trenera (osoba fizyczna) do przeprowadzenia4 edycji zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu szkolenia z obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w wymiarze 120 h/edycja (godzina lekcyjna to 45 minut).


 1. Zamawiający zamierza wyłonić ośrodek szkoleniowy (działalność gospodarcza) lub 1 trenera (osoba fizyczna) prowadzących w/w szkolenia teoretyczne i praktyczne.

 2. Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu operator obrabiarek sterowanych numerycznie: kod zawodu 722308

 3. Program szkolenia; część teoretyczna-30h; technologia obróbki skrawania, narzędzia, BHP, podstawy rysunku technicznego, dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna, programowanie obrabiarek CNC, budowa obrabiarki CNC, cz. praktyczna-90h; obsł. obrabiarek 10h-konwencjonalnych, CNC-70h.

 4. Szkolenia kończyć się będą egzaminem czeladniczym na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117)

 5. Koszty związane z egzaminem czeladniczym ponosi zamawiający

 6. Wykonawcy zobowiązani są do przygotowania materiałów szkoleniowych (opracowania, wydruku 1 kompletu materiałów szkoleniowych). Materiały muszą być dostosowane do danego rodzaju szkolenia i powinny pozwalać na samodzielną edukację z zakresu jego tematyki.

 1. Komplet materiałów szkoleniowych obejmuje: wersję papierową (format A4, minimum 30 stron, czcionka Times News Roman nr 12, odstęp pojedynczy, trwale spiętych np. zbindowanych, oraz wersję elektroniczną

 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej jednego kompletu materiałów szkoleniowych

 3. Koszty powielenia materiałów szkoleniowych ponosi Zamawiający

 1. Grupy szkoleniowe: 10 osób edycja* 4 edycje,* 120 godzin/edycja; łącznie 480 h

 2. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w godzinach pomiędzy 8:00 a 21:00 w tygodniu, po 4-6 godzin dziennie oraz w weekendy (Sb – Nd) po 8 godzin dziennie, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.

 3. Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych z obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w wymiarze 120 h grupa dla 4 grup po 10 osób w grupie

 4. Szkolenia będą prowadzone w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

 5. Okres realizacji szkoleń to wrzesień 2017 –czerwiec 2018.

 6. Program szkolenia przedstawia Zamawiający.

 7. Zamawiający zapewnia Wykonawcy salę do zajęć teoretycznych i praktycznych wyposażoną w niezbędny do przeprowadzenia szkoleń sprzęt oraz materiały do zajęć praktycznych.


Część IV Kompleksowa usługa przeprowadzenia Kursu rachunkowości wraz z egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Dla 40 uczestników projektu


 1. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich

 2. Czas trwania kursu wynosi  104 godziny lekcyjne w tym 2 godz. Egzaminu (godzina lekcyjna to 45 minut).

 3. Program szkolenia : Kurs obejmuje dwa moduły dydaktyczne: Moduł I-Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej, Moduł II- Wybrane zagadnienia publicznoprawne, zagadnienia: pojęcia wstępne z rachunkowości , pojęcie i struktura zasobów majątkowych oraz źródeł ich finansowania, prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie, dowody księgowe, operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans, księgi rachunkowe, ewidencja operacji bilansowych, zestawienie obrotów i sald kont analitycznych, wybrane zagadnienia z rozliczeń publiczno-prawnych,, zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych, współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencja operacji wynikowych, ewidencja kosztów i przychodów działalności operacyjnej, ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej, ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej, ewidencja operacji nadzwyczajnych, zasady ustalenia wyniku finansowego, etyka w rachunkowości, informacje uzupełniające, podsumowanie wiadomości, egzamin.

 4. Szkolenie musi się kończyć egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów uczestnicy otrzymają zaświadczenie wg. wzoru MEN, oraz certyfikat I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowych programów kursu – z rozpisaniem na dni i godziny oraz dostarczenia ich do 5 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia w celu akceptacji przez Zamawiającego. Program powinien zawierać informacje dotyczące ich tematyki z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz informacje dotyczące wiedzy i umiejętności jakie zdobędą uczestnicy po ich zakończeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty programów kursów w zakresie nieograniczonym regulacjami prawnymi.

 6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów szkoleniowych (opracowania, wydruku materiałów szkoleniowych, bądź zakupu podręczników) dla każdego uczestnika poszczególnych kursów. Materiały muszą być dostosowane do danego rodzaju szkolenia
  i powinny pozwalać na samodzielną edukację z zakresu jego tematyki.

a) Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika kursu obejmuje: papierową wersję materiałów szkoleniowych (format A4, minimum 30 stron, czcionka Times News Roman nr 12, odstęp pojedynczy, trwale spiętych np. zbindowanych, bądź podręcznik spójny z zakresem tematycznym danego kursu);

b) Komplet materiałów będzie rozdany uczestnikom w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem odbioru (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego).

c) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wersji papierowej
i elektronicznej jednego kompletu materiałów szkoleniowych


 1. Materiały szkoleniowe opracowywane przez Wykonawcę muszą spełniać zapisy prawa autorskiego. Wykonawca zapewnia, że wskutek wywiązania się z niniejszej umowy nie naruszy praw autorskich osób trzecich.

7) Grupy szkoleniowe: 20 osób edycja* 2 edycje,* 104 godzin/edycja; łącznie 40 osób

8) Zajęcia praktyczne będą odbywały się w godzinach pomiędzy 8:00 a 21:00 w tygodniu, po 4-6 godzin dziennie w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.

10) Szkolenia będą prowadzone w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL

11) Okres realizacji szkoleń to wrzesień 2017 –czerwiec 2018.

12) Zamawiający zapewnia Wykonawcy salę do zajęć wyposażoną w niezbędny sprzęt audiowizualny
Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych , dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów.
IX.INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
1. Wykonawca zapewni:


 1. wykwalifikowaną kadrę trenerską do przeprowadzenia szkoleń kursów;

 2. certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dla uczestników projektu, sporządzone według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego, w przypadku szkoleń kończących się egzaminem zewnętrznym również certyfikat/zaświadczenie/świadectwo potwierdzający uzyskane kwalifikacje przez uczestnika szkoleń; - dotyczy części III.

2. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do:

 1. przeprowadzenia kursów objętych zapytaniem ofertowym, w wymiarze czasowym wskazanym

 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, której komplet będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Dokumentację stanowią: lista obecności, dziennik zajęć, lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, kopia certyfikatu ukończenia kursu z potwierdzeniem odbioru przez uczestnika/ów ( dotyczy części III), kopia zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu zewnętrznego ( dotyczy części IV)

 3. podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym;

 4. zawarcia informacji o współfinansowaniu kursu ze środków Unii Europejskiej zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego w materiałach szkoleniowych i innych dokumentach (listach obecności, listach potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych itp.), które Wykonawca przekaże Zamawiającemu.X. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od daty podpisania umowy do 30.06.2018

Miejsce realizacji zamówienia:

Część I , II, III Centrum Kształcenia w Kolbuszowej 36-100 ul Jana Pawła II 8

Część VI Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL 36-100 ul Jana Pawła II 8


XI.DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERT:


  1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jeżeli dotyczy.

  2. Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby instytucji szkoleniowej – dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2

  4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – załącznik nr 3,

  5. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu-załącznik nr 4,

  6. Inne wymienione w zapytaniu ofertowym,


XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:


 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w jednym egzemplarzu, zgodnie z wzorem przekazanym w Zapytaniu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub załączonym do oferty upoważnieniem.

 4. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 5. Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o których mowa w Zapytaniu ofertowym.

 6. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

 7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 9. Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą „Tajne”.

 10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

 11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 13. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej dokumentacji. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.

 14. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 15. Zebrania przedofertowego Wykonawców nie przewiduje się.

XIII.MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERTY:

1 Ofertę należy złożyć do dnia 07.09.2017r. do godz. 14.30 w Siedzibie Zamawiającego : Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL, 36-100 Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II 8 1. osobiście –w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ”NIL”, ul. Jana Pawła II 8, 36 –100 Kolbuszowa.

W formie pisemnej(poczta lub kurier)na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ”NIL”, ul. Jana Pawła II 8, 36 –100 Kolbuszowa(liczy się data wpływu przed terminem złożenia oferty),z dopiskiem:„ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oferta na usługi szkoleniowe w ramach projektu NOWE KWALIFIKACJE - NOWE PERSPEKTYWY. Kursy zawodowe dla osób dorosłych z powiatów kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego.

Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 07.09.2017r.o godz. 1500w siedzibie Zamawiającego.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.


 1. Osoby uprawnione do kontaktów: Jacek Sitko-tel.: (17) 2270-258, e-mail:nil@kolbuszowa.pl,
  fax: 17 2270258


XIV.KRYTERIA OCENY OFERT ICH ZNACZENIE (WAGA) ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTRIUM:


 1. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  • cena - 90 %

  • doświadczenie Wykonawcy– 10 %

2. Sposób oceny ofert:

- cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

Wp = Cn/Cof x R

gdzie:

Wp – Wartość punktowaCn - najniższa proponowana cena brutto

Cof - cena brutto oferty badanej

R – ranga (90);

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „cena” wynosi 90.


Część I

Za każdą wykonaną usługę (warunek minimalny 1 usługa) obejmującą swoim zakresem przeprowadzenie szkolenia z zakresu spawania metodą MAG, TIG zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03 w ilości godzin nie mniejszej niż: 150, w ramach jednej umowy, świadczoną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługa potwierdzona dokumentem należytego wykonania lub wykonywania usługi, zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Wd = Cd/Cd x R
Wd – Wartość punktowa w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Cd - ilość usług w ofercie badanej

Cd – najwyższa proponowana ilość usług

R – ranga (10);

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „doświadczenie Wykonawcy” wynosi 10.
Część II

Za każdą wykonaną usługę (warunek minimalny 1 usługa) obejmującą swoim zakresem przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacz w metodzie MAG i TIG dla liczby osób nie mniejszej niż: 20, w ramach jednej umowy, świadczoną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługa potwierdzona dokumentem należytego wykonania lub wykonywania usługi, zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:


Wd = Cd/Cd x R
Wd – Wartość punktowa w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Cd - ilość usług w ofercie badanej

Cd – najwyższa proponowana ilość usług

R – ranga (10);

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „doświadczenie Wykonawcy” wynosi 10.
Część III
Za każdą wykonaną usługę (warunek minimalny 1 usługa) obejmującą swoim zakresem przeprowadzenie szkolenia operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w ilości godzin nie mniejszej niż: 70, w ramach jednej umowy, świadczoną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługa potwierdzona dokumentem należytego wykonania lub wykonywania usługi, zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Wd = Cd/Cd x R
Wd – Wartość punktowa w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Cd - ilość usług w ofercie badanej

Cd – najwyższa proponowana ilość usług

R – ranga (10);

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „doświadczenie Wykonawcy” wynosi 10.
Część IV

Za każdą wykonaną usługę (warunek minimalny 1 usługa) obejmującą swoim zakresem przeprowadzenie Kursu rachunkowości wraz z egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w ilości godzin nie mniejszej niż: 70, w ramach jednej umowy, świadczoną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługa potwierdzona dokumentem należytego wykonania lub wykonywania usługi zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:


Wd = Cd/Cd x R
Wd – Wartość punktowa w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Cd - ilość usług w ofercie badanej

Cd – najwyższa proponowana ilość usług

R – ranga (10);

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „doświadczenie Wykonawcy” wynosi 10.
3. Za najkorzystniejszą w poszczególnych Częściach uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów w kryterium cena i doświadczenie Wykonawcy zgodnie z poniższym wzorem:
L = Wp+ Wd

gdzie:


L – łączna liczba punktów oferty badanej

Wp – wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena

Wd – wartość punktowa badanej oferty w kryterium doświadczenie.
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów po sumowaniu obu kryteriów. Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną.
XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY, WALUTA:


 1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca dokładnie i szczegółowo powinien zapoznać się
  z opisem przedmiotu zamówienia,

 2. Wykonawca poda w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, cenę za wykonanie poszczególnych szkoleń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia z podziałem na jednego uczestnika oraz cenę łączną za wszystkich uczestników określonego szkolenia,

 3. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty z wiązane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia w sposób i na warunkach wskazanych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług),

 4. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN,

 5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcy zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy
  i nie będą podlegały zmianom (waloryzacji).


XVI. INFORMACJE KOŃCOWE:


 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez podania przyczyny.

 3. Na każdym etapie realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości kontroli
  i oceny zaproponowanych rozwiązań organizacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/ zwiększenia (-/+2) liczby uczestników na poszczególne szkolenia w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału
  w projekcie.


XVII. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2.Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;

b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkolenia zawodowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

c. ostatecznej ilości godzin szkoleń do zrealizowania,

d. ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,;

g. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane.

3. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności


XVIII.ZAŁĄCZNIKI:


 1. Formularz ofertowy –załącznik nr 1

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2

 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
  a Zamawiającym – załącznik nr 3

 4. Wykaz usług - załącznik nr 4
str.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna