Zapytanie ofertowe (dotyczy dostawy elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla dzieci pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). I. Nazwa I adres zamawiającegoPobieranie 24,99 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar24,99 Kb.

Poznań, dnia 16.11.2017 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

tel. 61 856 91 48Zapytanie ofertowe
(dotyczy dostawy elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla dzieci pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu).
I. Nazwa i adres zamawiającego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

tel. 61 856 91 48
II. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia do dnia 08.12.2017 roku.
III. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego :  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 382 elektronicznych kart przedpłaconych o łącznej wartości 33 010,00 zł. przeznaczonych dla dzieci pracowników UEP.

  2. Zestawienie liczby kart oraz ich wartości nominalnej musi być zgodne z tabelą:

Tabela 1L.p.

Ilość elektronicznych kart

Wartość zasilenia brutto

1

603

50,00 zł

2

1

60,00 zł

3

4

70,00 zł

4

10

90,00 zł

3. Karty muszą być instrumentem pieniądza elektronicznego, w rozumieniu Ustawy z dnia

19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych ( Dz. U. Nr 199, poz. 1175 z późn.zm.)

4. Karty muszą być objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

5. Karty muszą umożliwiać samodzielną zmianę przez użytkownika danej karty numeru PIN.

6. Miejsce realizacji kart musi obejmować obszar Polski.

7. Karty płatnicze muszą być akceptowane przez wszystkie jednostki handlowe i usługowe.

Karty nie mogą umożliwiać płatności w szczególności za papierosy, alkohole, paliwa.

8. Brak limitów dotyczących wartości oraz ilości operacji dokonywanych przy użyciu kart

w ramach posiadanych na karcie środków.

9. Termin ważności karty nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty zasilenia i aktywacji

karty.
10. Zamawiający ani użytkownik karty nie będą obciążani opłatą za żadną operację

dokonywaną przy użyciu karty ani opłatą za użytkowanie karty - przez cały okres

jej ważności.

11. Aktywacja każdej karty nastąpi najpóźniej 2 dni robocze po przesłaniu do Wykonawcy

drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę potwierdzenia odbioru karty

przez użytkownika.

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad ilościowych lub jakościowych kart

rozpatrzenie reklamacji przez Wykonawcę bezpłatne uzupełnienie przesyłki lub wymiana

na towar wolny od wad nastąpi w terminie do 3 dni od zgłoszenia reklamacji Wykonawcy

drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę.

13. Każdy użytkownik karty będzie miał możliwość zastrzeżenia karty na wypadek jej

zagubienia, kradzieży przez 24 godz. 7 dni w tygodniu.

14. W przypadku zgubienia, uszkodzenia, kradzieży karty, użytkownikowi na jego wniosek

zostanie wydany duplikat karty, którego koszty pokryje użytkownik karty.
IV. Zapłata za wykonane zlecenie
1. Zamawiający dokona zapłaty kwoty zasilenia kart na rachunek bankowy Wykonawcy

po otrzymaniu zgodnej z zamówieniem noty obciążeniowej z numerem rachunku

bankowego w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy miedzy stronami.

2. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia za realizację zamówienia nastąpi w terminie

30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej

faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.


V. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – cena za wykonanie przedmiotowego zamówienia ( koszty transportu, ubezpieczeń, opłaty celne i podatkowe oraz wszelkie inne wykonawcy - 60 %

2 – termin ważności kart - 20 %

3 – Liczba punktów stacjonarnych z promocją dla Użytkownika – obszar Polski, z promocjami na które Wykonawca ma podpisaną umowę - 20 %.


V. Miejsce i termin składania oferty
Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Socjalnej, bud. A. pok. 130,131 lub przesłać drogą elektroniczną na adres socjalny@ue.poznan.pl w terminie do dnia 30.11.2017 roku.
VI. Informacja dotyczące wyboru najkorzystniejszej ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą elektroniczną.

VII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela mgr Beata Wawrzyniak lub Przemysław Zaleski pod numerem telefonu 61 856 91 48 oraz adresem email: socjalny@ue.poznan.pl, beata.wawrzyniak@ue.poznan.pl
VIII. Załączniki


  • załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna