Zapytanie ofertowe Do: I. Dane zamawiającegoPobieranie 128,06 Kb.
Data07.11.2017
Rozmiar128,06 Kb.

Bydgoszcz, dnia 01.07.2013

Zapytanie ofertowe

Do:……………………….

……………………………

……………………………I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Polwell sp. z o. o.,

ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz
II. ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z partnerami” w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” firma Polwell sp. z o. o. zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: 1. Analiza przedwdrożeniowa Systemu Comarch CDN XL 210 rbg.

 2. Moduł Serwerowy Handel-Sprzedaż - 1 szt.

 3. Moduł Serwerowy Business Intelligence - 1 szt.

 4. Moduł Serwerowy Modelowanie Procesów - 1szt.

 5. Moduł Serwerowy Obieg Dokumentów - 1 szt.

 6. Instalacja i konfiguracja Systemu Zarządzania Bazą Danych 180rbg

 7. Instalacja i konfiguracja Moduł Administracja 170rbg

 8. Instalacja i konfiguracja Moduł Handel-Sprzedaż 540rbg

 9. Instalacja i konfiguracja Moduł Zamówienia 350rbg

 10. Instalacja i konfiguracja Moduł Kompletacja 90rbg

 11. Instalacja i konfiguracja Moduł Serwis 60rbg

 12. Instalacja i konfiguracja Moduł Księgowość 120rbg

 13. Instalacja i konfiguracja Moduł Obieg Dokumentów 760rbg

 14. Instalacja i konfiguracja Moduł Business Intelligence 270rbg

 15. Migracja Danych 210rbg

 16. Moduł Serwerowy Administracja- 1 szt.

 17. Moduł Serwerowy Zamówienia - 1 szt.

 18. Moduł Serwerowy Kompletacja - 1 szt.

 19. Moduł Serwerowy Serwis - 1 szt.

 20. Moduł Serwerowy Księgowość - 1 szt.

 21. Comarch Mobile - Mobilny Sprzedawca - 110szt.

 22. Pulpit Kontrahenta B2B - 1 szt.

 23. Podpis Elektroniczny- 1 szt.

 24. Instalacja i konfiguracja Pulpit Kontrahenta B2B 480rbg

 25. Instalacja i konfiguracja Comarch Mobile - Mobilny Sprzedawca 156rbg

 26. Testy Systemu 160rbg.

 27. Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi dedykowanego oprogramowania B2B 160rbg

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Do formularza ofertowego należy załączyć specyfikacje oferowanego sprzętu lub wskazać parametry techniczne w ofercie.

Oferta powinna:

- zawierać pełną nazwę oferenta

- adres oferenta

- posiadać datę sporządzenia

- termin ważności oferty

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: wojtekd@polwell.pl lub dostarczona do biura na adres ul. Ołowiana 12 85-461 Bydgoszcz

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Wojciech Domaracki

Termin nadsyłania ofert 12.07.2013. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100%Załączniki:

SpecyfikacjaWzór formularza ofertowego

Specyfikacja

 1. Analiza przedwdrożeniowa Systemu Comarch CDN XL 210 rbg.

Opracowanie przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B w zakresie obszaru funkcjonalnego ERP Comarch CDN XL. Opracowany dokument umożliwi odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu z uwzględnieniem automatyzacji przepływu informacji i danych. Dokument Analizy stanowić będzie podstawę dopasowania systemu do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Polwell sp. z o.o. i jego partnerów handlowych z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z automatyzacji procesów. Prawidłowo wykonana analiza przedwdrożeniowa będzie stanowić podstawę do prawidłowo zaimplementowania systemu. Zakres analizy ma obejmować analizę złożonych procesów biznesowych z partnerami biznesowymi –odbiorcami Polwell, sposób zamodelowania procesów biznesowych w systemie, odwzorowania ścieżek automatycznego obiegu dokumentów, wraz z analizą „wąskich gardeł” – dotyczących sytuacji niestandardowych, awaryjnych itp.

 1. Moduł Serwerowy Handel-Sprzedaż - 1 szt.

Moduł ma pozwalać na pełną obsługę zakupów i sprzedaży towarów w systemie B2B. Moduł ten, ma umożliwiać przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Moduł ma posiadać rozbudowane struktury tworzenia promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów – partii towaru. Zaawansowane definiowane cenniki w połączeniu z mechanizmami zarządzania promocjami, progami rabatów dla grup i poszczególnych kart zarówno Partnerów jak i asortymentu stają się potężnym narzędziem do sprostania oczekiwaniom Partnerów biznesowych. Moduł będzie mocno zintegrowany z pozostałymi obszarami projektowanego systemu, to za jego pośrednictwem mają być tworzone i podpisane cyfrowe dokumenty handlowe które zostaną przekazane dzięki automatycznemu obiegowi dokumentów do Pulpitu Kontrahenta skąd mają być dostępne dla Partnera po bezpiecznym zalogowaniu się.

 1. Moduł Serwerowy Business Intelligence - 1 szt.

Moduł serwerowy. Moduł ten będzie służył do budowania wszelkiego rodzaju raportów oraz analiz ze wszystkich dostępnych zintegrowanych danych, które wykorzystywane są w innych modułach do obsługi procesów biznesowych z Partnerami. Moduł ma także zapewnić dostęp do tych raportów partnerom w ramach odpowiednio przyznanych uprawnień. Prezentacja raportów będzie realizowana za pomocą technologii OLAP - raportów tabelarycznych lub wykresów. Jego dodatkowym atutem ma być prosta obsługa, szybki dostęp do aktualnych danych, wielowymiarowość oraz możliwość wglądu w dane dotyczące funkcjonowania wszystkich procesów biznesowych między Polwell sp. z o.o. a Partnerami. Moduł ma być dodatkowo wyposażony w funkcję Data Mining, umożliwiającą eksplorację danych w całym systemie B2B oraz w opcję wieloźródłowości, która pozwala łatwo tworzyć sumaryczne analizy dotyczące łącznych danych z obszaru sprzedaży wielu podmiotów. Analizy tworzone dzięki modułowi Business Intelligence mają umożliwić optymalizację wspólnie z Partnerami realizowanych procesów. Na bazie tego modułu będą prowadzone procesy dotyczące wzajemnych rozliczeń. Business Intelligence ma umożliwiać planowanie i budżetowanie obszarów analitycznych współpracy z Partnerami, ma posiadać zaimplementowane wygodne szablony budżetów do natychmiastowego zastosowania oraz zawierać mechanizmy ułatwiające wprowadzanie danych, mając na względzie łatwe identyfikowanie uprawnień dla osób wprowadzających budżet(zarówno ze strony Partnera, jak i Polwell sp. z o.o.). Dostęp do aplikacji oraz raportów może odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej poprzez wykorzystanie narzędzia jakim jest e-BI. E-BI ma umożliwiać analizę wielobazową w oparciu o bazy danych systemu B2B, a także informacje pobierane od Partnerów i Polwell sp. z o.o. Moduł Business Intelligence ma pozwalać na analizę sprzedaży, zakupów w trybie ciągłym, zarówno przez Polwell sp. z o.o. jak i Partnera w systemie B2B.

 1. Moduł Serwerowy Modelowanie Procesów - 1szt.

Moduł niezbędny dla tworzenia schematów postępowania w systemie Comarch ERP CDN XL, składających się z zadań przydzielonych do operatorów systemu. Zadania mogą dotyczyć wykonania operacji związanych z dokumentami wystawianymi w systemie B2B. Schemat taki, zwany definicją procesu, wyznacza sposób postępowania. Moduł niezbędny do wdrożenia ścieżki obiegu dokumentów, który automatyzuje kompleksowy obieg dokumentów w systemie B2B między Polwell sp. z o.o. a Partnerami.

 1. Moduł Serwerowy Obieg Dokumentów - 1 szt.

CORE-ROOT-ENGINE - kluczowy moduł systemu B2B. Będzie wykorzystywany przez wszystkie komponenty B2B w tych miejscach gdzie potrzebujemy funkcjonalności obsługi decyzyjności i obsługi zdarzeń merytorycznych natywnych dla obsługiwanego w danej chwili procesu. Za pomocą narzędzi i funkcjonalności jakie udostępnia ten komponent możemy wykreować routing dowolnych obiektów B2B sterowany zdarzeniami (decyzjami) podejmowanymi przez użytkownika B2B, który uczestniczy w danym routingu (ścieżce decyzyjnej) procesu

 1. Moduł Serwerowy Administracja- 1 szt.

Moduł ma zawierać wstępną konfigurację sytemu B2B; definiowanie typów i serii dokumentów; Definiowanie Interfejsu dla poszczególnych użytkowników, przydzielania praw dostępu użytkowników do baz danych, oraz dostępu do funkcji programu, kopii zapasowych systemu B2B, indeksowania baz danych; Tworzenia nowych okresów obrachunkowych z przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu. Moduł wymagany dla poprawnego działania systemu B2B.

 1. Moduł Serwerowy Zamówienia - 1 szt.

Moduł ma być dopełnieniem modułu handlowego i ma zarządzać procesami związanymi z obsługą ofert i zamówień. W systemie B2B obieg dokumentów w tym zakresie może przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez ofertę aż do zamówienia, które może być dalej automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych. Moduł ma umożliwiać częściową bądź całościową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień można rezerwować ilościowo, bądź ilościowo z przeznaczeniem pod konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia ma duże znaczenie przy sporej rotacji asortymentu. Rezerwacje dotyczą zasobów handlowych.

 1. Moduł Serwerowy Kompletacja - 1 szt.

Moduł ma umożliwiać predefiniowanie zamówień na poszczególne wysyłki (m.in. kompletacja zamówienia na różne adresy wysyłki, wybranych partii towaru.) Moduł ma umożliwić obsługę 1 zamówienia od Partnera, do kilku destynacji, dobór partii towaru do danej wysyłki i pomoże ustalić czas jej realizacji.

 1. Moduł Serwerowy Serwis - 1 szt.

Moduł ma być wykorzystywany do obsługi procesu reklamacyjnego z Partnerami. Istotnym elementem modułu ma być automatyczne pilnowanie terminów reklamacji i procedur reklamacyjnych odwzorowanych w systemie b2b. Kolejną funkcjonalnością dla partnerów – odbiorców, ma być możliwość sprawdzenia statusu reklamacji w trybie on-line. Moduł serwis w połączeniu z Pulpitem Kontrahenta ma umożliwić elektroniczną wymianę zgłoszeń reklamacyjnych – tzw. e-reklamacje

 1. Moduł Serwerowy Księgowość - 1 szt.

Moduł ma umożliwiać zarządzanie dokumentami handlowymi (faktury i korekty) oraz pilnowanie należności i stanu rozrachunków z partnerami. Moduł ma umożliwiać śledzenie historii transakcji i rozliczeń z partnerem jak również wgląd w obroty, stany kont na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu. Lista płatności w systemie ma być podzielona na wpłaty, których powinni dokonać na rzecz firmy kontrahenci (należności), dokonanie przelewu przez Partnera zmienia jego status w systemie B2B. Moduł ma pozwalać na obsługę skonta, czyli rabatu przydzielanego w przypadku dokonania płatności w określonym terminie. Skonto może być ekwiwalentem za terminowe uregulowanie należności przez kontrahentów. Moduł ma pozwalać na zdefiniowanie kilku skont dla jednej płatności dla danego Partnera.

 1. Comarch Mobile - Mobilny Sprzedawca - 110szt.

Comarch Mobilny sprzedawca działający na systemie operacyjnym Android/Windows Mobile ma umożliwiać pełną integrację i obsługę systemu B2B na wszelkich urządzeniach mobilnych jak smartfony, pda, terminale itp. Wykorzystanie standardowych gestów oraz możliwość wyszukiwania np. głosowego towarów dla danego Partnera to tylko niektóre ze standardów jakie mają być zastosowane w aplikacji. Zakup ma obejmować: 90licencji dla działu handlowego, oraz 20szt. licencji dla działu magazynowego.

Zastosowanie Mobilnego sprzedawcy:W dziale handlowym:

Moduł ma umożliwiać realizację zamówień Partnerów z użyciem urządzeń mobilnych. Podstawowe funkcjonalności: zdalny pełny dostęp do asortymentu, dostęp do danych kontaktowych Partnera, przesyłanie informacji o promocjach, skuteczne planowanie wizyt handlowych u Partnerów, przesyłanie raportów handlowych Partnerom, np.: raport obecności towarów, ankieta towarowa.W dziale magazynowym:

Moduł ma zapewniać integrację asortymentową na poziomie kodów EAN za pomocą terminali i zdalną obsługę zamówień Partnerów na magazynie. Dzięki modułowi operator systemu na magazynie, będzie pracować, używając urządzeń przenośnych, realizując zadania w sposób narzucony – zautomatyzowany przez System B2B, generując odpowiednie dokumenty wprost w aplikacji. Za pomocą urządzeń przenośnych ma nastąpić zdalna weryfikacja kodów EAN i system automatycznie wygeneruje dokumenty magazynowe dla Partnera. 1. Pulpit Kontrahenta B2B - 1 szt.

Moduł, dzięki któremu partnerzy będą mieli dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych dokumentów, które były wystawione dla danego partnera. Moduł ma pozwalać na prezentowanie oferty firmy wraz z ich opisem i zdjęciami i cenami dedykowanymi dla danego partnera (po uwzględnieniu jego poziomu rabatowego, terminów płatności itp.). Funkcjonalność modułu będzie zapewniała definiowanie oraz przechowywanie w systemie B2B obiektów biznesowych odpowiadających asortymentowi, który jest obecnie w sprzedaży. Ponadto moduł ten ma umożliwić dostęp do aktualnych stanów magazynowych, przesyłanie komunikatów oraz publikowanie informacji handlowych dla partnerów. Moduł ma być wyposażony w profil partnera pozwalający na zmianę/bieżącą aktualizację danych firmowych oraz kontaktowych. Partner będzie miał również możliwość dokonywania zamówień w samym module. Podstawową funkcjonalnością w ramach modułu ma być udostępnienie interfejsu dostępowego (webowego) do systemu w wersji on-line – co stworzy możliwość dokonywania zamówień, bezpośrednio w samym module na rzeczywistych stanach magazynowych, w danym czasie, oraz podglądu dokumentów zamówień (historycznie) lub też ponownego dokonania zamówienia na bazie zamówienia historycznego (ponowne wykonanie zamówienia historycznego).

 1. Podpis Elektroniczny- 1 szt.

Ze względu na konieczność ciągłego podpisywania dokumentacji dotyczących transakcji zawieranych pomiędzy stronami, w ramach realizacji projektu nastąpi zakup zaawansowanego podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny będzie niezbędny do autoryzacji na przykład zamówień zakupowych wychodzących z systemu przedsiębiorstwa i umieszczanych automatycznie w systemie B2B, do których Partnerzy będą mieli stały dostęp.

 1. Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi dedykowanego oprogramowania B2B 160rbg

Zakup szkolenia jest niezbędny dla wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Przeszkolenie personelu własnego zaangażowanego w realizację projektu pracowników umożliwi efektywne korzystanie z systemu B2B.

Celem szkoleń ma być urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy poprzez wykorzystanie możliwości jakie oferuje rozwiązanie B2B. Jest oczywistym, że dla wykorzystania w pełni potencjału jakie stwarza rozwiązanie klasy B2B niezbędna jest odpowiednia świadomość użytkowników. W ramach projektu ma być przeprowadzone dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu - personelu własnego (120 użytkowników – tj. 10 grup szkoleniowych po 12 osób x 2 dni szkolenia (8godzin x 2 dni = 16 godzin, 16 rbg x 10 grup szkoleniowych = 160 rbg. szkoleń).FORMULARZ OFERTOWY ………………………………

Miejscowość, data

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………...

… ………………………………………………………………………………………………..

Tel/Fax/e-mail:………………………………………………………………………………….

NIP ………………………………….. Regon:…………………………………………………

Osoba kontaktowa: ……………………………………………………………………………Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy Polwell sp. z o.o. składamy następującą ofertę:

Lp.

Opis

Wartość netto

VAT

Wartość brutto

1.

Analiza przedwdrożeniowa Systemu Comarch CDN XL 210 rbg.


2.

Moduł Serwerowy Handel-Sprzedaż - 1 szt.


3.

Moduł Serwerowy Business Intelligence - 1 szt.


4.

Moduł Serwerowy Modelowanie Procesów - 1szt.


5.

Moduł Serwerowy Obieg Dokumentów - 1 szt.


6.

Instalacja i konfiguracja Systemu Zarządzania Bazą Danych 180rbg


7.

Instalacja i konfiguracja Moduł Administracja 170rbg


8.

Instalacja i konfiguracja Moduł Handel-Sprzedaż 540rbg


9.

Instalacja i konfiguracja Moduł Zamówienia 350rbg


10.

Instalacja i konfiguracja Moduł Kompletacja 90rbg


11.

Instalacja i konfiguracja Moduł Serwis 60rbg


12.

Instalacja i konfiguracja Moduł Księgowość 120rbg


13.

Instalacja i konfiguracja Moduł Obieg Dokumentów 760rbg


14.

Instalacja i konfiguracja Moduł Business Intelligence 270rbg


15.

Migracja Danych 210rbg


16.

Moduł Serwerowy Administracja- 1 szt.


17.

Moduł Serwerowy Zamówienia - 1 szt.


18.

Moduł Serwerowy Kompletacja - 1 szt.


19.

Moduł Serwerowy Serwis - 1 szt.


20.

Moduł Serwerowy Księgowość - 1 szt.


21.

Comarch Mobile - Mobilny Sprzedawca - 110szt.


22.

Pulpit Kontrahenta B2B - 1 szt.


23.

Podpis Elektroniczny- 1 szt.


24.

Instalacja i konfiguracja Pulpit Kontrahenta B2B 480rbg


25.

Instalacja i konfiguracja Comarch Mobile - Mobilny Sprzedawca 156rbg


26.

Testy Systemu 160rbg.


27.

Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi dedykowanego oprogramowania B2B 160rbg


Razem


Oferta ważna ……………………………………

.……………………………….Podpis i pieczęć


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna