Zapytanie ofertowe Biuro Projektu „operacja sukcesPobieranie 43,29 Kb.
Data05.05.2018
Rozmiar43,29 Kb.

Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łódź, dnia 20.08.2010 r.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Zapytanie ofertowe

 

Biuro Projektu „OPERACJA SUKCES- unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące publikacji ogłoszenia prasowego na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych ww. projektu.


Szczegółowy opis ogłoszenia prasowego:
 1. Lokalizacja reklamy: wydawnictwo o zasięgu regionalnym, skierowane do środowiska lekarskiego w obrębie województwa łódzkiego,

 2. Format: cała strona

 3. Data emisji – początek października 2010

 4. Szacunkowa wartość zamówienia – poniżej 14 000 brutto EURO.

 5. Data złożenia zapytania – 20.08.2010 r.

 6. Termin składania pytań – 24.08.2010 do godziny 14.30, odpowiedzi na ewentualne zapytania zostaną udzielone do godz. 15.00 dnia 24.08.2010.

 7. Termin składania ofert –24.08.2010 r. do godziny 15.00

 8. Termin dokonania wyboru oferty – 24.08.2010 r.

 9. Termin podpisania umowy – 30.08. 2010 r.

 10. Termin wykonania zamówienia potwierdzony protokołem odbioru: początek października 2010, w zależności od daty emisji ogłoszenia.

 11. Kryterium wyboru najkorzystniejszych ofert – cena 100%.

 12. Zmawiający ma prawo dokonać wyboru jednej najtańszej lub maksymalnie dwóch kolejno najtańszych ofert.

 13. W przypadku, gdy dwóch lub więcej oferentów zaproponuję jednakowa najniższą cenę oferowanej usługi kryterium wyboru ofert będzie związane z kolejnością wpłynięcia ofert.

 14. Miejsce i sposób składania ofert: drogą elektroniczną na adres promocja.sukces@umed.lodz.pl 15. Oferty oraz zapytania prosimy składać w wyznaczonym terminie drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na powyższy adres e-mail.


Informacje dodatkowe:


 1. Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.umed.pl

 2. Na Uniwersytecie Medycznym umowy zawierane są:

 • zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym w szczególności ustawy „Prawo zamówień publicznych”,

 • zgodnie z „Regulaminem składania wniosków i udzielania zamówień nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych”

 • po pozytywnym zaopiniowaniu przez radcę prawnego oraz pod nadzorem Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

 • po uprzednim zapoznaniem się z ofertami co najmniej trzech konkurencyjnych firm,

 • w oparciu o jasne i jednoznaczne kryteria wyboru,

 • przy zachowaniu bezstronności pracowników zaangażowanych w wybór wykonawcy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo zadawania pytań, na które składający Zamówienie odpowie nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego, co nie przedłuża jednak w żaden sposób terminu składania przez Wykonawcę oferty.

4. Wszelka dokumentacja związana z działaniami informacyjno – promocyjnymi projektu ( w tym z przedmiotowym postępowaniem) archiwizowana jest w Biurze Projektu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ulicy pl. Hallera1.


Powyższa procedura stosowana jest dla zamówień związanych z realizacją projektu „OPERACJA SUKCES- unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy”, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 zł. brutto.


Pracownicy Uniwersytetu zaangażowani w wybór wykonawcy złożyli oświadczenia o bezstronności i braku konfliktu interesów.
W razie pytań prosimy o kontakt:

Grzegorz Wdowczyk

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Tel. /fax.: (042) 6393257,Email: promocja.sukces@umed.lodz.pl
Z poważaniem

Grzegorz Wdowczyk©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna