Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 16. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euroPobieranie 148,09 Kb.
Data01.11.2017
Rozmiar148,09 Kb.


Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia )

BZP.3861.16.2016.JK
o wartości poniżej 30 000 EURO
I. ZAMAWIAJĄCY:

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław

NIP: 894-24-56-112 REGON 000294295

Tel. (071) 33-49- 510

Fax (071) 33-49-420

internet: www.dcchp.pl

e-mail j.kachnikiewicz@dcchp.pl,
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej (transmisja głosu i danych) w zakresie połączeń wychodzących i przechodzących do sieci stacjonarnych, własnej sieci komórkowej Wykonawcy, sieci innych operatorów komórkowych, w naliczaniu sekundowym, połączeń przychodzących, pakietowej transmisji danych, wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS), rozszerzonych wiadomości tekstowych (EMS), multimedialnych wiadomości tekstowych (MMS). Na terenie całego kraju oraz na terenie Unii Europejskiej lub poza nią dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.


Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: umowa - 24 miesiące od dnia rozpoczęcia świadczenia usług.


Zakres zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuję: • świadczenie usług głosowych do wszystkich sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej w ruchu krajowym i międzynarodowych z uwzględnieniem usług roamingu

 • świadczenie usług łączności tekstowej tzw. sms oraz świadczenie usług łączności multimedialnej tzw. mms

 • świadczenie usługi pakietowej transmisji danych

 • dostawę aktywnych kart SIM w ilości 79 szt

 • dostawę telefonów komórkowych wg specyfikacji załączonej bez blokady operatorskiej (Sim – Lock ) w ilości 70 szt

 • świadczenie usług bezpłatnego serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych urządzeń

Zapewnienie przez Wykonawcę usług telefonii komórkowej (transmisja głosu, danych) poprzez dostarczenie kart SIM wraz z zapewnieniem aparatów telefonicznych zdefiniowanych poniżej – 70 sztuk. W/w punkt dotyczy obecnie użytkowanych przez Zamawiającego 79 numerów telefonii komórkowej ( kart SIM) obsługiwanych przez innego operatora.
 • Wykonawca w ramach określonych w ofercie opłat zapewni bezpłatne połączenia głosowe w grupie pomiędzy numerami wszystkich telefonów komórkowych będących w okresie obowiązywania umowy w użyciu Zamawiającego.

 • Dla wszystkich numerów telefonów komórkowych objętych niniejszym postępowaniem Zamawiający wymaga co najmniej:

 1. usługi identyfikacji numeru dla połączeń przychodzących,

 2. prezentacji numerów dla połączeń wychodzących,

 3. sekundowego rozliczania połączeń krajowych w każdym rodzaju ruchu bez opłaty za rozpoczęte połączenie,

 4. przyznania na terytorium RP jednolitej, stałej i równej stawki za SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych,

 5. rozliczania połączeń i usług nieujętych w formularzu cenowym na podstawie cennika Wykonawcy załączonego do oferty. Cennik nie może zawierać warunków mniej korzystnych dla Zamawiającego niż te, które zostały ujęte w ogólnie dostępnej ofercie Wykonawcy dla klientów biznesowych,

 6. zapewnienia bezpłatnej czasowej blokady karty SIM (np. w razie utraty telefonu) dla wszystkich telefonów komórkowych będących w okresie obowiązywania umowy w użyciu Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapewnienia bezpłatnego wydawania i aktywacji duplikatów karty SIM tylko dla 10% numerów telefonów komórkowych w skali roku (zapewnienie możliwości wydawania i aktywacji duplikatów kart SIM po przekroczeniu w/w 10% odbędzie się na warunkach cenowych określonych w cenniku Wykonawcy),

 • Zamawiający i Wykonawca wyznaczą kierowników projektu oddelegowanych do realizacji zadań niezbędnych dla rozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia usług.

 • Wykonawca wskaże przedstawiciela (Opiekuna) odpowiedzialnego za obsługę techniczną, merytoryczną i prawną wszystkich usług objętych umową przez cały okres jej trwania. Wykonawca zapewni Zamawiającemu kontakt z Opiekunem w godzinach pracy Opiekuna na wskazany numer telefonu, faxu i adres mailowy, do których określenia w umowie Wykonawca jest zobowiązany, z zastrzeżeniem iż po godzinach pracy Opiekuna zostanie zapewniony 24h dostęp do co najmniej infolinii dla klientów kluczowych i nie opóźni to reakcji Wykonawcy na zgłaszane problemy, reklamacje i awarie.

 • W ramach powyższego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany numeracji dla telefonii komórkowej. W związku z czym Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę procedury przeniesienia obecnie funkcjonujących numerów telefonów komórkowych od obecnego operatora bez żadnych dodatkowych opłat.

 • Długość okresu rozliczeniowego: 1 miesiąc

 • Bezpłatne nielimitowane połączenia w obrębie floty. Połączenia głosowe w ramach grupy dotyczą połączeń wykonywanych w ruchu krajowym oraz pomiędzy numerami należącymi do zamawiającego i działającymi w sieci wykonawcy

 • Bezpłatne udostępnienie usługi zarządzającej wszystkimi numerami wraz z usługą e-biling

 • Wykonawca zobowiązuję się zapewnić aktywność następujących usług: oczekiwanie na połączeń, blokowanie połączeń, zawieszanie połączeń, identyfikację numeru dzwoniącego CLIP, blokadę własnego numeru CLIR, sms powiadamiający o próbie połączenia

 • Wykonawca zapewni połączenia bezpłatne z numerami alarmowymi

 • Dostępność bezpłatnej aktywowanej usługi roamingu, dostępność połączeń międzynarodowych

 • Dostępność pakietowej transmisji danych z dostępem do Internetu wg zestawienie dołączonego do SIWZ

 • Dostępność usług w sposób dostępny na obszarze nie mniejszym niż 90 % terytorium RP

 • Jedna data umowy głównej

 • Wykonawca dokona przejęcia numerów, czyli technicznego przełączenia, w godzinach niekolidujących z działalnością Zamawiającego. Wykonawca uzgodni ten termin z Zamawiającym.


Karty SIM:

 • Wykonawca dostarcza 79 sztuki kart SIM w celu świadczenia usług określonych powyżej

 • Kart Sim dostosowane do wymagań technicznych aparatów telefonicznych

 • W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta zostanie samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy dostarczaniu kart) Zamawiającemu przez Wykonawcę kodu PUK.

 • Karty SIM muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich musi być umieszczony w sposób czytelny numer abonenta.

 • Dostarczone przez Wykonawcę karty SIM muszą być nieaktywne i aktywowane w dniu rozpoczęcia świadczenia usług przez Wykonawcę.

 • Dostarczenie kart SIM przez Wykonawcę musi nastąpić razem z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych (standardowych i ponadstandardowych) w terminach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ.

 • Aktywacja kart SIM i ich dostawa do siedziby Zamawiającego musi być wliczona w cenę oferty.

 • W przypadku wyboru oferenta, który obecnie realizuje usługi telefonii komórkowej, Zamawiający może odstąpić od wymogu wymiany kart SIM określonych w niniejszym punkcie jeśli nie będzie to kolidować z wymogami technicznymi aparatów telefonicznych

 • Wykonawca zapewni stały koszt utrzymania pojedynczej aktywnej karty SIM za jeden okres rozliczeniowyTelefony komórkowe:

 • Wymagania ogólne wobec aparatów:

 • Wszystkie oferowane aparaty telefoniczne winny być wyposażone w akumulatory pozbawione efektu pamięci.

 • Wszystkie oferowane aparaty telefoniczne winny być fabryczne nowe i mieć homologacje Instytutu Łączności oraz być oznakowane symbolem CE w celu poświadczenia, że wyrób jest zgodny z odnoszącymi się do niego wymaganiami prawnymi związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

 • Wszystkie oferowane aparaty telefoniczne winny za pomocą oprogramowania dla komputerów PC (dla systemów operacyjnych Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7) bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat licencyjnych umożliwiać:

 • Synchronizację (w obu kierunkach) danych książki adresowej aparatu telefonicznego, pozycji kalendarza oraz listy spraw (zadania) z komputerem PC, to jest w szczególności z aplikacjami: Microsoft Outlook (w wersji 2000 lub wyższej) oraz (w wersjach będących składnikami wymienionych uprzednio systemów operacyjnych) Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Książka Adresowa Windows, Kalendarz i Kontakty w systemie Microsoft Windows – działanie tej funkcji Zamawiający rozumie następująco: dopisanie/usunięcie danych (na przykład danych kontaktu) do telefonu będzie w procesie w procesie synchronizacji odzwierciedlone w danych odpowiedniej aplikacji na komputerze PC, a dopisanie/usunięcie danych (na przykład danych kontaktu) będzie w procesie synchronizacji odzwierciedlone w danych aparatu telefonicznego.

 • Wykonywanie na komputer PC kopii zapasowej danych aparatu telefonicznego (w szczególności ustawień, danych książki adresowej aparatu, pozycji kalendarza oraz listy spraw) – działanie tej funkcji Zamawiający rozumie następująco: po wykonaniu kopii zapasowej danych aparatu nr 1 na komputer PC i po odtworzeniu w/w kopii zapasowej na aparacie nr 2 (ten sam model i typ co aparat nr 1) oba w/w aparaty będą zawierały dane identyczne w zakresie objętym kopią zapasową.

 • Funkcje, o których mowa w pkt. 5.1.3 winny być realizowane za pomocą połączenia Bluetooth oraz (nie równocześnie, wedle wyboru użytkownika) za pomocą dedykowanego połączenia kablowego z zastrzeżeniem, że po stronie komputera PC połączenie kablowe winno być oparte o standard USB.

 • Oferowane aparaty telefoniczne winny znajdować się w aktualnej standardowej ofercie Wykonawcy.

Model standardowy w ilości 39 aparatów nie gorszy niż zawarte parametry w tabeli:


Parametr

Wartość minimalna ( nie gorsze niż)

Procesor

dwurdzeniowy

Częstotliwość pracy sieci

2G GSM, 3G WCDMA, 3G UMTS

2 G GSM GSM850,GSM900, DCS1800, PCS1900

3G UMTS B1(2100), B8(900)


Rodzaj ekranu

TFT

Rozmiar ekranu – przekątna

2.4" (61.2mm)

Liczba kolorów

262 tys

Łączność

Bluetooth v3.O , USB

Rozdzielczość

240x320 (QVGA)

System operacyjny

System- Android

Pamięć
Wielkość RAM (GB) 128 MB
Zewnętrzna pamięć MicroSD (do 16GB)

Czas czuwania GSM

10 dni

Czas rozmów GSM

8 h

Transmisja danych
Klient poczty
Aparat fotograficzny

min CMOS 3.1 Mpix

Lampa błyskowa

Tak

Typ klawiatury
Ładowarka

Tak

Kabel USB

Tak


Model VIP w ilości 5 aparatów o parametrach nie gorszych niż zawarte parametry w tabeli :


Parametr

Wartość minimalna ( nie gorsze niż)

Procesor

Ośmiordzeniowy

Częstotliwość pracy sieci

2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD

2 G GSM GSM850,GSM900, DCS1800, PCS1900

3G UMTS B1(2100),B2(1900), B5(850), B8(900)

4G FDD LTE B1(2100),B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)

4G TDD LTE B40(2300)


Rodzaj ekranu

Super AMOLED

Rozmiar ekranu – przekątna

5.2" (132.2mm)

Liczba kolorów

16M

Łączność

Bluetooth v4.O , wifi v802.11a/b/g/n/ac, USB

Rozdzielczość

1080x1920

System operacyjny

System- Android min. 4.4.4 KitKat

Pamięć
Wielkość RAM (GB) 2 GB
Wielkość ROM (GB) 16 GB
Dostępna pamięć (GB) 10.8 GB
Zewnętrzna pamięć MicroSD (do 128GB)

Czas czuwania GSM

10 dni

Czas rozmów GSM

16 h

Transmisja danych

HSDPA 42,00 Mbit/s, HSUPA 5,7 Mbit/s, HSPA, HSPA+ , LTE DL

Klient poczty

Tak

Aparat fotograficzny

2 szt. min CMOS 13.0 Mpix/ CMOS 5.0 Mpix

Lampa błyskowa

Tak

Typ klawiatury

Ekran dotykowy


Model w ilości 11 szt aparatów nie gorszych niż zawarte parametry w tabeli:


Parametr

Wartość minimalna ( nie gorsze niż)

Procesor

Czterordzeniowy

Częstotliwość pracy sieci

2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD

2 G GSM GSM850,GSM900, DCS1800, PCS1900

3G UMTS B1(2100),B2(1900), B5(850), B8(900)

4G FDD LTE B1(2100),B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)

4G TDD LTE B40(2300)


Rodzaj ekranu

TFT

Rozmiar ekranu – przekątna

5.0" (126,4mm)

Liczba kolorów

16M

Łączność

Bluetooth v4.O , wifi v802.11a/b/g/n/ac, USB

Rozdzielczość

540x960 (qHD)

System operacyjny

System- Android

Pamięć
Wielkość RAM (GB) 1GB
Wielkość ROM (GB) 8GB
Dostępna pamięć (GB) 4,5 GB
Zewnętrzna pamięć MicroSD (do 128GB)

Czas czuwania GSM

10 dni

Czas rozmów GSM

16 h

Transmisja danych

HSDPA 42,00 Mbit/s, HSUPA 5,7 Mbit/s, HSPA, HSPA+ ,LTE DL

Klient poczty

Tak

Aparat fotograficzny

min CMOS 5.0 Mpix

Lampa błyskowa

Tak

Typ klawiatury

Ekran dotykowy


Model w ilości 14 szt aparatów nie gorszych niż zawarte parametry w tabeli:


Parametr

Wartość minimalna ( nie gorsze niż)

Procesor

Dwurdzeniowy

Częstotliwość pracy sieci

2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD

2 G GSM GSM850,GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTS B1(2100),B2(1900), B5(850), B8(900)Rodzaj ekranu

TFT

Rozmiar ekranu – przekątna

4.3"

Liczba kolorów

16M

Łączność

Bluetooth v4.O , wifi v802.11a/b/g/n/ac, USB

Rozdzielczość

480 x 800

System operacyjny

System- Android

Pamięć
Wielkość RAM 512 MB
Dostępna pamięć (GB) 4,5 GB
Zewnętrzna pamięć MicroSD (do 128GB)

Czas czuwania GSM
Czas rozmów GSM

10h

Transmisja danych

HSDPA , HSUPA , HSPA, HSPA+ , GPRS, EDGE, 3G

Klient poczty

Tak

Aparat fotograficzny

min CMOS 5.0 Mpix

Lampa błyskowa

Tak

Typ klawiatury

Ekran dotykowy

Zarządzanie usługami przez aplikację internetową:

 • Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego (rola administratora/kontrolera) możliwość zarządzania za pomocą aplikacji internetowej usługami telefonii komórkowej poprzez zapewnienie dostępu do co najmniej następujących funkcji:

 • Prezentacja stanu dostępnych środków w ramach abonamentu w danym okresie rozliczeniowym oraz jego ew. przekroczenie,

 • Dostęp do bilingu online zbiorowego (historia połączeń), którego parametry dla telefonii komórkowej

 • Przeprowadzenie procedury blokady numeru telefonu komórkowego w przypadku zniszczenia lub utraty będącej następstwem czynu przestępnego,

 • Prowadzenie historii operacji dokonywanych w aplikacji internetowej przez danego użytkownika numeru telefonu komórkowego,

 • Prezentacja informacji o aktualnym planie taryfowym,

 • Umożliwienie kontaktu w formie elektronicznej z biurem obsługi klienta Wykonawcy, w tym składanie reklamacji,

 • Dostęp do pomocy technicznej, w tym do instrukcji obsługi aplikacji internetowej.

 • Edycji parametrów dostępnych usług (co najmniej: roaming, poczta głosowa, multimedia, transmisja pakietowa, etc.),

 • Ustalania powiadomienia o limicie kwotowym (ustalenie wysokości limitu nie powinno blokować możliwości korzystania z usług, a jedynie pełnić rolę informacyjną),

 • Prezentacji informacji o płatnościach (saldo, nr rachunku do wpłaty), wraz z historią faktur,

 • Zarządzanie listą wszystkich numerów komórkowych będących okresie obowiązywania umowy w użyciu Zamawiającego,

 • Dostęp do aplikacji internetowej musi odbywać się przy pomocy konta chronionego unikatowym loginem i hasłem przypisanym osobno dla każdego numeru komórkowego. Zamawiający dopuszcza logowanie do aplikacji internetowej przy użyciu loginu będącego numerem danego telefonu komórkowego i hasła przysyłanego na ten numer telefonu komórkowy za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS).

 • Wykonawca udostępni co najmniej czterem osobom (wymagane oddzielne loginy) upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego (rola administratora/kontrolera) możliwość dostępu do bilingów wszystkich numerów telefonów komórkowych będących przedmiotem niniejszego postępowania. Sposób logowania się przedstawiciela Zamawiającego do aplikacji internetowej w celu uzyskania dostępu do  bilingu zbiorowego

 • Zamawiający wymaga powiadamiania użytkownika numeru telefonu komórkowego o wyczerpaniu przyznanego limitu kwotowego.

 • Biling za dany okres zawierać winien co najmniej:

 • Kwotę opłaty miesięcznej (zwykle przedpłaty na następny okres),

 • rachunek szczegółowy obejmujący listę połączeń z określonymi dla każdego połączenia:

 • datą i godziną połączenia,

 • czasem trwania połączenia,

 • numerem telefonu, z którego nawiązano połączenie,

 • numerem telefonu, z którym nawiązano połączenie (ze wskazaniem operatora sieci),

 • kosztem połączenia,

 • rachunek szczegółowy obejmujący listę pozostałych usług z których skorzystano,

 • podsumowanie wskazujące na strukturę kosztów w ramach poszczególnych usług poszczególnych usług kosztów - na przykład opłaty stałe, połączenia głosowe z podziałem na operatorów sieci z uwzględnieniem czasu trwania połączeń do sieci własnej Zamawiającego (na numery telefonów komórkowych i stacjonarnych Zamawiającego), opłaty roamingowe, wiadomości tekstowe, wiadomości multimedialne, pakietowa transmisja danych,

 • legendę (o ile elementy bilingu będą tworzone przy pomocy skrótów, ikon lub piktogramów).

 • Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (rola administratora/kontrolera) będzie miał dostęp do bilingu za dowolny okres rozliczeniowy w okresie od upływu miesiąca od terminu rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę do upływu miesiąca od terminu wygaśnięcia umowy. Po wygaśnięciu umowy Wykonawca może zablokować dostęp do aplikacji internetowej systemu bilingowego, a na żądanie Zamawiającego w ciągu 30 dni dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego na niemodyfikowalnym nośniku bilingi dla wszystkich numerów telefonów komórkowych za cały okres obowiązywania umowy w formacie tekstowym umożliwiającym wgląd w jego treść za pomocą ogólnie dostępnej i bezpłatnej aplikacji (na przykład ADOBE PDF w formie tekstowej).


V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższy warunek dotyczący:

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. minimum 3 ekspertami w zakresie zarządzania w służbie zdrowia, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w sporządzaniu audytów i analiz działalności medycznej podmiotów leczniczych w co najmniej 5 pięciu spzozach. Zamawiający uzna warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób wraz z informacją na temat ich kwalifikacji oraz doświadczenia.

Ocena warunku wg. reguły spełnia – nie spełnia
VI. DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA OFERTY:

1. OFERTA Wykonawcy ( zał.nr 1 ) .

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3. Oryginał pełnomocnictwa (jeśli jest wymagane). Uwaga! Wymagana jest forma pisemna i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności, a przede wszystkim do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu (w tym do podpisania oferty) albo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.Wzór umowy wykonawcy ( w umowie kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie umowy, proporcjonalna do liczby miesięcy pozostałych do końca trwania umowy).

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, faksu i adres e-mail, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie oznaczonej wyraźnie pieczątką firmową Wykonawcy i napisem ,, BZP.3861.16.2016.JK ”.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w Kancelarii pok. nr 4 Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław do dnia 11.05.2016r. do godz. 12:00 (liczy się data dostarczenia) lub przesłać na e-mail: j.kachnikiewicz@dcchp.pl


2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego podlegają odrzuceniu.

7. Od wyników postępowania odwołanie nie przysługuje.

8. Zamawiający zastrzega się prawo odwołania zapytania ofertowego , przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY:


kryterium : cena = wartość oferty brutto 100%

Wartość punktowa kryterium : cena = wartość oferty brutto - wyliczana jest wg wzoru:


gdzie:


WP - wartość punktowa

R – ranga kryterium (współczynnik 100)

CMIN – najniższa cena ofertowa brutto spośród ważnych i podlegających ocenie ofert

CN – cena ofertowa brutto ocenianej Oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert

Zamówienie zostaje udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Punktację i wszelkie wyliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

w sprawach formalnych:

Jerzy Kachnikiewicz tel. 71/33 49 510, fax 71 33 49 420, e-mail: j.kachnikiewicz@dcchp.pl
Załączniki:

 1. Zał. nr 1 – Oferta - wzór

 2. Zał. nr 2 –oświadczenie Wykonawcy
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna