Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie szkoleń zawodowych dla uczestników II tury szkoleniowej projektu „Wybierz drogę kariery”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1Pobieranie 373,72 Kb.
Strona1/2
Data14.12.2017
Rozmiar373,72 Kb.
  1   2

Projekt „Wybierz drogę kariery” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dąbrowa Górnicza, dn. 16 listopada 2011 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie szkoleń zawodowych dla uczestników II tury szkoleniowej projektu „Wybierz drogę kariery”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1.

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizuje projekt pt. „Wybierz drogę kariery” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Fundacja zobowiązana jest do stosowania zasady konkurencyjności, a zatem do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Fundacja wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
W związku z powyższym zapraszamy do współpracy i złożenia oferty na zorganizowanie szkoleń zawodowych zgodnie z poniższą specyfikacją:


NAZWA KURSU

MINIMALNY ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ

LICZBA OSÓB

Przedstawiciel handlowy (min. 100 godz.) wraz z kursem prawa jazdy kat. B i opłatą za jedno podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego

 1. Kurs przedstawiciela handlowego:

 • rola i zadania przedstawiciela handlowego,

 • techniki sprzedaży,

 • pozyskiwanie klientów,

 • organizowanie spotkań i prezentacja produktów,

 • przygotowywanie ofert handlowych,

 • prezentacja handlowa,

 • sprzedaż w terenie,

 • kroki wizyty handlowej,

 • komunikacja międzyludzka,

 • negocjacje,

 • zarządzanie celami i czasem.

 1. Kurs prawa jazdy kat. B wraz z opłatą za jedno podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego

12 osób

Przedstawiciel handlowy (min. 100 godz.)

 1. Charakterystyka zawodu przedstawiciel handlowy

 • wiedza przedstawiciela handlowego nt. produktu

 • indywidualna rozmowa z klientem

 • prezentacja produktu - pochwały - cechy – korzyści

 • prezentacja pozycjonująca

 • identyfikacja profilu klienta

 1. Cechy i predyspozycje do sprzedaży

 • własny plan sprzedaży

 • sposoby utrzymania pozytywnego nastawienia w środowisku pracy

 • przyciąganie uwagi klienta

 • unikatowe cechy handlowe

 • jak wykazać przewagę swojej oferty nad innymi

 1. Sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem

 2. Kreowanie potrzeb klienta

 • wzbudzenie zainteresowania

 • wywołanie chęci zakupu

 1. Sposoby prezentacji

 • cecha produktu - zaleta produktu - korzyść klienta

 • prezentacja handlowa z uwzględnieniem pięciu etapów procesu sprzedaży

 1. Obsługa klienta jako klucz do sukcesu

 • idealny klient

 • filtr klientów niedoskonałych

 • przyciąganie uwagi

 • wywołanie chęci zakupu

 • zamknięcie procesu sprzedaży

 • zgłaszanie zastrzeżeń

 1. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy

 • wygląd zewnętrzny punktu sprzedaży

 • wnętrze punktu sprzedaży

 • pozytywny wizerunek firmy

 1. Psychologia sprzedaży– znaczenie motywacji i własnych przekonań w procesie sprzedaży

 • udane i nieudane wizyty u klientów

 • motywy zaangażowania w sprzedaż

 • wpływ nastawienia psychicznego sprzedawcy na wyniki sprzedaży

1 osoba

Księgowość wpierana komputerowo (200 godz.)

Kurs kwalifikacyjny w oparciu o podstawy programowe w zawodzie:

 • 412[01] Technik rachunkowości

wraz z praktyczną obsługą minimum 2 programów komputerowych używanych w działach finansowo księgowych (w tym m.in. Symfonia Finanse i Księgowość)

9 osób

Kadry i płace wspierane komputerowo (min. 150 godz.)

 1. KADRY I PŁACE W PRZEDSIĘBIORSTWIE:

 1. Umowa o pracę

 2. Urlopy pracownicze

 3. Czas pracy

 4. Sposoby prowadzenia akt pracowniczych

 5. Obowiązki pracodawcy

 6. BHP

 7. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

 8. Zasady obliczania innych składników wynagrodzenia

 9. Zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 10. Dokumentacja wynagrodzeń

 11. Zasady rozliczania wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych - umowa dzieło, umowa zlecenia, kontrakt menadżerski

 12. Obowiązki rozliczeniowe zakładów pracy wobec urzędów skarbowych
 1. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE I SOCJALNE PRZYSŁUGUJĄCE PRACOWNIKOM ORAZ ZASADY ICH WYPŁATY I EWIDENCJI:

 1. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 1. OBSŁUGA PROGRAMÓW:

 1. Program Płatnik,

 2. Symfonia Kadry i płace

8 osób

Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (min. 60 godz.)

 1. Podstawowe wiadomości dotyczące programowania, obsługi, budowy obrabiarek CNC oraz obróbki skrawaniem (prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe)

 2. Podstawy programowania – struktura programu NC, główne funkcje i adresy CNC, podstawowe funkcje przygotowawcze, pomocnicze, programowanie ISO, FANUC, SINUMERIK

 3. Pisanie programów wybranych detali z wykorzystaniem symulatora (toczenie, frezowanie)

 4. Podstawy obsługi obrabiarki – rozruch maszyny, zarządzanie programami, uzbrojenie obrabiarki, wprowadzanie korekcji długościowych narzędzi

 5. Zajęcia praktyczne przy obrabiarkach CNC

7

Sprzedawca handlu detalicznego z obsługą kas fiskalnych (min. 120 godz.)

Psychologia komunikacji interpersonalnej; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej; istota sprzedaży, zadania handlu i jego organizacja; marketing, czyli jak zdobyć klienta; organizacja zaopatrzenia i zakupu towarów w jednostce handlu detalicznego; gospodarka magazynowa i obrót towarowy; rozmieszczanie i przechowywanie towarów w jednostkach sprzedaży detalicznej; dokumenty sprzedaży; efektywna obsługa klienta - klient nasz pan; kreowanie wizerunku procesjonalnego sprzedawcy; techniki sprzedaży; komputer w handlu - podstawy obsługi programu Subiekt; obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem kart płatniczych; prawdziwe czy fałszywe - zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych; dekorowanie wnętrza sklepu i okna wystawowego

7

Pracownik administracyjno-biurowy (min. 150 godz.)

I. ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ

 1. Podstawy działania biura.

 2. Wyposażenie i urządzenia techniki biurowej.

 3. Schemat organizacyjny.

 4. Zadania sekretariatu.

 5. Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji.

 6. Ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów.

 7. Korespondencja biurowa.

 8. Dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki.

 9. Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt .

 10. Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych.

 11. Rozliczanie podróży służbowej.

II. PRZEPŁYW INFORMACJI W ZARZĄDZANIU BIUREM 1. Informacja jako podstawa podjęcia decyzji.

 2. Warunki skuteczności informacji.

 3. Przekazywanie informacji.

III. ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 1. Komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi.

 2. Umiejętności w zakresie komunikacji.

 3. Sprawna komunikacja z klientem.

 4. Sprawna komunikacja ze współpracownikami i szefem.

 5. Bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania

IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE    1. Zarządzanie czasem.

    2. Kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi.

    3. Znaczenie sprawnej organizacji.

    4. Zasady podziału pracy.

    5. Określenie i weryfikacja celów działania.

    6. Metody planowania i prowadzenia sekretariatu.

V. KULTURA ZAWODU    1. Savoir – vivre w usługach firmy.

    2. Rozmowy telefoniczne w biurze.

    3. Przyjmowanie interesantów.

VI. ZAGADNIENIA PRAWNE 1. Prawo pracy

- Podstawowe zasady prawa pracy,

- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,

- Czas pracy,

- Obowiązki pracownika,

- Obowiązki pracodawcy

VII. OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH I KOMPUTERA    1. Obsługa urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, drukarka, skaner, bindownica

    2. Podstawy obsługi komputera

    3. Przetwarzanie tekstów – MS Word 2007 lub nowszy

 1. Arkusze kalkulacyjne – MS Excel 2007 lub nowszy.

 2. Bazy danych na przykładzie MS Access 2007 lub nowszy

5

Pracownik administracyjno-biurowy (min. 150 godz.) – tryb weekendowy

I. ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ

 1. Podstawy działania biura.

 2. Wyposażenie i urządzenia techniki biurowej.

 3. Schemat organizacyjny.

 4. Zadania sekretariatu.

 5. Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji.

 6. Ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów.

 7. Korespondencja biurowa.

 8. Dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki.

 9. Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt .

 10. Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych.

 11. Rozliczanie podróży służbowej.

II. PRZEPŁYW INFORMACJI W ZARZĄDZANIU BIUREM 1. Informacja jako podstawa podjęcia decyzji.

 2. Warunki skuteczności informacji.

 3. Przekazywanie informacji.

III. ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 1. Komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi.

 2. Umiejętności w zakresie komunikacji.

 3. Sprawna komunikacja z klientem.

 4. Sprawna komunikacja ze współpracownikami i szefem.

 5. Bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania

IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. Zarządzanie czasem.

 2. Kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi.

 3. Znaczenie sprawnej organizacji.

 4. Zasady podziału pracy.

 5. Określenie i weryfikacja celów działania.

 6. Metody planowania i prowadzenia sekretariatu.

V. KULTURA ZAWODU    1. Savoir – vivre w usługach firmy.

    2. Rozmowy telefoniczne w biurze.

    3. Przyjmowanie interesantów.

VI. ZAGADNIENIA PRAWNE 1. Prawo pracy

- Podstawowe zasady prawa pracy,

- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,

- Czas pracy,

- Obowiązki pracownika,

- Obowiązki pracodawcy

VII. OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH I KOMPUTERA    1. Obsługa urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, drukarka, skaner, bindownica

    2. Podstawy obsługi komputera

    3. Przetwarzanie tekstów – MS Word 2007 lub nowszy

 1. Arkusze kalkulacyjne – MS Excel 2007 lub nowszy.

 2. Bazy danych na przykładzie MS Access 2007 lub nowszy

1

Architektura krajobrazu (min. 200 godz.)

Kurs kwalifikacyjny w oparciu o podstawy programowe w zawodzie:

 • 611[01] ogrodnik

wraz z elementami rysunku technicznego i map geodezyjnych oraz obsługą min. 1 komputerowego programu graficznego

3

Autocad (min. 60 godz.)

Kurs realizowany w oparciu o trzy stopnie zaawansowania:

Stopień I

 • wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

 • rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn).

 • zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie

 • zasady drukowania.

Stopień II


 • efektywnie wykorzystanie funkcjonalność programu w środowisku dwuwymiarowym.

 • konfiguracja własnego stanowiska pracy,

 • automatyzowania swojej pracy.

 • zarządzanie obiektami zewnętrznymi

 • Centrum danych projektowych (Design center)

Stopień III


 • wykorzystywanie możliwości trójwymiarowej prezentacji swoich modeli. 

 • narzędzia do tworzenia grafiki trójwymiarowej,

 • tworzenie fotorealistycznej wizualizacji modelu.

3

Magazynier z obsługą wózka widłowego (min 200 godz.)

OBSŁUGA KOMPUTERA

 • Ogólne informacje o komputerze i jego użytkowaniu.

 • Budowa komputera.

 • System operacyjny Windows.

 • Obsługa pakietu Microsoft Office 2007 lub nowszego, w tym

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

GOSPODARKA MAGAZYNOWA • Składniki majątku przedsiębiorstwa.

 • Obrót magazynowy.

 • Inwentaryzacja zasobów magazynowych.

 • Proces magazynowy.

 • Funkcje magazynów.

 • Zadania i odpowiedzialność materialna pracowników

 • magazynowych.

 • Gospodarka opakowaniami.

 • Elementy zbytu.

 • Wyposażenie magazynowe.

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ w tym m.in.:


 • obsługa programu Subiekt

 • obsługa programu Symfonia – Handel

TOWAROZNAWSTWO • Organizacja zaopatrzenia

 • Elementy towaroznawstwa

 • Badanie jakości i zasady odbioru jakościowego towarów

 • Gospodarka zapasami i opakowaniami

 • Sztuka sprzedaży

 • Reklama towaru

 • Usługi towarzyszące i dodatkowe przy sprzedaży towarów

 • Przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków

 • Elementy psychologii i socjologii pracy

PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z ZAWODEM • BHP

 • PPOŻ

 • HACCP

OBSŁUGA WÓZKA JEZDNIOWEGO • wiadomości o dozorze

 • typy stosowanych wózków

 • budowa wózka

 • czynności operatora przy obsłudze wózków

 • czynności operatora w czasie pracy wózkami

 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

 • wiadomości z zakresu bhp i ppoż.

 • praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków typu:

 • nadładowne,

 • podnośnikowe ( z mechanicznym napędem podnoszenia),

 • unoszące

 • program szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym

3

Pracownik biura podróży (min. 120 godz.)

    1. Specyfika działalności biur podróży w Polsce,

    2. zakres produktu sprzedawanego za pośrednictwem biur podróży.

    3. Portale internetowe turystyczne; nawigacja po stronach portali

    4. Turystyka zagadnienia ogólne, analiza Ustawy o turystyce prawa i obowiązki agenta, organizatora i klienta

    5. ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych na podstawie warunków wybranego Touroperatora

    6. narzędzia pomocne w sprzedaży oferty: promocje, program lojalnościowe dla klientów i dla biur podróży, opinie, szablony korespondencji zasady współpracy z poszczególnymi Touroperatorami, prowizje za sprzedaż

    7. Rodzaje i zakres ubezpieczeń dla oferty turystycznej

    8. systemy rezerwacyjne- system rezerwacyjny Sykon, Ecco Holiday, Travella, Sift Triada, Blue Vendo, Wezyr Holidays, Merlin dla Neckermanna i TUI, Interhome, Secur

    9. systemy rezerwacyjne ćwiczenia w wyszukiwaniu i kalkulacji ofert

    10. Wyszukiwarki internetowe hoteli na świecie i linii lotniczych, zasady korzystania

    11. Zapoznanie się z branżowym słownictwem w turystyce

    12. Podstawy prawne w turystyce

    13. Przepisy wjazdowe dla Polaków

    14. Kody lotnisk oraz skróty linii lotniczych

    15. Elementy sprzedażowe, wprowadzenie do sprzedaży, techniki sprzedaży, język korzyści, radzenie sobie z trudnym klientem, typy klientów, zamykanie i finalizowanie rozmów sprzedażowych, odgrywanie scenek klient – sprzedawca

    16. Oferta najważniejszych Touroperatorów na rynku w Polsce, rekomendacja kierunków hoteli, sieci hoteli, linii lotniczych

    17. Obieg dokumentów w ruchu turystycznym, wypełnianie umów turystycznych

    18. Turystyka-produkt, bliskie kierunki-

     1. wyspa Kreta, Rodos, Kos, Korfu, Zakynthos, Thassos,

     2. Półwysep Chalkidycki

     3. wybrzeże Costa Brava oraz wyspa Majorka, Costa del Sol i Costa de la Luz,

     4. Portugalia - Wybrzeże Algarve, wyspa Madera

     5. Wyspy Kanaryjskie

     6. wyspa Rodos

     7. Cypr, Bułgaria

     8. Turcja: Riwiera Turecka, Riwiera Egejska, Bodrum

     9. Egipt: Hurghada i Sharm el Sheikh

     10. Tunezja, Maroko

     11. Chorwacja , Włochy

    19. Turystyka produkt egzotyka - Meksyk, Dominikana, Kuba, Kenia, Bali, Brazylia, ZEA, Malediwy, Seszele i in.

    20. Turystyka produkt narciarski-sporty zimowe, Włochy, Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Francja
3

Kurs spawania metodą MIG,MAG,TIG (min. 200 godz.)

Kurs spawania metodą TIG(141), MIG(131) oraz MAG(135) zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa zakończone egzaminem w wyniku którego uczestnik może zdobyć Książeczkę Spawacza

3

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP

(min. 60 godz.)


AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWEGO I BHP

Kategoria szkolenia

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,


 • Podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • Wymagania norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004,

 • Wymagania prawne Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

 • Rodzaje auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

 • Kwalifikacje, umiejętności i cechy osobiste auditora,

 • Fazy auditu (planowanie, realizacja, zakończenie),

 • Metodyka prowadzenia auditu wewnętrznego,

 • Ustalanie dowodu obiektywnego,

 • Klasyfikacja niezgodności,

 • Dokumentowanie niezgodności,

 • Raportowanie wyników z auditu

 • Poauditowe działania korygujące.

PEŁNOMOCNIK ZINTEGROWANEGO SYSTEMU JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWEGO I BHP

Kategoria szkolenia

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, • Podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • Wymagania norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004

 • Wymagania prawne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania,

 • Auditowanie ZSZ (planowanie, przygotowanie, prowadzenie auditu oraz raportowanie wyników)

 • Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów w ZSZ

 • Ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi

 • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych (bezpośrednie, pośrednie, awaryjne)

 • Sterowanie operacyjne znaczącymi aspektami środowiskowymi

 • Ocena ryzyka zawodowego w ZSZ oraz wyznaczanie tzw. znaczących zagrożeń bhp

 • Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego

 • Certyfikacja ZSZ

3

Kurs masażu I stopnia (min. 160 godz.)

TEORIA

 • wprowadzenie do masaży (pojęcie i cel masażu, historia masażu, rodzaje masaży, bhp masażysty, gabinet masażysty)

 • oddziaływanie masażu na organizm

 • zasady i techniki masażu klasycznego (zasady stosowania i dawkowanie, wskazania i przeciwwskazania, techniki wykonywania, środki poślizgowe)

 • podstawy anatomii człowieka

PRAKTYKA


 • Techniki masażu : głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wałkowanie, rolowanie, wibracja

 • Masaże: kończyn górnych i dolnych, klatki piersiowej, brzucha, mięśni pośladkowych, grzbietu, kręgosłupa

 • Masaż klasyczny całościowy (metodyka i tok zabiegu)

2

Operator systemów wizyjnych i administrator (koordynator) systemów wizyjnych CCTV (min. 60 godz.)


 1. System monitoringu wizyjnego, rola operatora

  1. Funkcje CCTV,

  2. znaczenie pracy operatora i prawidłowego prowadzenia obserwacji,

  3. postrzeganie sytuacji wokół,

  4. kompetencje personelu systemów monitoringu wizyjnego.

 2. Funkcja Nadzoru

  1. Definiowanie obszaru nadzoru,

  2. rola mowy ciała w wykrywaniu zdarzeń,

  3. zasady prowadzenia nadzoru,

  4. wymagania stawiane przed operatorem,

  5. ujęcia z kamer.

 3. Umiejętności obserwacji

  1. Podnoszenie umiejętności obserwacji,

  2. techniki wyświetlania obrazu,

  3. ujęcia ludzi i obiektów,

  4. filmowanie sytuacji niebezpiecznych,

  5. gromadzenie dowodów za pomocą kamer.

 4. Świadomość sytuacyjna

  1. Definiowanie świadomości sytuacyjnej,

  2. etapy zdarzenia,

  3. rozpoznawanie wzorów oraz profilowanie sytuacyjne.

 5. Profile ludzi

  1. Profile obserwatorów,

  2. profile obserwowanych ludzi (podejrzanych i sprawców),

  3. wzory kontaktów interpersonalnych.

 6. Rozpoznanie zdarzenia i Dynamika Ryzyka

  1. Wskaźniki ryzyka sytuacyjnego

  2. Rodzaje zdarzeń

  3. Ruchy ciała, postawy i reakcje

 7. Emocje i zachowanie pod wpływem stresu

  1. komunikaty niewerbalne,

  2. napięcie nerwowe i niepokój,

  3. maskowanie zachowania,

  4. nadużywanie narkotyków i alkoholu.

 8. Cel i wymagania wobec materiału dowodowego

  1. Podmioty (instytucje i służby) zainteresowane materiałem dowodowym,

  2. aspekty zbierania materiału dowodowego dla różnych podmiotów,

  3. techniki rejestracji materiału dowodowego i postępowanie z dowodami.

2

Prawo jazdy kat. D

Kurs prawa jazdy kat. D wraz z opłatą za jedno podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego

2

Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej (min. 120 godz.)

 1. Rejestracja działalności gospodarczej:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej

  • regon, NIP

  • rachunek bankowy

  • rejestracja w zakresie podatku VAT i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 1. Obowiązki pracodawcy - Kodeks pracy:

  • rodzaje umów o pracę

  • urlopy wypoczynkowe

  • okresy wypowiedzeń

  • rozwiązanie stosunku pracy

 2. Umowy cywilnoprawne:

  • umowa - zlecenie

  • umowa o dzieło

 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

  • obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

  • wynagrodzenia za pracę, zasiłki chorobowe

  • deklaracje PIT-4R, PIT-11, PIT-8A, PIT-8B

  • indywidualne karty wynagrodzeń

 4. Podatek VAT:

  • zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe

  • deklaracje podatkowe VAT

  • kasy fiskalne

  • rejestry sprzedaży i rejestry zakupu

 5. Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  • sposób prowadzenia księgi

  • terminy dokonywania zapisów

  • zamknięcie miesięczne, roczne

  • ustalanie przychodu, PIT-5

 6. Środki trwałe

  • amortyzacja

  • ewidencja środków trwałych

 7. Program komputerowy CDN Optima, Płatnik

2

Szkolenie z zakresu zarządzania projektem unijnym - realizacja i rozliczanie (min. 60 godz.)

1. Źródła finansowania projektów - programy operacyjne
2. Kwalifikowalność kosztów - ogólne zasady
3. Przygotowanie projektu
4. Procedura oceny i wyboru projektu
5. Realizacja projektu
6. Wnioskowanie o płatność
7. Monitoring
8. Kontrola i audyt
9. Najczęstsze naruszenia prawa i ich konsekwencje
10. Charakterystyka projektu jako przedsięwzięcia organizacyjnego
11. Metodyka zarządzania projektem
12. Uruchomienie projektu
13. Realizacja i zamknięcie projektu
14. Matryca Logiczna
15. Strukturyzacja projektu - drzewo problemów/drzewo celów/ matryca logiczna

2

Kurs doradcy podatkowego (min 150 godz.)

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe.

1. Interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

2. Zobowiązania podatkowe.

3. Tajemnica skarbowa.

4. Podatek od towarów i usług.

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

6. Podatek dochodowy od osób prawnych.

7. Podatek tonażowy.

8. Podatek akcyzowy.

9. Podatek od gier.

10.Podatki i opłaty lokalne:

a) podatek od nieruchomości,

b) podatek od środków transportowych,

c) podatek rolny i podatek leśny,

d) podatek od czynności cywilnoprawnych,

e) podatek od spadków i darowizn,

f) opłata skarbowa i inne opłaty lokalne.

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji

1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:

a) kodeks postępowania administracyjnego,

b) postępowanie podatkowe,

c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa,

d) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe,

e) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

f) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa

1. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej.

2. Kontrola skarbowa.

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa1

Kurs fryzjerski (min. 100 godz.)

   1. STANOWISKO PRACY

   1. Zasady BHP

   2. Organizacja pracy

   3. Higiena w salonie fryzjerskim

   4. Proces dezynfekcji i sterylizacji

   5. Wyposażenie stanowiska pracy i salonu fryzjerskiego

   1. PIELĘGNACJA WŁOSÓW

     1. Struktura włosa

     2. Uszkodzenie włosów, przyczyny i profilaktyka

     3. Mycie włosów i masaż głowy

     4. Środki do regeneracji włosów – preparaty nawilżające, wysuszające, odżywcze

   2. STRZYŻENIE

     1. Podział włosów na sekcje

     2. Metody i techniki strzyżenia: na tępo, na pióro, w trójkąty

     3. Symetria i asymetria

     4. Cieniowanie, punktowanie, stopniowanie

     5. Strzyżenie damskie do określonej linii uczesania

     6. Strzyżenie męskie: klasyczne i sportowe

   3. ONDULACJA

     1. Rodzaje preparatów i ich działanie

     2. Przeciwwskazania do wykonywania zabiegu

     3. Techniki wykonywania ondulacji, nawijanie włosów na wałki

     4. Naturalizacja włosów

     5. Prostowanie włosów

   4. KOLORYZACJA

     1. Diagnoza i porada przed zabiegiem

     2. Preparaty do koloryzacji i dekoloryzacji

     3. Techniki nakładania farby

     4. Rozjaśnianie – zabiegi: pojaśniania, rozjaśniania właściwego, podkładu rozjaśniającego i farbowania rozjaśniającego

     5. Rozjaśnianie całościowe i częściowe (odrostu i pasm włosów)

     6. Dekoloryzacja włosów naturalnych i farbowanych

     7. Farbowanie włosów po raz pierwszy, odrostów i pasemek

     8. Balejaż, pasemka, refleksy – techniki wykonania

     9. Farbowanie włosów szpakowatych i siwych

   5. STYLIZACJA FRYZUR

     1. Preparaty używane do stylizacji

     2. Dopasowanie fryzury do

     3. Modelowanie włosów

     4. Metody nawijania włosów na wałki lub lokówkę

     5. Upinanie koków, fantazyjnych upięć z długich włosów

     6. Elementy dekoracyjne fryzur: warkocze, dopinki, treski i inne ozdoby

     7. Fryzury okolicznościowe: ślubne, wieczorowe

     8. Fryzury awangardowe

1

Kurs groomingu (strzyżenia psów) (min. 100 godz.)

 1. Wyposażenie psiego salonu fryzjerskiego

 2. Sprzęt fryzjerski, obsługa urządzeń, dezynfekcja

 3. Przepisy BHP

 4. Rasy psów, które wymagają strzyżenia oraz omówienie wzorca strzyżenia

 • Pudle

 • Terriery

 • Popularne rasy długowłose

 1. Rodzaje oraz gatunki włosia

 2. Choroby skóry

 3. Budowa psa

 4. Preparaty do pielęgnacji włosia

 • szampony

 • odżywki

 • preparaty wspomagające

 • preparaty maskujące

 • preparaty wykończeniowe

 • preparaty wystawowe

 • kosmetyki specjalne

 1. Środki do pielęgnacji oczu i uszu.

 2. Dobór odpowiedniej fryzury i pielęgnacji włosia do psa.

 3. Przygotowanie psa do zabieg

 • Jak uspokoić psa gdy jest agresywny lub się boi

 1. Pielęgnacja psa (zajęcia praktyczne)

 • Czesanie, rozczesywanie

 • Usuwanie kołtunów

 • Kąpiel

 • Trymowanie

 • Strzyżenie

 • Suszenie

 • Obcinanie pazurków

 • Czyszczenie uszu

 1. Marketing

 • Zakładanie własnej firmy

 • Sposoby reklamowania, promocji

 • Pozyskiwanie klientów

1

Kurs instruktora nauki jazdy kat. B

Kurs przeprowadzony zgodnie z:

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dni 20 czerwca 1997 r. z późn. zmianami Dz. U. 58 z 2003 r.,poz.515; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r.Dz.U.217 poz 1834 w sprawie szkolenia egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.1

Kurs kosmetyczny (min. 120 godz.)

WYKŁADY

1. Budowa skóry

2. Cera tłusta i mieszana oraz ich pielęgnacja

3. Cera sucha oraz jej pielęgnacja

4. Skóra ze zmianami naczyniowymi oraz jej pielęgnacja

5. Nadmierne owłosienie

6. Złuszczanie naskórka ( peelingi)

7. Cellulit i rozstępy

8. Manicure i choroby paznokci

9. Elementy wizażu i stylizacji


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

1. Rozpoznawanie skóry i jej diagnozowanie

2. Regulacja brwi

3. Zabieg barwienia brwi i rzęs henną

4. Masaż klasyczny twarzy, szyi i dekoltu

5. Usuwanie nadmiernego owłosienia

6. Zabieg pielęgnacyjny do każdej cery

7. Zabieg parafinowy na dłonie

8. Pedicure z użyciem frezarki

9. Manicure

10. Eksfoliacja kwasami AHA

11. Kawitacja oraz ultradźwięki

12. Mikrodermabrazja

13. Wybrane zabiegi pielęgnacyjne na ciało1

Kurs kucharski (min. 140 godz.)

SZKOLENIE TEORETYCZNE

 1. podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, p.poż. oraz pierwszej pomocy

 2. elementy projektowania zaplecza gastronomicznego, zapoznanie się z nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem kuchennym oraz zasady organizacji pracy w kuchni,

 3. zapoznanie się z podstawowymi zasadami systemu HACCP

 4. higiena produkcji kuchennej- zasady higieny produktów surowych i gotowych,

 5. charakterystyka zagrożeń i zatruć; GMP/GHP/GCP – podstawowe zagadnienia

 6. prawidłowa obróbka wstępna i termiczna produktów spożywczych dla

 7. zachowania ich walorów smakowych i bezpiecznego przechowywania

 8. zasady racjonalnego doboru surowców i ich maksymalnego wykorzystania w

 9. kuchni (optymalizacja)

 10. sposoby tworzenia oferty gastronomicznej- karta menu – receptury

 11. wprowadzenie do cateringu

SZKOLENIE PRAKTYCZNE 1. sposoby przygotowania podstawowych wywarów, sosów, marynat i zup

 2. sposoby przygotowania, dekorowania i podawania przystawek i przekąsek

 3. obróbka wstępna, sposoby patroszenia, luzowania, filetowania i krojenia ryb

 4. sposoby przygotowania, dekorowania i podawania ryb

 5. omówienie wybranych części z rozbioru tusz zwierzęcych i ich zastosowania

 6. sposoby luzowania mięs

 7. sposoby przygotowania, dekorowania i podawania różnych rodzajów mięs

 8. obróbka wstępna i sposób krojenia warzyw

 9. sposoby przygotowania podstawowych rodzajów sałatek i surówek

 10. sposoby przygotowania własnych wyrobów garmażeryjnych wraz z konfekcjonowaniem i przechowywaniem pod kątem ich wykorzystania w cateringu

 11. prawidłowe przygotowanie i podawanie makaronów

1

Kurs maklerski (maklera papierów wartościowych) (min. 60 godz.)

 1. Informacje dotyczące egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych, a także pracy w zawodzie.

 2. Sposoby nauki do egzaminu

 3. Przedstawienie teorii związanej z matematyką finansową oraz projektami inwestycyjnymi.

 4. Rozwiązywanie zadań związanych z matematyką finansową oraz projektami inwestycyjnymi.

 5. Teoria związana z ustalaniem kursów na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 6. Rozwiązywanie zadań związanych z ustalaniem kursów na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 7. Teoria związana z instrumentami dłużnymi.

 8. Rozwiązywanie zadań związanych z instrumentami dłużnymi.

 9. Teoria związana z analizą finansową.

 10. Rozwiązywanie zadań związanych z analizą finansową.

 11. Teoria związana z wyceną akcji.

 12. Rozwiązywanie zadań związanych z wyceną akcji.

 13. Teoria związana z instrumentami pochodnymi.

 14. Rozwiązywanie zadań związanych z instrumentami pochodnymi.

 15. Teoria związana z modelami rynku kapitałowego

 16. Rozwiązywanie zadań związanych z modelami rynku kapitałowego.

 17. Egzamin wewnętrzny

1

Kurs PHP i baz danych MySQL, PostgreSQL (min. 60 godz.)

I PODSTAWY

 1. Wstęp do PHP, HTML, CSS, XML

 • projektowanie witryn od strony programisty – HTML i CSS

 • elementy formularza, metody POST i GET, żądania HTTP

 • zmienne, warunki i pętle (podstawowa składnia if ... else, while)

 • najważniejsze funkcje PHP

 1. Praca z bazami danych

 • pobieranie danych z MySQL-a i Postgresa

 • modyfikacja danych

 • ochrona przed atakami typu SQL Injection i Cross Site Scripting

II ZARZĄDZANIE DANYMI

 1. Wykorzystanie relacyjnych baz danych

 • typy danych w języku SQL

 • agregaty, podkwerendy, różne rodzaje złączeń

 • różnice między MySQL-em a Postgresem

 1. Projektowanie baz danych

 • diagramy ERD (Entity Relationship Diagram)

 • tworzenie projektu bazy na podstawie prostej specyfikacji problemu

 • baza w postaci normalnej

 • podstawowe kwestie wydajności i optymalizacji

 • polecenia DDL dla MySQL-a i Postgresa

 1. Przetwarzanie i pozyskiwanie danych w formacie XML

 • budowa dokumentu XML; instrukcje przetwarzania, terminologia, kodowanie

 • język XPath i kwerendy XPath w praktyce

 • integracja z usługami sieciowymi udostępnionymi w Internecie (np. geoip)

 • SimpleXML

III PHP w praktyce

 1. Zmienne, funkcje, tablice, napisy

 • przekazywanie zmiennych przez wartość i przez referencję

 • operacje na tablicach (wyszukiwanie, sortowanie, zaawansowane sortowanie)

 • operacje na łańcuchach znaków, wyrażenia regularne (Regexp)

 • rzutowanie i problem niejawnego rzutowania

 1. Obsługa wiadomości email

 • nagłówki wiadomości email

 • kodowanie znaków, typy zawartości, załączniki

 1. PHP i grafika

 1. Programowanie obiektowe

 • składnia obiektowa i wykorzystanie istniejących bibliotek

 • projektowanie programów obiektowych: składnia definicji klas, widoczność, asercja

 • typu parametrów w metodach i funkcjach, użycie interfejsów

 • przykładowe interfejsy biblioteki SPL (Standard PHP Library: Iterator, ArrayAccess,

 • DirectoryIterator)

 • podstawy diagramów klas UML

 • podstawowe wzorce projektowe

 • stworzenie prostej aplikacji w modelu MVC (w wariancie Front Controller)

 • podstawy instalacji i użycia typowego frameworka MVC na konkretnym przykładzie

 • (Zend Framework)

IV Techniki warstwy prezentacji 1. Javascript

 • język Javascript: funkcje, zmienne, sposób użycia w kontekście dokumentu HTML

 • model DOM, efekty i animacja

 • przykładowe popularne skrypty dostępne w sieci (efekty)

 • dynamiczna walidacja formularza

 • wstęp do Ajaksa

 1. System Smarty

 • podstawowe cechy, język Smarty

 • organizacja szablonów Smarty w hierarchię

 • wstęp do keszowania zawartości mechanizmami wbudowanymi w Smarty

 1. Transformacje z użyciem szablonów XSLT

V Środowisko pracy

 1. Użycie winscp i prostych edytorów programistycznych do edycji i wdrażania witryn internetowych na serwerach hostingowych

 2. konfiguracja środowiska LAMP w serwerze wirtualnym i wykorzystanie go jako środowiska deweloperskiego

 3. instalacja Apache + PHP w środowisku Windows

1

Kurs programowania Java (min. 60 godz.)

1. Wstęp do Javy:

2. Środowisko programistyczne i narzędzia:


3. Podstawy języka Java:
4. Obiekty i klasy:
5. Dziedziczenie i polimorfizm:
6. Interfejsy i klasy abstrakcyjne
7. Zaawansowane elementy języka Java
8. Java I/O
9. Kolekcje
10. Wzorce projektowe
11. Programowanie sieciowe z użyciem gniazd
12. Reflection API
13. Obsługa zdarzeń
14. Tworzenie interfejsu użytkownika – Swing framework
15. Obsługa błędów - wyjątki
16. Praca z debuggerem
17. jUnit framework
18. Przygotowywanie aplikacji do użytku

19. Obsługa baz danych

20. Obiekty rozproszone

21. Java a XML

22. Internacjonalizacja

23. Bezpieczeństwo

24. Logowanie działań aplikacji

25. Algorytmy

26. Pisanie wydajnych aplikacji


1

Kurs przedłużania i zagęszczania rzęs 1:1 (wraz z kuferkiem) (min. 60 godz.)

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • BHP w gabinecie kosmetycznym.

 • Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu przedłużania i zagęszczania rzęs

 • Omówienie produktów i narzędzi do przedłużania i zagęszczania rzęs

 • Zasady przygotowania Klientki do zabiegu.

 • Aplikacja wszystkie etapy.

 • Pielęgnacja przedłużonych i zagęszczonych rzęs.

 • Korekta przedłużonych i zagęszczonych rzęs.

 • Ściągnięcie przedłużonych i zagęszczonych rzęs

WARSZTATY PRAKTYCZNE: • Nauka właściwego „chwytania” rzęsy pęsetą

 • Praca z dwoma pęsetami

 • Ćwiczenia na główce manekina

 • Przygotowanie naturalnych rzęs do przedłużenia

 • Dobieranie odpowiedniej długości rzęs

 • Właściwe przedłużenie i zagęszczenie rzęs

 • Ostateczne uformowanie rzęs - uzyskanie pożądanego efektu, wyglądu oka

 • Korekta przedłużonych rzęs - omówienie zagadnień związanych z uzupełnieniem rzęs

 • Usunięcie przedłużonych rzęs

1

Kurs SPA-odnowy biologicznej (min. 60 godz.)

    1. Anatomia człowieka

    2. Fizjologia

    3. Dietetyka

    4. Teoria odnowy biologicznej i masażu

    5. Zajęcia praktyczne z masażu klasycznego

    6. Podstawy stosowania masażu

    7. Problem bólu - pokonanie progu bólu

    8. Masaż segmentarny

    9. Akupresura, świece Hoppi, konchy

    10. Drenaż limfatyczny z odchudzaniem.

    11. Masaże relaksacyjne

    12. Masaż izometryczny

    13. Masaże rytualne

    14. Terapie SPA - wykorzystywanie różnych technik masażu

    15. Podział i kwalifikacja działów odnowy biologicznej - SPA & Wellness, Fitness, Refabilitacja, Medycyna uzdrowiskowa, Medycyna niekonwencjonalna

1

Kurs stylizacji paznokci (pełny pakiet: metodą akrylową i żelową) (min. 60 godz.)

 1. Zagadnienia ogólne manicure i pedicure:

 • przygotowanie stanowiska pracy,

 • pielęgnacja dłoni i stóp, masaż,

 • budowa i choroby paznokci,

 • wskazania i przeciwwskazania do przedłużania paznokci,

 • choroby paznokci

 1. Techniki przedłużania i modelowania paznokci:

 • tipsy metodą żelową,

 • rodzaje tipsów,

 • technika przedłużania paznokci metodą żelową,

 • uzupełnianie tipsów metodą żelową,

 • tipsy żelowe - wtapianie ozdób.

 1. Tipsy metodą akrylową:

 • omówienie techniki przedłużania paznokci akrylem,

 • technika przedłużania akrylem na szablonie i tipsie,

 • uzupełnianie tipsów akrylowych

 • obsługa frezarki do paznokci.

 1. Techniki zdobienia :

 • zdobienie tradycyjne, okazyjne, artystyczne, ślubne.

 1. Zasady BHP

 • regulacje prawne z zakresu BHP,

 • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania tych czynników na pracowników

 • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

1

Kurs trenerski (min. 100 godz.) (min. 60 godz.)

    1. Komunikacja interpersonalna:

 • umiejętności interpersonalne,

 • reguły i zasady komunikacyjne,

 • zasady w regułach interpersonalnych,

 • podstawowe rodzaje pytań,

 • poziomy słuchania,

 • zasady efektywnego słuchania,

 • zachowania niewerbalne

    1. Edukacja dorosłych:

 • zasady uczenia dorosłych,

 • standardy edukacyjne,

 • jakość kształcenia,

 • techniki pracy z grupą,

 • sylwetka trenera,

 • współszkolenie

    1. Zasady prezentacji i prowadzenia warsztatów:

 • przygotowanie prezentacji,

 • struktura prezentacji,

 • aktywność grupy,

 • motywacyjne działania szkoleniowca,

 • zasady pracy z grupą,

 • rozpoznawanie potrzeb uczestników

    1. Programowanie szkoleń:

 • struktura programu szkoleniowego,

 • etapy przygotowania szkolenia,

 • zasady układania treści szkolenia,

 • przygotowanie konspektu zajęć,

 • przygotowanie szkolenia

    1. Praca z grupą:

 • trema i stres w czasie szkolenia,

 • dynamika grupy,

 • opór grupie,

 • trudni uczestnicy szkolenia

1

Kurs obsługi programu Inventor (min. 60 godz.)

STOPIEŃ I

 1. Parametryczne projektowanie na płaszczyźnie:

 • inteligentne szkicowanie 2D,

 • więzy geometryczne,

 • wymiary parametryczne

 1. Modelowanie parametryczne:

 • wyciągnięcia proste, obrotowe, po ścieżce, swobodne

 • obiekty konstrukcyjne: punkt, oś, płaszczyzna

 • projektowanie detali z blach

 1. Projektowanie w kontekście złożenia:

 • Podstawy zarządzania projektem

 • budowanie zespołów

 • nadawanie więzów w zespole

 • technologia projektowania adaptacyjnego

 • projektowanie konstrukcji spawanych

 • wstawianie elementów znormalizowanych

 1. Tworzenie prezentacji zespołów:

 • generowanie prezentacji

 • edycja i korekta prezentacji

 • animacja montażu zespołu

 1. Tworzenie dokumentacji 2D:

 • generowanie widoków, przekrojów, szczegółów itp.

 • opis rysunku (wymiary, symbole tolerancji, znaki chropowatości, itp.)
  - tworzenie listy elementów w rysunkach złożeniowych

STOPIEŃ II 1. Projektowanie detali - szkice:

tabele parametrów - edycja istniejących parametrów, tworzenie własnych, równania; szkic 3D – tworzenie i edycja, odniesienie do istniejących elementów szkicu 2D, wykorzystanie elementów konstrukcyjnych i swobodnych powierzchni, wykorzystanie rysunków *.DWG

 1. Projektowanie detali – modelowanie bryłowe:

zaawansowane operacje modelowania - przypadki szczególne, iFeature – biblioteki operacji, iPart - generowanie wariantów, tworzenie komponentów pochodnych (skalowanie, lustro, operacje Boole’a),

 1. Projektowanie detali – modelowanie powierzchniowe:

powierzchnie obrotowe, pogrubianie, odsunięcie płaszczyzny, podwyższanie płaszczyzn w kontekście złożenia, usuwanie oraz zamiana płaszczyzn w modelu, powierzchnie swobodne

 1. Projektowanie w złożeniu:

wykorzystanie mechanizmu iMate, zaawansowane sterowanie wiązaniami – wiązania ruchu, edycja biblioteki części znormalizowanych, operacje modelowania na poziomie złożenia

 1. Dostosowanie środowiska Inventor do własnych potrzeb:

tworzenie własnych tabeli, list elementów, arkuszy i ramek w dokumentacji 2D, style wymiarowania i style tekstu, tworzenie symboli, dostosowanie głównych ustawień aplikacji, mechanizm tworzenia własnych szablonów, tworzenie stylu w module konstrukcji blachowych

 1. Inventor Studio:

style powierzchni, kamera, rendering, pojedyncze zdjęcia, animacje, style oświetlenia, style scen

1

Prawo jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C+E wraz z opłatą za jedno podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego

1

Profesjonalne sprzątanie z obsługą maszyn sprzątających
(min. 150 godz.)

Kurs kwalifikacyjny w oparciu o podstawy programowe w zawodzie:

 • 913 Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki

wraz z elementami chemii i praktyczną obsługą maszyn sprzątających

1

Kurs operatora spycharki (klasa III) (min. 60 godz.)

Program szkolenia opracowany zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zgodnie z zał. NR 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r.

1


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna