Zaprezentowano koncepcję badania sygnałów akustycznych stanów przedawaryjnych silnika synchronicznegoPobieranie 0,49 Mb.
Strona3/6
Data14.02.2018
Rozmiar0,49 Mb.
1   2   3   4   5   6

4. Przetwarzanie macierzy o następującej postaci:

W celu realizacji zadania wprowadzić poniższe polecenia.

(a) Wprowadzić:

>>A=[2 7 9 7; 3 1 5 6; 8 1 2 5]

Polecenie tworzy zmienną A w przestrzeni roboczej.

(b) Wprowadzić:

>>x=A(2,:)

Polecenie przypisuje do wektora wierszowego x drugi wiersz macierzy A.

(c) Wprowadzić:

>>b=A(:,[2 4])

Polecenie przypisuje kolumny macierzy A o parzystych indeksach do macierzy b

(d) Wprowadzić:

>>c=reshape(A,4,3)

(e) Wprowadzić:

>>1./A

Polecenie oblicza odwrotności każdego elementu macierzy A.(f) Wprowadzić:

>>sqrt(A)

Polecenie oblicza pierwiastek kwadratowy każdego elementu macierzy A.

(g) Wyczyścić zawartość okna poleceń programu MATLAB poleceniem:

>>clc
5. Tworzenie macierzy, której pierwsza i piąta kolumna to zera a trzecia i czwarta to jedynki. Do utworzenia macierzy wykorzystać funkcje >>ones(...) i >>zeros(...). Każdą z funkcji można wykorzystać tylko raz.

(a) Wprowadzić:

>>A=zeros(5,5)

Tworzy macierz o rozmiarze 5 × 5 wypełnioną zerami przy pomocy funkcji

>>zeros(...).

(b) Wprowadzić:

>>A(:,[3 4])=A(:,[3 4])+ones(5,2)

Dodaje do elementów macierzy A leżących w trzeciej i czwartej kolumny macierz o rozmiarze 5×2, wypełnioną jedynkami, utworzoną przy pomocy funkcji

>>ones(...).

(c) Wyczyścić zawartość okna poleceń programu MATLAB poleceniem:

>>clc

6. Utworzenie i przetwarzanie macierzy elementów o wartościach losowych, o rozkładzie normalnym.

(a) Wprowadzić:

>>randn(’seed’,123456789)

>>F=randn(5,10)

Pierwsze z poleceń inicjuje wartość zarodka generatora pseudo-losowego języka MATLAB. Generowanie liczb pseudolosowych polega na tworzeniu nowego elementu ciągu liczbowego poprzez wykonanie pewnych operacji na elemencie poprzednim. Pierwsze z poleceń inicjuje wartość elementu początkowego. Drugie z poleceń tworzy macierz o rozmiarze: 5 × 10, wypełnioną wartościami losowymi o rozkładzie normalnym, zerowej wartości oczekiwanej i jednostkowej wariancji.

(b) Wprowadzić:

>>avg_k=mean(F)

Polecenie oblicza wartości średnie w każdej z kolumn macierzy F i umieszcza je w wektorze wierszowym avg_k.

(c) Wprowadzić:

>>avg_w=mean(F’)

Polecenie oblicza wartości średnie w każdym z wierszy macierzy F i umieszcza je w wektorze kolumnowym avg_w.

(d) Wyczyścić zawartość okna poleceń programu MATLAB poleceniem:

>>clc
Zadanie 1

Macierz poniżej reprezentuje oceny punktowe pięciu studentów (kolumny) z czterech testów (wiersze). Macierz ma postać:a)wprowadzić macierz

b)posortować macierz używając funkcji sort(A),

c)obliczyć średnią punktową każdego studenta, używając mean(A),

d)obliczyć ogólną średnią punktową wszystkich pięciu studentów. używając mean(A).1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna