Zapis misji czteroelementowejPobieranie 0,52 Mb.
Strona7/14
Data24.02.2019
Rozmiar0,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Opis stanu aktualnego


Tylko niektóre gminy Ziemi Cieszyńskiej (np. Wisła, Ustroń, Istebna, Brenna) jednoznacznie kojarzone są w Polsce z atrakcjami turystycznymi. Cały obszar Śląska Cieszyński, jako atrakcyjny region turystyczny, może być w ten sposób postrzegany tylko przez mieszkańców Śląska, którzy są głównymi odbiorcami produktów turystycznych oferowanych na tym terenie.

Najważniejszymi atutami dla rozwoju turystyki na Ziemi Cieszyńskiej jest jej zróżnicowanie krajobrazowe, różnorodna oferta umożliwiająca realizację najrozmaitszych aktywności turystycznych, atrakcyjne wydarzenia kulturalne o skali ogólnopolskiej i regionalnej oraz położenie przygraniczne.

Geograficznie Ziemia Cieszyńska jest podzielona na dwie części rozdzielone drogą krajową nr 1. Na południu malownicze góry i doliny Beskidu Śląskiego tworzą doskonałe warunki do wypoczynku, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Gminy Brenna, Goleszów, Jaworze, Ustroń, Wisła, Istebna, Cieszyn to turystyczne perły Ziemi Cieszyńskiej. Do najbardziej widokowych należy pasmo graniczne Czantorii i Stożka, pasmo Równicy i Błotnego oraz Kotarz i szczyt Baraniej Góry.

Na północy, gdzie w urozmaiconym krajobrazie pogórza leżą gminy Dębowiec, Hażlach, Skoczów, Strumień, Chybie, Zebrzydowice dominują: przemysł, rolnictwo, hodowla i gospodarka wodna.

W regionie funkcjonuje różnorodne życie kulturalne - realizowane są popularne imprezy artystyczne o charakterze ponadregionalnym a nawet międzynarodowym: Festiwal Muzyki Lokalnej Viva il Canto, czesko- polski festiwal teatralny „Na Granicy”, Tydzień Kultury Beskidzkiej, Cieszyńska Jesień Jazzowa, Lato z Filharmonia, Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej, Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra w Skoczowie, Lato w Brennej, Złoty Kłos, Święto Trzech Braci. Osobnymi, ważnymi instytucjami kulturalnymi, mającymi szczupłe liczebnie ale znaczące publiczności, są galerie sztuki w Cieszynie czy Amatorski Klub Filmowy „Klaps” w Chybiu. Na terenie Ziemi Cieszyńskiej istnieje zróżnicowana ale w sumie bardzo duża baza noclegowa oraz towarzysząca jej infrastruktura turystyczna pozwalająca realizować różnorodne formy rekreacji i turystyki.


Warunki niesprzyjające rozwojowi turystyki na Ziemi Cieszyńskiej są:

 • Zły stan dróg – zły stan techniczny układu komunikacyjnego w zakresie lokalnym oraz regionalnym oraz mała ilość parkingów.

 • Słaba promocja – działania promocyjne skupione na poszczególnych miejscowościach, brak promocji regionalnej.

 • Przestarzała infrastruktura turystyczna – np. brak sztucznie śnieżnych tras narciarskich, przestarzałe wyciągi i kolejki, etc.

 • Stosunkowo słabo rozwinięta i wymagająca modernizacji infrastruktura komunalna – brak pełnej kanalizacji, gazyfikacji, wodociągów, sieci telefonicznej oraz problem ze śmieciami i oczyszczaniem ścieków.

 • Brak centrów rozrywki i rekreacji.

 • Brak infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek.

 • Stosunkowo słabo rozwinięta oferta agroturystyczna.


Opis pożądanego stanu docelowego:

Wykorzystujemy (optymalizujemy) swoje dotychczasowe przewagi: walory krajobrazowe, infrastrukturę turystyczną, bogatą bazę noclegową, granicę z Czechami, tradycje turystyczne oraz znakomitą dostępność komunikacyjną w kierunku:
 • Nastawienia (priorytet) na intratną finansowo i rozszerzającą sezon przyjazdowy, turystykę konferencyjna, szkoleniową, wyjazdy motywacyjne dla firm z całej Polski. Aktualna niedogodność w postaci braku sali konferencyjnej zostanie zniwelowana wybudowaniem Hotelu Gołebiewski w Wiśle (sala konferencyjna na 1500 miejsc). Konieczność podwyższenia standardu noclegowego i infrastruktury szkoleniowej w dotychczasowych hotelach, domach wypoczynkowych pensjonatach głównie w Wiśle, Ustroniu i Brennej. Turystyka konferencyjna ściśle zharmonizowana z poszerzoną ofertą kulturalną (wydarzenia artystyczne w Cieszynie i na Ziemi Cieszyńskiej) oraz rozrywkową (atrakcje folklorystyczne i kulinarne po obu stronach granicy).
 • W sezonie (lato, zima) nastawienie na turystykę tradycyjną, rodzinną wypoczynkową i letniskową głównie dla mieszkańców (rodzin) z dużych aglomeracji (Śląsk, Małopolska, Warszawa i inne). Bogata oferta kulturalna, sportowa. Zlokalizowanie oferty (oprócz tradycyjnie turystycznych miejscowości) w innych miejscowościach regionu (małe pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne).
 • Po sezonie nastawienie na możliwości lecznictwa, rehabilitacji, wykorzystania walorów uzdrowiskowych regionu oraz turystykę edukacyjną, ekologiczną szkolną, zielone szkoły, etc. np. Istebna. ).
 • Maksymalne zoptymalizowanie turystyki weekendowej dla mieszkańców Śląska w ofercie atrakcyjnego aktywnego wypoczynku (z elementami turystyki kwalifikowanej), w tym poszerzenie czasu przebywanie do 2 - 2,5 dni w oparciu o atrakcyjne wydarzenia kulturalne (gminy regionu, Cieszyn, Czechy) oraz o wydarzenia sportowe związane z istniejącymi obiektami (Centrum Przygotowań Sportowych zlokalizowanym w Wiśle, Brenna, Kubalonka).
 • Przygotowanie, dostosowanie miejscowości regionu do pełnienia znaczącej roli w turystyce tranzytowej, pozwalającej zatrzymać turystów podróżujących na szlaku Północ - Południe (noclegi, gastronomia, usługi).


Kluczowe zagadnienie strategiczne:


Wypracowanie całościowej (oferta, organizacja i promocja) regionalnej koncepcji rozwoju turystycznego wykorzystującej naturalne walory Ziemi Cieszyńskiej, czyniące z niej atrakcyjny całoroczny region turystyczny o znaczeniu ogólnopolskim


Cele strategiczne:


 1. Wypracowanie całościowej (oferta, organizacja i promocja) regionalnej koncepcji rozwoju turystycznego wykorzystującej naturalne walory Ziemi Cieszyńskiej, czyniące z niej atrakcyjny, całoroczny region turystyczny o znaczeniu ogólnopolskim. 1. Zbudowanie wizerunku Ziemi Cieszyńskiej jako całorocznego atrakcyjnego turystycznie regionu, łączącego atrakcje krajobrazowe, kulturalne (artystyczne) i sportowe na skale ogólnopolską i euroregionalną. 1. Zwiększenie wpływów z działalności turystycznej do budżetu gmin Ziemi Cieszyńskiej oraz stworzenie miejsc pracy dla jej mieszkańców.1. CEL STRATEGICZNY:
WYPRACOWANIE CAŁOŚCIOWEJ (OFERTA, ORGANIZACJA I PROMOCJA) REGIONALNEJ KONCEPCJI ROZWOJU TURYSTYCZNEGO WYKORZYSTUJĄCEJ NATURALNE WALORY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, CZYNIĄCE Z NIEJ ATRAKCYJNY, CAŁOROCZNY REGION TURYSTYCZNY O ZNACZENIU OGÓLNOPOLSKIM.


CEL OPERACYJNY:
Analiza turystyczna regionu w celu wyodrębnienia głównych atrakcji, wyselekcjonowanie mocnych stron (atutów) poszczególnych gmin całego regionu z uwzględnieniem jego stolicy Cieszyna.
Zadania i projekty

 • inwentaryzacja zasobów turystycznych Ziemi Cieszyńskiej • Działania
 • zebranie danych dotyczących bazy i infrastruktury technicznej dla wybranych rodzajów turystyki na ziemi cieszyńskiej

 1. turystyka konferencyjna, szkoleniową, wyjazdy motywacyjne dla firm z całej Polski,

 2. turystyka tradycyjna, rodzinna wypoczynkowa i letniskowa,

 3. turystyka uzdrowiskowa oraz turystyka edukacyjna, ekologiczna, szkolna,

 4. turystyka weekendowej

 5. turystyka tranzytowa
 • zebranie danych dotyczących istniejących kadr w regionie i ocena przewidywanych potrzeb w tym względzie,

 • inwentaryzacja funkcjonujących w regionie imprezy turystycznych, kulturalnych i sportowych o znaczeniu euroregionalnym, ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym

 • inwentaryzacja istniejących materiałów promocyjnych i informacyjnych,

ocena ich efektywności

 • inwentaryzacja przyrodnicza gmin (opcja maksimum wzór Jaworza, wersja minimum do uzgodnienia)


odpowiedzialność: urzędy gmin, starostwo, instytucje regionalne, ZKZC, , branżowe instytucje turystyczne - koordynacja Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy „ Olza”
termin: do końca roku 2000

Zadania i projekty


 • kontynuacja rozpowszechnienia informacji o zasobach turystycznych i atrakcjach turystycznych Euroregionu Olza poprzez stałe uaktualnienie strony internetowej „INFOREG”
 • Działania

 • zbieranie informacji z Euroregionu

 • stałe cykliczne wydawanie materiałów promocyjnych i informacyjnych (kalendarium sportowych kulturalnych i turystycznych wydarzeń)


Odpowiedzialność : strona polska - Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‘Olza’ – Agencja Informacji Przygranicznej w Cieszynie
termin: kontynuacja
Finansowanie: ze środków finansowych Phare

CEL OPERACYJNY:
Wypracowanie lokalnego (regionalnego) porozumienia na rzecz rozwoju turystycznego Ziemi Cieszyńskiej
Zadania i projekty

 • Wypracowanie zasad współpracy międzygminnej w rozwoju turystyki na Ziemi Cieszyńskiej (porozumienie burmistrzów, wójtów, starostwa, ZKZC) • Powołanie „ciała” organizacyjnego na bazie Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wraz ze strukturą wykonawczą przekształcającego się stopniowo w Regionalne Biuro Promocji Turystycznej • Powołanie „Forum Turystyki Ziemi Cieszyńskiej” grupującego władze lokalne, gestorów baz turystycznych i usługodawców oraz instytucje związane z turystyką (z podstawową funkcją integracyjną i opiniodawczą) Integracja „aktorów” turystyki regionalnej


odpowiedzialność: urzędy gmin, starostwo, instytucje regionalne, ZKZC, branżowe instytucje turystyczne - koordynacja Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy „ Olza”
termin realizacji: do końca roku 2000

finansowanie: urzędy gmin, starostwo, Stowarzyszenie „Olza”, środki pomocowe krajowe i unijne

CEL OPERACYJNY:
Stworzenie całościowej – unikatowej i atrakcyjnej oferty turystycznej dla Ziemi Cieszyńskiej
Zadania i projekty


 • Powołanie merytorycznego zespołu wypracowującego całościową ofertę turystyczną dla ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

 • Zaproszenie do współpracy zewnętrznych ekspertów (polskich i zagranicznych (rozpisanie konkursu, pozyskanie środków pomocowych, grantu )Odpowiedzialność: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy „ Olza” ( jego organ wykonawczy Regionalne Biuro Promocji Turystycznej) Forum Turystyki Ziemi Cieszyńskiej
termin wykonania: 1 kwartał 2001
Finansowanie: środki samorządów lokalnych, starostwa, pozyskanie funduszy zewnętrznych


 • Opracowanie katalogu produktów turystycznych Ziemi Cieszyńskiej


Odpowiedzialność: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy „ Olza” ( jego organ wykonawczy Regionalne Biuro Promocji Turystycznej) we współpracy z Forum Turystyki Ziemi Cieszyńskiej
termin wykonania: 1 kwartał 2001
Finansowanie: środki samorządów lokalnych, starostwa, pozyskanie funduszy zewnętrznych


CEL OPERACYJNY:
Wypracowanie planu promocji turystycznej Ziemi Cieszyńskiej1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna