Zapis misji czteroelementowejPobieranie 0,52 Mb.
Strona6/14
Data24.02.2019
Rozmiar0,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Domena strategiczna:

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RYNKU USŁUGI. Silne strony:

 • Położenie na szlaku Północ – Południe

 • Silny potencjał ludzki – wykształcona kadra, tradycja przedsiębiorczości, szacunek do pracy

 • Rodzinne gospodarowanie

 • Duża ilość firm prywatnych

 • Dobre rynki zbytu – turyści

 • Istniejący potencjał produkcyjny

 • Dobra infrastruktura

 • Duża kultura techniczna regionu

 • Obszary dla rozwoju specjalistycznego rolnictwa – ryby, konie, strusie, zdrowa żywność

 • Różnorodność gałęzi przemysłu

II. Słabe strony:

 • Zły stan dróg – zły stan techniczny układu komunikacyjnego w zakresie lokalnym oraz regionalnym

 • Brak pełnej gospodarki wodno – ściekowej

 • Mało uzbrojonych terenów pod inwestycje

 • Brak nowych, nowoczesnych technologii

 • Rosnące w sposób drastyczny bezrobocie

 • Mała liczba ludzi zamożnych

 • Brak grup producenckich, głównie w rolnictwie

 • Zbyt słaba polityka informacyjna promująca firmy i możliwości regionu

 • Brak instytucji wspierających biznes

Domena strategiczna:


CENTRUM EDUKACYJNEI. Silne strony:

 • Tradycyjnie silny region w oświacie wszystkich szczebli

 • Wysoki poziom kadry pedagogicznej

 • Dobrze rozwinięta sieć szkół średnich

 • Stosunkowo wysoki poziom szkół

 • Wieloletnie tradycje w dziedzinie oświaty

 • Istniejący ośrodek akademicki – filia Uniwersytetu Śląskiego

 • Bliskie położenie ośrodków akademickich – Katowice, Bielsko - Biała, Gliwice, Kraków

 • Wystarczająca ilość obiektów, na bazie której można organizować wszystkie szczeble szkolnictwa

 • Wysoki procent absolwentów dostających się na studia

 • Dobre połączenie z Cieszynem

II. Słabe strony:

 • Brak adekwatnych do potrzeb rynku, nowoczesnych kierunków kształcenia również na Uniwersytecie Śląskim

 • Słaby dostęp do uczelni młodzieży wiejskiej spowodowany głównie przez niskie budżety domowe i wysokie czesne

 • Zbyt małe nakłady na oświatę oraz wysokie koszty utrzymania placówek oświatowych

 • Nienowoczesne zaplecze laboratoryjne

 • Konieczność ściągnięcia kadry specjalistycznej

 • Peryferyjne położenie Cieszyna w skali Polski

 • Silna konkurencja – Kraków, Gliwice

Domena strategiczna:WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNAI. Silne strony:

 • Największe przejście graniczne południowej Polski

 • Położenie geograficzne, w tym sam fakt istnienia wspólnej granicy

 • Rozwój handlu transgranicznego

 • Ruch turystyczny oraz tworzące się centra małego ruchu granicznego (sklepy, stragany)

 • Początki dobrze zaznaczonej współpracy z Czechami w ramach Euroregionu

 • Podobna lub wspólna tradycja, kultura - wzajemne przenikanie kultur po obu stronach granicy

 • Możliwość porozumiewania się w obu językach

 • Granica tranzytowa – Czechy, Węgry, Austria, Włochy

 • Możliwość uzupełniania rynku potrzeb

 • Możliwość wspólnych inwestycji

II. Słabe strony:

 • Słaba infrastruktura przejść granicznych

 • Zły stan dróg dojazdowych do przejść granicznych

 • Brak infrastruktury towarzyszącej ruchowi ciężarowemu – centra rozładunkowo – przeładunkowe, parkingi

 • Równoległe układy infrastruktury

 • Mała liczba przejść granicznych o podwyższonej kategorii

 • Blokada inicjatyw lokalnych przez władze centralne

 • Niedopasowanie polityki celnej do potrzeb regionu

 • Brak tradycji i współpracy gospodarczej

 • Brak wspólnej polityki inwestycyjnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska

 • Istotne różnice w dziedzinie norm

SZANSE, OKAZJE

 • Dokończenie drogi ekspresowej do Cieszyna

 • Autostrada Północ – Południe

 • Rozwój transportu

 • Rozwój regionu w miarę zrównoważony

 • Dalszy rozwój współpracy transgranicznych regionów

 • Wspólne międzypaństwowe uzgodnienia poprawiające współpracę transgraniczną

 • Nacisk na rozwój specyficznych gałęzi turystyki regionalnej

 • Napływ turystów z Zachodu

 • Trendy światowe do aktywnego wypoczynku na łonie natury

 • Integracja kulturowa

 • Wejście do Unii Europejskiej – dopływ kapitału, nowych technologii

 • Zniesienie granic – wejście do Unii Europejskiej, możliwość integracji ze stojącą wyżej cywilizacyjnie Europą Zachodnią

 • Powstające możliwości pozyskiwania środków UE, czyli wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych („Ispa”, „Sapard”) i innych środków celowych

 • TOTO – LOTEK – dofinansowanie obiektów sportowych, rekreacyjnych

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – modernizacja obiektów hotelowych celem likwidacji barier architektonicznych

 Istnienie specjalnych programów regionalnych, państwowych, europejskich

 • Zainteresowanie regionem osób z zewnątrz chcących i mających odpowiednie zasoby finansowe do zainwestowania we wszystkich dziedzinach

 • Uproszczenie procedur – zmiana prawa gospodarczego, dostęp do kredytów, łagodzenie systemu fiskalnego i ubezpieczeń socjalnych

 • Polepszenie infrastruktury z pieniędzy z zewnątrz

 • Obniżenie kosztów energii

 Położenie – istniejący już euroregion

 • Przynależność do województwa śląskiego


ZAGROŻENIA, TRUDNOŚCI

 • Sytuacja społeczno – gospodarcza w kraju

 • Powolny wzrost dochodu narodowego

 • Wysoki fiskalizm, drogie kredyty, wysoka inflacja, złe prawo

 • Zła gospodarka środkami publicznymi (protekcjonalizm)

 • Niskie dotacje na oświatę ze strony państwa

 • Upolitycznienie władzy samorządowej

 • Wykupywanie firm z regionu przez kapitał zagraniczny, spółki giełdowe i tym samym pozbawienie władzy lokalnej wpływu na politykę gospodarczą i kadrowa tychże firm

 • Napływ obcego kapitału i wywóz zysków za granicę

 • „Ucieczka” inwestorów do specjalnych stref ekonomicznych

 • Konkurencja zagraniczna – zmniejszenie dochodów, likwidacja firm rodzimych

 • Zagrożenie turystyczne ze strony państw, w których obowiązują ceny porównywalne a nawet niższe

 • Bliskie sąsiedztwo huty „Trzyniec” - zanieczyszczenie środowiska

 • Przestarzałe technologie

 • Przejściowe trudności z dostosowaniem się gospodarki związane z liberalizacją przepisów

 • Brak dostosowania przepisów prawnych do wymogów Unii Europejskiej

 • Zbyt powolny wzrost ilościowy klasy średniej

 • Wzrost bezrobocia z uwagi na możliwość napływu tańszej siły roboczej

 • Niestabilna polityka międzynarodowa

 • Sytuacja gospodarcza w krajach sąsiednich, np. kryzys rosyjski

 • Wzrost cen ropy naftowej

 • Brak zaangażowania państwa w przedsiębiorczość regionalną

 • Skomplikowane i długotrwałe procedury – zezwolenia, koncesja

 • Brak stabilnego systemu podatkowego

 • Wysokie podatki hamujące działalność gospodarczą

 • Wysokie oprocentowanie kredytów

 • Utrudniony dostęp do dobrych kredytów

 • Bardzo niska subwencja państwa na oświatę

Analiza PESTER

– analiza otoczenia zewnętrznego
Analiza PESTER, jedna z metod analizy strategicznej, to analiza czynników zewnętrznych, które mają wpływ na naszą działalność gospodarczą, jednakże na które osobiście mamy niewielki wpływ lub nie mamy wpływu w ogóle.

Polega ona na identyfikacji wpływów, oddziaływań, trendów zewnętrznych w wymiarach: politycznym, ekonomicznym, społecznym, technologicznym, ekologicznym i regulatywnym.


Wymiar POLITYCZNY:
 • Stabilność władz

Obecnie mamy do czynienia ze stabilnością władzy zarówno na szczeblu państwa jak i na szczeblu regionu. Natomiast obserwuje się niestabilność jej polityki i działań. • Stosunki z zagranicą

Sytuacja polityczna w Unii Europejskiej oraz na Wschodzie oddziaływuje na sytuację polityczno – gospodarczą w kraju. Zbyt małe dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych opóźnia nasze wstąpienie w jej struktury oraz ogranicza dostęp do tamtejszych rynków (poziom regionalny, krajowy, zagraniczny). • Polityka podatkowa

Występuje niestabilność systemu podatkowego oraz zbyt wysoki fiskalizm.Obserwuje się złe kierowanie wydatkami na cele publiczne (poziom krajowy), np. subwencja oświatowa pozostaje na niezmiennym poziomie, co zmusza samorządy do ponoszenia dużych wydatków na szkolnictwo.
Oprócz tego mamy do czynienia ze zbyt małym udziałem dochodów własnych w budżetach jednostek samorządowych ( poziom regionalny, krajowy). • Specjalne programy regionalne, krajowe, europejskie.

Wymiar EKONOMICZNY:
 • Dochody

Obserwuje się wzrost dochodów ludności przy jednoczesnym wzroście wydatków (poziom regionalny). Związane jest to przede wszystkim ze wzrostem roli małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzują się bardzo dużą elastycznością. Dla regionu śląskiego, a zwłaszcza Ziemi Cieszyńskiej, głównym obszarem ich działań jest sfera usług.
Oprócz tego rozwija się handel przygraniczny(poziom regionalny).
Wiadomo jednak, że sytuacja ta ulegnie zmianie wraz z wyrównaniem cen. Na razie jednak trudno mówić o istnieniu efektywnego systemu zabezpieczeń rynku rodzimego (poziom krajowy).
Nie mamy również do czynienia z napływem kapitału zagranicznego (poziom regionalny). Istniejący zaś tutaj kapitał, oprócz zatrudnienia, nie przynosi zbyt wielu korzyści, gdyż ich zyski odprowadzane są do macierzystych siedzib. • Zatrudnienie

W niektórych zawodach występuje wzrost bezrobocia, co jest spowodowane reformą gospodarczą kraju (poziom krajowy).
Problemy ze znalezieniem pracy mają także ludzie młodzi, absolwenci szkół średnich, którzy posiadają nieadekwatne do potrzeb rynku wykształcenie (poziom krajowy).
Istnienie bezrobocia w tych dwóch grupach społecznych jest również spowodowane wzrostem rangi wysokich technologii (poziom krajowy).
Oprócz tego zaobserwować można wzrost występowania zjawiska drenażu ludzi wysoko wykształconych do dużych ośrodków, co związane jest z możliwością łatwiejszego znalezienia ciekawej i lepiej płatnej pracy (poziom regionalny, krajowy). • Zaufanie, stabilność

Nie występuje pełna stabilność ekonomiczna (poziom krajowy). Wynika to głównie z niekonsekwentnej polityki podatkowej rządu oraz z jeszcze zbyt wysokim poziomem inflacji, który z kolei ma odzwierciedlenie w nazbyt drogich kredytach. • Recesja

Mimo zapóźnień technologicznych, braku rozwoju wysokiej technologii nie można mówić o recesji (poziom krajowy, zagraniczny). Kwestiami do rozwiązania pozostają:

 1. postępująca, ale zbyt wolno z powodu braku stabilności zachęt, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych;

 2. restrukturyzacja rolnictwa, włącznie z tworzeniem spółdzielni oraz zmniejszeniem importu tanich produktów rolnych (poziom krajowy, zagraniczny). • Ceny ropy naftowej

Ma ona w dużej mierze wpływ na np. ceny ogrzewania i transportu (poziom krajowy, zagraniczny).
Wymiar SPOŁECZNY:


 • Mody i trendy

Silne rozpowszechnienie konsumpcyjnego trybu życia (poziom krajowy). • Trendy demograficzne

Obecnie mamy do czynienia ze starzeniem się społeczeństwa – ujemny przyrost naturalny, wydłużenie się długości życia (poziom regionalny, krajowy). W związku z tym powstaje nowy rynek – rynek usług związanych z opieką nad ludźmi starszymi. Daje to tym samym możliwość powstania nowych miejsc pracy.
Innym trendem jest rosnące rozwarstwienie społeczeństwa, wytwarzanie się coraz większych przepaści pomiędzy klasami społecznymi, a przede wszystkim wzrost liczebności klasy najuboższej (poziom krajowy).
Oprócz tego należy przyglądnąć się rosnącej mobilności społeczeństwa (poziom krajowy). • Edukacja

Ważną i ze wszech miar pozytywną tendencją jest tendencja zdobywania wykształcenia, powstawania wykwalifikowanej siły roboczej (poziom krajowy).
Obserwuje się również trend do tworzenia się szkół wyższych w małych ośrodkach, przy czym niestety nie ma mechanizmów kotwiczenia ludzi w tychże miejscach po ukończeniu szkół wyższych (poziom regionalny, krajowy). • Postawy i oczekiwania

Są one przede wszystkim związane z poprawą warunków życia poprzez rozwój bazy materialnej, który nastąpić może głównie dzięki powstawaniu nowych miejsc pracy (poziom regionalny, krajowy). • Klienci

Obecnie mamy do czynienia z coraz bardziej wymagającym klientem. Wzrost tych wymagań najłatwiej zaobserwować w sferze usług turystycznych. Turyści coraz częściej żądają kompleksowej i profesjonalnej obsługi ,mają tym samym na myśli kompleksową bazę turystyczną włącznie z bazą gastronomiczną (poziom regionalny, krajowy, zagraniczny). • Wartości, style życia

Wzrasta liczba osób dbających o zdrowie. W związku z tym następuje wzrost zapotrzebowania na wypoczynek aktywny (poziom regionalny, krajowy, zagraniczny).

Wymiar TECHNICZNY:
 • Istniejące systemy i struktury organizacyjne

Funkcjonowanie w nowym województwie oraz powstanie struktur powiatowych to wyzwanie dla działań w różnych sferach życia i gospodarki (poziom regionalny, krajowy).
Kontynuowana jest współpraca z Czechami w ramach euroregionu (poziom regionalny, zagraniczny).
Duże znaczenie mają także zachodzące w Unii Europejskiej procesy reorganizacyjne oraz perspektywa wstąpienia w jej struktury (poziom krajowy, zagraniczny).


 • Transport

Mamy do czynienia z dość dobrze rozwiniętą siecią komunikacyjną – autostrada, droga ekspresowa oraz przejścia graniczne powodują, że trasy te mają charakter tranzytowy (poziom regionalny, krajowy, zagraniczny). • Systemy komunikacji i informacji

Do tej pory podstawowym narzędziem komunikacji oraz przekazywania informacji była telekomunikacja (poziom regionalny, krajowy).
Obecnie coraz popularniejszym i coraz częściej wykorzystywanym nośnikiem informacji staje się internet (poziom regionalny, krajowy, zagraniczny).
Dużego znaczenia nabiera również uczestniczenie w targach (poziom krajowy, zagraniczny). • Rozwój nowych produktów

Występuje wciąż nazbyt ograniczony dostęp do nowych technologii oraz praktycznie brak skoordynowanego systemu współpracy z przedsiębiorcami (poziom regionalny, krajowy). • Przyszłe trendy

Podstawowym trendem, jaki dość silnie występuje to dążenie do ciągłego podnoszenia jakości głównie poprzez rozwój nowych technologii (poziom zagraniczny).
Niestety w kraju występuje zbyt mała zdolność do przejęcia osiągnięć technologicznych z zewnątrz.
Innymi, już zapoczątkowanymi trendami są: globalizacja gospodarki oraz unifikacja (poziom zagraniczny).

Wymiar EKOLOGICZNY:
Obecnie następuje wzrost rygorów polityki ekologicznej państwa, który przejawia się: po pierwsze - zmianą przepisów prawnych mających na celu wzrost inwestycji ekologicznych oraz propagowanie stosowania wysokich , przyjaznych środowisku technologii, a po drugie – stosowaniem kar pieniężnych za zanieczyszczanie środowiska (poziom krajowy).
Ochronie środowiska sprzyja także realizowanie specjalnych programów dotyczące ochrony środowiska naturalnego (w skali obszaru czy dla poszczególnych gatunków etc.); (poziom regionalny, krajowy). • Zmiany krajobrazu

Utrzymuje się wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza i wody (poziom regionalny). Jest to spowodowane głównie sąsiedztwem Górnego Śląska oraz przemysłem w Trzyńcu (Trinec). Wysokie ceny gazu oraz polityka cenowa powodują że nadal dość powszechne jest ze względów ekonomicznych ogrzewanie piecami węglowymi (poziom regionalny). Wszystko to doprowadza do powstawania kwaśnych deszczów, które odpowiedzialne są za degradację lasów i gleb.
Podobnie odpady przemysłowe oraz stosowanie przestarzałych technologicznie, nie ulegających biodegradacji środków czystości doprowadza do zanieczyszczenia wód (poziom regionalny, krajowy).
Dużym problemem jest również rosnąca ilość uciążliwych opakowań, brak składowisk odpadów oraz zakładów utylizacji, a także nieodpowiedzialny turysta zaśmiecający lasy i trasy turystyczne (poziom regionalny, krajowy).
Warto jednak zauważyć, że na poziomie krajowym obserwuje się spadek zanieczyszczenia środowiska, spowodowany głównie spadkiem produkcji oraz wzrostem inwestycji ekologicznych. • Urbanistyka i architektura

Występuje chaotyczna zabudowa rekreacyjna oraz brak odpowiedniej infrastruktury (poziom regionalny). • Organizacje i ruchy ekologiczne

Pozytywnym zjawiskiem jest coraz szybszy wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie (poziom regionalny, krajowy, zagraniczny).
Wymiar REGULATYWNY:


 • Legislacja rządowa i europejska

Na poziomie regionalnym podstawowy wpływ na działalność gospodarczą mają przepisy: dotyczące podatków lokalnych, plan zagospodarowania przestrzennego, przepisy o nadzorze budowlanym i konserwatorskim oraz strategia rozwoju województwa.


Na poziomie krajowym największe znaczenie ma: prawo samorządowe, prawo podatkowe (w tym szczególnie wysokość podatków), prawo o specjalnych strefach ekonomicznych, prawo o ochronie konkurencji i przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, a także ustawy o związkach zawodowych i o gospodarce nieruchomościami.
Na poziomie zagranicznym akcyza, podatek i cło mają podstawowe znaczenie. W tym przypadku odzwierciedla się to w handlu przygranicznym.

ZAPIS PLANÓW DZIAŁAŃ (Action Plans)

Domena strategiczna:ROZWÓJ TURYSTYKI

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna