Zapis misji czteroelementowejPobieranie 0,52 Mb.
Strona2/14
Data24.02.2019
Rozmiar0,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO DLA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

Zadanie 1. 15 listopada – 22 grudnia 1999 r.
 • Prezentacja programu LGPP

 • Zabranie informacji i analiza dokumentów i materiałów, wstęp do przygotowania charakterystyki gminy

 • Przeprowadzone warsztatów na temat rozwoju gospodarczego gminy i planowania strategicznegoZadanie 2. 23 grudnia 1999 r. – 22 lutego 2000 r.

 • Przygotowanie profilu społeczno – gospodarczego Ziemi Cieszyńskiej

 • Przeprowadzenia analizy „Badanie klimatu dla przedsiębiorczości na Ziemi Cieszyńskiej”

 • Prezentacja wyników do analizy


Zadanie 3. 23 luty – 22 marca 2000 r.

 • Opracowanie czteroelementowej misji (model Ashridge), wypracowanie deklaracji misji

 • Określenie domen strategicznych dla rozwoju Ziemi Cieszyńskiej

 • Przeprowadzeni spotkań warsztatowych w ramach których dokonano identyfikacji kluczowych zagadnień strategicznych dla rozwoju gospodarczego Ziemi Cieszyńskiej

 • Określenie domen strategicznych dla rozwoju Ziemi Cieszyńskiej


Zadanie 4. 23 marca – 10 maja 2000 r.

 • W ramach czterech grup zadaniowych skonstruowanie planów działań (Action Plans) zawierających opis pożądanego stanu docelowego w ramach danej domeny strategicznej. Zapis celów strategicznych, operacyjnych, zadań do realizacji. Przygotowanie listy zadań priorytetowych do realizacji.


Zadanie 5. 11 maja – 24 czerwca 2000 r.

 • Scalenie planów działań w kompletny dokument strategii

 • Dookreślenie odpowiedzialności, źródeł finansowych i kosztów dla poszczególnych zadań zapisanych w strategii
 • Opracowanie planu wdrożenia Strategii Rozwoju Gospodarczego Ziemi Cieszyńskiej


Zadanie 6. 25 maja – 8 czerwca 2000 r.

 • Przeprowadzenie spotkań publicznych w celu skonsultowania zapisów strategii ze społecznością Ziemi Cieszyńskiej


21 czerwca 2000 r.

 • Spotkanie podsumowujące prace na strategią.

METODYKA PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO NA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

Przyjęta metodyka realizacji strategii rozwoju gospodarczego dla Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej oparta jest na układzie ośmiu kroków autorstwa Nortona Bermana (Dyrektor EDS LGPP).

Kontrakt zawarty pomiędzy Programem LGPP a Firmą Doradczą Project Management „PM” na realizację projektu pt. „Strategia Rozwoju Gospodarczego dla Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej” opierał się na układzie ośmiu zadań. Poniższy opis łączy w sobie obraną przez konsultantów metodykę pracy z zakresem / terminem realizowanych w kontrakcie zadań. Metodyka konsultantów uwzględnia zawsze dotychczasowe doświadczenia gminy w wypracowywaniu koncepcji rozwojowych.

Krok I „Organizacja”


Wszystkie etapy planowania strategicznego są ważne. Jednakże dwa z nich mają zasadnicze znaczenie: organizacja oraz realizacja planów działań. Ten ostatni etap stanowi zwieńczenie wszystkich wysiłków. Jeśli jednak proces nie jest dobrze zorganizowany w momencie startu, wszystkie późniejsze działania stają się trudniejsze, a przebieg samego procesu może zostać poważnie zakłócony.

Etap pierwszy więc to swoiste „zaplanowanie planowania” czyli plan for planning.


Inicjatorem procesu planowania strategicznego na Ziemi Cieszyńskiej był Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej. Jego członkowie mieli świadomość, że przy współpracy konsultantów zewnętrznych, na nich ciąży obowiązek zarządzania procesem rozwoju gospodarczego, który następnie zostaje wypracowany przez grupę liderów społeczności lokalnej. Grupę tę zaprosił do współpracy burmistrz Miasta Cieszyna Bogdan Ficek występujący jako inicjator i rzecznik pomysłu planu strategicznego, korzystając ze wskazówek konsultantów opartych o doświadczenia z innych miast. W skład Zespołu z uwagi na pełnioną rolę ( organ decyzyjny i kreujący, który przez kilka miesięcy ponosi odpowiedzialność za zarządzanie procesem budowy strategii rozwoju gospodarczego) weszli przedstawiciele władz samorządowych, miasta i gmin Ziemi Cieszyńskiej, sfery biznesu (przedstawiciele wiodących firm, organizacji skupiających lokalnych przedsiębiorców, etc.). Mimo dużej wielkości grupy pracowano efektywnie, a jednocześnie zapewniono pełną reprezentację społeczności lokalnej.

Krok II „Obraz środowiska – analiza lokalnej gospodarki”


Planowanie strategiczne oparte jest na obiektywnej ocenie ekonomicznego charakteru społeczności lokalnej i jej miejsca w gospodarce regionu. W ramach realizacji kroku drugiego przeprowadzona została:

 1. analiza struktury ekonomiczno – gospodarczej i demograficznej Ziemi Cieszyńskiej oraz określenie jej pozycji na tle regionu. W efekcie powstał Profil Społeczno – Gospodarczy Ziemi Cieszyńskiej.

 2. analiza potencjału stakeholders;

Praca konsultantów polegała na przeprowadzeniu analiz i badań w oparciu o dostępne dane statystyczne i informacje o gminach i regionie, publikacje opisujące sytuację społeczno – gospodarczą regionu, kwerendę prasową, wywiady z kluczowymi przedstawicielami społeczności lokalnej.

Ponadto przeprowadzono badanie klimatu dla przedsiębiorczości na Ziemi Cieszyńskiej.

Krok III: Określenie misji.

Sformułowanie zagadnień strategicznych.
Krok IV: Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Analiza strategiczna przeprowadzona metodą SWOT.

W procesie planowania strategii rozwoju gospodarczego realizowanym na Ziemi Cieszyńskiej po wstępnych analizach i określeniu profilu społeczno gospodarczego regionu oraz zanalizowaniu struktur organizacyjnych i zdefiniowaniu stakeholders, przystąpiono do definiowania misji i analizy SWOT dla rozwoju gospodarczego Ziemi Cieszyńskiej. Wspólnie z członkami Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego przystąpiono do zapisu misji według modelu Ashridge, składającego się z czterech elementów:

- Celu najogólniejszego (sensu istnienia),

- „Strategii” czyli domen strategicznych, pozycji i przewag konkurencyjnych

- Wartości (jakie wyznajemy)

- oraz standardów zachowań organizacyjnych


Opis Misji realizowano posługując się Techniką Grup Nominalnych, dając szansę na pracę indywidualną, w zespołach i na sesji plenarnej. W sumie umożliwiono uczestnikom Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego całościową refleksję nad perspektywą rozwoju, zastanowienie się nad głównymi kierunkami działalności, wartościami wyznawanymi przez społeczność lokalną i pożądanymi standardami zachowań mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej. W ten sposób przybliżono się do zasadniczych identyfikacji funkcji, którą chce pełnić w przyszłości, podstawowych działalności które mają się stać domeną jej działalności, skonfrontowane z wartościami preferowanymi przez społeczność lokalną. Członkowie warsztatów określili także jakie standardy zachowań organizacyjnych łączą szczególne kompetencje gminy z wartościami wyznawanym przez najważniejsze grupy lokalne. Kolejno określono deklarację misji.

Podczas kolejnego spotkania pracowano nad analizą zasobów wewnętrznych i analizą otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń. Przeprowadzono analizę PESTER, dzięki której zidentyfikowano trendy i szanse zewnętrzne - polityczne ekonomiczne, społeczne, technologiczne, ekologiczne i regulatywne (prawne) oraz przeprowadzono analizę SWOT (podobnie jak przy misji posługując się Techniką Grup Nominalnych). Analiza SWOT stała się podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów i zagadnień strategicznych. Uczestnicy tradycyjnie otrzymali materiały warsztatowe do oceny, naniesienia poprawek i ewentualnego dodania nowych pomysłów.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna