Założenia do projektu ustawy o systemie jakości w ochronie zdrowiaPobieranie 431,01 Kb.
Strona4/4
Data14.02.2018
Rozmiar431,01 Kb.
1   2   3   4

Wprowadzenie możliwości cofnięcia udzielonej akredytacji

Obowiązujące przepisy prawne dają ministrowi właściwemu do spraw zdrowia jedynie możliwość przyznania lub odmowy udzielenia akredytacji. Akredytacja przyznawana jest na okres 3 lat. Zasadnym jest wprowadzenie możliwości prowadzenia przez Agencję wizyt kontrolnych w tym okresie, realizowanych losowo lub związanych z konkretnym problemem (np. skargi pacjentów), weryfikujących czy podmiot utrzymuje standardy akredytacyjne na wymaganym poziomie. W przypadku obniżenia jakości udzielanych świadczeń, proponuje się przyznanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kompetencji do cofnięcia przyznanego certyfikatu akredytacyjnego. Podobnie jak przy udzielaniu akredytacji, minister właściwy do spraw zdrowia będzie cofał udzieloną akredytację, na podstawie oceny z wizyty kontrolnej w danym podmiocie przeprowadzonej przez Agencję oraz rekomendacji Rady Akredytacyjnej. Zakłada się, że będzie to rozwiązanie stosowane w wyjątkowych przypadkach, jednakże niezbędne do utrzymywania stałego poziomu jakości udzielanych świadczeń w trakcie ważności przyznanej akredytacji. Koszt przeprowadzenia wizyt kontrolnych będzie uwzględniony w koszcie opłaty za przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego.


 1. Wprowadzenie rozwiązań w przypadku zmiany nazwy oraz przekształcenia jednostki, której udzielono akredytacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, raz wydany certyfikat akredytacyjny nie podlega zmianie. Natomiast jednostki akredytowane podlegają procesowi przekształceń, poszerzają swoją działalność lub też dokonują zmian formalno-prawnych (takich jak: zmiana nazwy, zmiany właścicielskie). Rozwiązania prawne powinny wyjść naprzeciw związanym z tymi procesami oczekiwaniom. Proponuje się by podmioty, które w trakcie udzielonej akredytacji będą dokonywały przekształceń własnościowych, zmian nazwy podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub innych zmian wpływających na aktualność wydanego certyfikatu akredytacyjnego, miały możliwość złożenia do ministra właściwego do spraw zdrowa, za pośrednictwem Prezesa Agencji, wniosku o utrzymanie statusu jednostki akredytowanej. Wniosek rozpatrywany byłby przez Radę Akredytacyjną. Zależnie od zakresu zmian dokonanych w danej jednostce od momentu uzyskania akredytacji, Rada Akredytacyjna rekomendowałaby ministrowi utrzymanie statusu jednostki akredytowanej lub dokonanie wizyty kontrolnej (częściowej lub całościowej). Na podstawie wyniku wizyty kontrolnej Rada Akredytacyjna rekomendowałaby ministrowi właściwemu do spraw zdrowia utrzymanie lub odmowę utrzymania uzyskanej wcześniej akredytacji. Koszty przeprowadzenia wizyty kontrolnej będzie pokrywał podmiot wnioskujący o utrzymanie statutu podmiotu akredytowanego.

Agencja do Spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta

Do realizacji zadań proponowanych w projektowanej ustawie zostanie utworzona Agencja, która będzie państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Nadzór nad Agencją będzie sprawował minister właściwy do spraw zdrowia. Agencja będzie działała na podstawie ustawy i statutu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, nada Agencji do Spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta statut określający jej strukturę organizacyjną, mając na uwadze zakres jej zadań. Siedzibą Agencji będzie Kraków.

Do zadań Agencji będzie należało:

1) realizacja zadań związanych z autoryzacją:

a) opracowywanie propozycji kryteriów autoryzacji,

b) ocena działalności podmiotów objętych systemem autoryzacji pod względem spełniania kryteriów autoryzacji;

2) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych:

a) gromadzenie i analiza zdarzeń niepożądanych zgłaszanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą (podmioty lecznicze prowadzące szpitale),

b) opracowanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie metodologii oceny zdarzeń niepożądanych,

c) opracowanie, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie komunikatów bezpieczeństwa oraz rekomendacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

3) realizacja zadań związanych z akredytacją w ochronie zdrowia:

a) przeprowadzanie procedury oceniającej,

b) opracowywanie propozycji standardów akredytacyjnych,

c) współpraca z Radą Akredytacyjną;

4) realizacja zadań związanych z rejestrami medycznymi:

a) opracowanie dobrej praktyki prowadzenia rejestrów medycznych i jej aktualizacja;

b) opracowywanie i prowadzenie wyznaczonych rejestrów medycznych,

c) wydawanie świadectw zgodności;

5) opracowywanie propozycji wytycznych i standardów postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz ich upowszechnianie (publikacja i szkolenia);

6) przygotowywanie i prowadzenie analiz działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą związanych z jakością udzielanej opieki przez:

a) opracowywanie klinicznych wskaźników jakości i metodologii ich oceny,

b) opracowywanie metodologii badania opinii i doświadczeń pacjentów,

c) dokonywanie porównywania wyników działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod względem jakości, ich udostępniania i upowszechniania;

7) współpraca z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, konsultantami w ochronie zdrowia, stowarzyszeniami i instytucjami zajmującymi się problematyką ochrony zdrowia, instytutami badawczymi, uczelniami medycznymi, medycznymi towarzystwami naukowymi, samorządami zawodów medycznych oraz organizacjami działającymi w ochronie zdrowia, Światową Organizacją Zdrowia oraz organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie poprawy jakości w ochronie zdrowia za granicą, w tym odpowiednikami Agencji w innych państwach;

8) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-5;

9) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Do realizacji wybranych zadań, takich jak monitorowanie zdarzeń niepożądanych oraz rozwój rejestrów medycznych, Prezes Agencji będzie mógł powoływać robocze zespoły opiniodawczo-doradcze, składające się z osób z wiedzą ekspercką oraz doświadczeniem, jak również z przedstawicieli różnych środowisk.

Organem Agencji będzie Prezes Agencji, który będzie kierował Agencją i reprezentował ją na zewnątrz. Do jego zadań będzie w szczególności należało: 1. kierowanie Agencją i reprezentowanie jej na zewnątrz;

 2. współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, organami administracji rządowej i samorządowej oraz odpowiednikami Agencji w innych państwach;

 3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Agencji;

 4. publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej komunikatów jakości i bezpieczeństwa;

 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Prezes Agencji wykonywać będzie swoje zadania przy pomocy zastępcy Prezesa Agencji. Zakres zadań Zastępcy Prezesa Agencji będzie określać statut Agencji. Prezesem Agencji albo zastępcą Prezesa Agencji będzie mogła być osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra z dziedziny lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, ekonomicznych lub prawnych;

2) posiada wiedzę z zakresu ochrony zdrowia, systemów jakości, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych, zarządzania oraz ekonomii,

3) posiada co najmniej 3-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w jednostkach działających w ochronie zdrowia;

4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) korzysta z pełni praw publicznych.

Prezes Agencji i jego zastępca nie będą mogli być jednocześnie:

1) członkami Rady Akredytacyjnej;

2) podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;

3) posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

4) osobami związanymi z Agencją umową zlecenia, umową o dzieło lub inną umową o podobnym charakterze.

Prezes Agencji, Zastępca Prezesa Agencji oraz pracownicy Agencji oraz osoby związane z Agencją umową zleceniem, umową o dzieło lub inną umową o podobnym charakterze nie będą mogli:

1) wykonywać zajęć lub pozostawać w stosunkach osobistych, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność w zakresie rozstrzygnięć podejmowanych w sprawach należących do zadań Prezesa Agencji i Rady Akredytacyjnej;

2) pozostawać w takim stosunku prawnym, że rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach należących do zadań Prezesa Agencji mogą mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki wynikające z tego stosunku.

Prezes Agencji oraz zastępca Prezesa Agencji nie mogą podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia. Pracownicy wykonujący ustawowe lub statutowe zadania Agencji nie będą mogli podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody Prezesa Agencji.

Prezes Agencji będzie powoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Zastępca Prezesa Agencji będzie powoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw zdrowia będzie odwoływał Prezesa Agencji i zastępcę Prezesa Agencji z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji w przypadku:

1) rażącego naruszenia przepisów prawa;

2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby lub innej przeszkody trwale uniemożliwiającej pełnienie obowiązków służbowych;

3) rezygnacji ze stanowiska;

4) naruszenia przepisów o podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.

5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

6) nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy lub statutu.

Wynagrodzenie Prezesa Agencji i zastępcy Prezesa Agencji będzie ustalał minister właściwy do spraw zdrowia.

Informacja o naborze na stanowisko Prezesa Agencji ogłaszana będzie przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie będzie zawierać:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru.

Termin, o którym mowa w ogłoszeniu, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadzać będzie zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru oceniane będzie doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych będzie mogła być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. Członek zespołu oraz przywołana osoba będą mieli obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru. W toku naboru zespół wyłoni nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Z przeprowadzonego naboru zespół będzie sporządzał protokół zawierający:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

Wynik naboru będzie niezwłocznie ogłaszany przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawierać będzie:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.

Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru będzie bezpłatne. Przepisy o naborze na stanowisko Prezesa Agencji stosuje się do naboru na stanowisko zastępcy Prezesa Agencji.

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji będzie otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenie o naborze będzie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której będzie prowadzony nabór. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, będą stanowić informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie terminu do składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszechniana będzie lista kandydatów, którzy będą spełniali wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której będzie prowadzony nabór, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista kandydatów zawierać będzie imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Sporządzany będzie protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji. Protokół ten będzie zawierał w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Informacja o wyniku naboru upowszechniana będzie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. Informacja ta zawierać będzie:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja o wyniku naboru upowszechniana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można będzie zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Pracownicy Agencji nie będą mogli bez zgody Prezesa Agencji:

1) podejmować dodatkowego zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Naruszenie obowiązków przez pracowników Agencji i osoby związane z Agencją stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, wypowiedzenia zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze.

Agencja działała będzie na podstawie:


  1. planu finansowego obejmującego przychody i koszty Agencji,

  2. planu działalności sporządzonego na okres roczny

- zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Agencja prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, obejmującego przychody i koszty Agencji.

Przychodami Agencji będą:

1) przychody z przeprowadzania procedury oceniającej w ramach procesu akredytacji;

2) przychody z przeprowadzania monitorowania spełnienia kryteriów autoryzacji;

3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

4) dotacje celowe na funkcjonowanie Rady Akredytacyjnej;

5) dotacje podmiotowe na dofinansowanie realizacji zadań Agencji, z wyłączeniem pkt 1 i 3;

6) darowizny i zapisy;

7) przychody z lokat;

8) przychody ze szkoleń;

9) inne przychody.

Dotacje podmiotowe będą przeznaczone na finansowanie zadań statutowych Agencji z wyłączeniem aktywności z zakresu prowadzenia szkoleń, systemu autoryzacji i akredytacji.

Prezes Agencji będzie zamieszczał na stronie internetowej Agencji do Spraw Jakości w Ochronie Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o otrzymanych darowiznach zawierające:

1) kwotę darowizny;

2) datę dokonania darowizny;

3) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) darczyńcy.

Kosztami Agencji będą koszty:

1) działalności Agencji, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, diety i zwroty kosztów podróży;

2) realizacji zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie;

3) działalności Rady Akredytacyjnej.

Utworzony zostanie fundusz podstawowy i fundusz zapasowy Agencji. Fundusz podstawowy Agencji odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku stanowiących wyposażenie Agencji na dzień rozpoczęcia przez nią działalności. Fundusz zapasowy Agencji zwiększa się o zatwierdzony zysk netto za rok obrotowy i zmniejsza się o zatwierdzoną stratę netto za rok obrotowy. Zatwierdzony zysk netto za dany rok obrotowy w pierwszej kolejności pokrywać będzie stratę z lat ubiegłych oraz na rozwój i inwestycje jednostki..

Agencja prowadzić będzie rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

Prezes Agencji będzie obowiązany do przygotowywania i przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do zatwierdzenia:  1. projektu rocznego planu finansowego oraz projektu rocznego planu działalności Agencji na rok następny do dnia 31 października danego roku;

  2. rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za poprzedni, wraz z sprawozdaniem z działalności Agencji do dnia 30 kwietnia danego roku.Rada Akredytacyjna

Przy Agencji utworzona zostanie Rada Akredytacyjna, której członków powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia. Rada Akredytacyjna będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą. Do zadań Rady Akredytacyjnej będzie należało: 1. współdziałanie z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Prezesem Agencji przy tworzeniu standardów akredytacyjnych, kryteriów autoryzacji oraz klinicznych wskaźników jakości wykorzystywanych w systemie autoryzacji;

 2. przygotowywanie rekomendacji w sprawie udzielenia albo odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych;

 3. współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;

 4. propagowanie idei akredytacji;

 5. opiniowanie spraw i dokumentów przedkładanych przez Prezesa Agencji;

 6. wykonywanie innych zadań, zleconych Radzie przez Prezesa Agencji.

Zakłada się, że akredytacji będzie udzielał Prezes Agencji, a minister właściwy do spraw zdrowia będzie organem odwoławczym. W obowiązującym porządku prawnym minister właściwy do spraw zdrowia jest zarówno udzielającym akredytacji, jak i organem odwoławczym.

Członkiem Rady Akredytacyjnej będzie mogła być wyłącznie osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) posiada co najmniej 5-letnie potwierdzone doświadczenie związane z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Członkowie Rady Akredytacyjnej nie mogą być:

1) pracownikami Agencji;

2) podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

3) posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

4) stroną umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, której stroną jest Agencja.

Rada Akredytacyjna składać się będzie z 12 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym z:

1) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) 7 powoływanych spośród kandydatów przedstawionych przez samorządy zawodów medycznych i organizacje społeczne, których działalność statutowa polega na działaniu na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;

3) 1 powoływanego spośród kandydatów przedstawionych przez Ministra Obrony Narodowej;

4) 1 powoływanego spośród kandydatów przedstawionych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

5) 1 powoływanego spośród kandydatów przedstawionych Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Kadencja członków Rady Akredytacyjnej będzie wynosić 6 lat, licząc od dnia ich powołania. Ta sama osoba nie będzie mogła być członkiem Rady więcej niż przez dwie kadencje. Członkowie Rady Akredytacyjnej pełnić będą swoje funkcje do czasu powołania ich następców. W przypadku gdy członek Rady Akredytacyjnej będzie odwołany przed upływem kadencji, kadencja członka powołanego na jego miejsce upływać będzie z dniem upływu kadencji odwołanego członka.

Minister właściwy do spraw zdrowia będzie odwoływał członka Rady Akredytacyjnej, z własnej inicjatywy albo na umotywowany wniosek Prezesa Agencji, przed upływem kadencji w przypadku:

1) złożenia rezygnacji ze stanowiska;

2) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4) uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady Akredytacyjnej albo nieprawidłowego wykonywania tych obowiązków.

Pracami Rady Akredytacyjnej będzie kierował przewodniczący wybrany spośród jej członków w pierwszym posiedzeniu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniu tajnym. Rada Akredytacyjna będzie podejmowała uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decydował będzie głos przewodniczącego Rady Akredytacyjnej. Szczegółowy tryb pracy Rady Akredytacyjnej określi regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Działalność Rady Akredytacyjnej będzie finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Agencji. Członkom Rady Akredytacyjnej będzie przysługiwać wynagrodzenie za udział w posiedzeniu w wysokości 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Każdy z członków może otrzymać miesięczne wynagrodzenie maksymalnie do wysokości kwoty odpowiadającej udziałowi w dwóch posiedzeniach Rady.

Członkom Rady Akredytacyjnej będą zwracane koszty podróży na terenie kraju, poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady, w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Obsługę organizacyjną i techniczną Rady zapewniać będzie Agencja.


Przepisy o monitorowaniu jakości

Agencja przeprowadzać będzie regularne monitorowanie jakości działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie obowiązków wynikających z projektowanej regulacji. Ocena polegać będzie na dokonywaniu systematycznych przeglądów w formie wizyt kontrolnych pod względem:   1. spełnienia kryteriów autoryzacji;

   2. spełnienia standardów akredytacyjnych;

   3. prowadzenia systemów monitorowania zdarzeń niepożądanych;

   4. prawidłowości zgłaszanych wartości klinicznych wskaźników jakości i zgłoszeń do rejestrów medycznych prowadzonych przez Agencję;

   5. funkcjonowania wewnętrznych systemów monitorowania jakości.

Monitorowanie jakości dokonywane będzie nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia wizyty kontrolnej. Jeżeli wizyta kontrolna nie zostanie rozpoczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, dokonanie wizyty wymaga ponownego zawiadomienia.

Zawiadomienie będzie zawierać: 1. wskazanie podstawy prawnej;

 2. oznaczenie podmiotu dokonującego wizyty kontrolnej;

 3. datę i miejsce wystawienia;

 4. imię i nazwisko upoważnionej osoby prowadzącej wizytę kontrolna;

 5. oznaczenie podmiotu objętego wizyta kontrolną;

 6. określenie zakresu przedmiotowego wizyty kontrolnej;

 7. wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia wizyty kontrolnej;

 8. podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

 9. pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu objętego wizyta kontrolną.

Na wniosek podmiotu wizyta kontrolna będzie mogła być rozpoczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z wizyty kontrolnej będzie sporządzany raport. W ramach tej wizyty upoważniona przez Agencję osoba będzie uprawniona do:

1) wstępu na teren podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) wglądu do dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przeglądu;

3) wglądu do innej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przeglądu, a w szczególności dotyczącej pracowników podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz struktury organizacyjnej i funkcjonowania tego podmiotu;

4) prowadzenia wywiadów z pracownikami podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz z pacjentami.

Po zakończeniu wizyty kontrolnej, raport będzie niezwłocznie udostępniany podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, u którego wizytę przeprowadzono. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, w terminie 14 dni od dnia otrzymania raportu, będzie mógł wnieść do niego zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń Agencja będzie mogła je uwzględnić i dokonać niezbędnych korekt w raporcie, a w przypadku ich nieuwzględnienia dołączy je wraz ze swoim stanowiskiem do raportu, który będzie przekazywany jako raport ostateczny do podmiotu objętego wizytą kontrolną. W przypadku gdy w wyniku wizyty kontrolnej zostanie ustalone, że dany podmiot nie spełnia wymagań autoryzacji, Prezes Agencji będzie przekazywał ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raport wraz rekomendacją cofnięcia temu podmiotowi autoryzacji.

Corocznie Agencja przeprowadzać będzie planowe wizyty kontrolne w co najmniej 10 % losowo wytypowanych podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych objętych systemem autoryzacji i 5% objętych systemem akredytacji. W ramach tych przeglądów prowadzone będą również doraźne wizyty kontrolne na podstawie:


 1. wniosków o utrzymanie statusu podmiotu akredytowanego (w związku ze zmianą nazwy, zmianami własnościowymi);

 2. zleceń ministra właściwego do spraw zdrowia.

Lista podmiotów objętych wizytą kontrolną w danym roku będzie publikowana przez Agencję na stronie internetowej. Agencja może dokonywać wizyty kontrolnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych innych niż wskazanych na ww. liście.

W przypadku gdy w efekcie wizyty kontrolnej zostanie ustalone, że podmiot, który korzysta ze środków publicznych, nie spełnia wymagań do autoryzacji, w zależności od stopnia/rodzaju braków zostaną mu wskazane zalecenia, nastąpi obniżenie wartości umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (np. o 1%) lub całkowita utrata umowy. W przypadku niespełnienia kryteriów udzielenia akredytacji, minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł wycofać udzieloną danemu podmiotowi akredytację. W każdym z przypadków, zależnie od rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości, będzie istniała możliwość wyznaczenia terminu na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dostosowanie działalności danego podmiotu do określonych wymogów i przepisów prawa.


Nadzór i kontrola

Minister właściwy do spraw zdrowia będzie sprawował nadzór nad działalnością Agencji, stosując kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. Nadzór i kontrola nad Agencją będą prowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. poz. 1092).

W ramach nadzoru minister właściwy do spraw zdrowia uprawniony będzie w szczególności do:

1) żądania udostępnienia mu przez Agencję dokumentów związanych z jej działalnością lub ich kopii;

2) żądania przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień, dotyczących działalności Prezesa Agencji, zastępcy Prezesa Agencji, Rady Akredytacyjnej oraz pracowników Agencji. Minister właściwy do spraw zdrowia, przedstawiając żądanie będzie wskazywał termin jego wykonania. W razie stwierdzenia, na podstawie uzyskanych informacji, wyjaśnień i dokumentów, przypadków naruszeń prawa lub statutu Agencji minister właściwy do spraw zdrowia powiadomi Agencję o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wyda zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie jej działalności do przepisów prawa lub statutu, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowania działalności do przepisów prawa lub statutu.
Przepisy karne

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który: 1. nie przekazuje wymaganych przepisami ustawy danych lub przekazuje nieprawdziwe dane,

 2. przekazuje dane wymagane przepisami ustawy nieterminowo

- będzie podlegał karze grzywny.
Orzekanie w ww. sprawach będzie następować w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

Przedstawiony projekt założeń przewiduje zastąpienie nową ustawą ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia. Do wprowadzenia powyżej omówionych regulacji konieczna będzie zmiana: 1. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy zostanie zlikwidowane Centrum utworzone zarządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 59).

Przejście praw i mienia Centrum na Agencję do Spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta nastąpi nieodpłatnie oraz będzie wolne od podatków i opłat. Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy Centrum staną się, z mocy prawa, pracownikami Agencji. Pracownicy będą musieli dostosować się do przepisów ograniczających ich dodatkową działalność w okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.

Agencja wejdzie w prawa i obowiązki Centrum w zakresie aktualnie realizowanych projektów, w tym z udziałem środków z funduszy europejskich.

Dyrektor Centrum powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy będzie pełnić funkcję Prezesa Agencji do czasu powołania Prezesa oraz Zastępcy Prezesa Agencji na podstawie projektowanej ustawy.

Rada Akredytacyjna powołana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy będzie pełnić funkcje przewidziane w projektowanej ustawie do czasu powołania Rady Akredytacyjnej na podstawie niniejszej ustawy, w tym w szczególności nadawać lub cofać akredytację.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylona zostanie ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia. Akty wykonawcze do ustawy zachowują ważność do momentu wydania nowych przepisów, jednakże nie dłużej niż dnia 31 grudnia 2018 r.

Certyfikaty akredytacyjne wydane przed wejściem w życie projektowanej ustawy zachowają ważność i nie będą podlegać przepisom o cofaniu akredytacji. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które złożyły wniosek o udzielenie akredytacji przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, a dla których procedura oceniająca nie zakończyła się, będą podlegać przepisom projektowanej ustawy.

Zakłada się, że ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Projekt założeń przewiduje delegacje dla ministra właściwego do spraw zdrowia do wydania rozporządzeń określających:


 1. wykaz kryteriów autoryzacji oraz sposób oceny ich spełnienia;

 2. zakres i sposób przekazywania do Agencji informacji o spełnieniu kryteriów autoryzacji przez podmioty objęte systemem autoryzacji oraz wzór formularza;

 3. wzór wniosku o uzyskanie autoryzacji;

 4. szczegółowy sposób wdrażania, prowadzenia wewnętrznego systemu monitorowania jakości i bezpieczeństwa oraz oceny jego skuteczności;

 5. rodzaje raportowanych do Agencji zdarzeń niepożądanych;

 6. szczegółowy zakres informacji o zdarzeniach niepożądanych i sposób ich przekazywania do Agencji;

 7. wytyczne do prowadzenia analiz zdarzeń niepożądanych;

 8. statut Agencji do Spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta określający jej strukturę organizacyjną;

 9. zakres i sposób przekazywania przez Agencję do Spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta informacji o podmiotach autoryzowanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia;

 10. wykaz klinicznych wskaźników jakości objętych systemem jakości i bezpieczeństwa pacjenta wraz ze sposobem ich wyliczania.

Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze obwieszczenia:

 1. wytyczne do prowadzenia analiz zdarzeń niepożądanych oraz sposób określenia ciężkości i prawdopodobieństwa występowania zdarzeń niepożądanych;

 2. wytyczne dobrej praktyki prowadzenia rejestrów medycznych.

Obowiązek spełnienia kryteriów autoryzacji przez podmioty objęte systemem autoryzacji będzie obligatoryjny od dnia 1 stycznia 2020 r. Zakłada się roczny okres dostosowawczy.

Pierwszy formularz podmioty objęte systemem autoryzacji będą przesyłały do dnia 31 stycznia 2021 r., za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Pierwsze opłaty z tytułu udziału w systemie autoryzacji będą wnoszone na konto bankowe Agencji do dnia 31 stycznia 2020 r.

Obowiązek posiadania wewnętrznego systemu monitorowania jakości i bezpieczeństwa będzie obligatoryjny od dnia 1 stycznia 2020 r.

Obowiązek prowadzenia monitorowania zdarzeń niepożądanych oraz zgłaszania do Agencji zdarzeń niepożądanych wskazanych projektowanej ustawie będzie obligatoryjny od dnia 1 lipca 2019 r.

Pierwsze wnioski o wydanie świadectwa zgodności będą mogły być składane do Agencji od dnia 1 stycznia 2020 r. Zostanie wprowadzony obowiązek dostosowania obecnie funkcjonujących rejestrów medycznych do wymagań określonych przepisami projektowanej ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r. Do czasu dostosowania, obecnie funkcjonujące rejestry medyczne, określone w drodze rozporządzeń, będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kryteria autoryzacji oraz sposoby ich oceny:


 1. dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne z dniem 1 stycznia 2023 r;

 2. dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna z dniem 1 stycznia 2025 r.

III. Ocena skutków projektowanej regulacji


 1. Analiza wpływu projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Koszty niedostatecznej jakości opieki zdrowotnej można ograniczać przez usprawnienia w zarządzaniu podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, systematyczne wprowadzanie wytycznych i standardów postępowania medycznego, upowszechnianie dobrych praktyk w medycynie, szkolenia personelu oraz działania zarządcze. W zmianach organizacyjnych oraz usprawnieniach w zarządzaniu tymi podmiotami związanych z wdrożeniem rozwiązań przewidzianych w projekcie założeń należy szukać największej wartości dodanej. Z wdrożeniem tych rozwiązań nie powinien się wiązać wzrost zatrudnienia w ochronie zdrowia, gdyż w większości podmiotów zatrudniani są już pełnomocnicy do spraw jakości. Projektowana regulacja wzmocni ich pozycję i ułatwi realizację niezbędnych zmian organizacyjnych, które obecnie często spotykają się z oporem środowiska medycznego i osób zarządzających.

Projekt założeń przewiduje powołanie Agencji na bazie zasobów Centrum, z rocznym budżetem w wysokości 9,06 mln złotych w 2018 r., 19,8 mln złotych w 2023 r.Do realizacji zadań nałożonych na Agencję konieczne będzie zapewnienie około 75 pełnych etatów pracy do 2021 r. Obecnie Centrum dysponuje 24 pełnymi etatami pracy (plus 6 osób zatrudnionych w projektach unijnych). Niezbędne będzie zwiększenie zatrudnienia o ok. 50 pełnych etatów. Wzrost zatrudnienia w Agencji będzie następował stopniowo wraz ze wzrostem nakładu pracy wynikającego z realizacji poszczególnych zadań i powinien przedstawiać się następująco:


Założono, że średnie wynagrodzenie pracownika Agencji (wraz z pochodnymi oraz 13-stką) będzie wynosiło 6,5 tys. złotych, co przy 75 osobach zatrudnionych będzie oznaczało roczny koszt w wysokości ok. 6 mln złotych.

W oszacowaniu przyjęto, że Agencja będzie dzierżawiła powierzchnię biurową (koszt ok. 440 tys. złotych rocznie). Rozwiązaniem alternatywnym do rozważenia jest zakup siedziby Agencji, co wiązałoby się z jednorazowym wydatkiem w wysokości ok. 2,5 mln złotych (zakup oraz wyposażenie z wyłączeniem środków na akredytację).

Zakłada się wzrost wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Akredytacyjnej. Za posiedzenie członkom Rady będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 40%). Ze zmianą tą będzie wiązał się roczny wzrost wydatków na funkcjonowanie Rady w wysokości około 62,9 tys. złotych w 2018 r. Obecnie koszty funkcjonowania Rady stanowią składową budżetu Centrum. Po wprowadzeniu zmian przewidzianych w projekcie, Rada będzie finansowana z budżetu Agencji z dotacji podmiotowej.

Projekt nie powoduje zmian w systemie akredytacji w ochronie zdrowia, a zatem nie przewiduje się dodatkowych przychodów i wydatków z tytułu rozwoju systemu akredytacji, poza wzrostem wynagrodzenia członków Rady Akredytacyjnej oraz wzrostem wynagrodzenia wizytatorów i koordynatorów.

Jednym z zadań Agencji będzie prowadzenie rejestrów medycznych. Przyjęto, że w pierwszym roku obowiązywania ustawy zostaną powołane 2 rejestry, w 2019 r. 3 rejestry, w 2020 r. 4 rejestry, a w kolejnych latach średnio 5 rejestrów. Docelowo jest planowane utworzenie i utrzymanie 60–80 rejestrów medycznych. Wraz z wzrostem liczby rejestrów obsługiwanych przez Agencję koszt utrzymania każdego z nich będzie mniejszy. Założono, że koszt powołania i utrzymania nowego rejestru medycznego będzie wynosił średnio 100 – 200 tys. złotych. W koszcie tym ujęte są wydatki na opracowanie rejestru (w tym rozwiązań informatycznych), jak również bieżącą walidację danych.

Działalność Agencji będzie finansowana przede wszystkim z przychodów z opłat za akredytację i autoryzację. Jednakże niezbędne będzie zabezpieczenie środków budżetowych na funkcjonowanie Agencji w formie dotacji podmiotowa w szacunkowej wysokości ok. 3,23 mln złotych w 2018 r., w 2019 r. ok. 3,97 mln złotych, w 2020 r. ok. 965 tys. złotych, od 2021 r. około 3,93 mln złotych. Założona wysokość dotacji podmiotowej została określona na poziomie poniżej aktualnego budżetu Centrum (bez uwzględnienia środków unijnych na realizację projektów z PO Power), który w 2016 r. został określony na poziomie 3,268 mln złotych. W przypadku zwiększenia zainteresowania podmiotów udziałem w systemie akredytacji w ochronie zdrowia oraz poszerzeniem zakresów akredytacji o nowe standardy akredytacyjne, takie jak psychiatria, rehabilitacja i opieka długoterminowa, koszty dotacji podmiotowej będą znacznie niższe niż wyżej zakładane. Dotacja podmiotowa będzie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Akredytacyjnej, wynagrodzeniem obecnych pracowników Centrum (24 etaty), kosztów eksploatacyjnych i najmu, oraz w pierwszych dwóch latach etatów w obszarze autoryzacji (w 2018 r. 4 etaty, w 2019 r. 6 etatów).

Koszty rozwoju Systemu Monitorowania Zagrożeń o rozwiązania związane z monitorowaniem zdarzeń niepożądanych wprowadzone w ramach projektu założeń pokryte zostaną ze środków zaplanowanych na rozwój tego systemu.

Poza dotacją podmiotową z budżetu państwa, wydatki na realizację zadań przez Agencję przewidzianych w projekcie założeń, będą pokrywane ze środków z opłat za udział w systemie autoryzacji oraz przychodów z opłat za prowadzenie procedury oceniającej w ramach systemu akredytacji w ochronie zdrowia.

Z uwagi na konieczność rozwoju systemu autoryzacji proponuje się, by podmioty objęte systemem autoryzacji wnosiły opłaty na rzecz utrzymania tego systemu, w rocznej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, począwszy od dnia 31 stycznia 2020 r. Oznacza to, że przychody z tego tytułu w 2020 r. będą wynosiły około 4,55 mln złotych, w kolejnych latach odpowiednio więcej w zależności od wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Szacuje się, że ok 44 % tej kwoty będzie finansowana przez podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych, tj. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, co stanowi ok. 2 mln złotych w 2020 r.

Oszacowania do projektu założeń opracowano przy założeniu 4% rocznego wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wartość ta została określona na podstawie średniego wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w latach 2008 – 2016.Zakłada się, że rozwiązania zaproponowane w projektowanych założeniach będą ukierunkowane na poprawę jakości i bezpieczeństwa przez usprawnienia w organizacji pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w mniejszym stopniu rozwiązania te będą wymagały ponoszenia przez te podmioty znacznych kosztów inwestycyjnych. Zasadnicze koszty wprowadzenia zakładanych rozwiązań będą związane są z powołaniem i funkcjonowaniem Agencji. 1. Analiza wpływu projektowanej ustawy na rynek pracy

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. W związku ze zwiększeniem zadań obecnego Centrum, zakłada się wzrost zatrudnienia w Agencji do 75 pełnych etatów.


 1. Analiza wpływu projektowanej ustawy na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Przewiduje się, że projektowane rozwiązania będą miały wpływ na poprawę konkurencyjności gospodarki, przez wzrost konkurencyjności podmiotów działających na rynku zdrowotnym, będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

W dłuższej perspektywie czasu rozwiązania te powinny spowodować zwiększenie zainteresowania podmiotów rozwiązaniami projakościowymi, w szczególności tymi związanymi z monitorowaniem zdarzeń niepożądanych, podwyższaniem standardów postępowania medycznego oraz poprawą skuteczności procesów diagnostyczno-terapeutycznych i ich bezpieczeństwa. Celem przyjęcia proponowanych rozwiązań jest zmotywowanie podmiotów świadczących usługi na dużo niższym poziomie jakościowym, do systematycznego jego podnoszenia/poprawy.

Projektowane rozwiązania mają na celu poprawę efektywności i sprawności działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a przez to wzrost konkurencyjności tego sektora. Wobec ustanowienia wspólnotowych ram prawnych w opiece transgranicznej, przedmiotowe rozwiązania dadzą impuls do wzmocnienia pozycji krajowych jednostek opieki zdrowotnej na płaszczyźnie obrotu międzynarodowego. Dbałość o wysoki poziom jakości może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania osób z innych państw świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi przez podmioty działające w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyciągnąć dodatkowy kapitał, który może przyczynić się do ich rozwoju.
 1. Analiza wpływu projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionalny

Oddziaływanie projektowanej ustawy nie będzie miało żadnego bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
 1. Wpływ na obszar zdrowia

Projektowana regulacja w znaczący sposób wpłynie na zachowanie i poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Korzyści dla obywateli obejmują między innymi poprawę satysfakcji z uzyskiwanej opieki oraz poprawę jakości udzielanych świadczeń, jak również ograniczenie finansowych skutków choroby i niepełnosprawności, związanych z ograniczeniem występowania zdarzeń niepożądanych.


 1. Przeprowadzone konsultacje

Zarówno projektowane założenia, jak i projekt ustawy będą szeroko konsultowane z właściwymi podmiotami.

Projekt założeń zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.).

Projekt założeń zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” zgodnie z uchwałą Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006).

Oprócz centralnych organów administracji rządowej, administracji samorządowej, projekt zostanie przekazany do uzgodnień z organizacjami takimi jak: Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Konwent Marszałków Województw, oraz do instytucji kompetentnych w dziedzinie ochrony zdrowia, tj. Agencji Oceny Technologii Medycznych, Narodowego Instytutu Leków, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.

W ramach konsultacji publicznej i opiniowania projekt założeń zostanie skonsultowany między innymi z:

(a) konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny;

(b) samorządami zawodów medycznych (Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Aptekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych);

(c) związkami zawodowymi (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych, Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Radiolohgów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych „Medyk”, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektrokardiologii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Związek Zawodowy Anestezjologów, Związek Zawodowy Chirurgów Polskich, Związek Zawodowy Neonatologów, Związek Zawodowy Lekarzy Specjalności Chirurgicznych, Stowarzyszenie Magistrów i Techników Farmacji, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, Forum Związków Zawodowych, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Sekretariat Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”);

(d) organizacjami pracodawców w ochronie zdrowia (Business Centre Club, Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gdański Związek Pracodawców, Ogólnopolski Związek Pracodawców Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego – Organizacja Pracodawców w Gnieźnie, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Związek Pracodawców Samodzielnych Publicznych ZOZ Warmii i Mazur, Związek Pracodawców Służby Zdrowia w Łodzi, Wielkopolski Związek Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacja Pracodawców, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Konfederacja „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Powiatowych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego);

(e) stowarzyszeniami i fundacjami w ochronie zdrowia (Unia Metropolii Polskich, Unia Uzdrowisk Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali Klinicznych, Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ, Stowarzyszenie Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej „SOPOD” w Toruniu, Stowarzyszenie Premium Non Nocere, Stowarzyszenie Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, Izba Lecznictwa Polskiego, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Konsorcjum Szpitali Wrocławskich, Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce),

(f) organizacjami zajmującymi się ochroną interesów pacjentów (Federacja Pacjentów Polskich, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Obywatelskie Stowarzyszenie DLA DOBRA PACJENTA);

(g) instytutami badawczymi (tj.: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Instytut ”Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Instytut, Matki i Dziecka w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytut ”Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie);

(h) uczelniami medycznymi (tj.: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie);

(i) Radą Działalności Pożytku Publicznego, Radą Dialogu Społecznego i Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;

(j) jednostkami eksperckimi w ochronie zdrowia (Krajowa Rada Transplantacyjna, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych (ETOH), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi).

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej.

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). W związku z tym nie podlega notyfikacji.
1 Council Recommendation on patient safety, including the prevention and control of healthcare associated infections, Bruksela, 5 czerwiec 2009 (10120/09).

2 Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

3 Rekomendacja Rady Unii Europejskiej z dnia 9 czerwca w sprawie bezpieczeństwa pacjenta oraz zapobiegania i zwalczania zakażeń związanych z ochroną zdrowia (2009/C 151/01); Raport techniczny ‘Improving Patient Safety in the EU’ opracowany na zlecenie Komisji Europejskiej, opublikowany w 2008 przez the RAND Corporation.

4 Matryca oceny bezpieczeństwa opracowana na podstawie matrycy SAC - Safety Assessment Code Matrix upowszechnionej przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Pacjentów przy Departamencie ds. Kombatantów (Veterans Association National Center for Patient Safety).

Strona z


1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna