Zamówienie nr wgkPobieranie 0,75 Mb.
Strona1/3
Data09.02.2018
Rozmiar0,75 Mb.
  1   2   3

      1. ZAMAWIAJĄCY:
      2. Powiatowe Centrum NUMER ZAMÓWIENIA

       1. Pomocy Rodzinie ZDP.260.18.2017

       2. w Częstochowie

ul. Sobieskiego 9

42-200 Częstochowa
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu partnerskiego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014 – 2020.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164
z późn. zm. ) [zwana dalej ustawą Pzp] w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cytowanej ustawy.

ZATWIERDZAM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Częstochowie

DYREKTOR

mgr Katarzyna BUCHAJCZUK

CZĘSTOCHOWA, 9 maja 2017r.

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna