Zamiana tekstu na liczbyPobieranie 32,01 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar32,01 Kb.

ZADANIA DO WYKONANIA


 1. Dane001. Zamień kolumny z wierszami

 2. Dane002. Zamień wiersze z kolumnami

 3. Dane003. Posortuj dwie kolumny danych według wskazanych kryteriów sortowania

 4. Dane004. Posortuj trzy kolumny danych według wskazanych kryteriów sortowania

 5. Dane005. Posortuj dwa wiersze danych według wskazanych kryteriów sortowania

 6. Dane006. Posortuj trzy wiersze danych według wskazanych kryteriów sortowania

 7. Dane007. Ukryj część wierszy w tablicy danych. Oblicz sumę, średnią, sumę kwadra­tów oraz odchylenie standardowe dla kolumn zawierających dane X oraz Y.

 8. Dane008. Ukryj część kolumn w tablicy danych. Oblicz sumę, średnia, sumę kwa­dra­tów oraz odchylenie standardowe dla wierszy zawierających dane X, Y oraz Z.

 9. Dane009. Filtrowanie danych:

a) Utwórz listę izotopów plutonu (Pu)

b) Utwórz listę izotopów pierwiastków o masie atomowej 100 1. Dane010. Filtrowanie danych:

 1. Utwórz listę nazwisk kobiet w wieku 22 lat

 2. Utwórz listę nazwisk mężczyzn pochodzących z Konina

 3. Utwórz listę osób o nazwiskach zaczynających się na „Ko” i pochodzących z Piły

 1. Dane011. Zamień dane tekstowe na liczby i wykonaj wykres typu y=f(x)

 2. Dane012. Importuj dane z pliku Dane012.asc. Wykonaj wykres: Wartość Y - Wartość X. Odczytaj z wykresu współrzędne maksimum.

 3. Dane013. Importuj dane z pliku Dane013.asc. Wykonaj wykres: Absorbancja jako funk­cja długości fali [nm]. Odczytaj z wykresu współrzędne dla niższego maksimum.

 4. Dane014. Importuj dane z pliku Dane014.txt. Wykonaj wykres: Absorbancja jako funkcja długości fali [nm]. Odczytaj z wykresu współrzędne minimum pomiędzy dwoma pikami.

 5. Dane015. Importuj dane z pliku Dane015.rej. Zamień zapis z zegara na czas trwania pomiarów. Wykonaj wykres: Siła elektromotoryczna ogniwa [mV] jako funkcja czasu [s].

 6. Dane016. Importuj dane z pliku Dane016.txt. Zamień zapis z zegara na czas trwania pomiarów. Wykonaj wykres: Natężenie hałasu [dB] jako funkcja czasu [s].

 7. Dane017. Wykonaj wykres z dwoma osiami pionowymi

 8. Dane018. Wykonaj wykres z dwoma osiami pionowymi

 9. Dane019. Wykonaj wykres z dwoma osiami poziomymi

 10. Dane020. Wykonaj wykres z dwoma osiami poziomymi i dwoma osiami poziomymi

 11. Dane021. Wykonaj wykres z zaznaczonymi wartościami błędów wielkości Y

 12. Dane022. Wykonaj wykres z zaznaczonymi wartościami błędów wielkości X

 13. Dane023. Wykonaj wykres z zaznaczonymi wartościami błędów wielkości X raz Y

 14. Dane024. Wykonaj wykres słupkowy dla jednej cechy (jednobarwny)

 15. Dane025. Wykonaj wykres słupkowy dla jednej cechy (różnobarwny)

 16. Dane026. Wykonaj wykres słupkowy dla kilku cech (różnobarwny)

 17. Dane027. Wykonaj wykres kolumnowy dla jednej kolumny danych (jednobarwny)

 18. Dane028. Wykonaj wykres kolumnowy dla kilku kolumny danych (różnobarwny)

 19. Dane029. Wykonaj wykres radarowy dla róży wiatrów

 20. Dane030. Wykonaj wykres radarowy dla: zatrudnienia w rolnictwie, w usługach oraz łączny wykres dla zatrudnienia w rolnictwie i usługach w podanych krajach Europy

 21. Dane031. Wykonaj wykres radarowy dla: zawartości składnika 1, składnika 2, składnika 3 oraz łączny wykres dla zawartości tych składników w podanych produktach.

 22. Dane032. Na jednym rysunku przedstaw podane dane pomiarowe w postaci histogramu częstości oraz łącznego wykresu częstości

 23. Dane033. Na jednym rysunku przedstaw podane dane pomiarowe w postaci histogramu częstości oraz łącznego wykresu częstości

 24. Dane034. Na jednym rysunku przedstaw podane dane pomiarowe w postaci histogramu Pareto oraz łącznego wykresu częstości

 25. Dane035. Na jednym rysunku przedstaw podane dane pomiarowe w postaci histogramu Pareto oraz łącznego wykresu częstości

 26. Dane036. Zaimportować dane pomiarowe hałasu z pliku Dane036.txt i wykonać histo­gram z danych pomiarowych dzieląc wyniki na 18 podgrup o szerokości 2 dB

 27. Dane037. Zaimportować dane pomiarowe hałasu z pliku Dane037.txt i wykonać histo­gram z danych pomiarowych dzieląc wyniki na 16 podgrup o szerokości 2 dB

 28. Dane038. Dane o bezrobociu przedstawić jako wykres bąbelkowy na mapie Polski (plik Poland.gif)

 29. Dane039. Obliczyć gęstość zaludnienia a wyniki przedstawić jako wykres bąbelkowy na mapie Niemiec (plik Germany.gif)

 30. Dane040. Przestaw dane na wykresie konturowym

 31. Dane041. Przedstaw tablicę funkcji i wykonaj wykres 3D

 32. Dane042. Przedstaw tablicę funkcji i wykonaj wykres 3D

 33. Dane043. Przedstaw tablicę funkcji i wykonaj wykres 3D

 34. Dane044. Przedstaw tablicę funkcji i wykonaj wykres 3D

 35. Dane045. Przedstaw tablicę funkcji i wykonaj wykres 3D

 36. Dane046. Przedstaw tablicę funkcji i wykonaj wykres 3D

 37. Dane047. Przedstaw tablicę funkcji i wykonaj wykres 3D

 38. Dane048. Przedstaw tablicę funkcji i wykonaj wykres 3D

 39. Dane049. Przedstaw tablicę funkcji i wykonaj wykres 3D

 40. Dane050. Przedstaw tablicę funkcji i wykonaj wykres 3D

 41. Dane051. Przedstaw tablicę funkcji i wykonaj wykres szkieletowo-powierzchniowy 3D

 42. Dane052. Przedstaw tablicę funkcji i wykonaj wykres szkieletowo-powierzchniowy 3D

 43. Dane053. Zainstaluj makro Mapper i wykonaj mapę wykresu funkcji z pliku Dane044A.xls

 44. Dane054. Zainstaluj makro Mapper i wykonaj mapę wykresu funkcji z pliku Dane046A.xls

 45. Dane055. Zainstaluj makro Mapper i wykonaj mapę wykresu funkcji z pliku Dane055.doc

 46. Dane056. Zainstaluj makro Mapper i wykonaj mapę wykresu funkcji z pliku Dane056.doc

 47. Dane057. Wykonaj wykres rzutu funkcji na płaszczyzną X-Y przy użyciu programu ISOL.

 1. wykorzystać opcje: Rational function oraz Iso-level

 2. wykorzystać opcje: Look up oraz Iso-level

c) wykorzystać opcje: Excel function oraz Mapper

 1. Dane058. Wykonaj wykres rzutu funkcji na płaszczyzną X-Y przy użyciu programu ISOL.

a) wykorzystać opcje: Rational function oraz 1+2

b) wykorzystać opcje: Look up oraz 1+2c) wykorzystać opcje: Excel function oraz 1+2

 1. Dane059. Korzystając z opcji: Iso-level + Mapper programu ISOL narysować izolinie dla funkcji

 2. Dane060. Korzystając z opcji: Look-up oraz 1+2 programu ISOL narysować izolinie dla funkcji z=f(x,y) podanej w postaci tabelarycznej:

 3. Dane061. Korzystając z opcji: Excel function oraz 1+2 programu ISOL narysować izolinie dla funkcji

 4. Dane062. Wykonaj wykres dynamiczny dla krzywych Lissajous 1 dla stałych CONST1 = 2 oraz CONST2 =3.

 5. Dane063. Wykonaj wykres dynamiczny dla krzywych Lissajous 2 dla stałych CONST1 = 3 oraz CONST2 =4.

 6. Dane064. Wykonaj wykres dynamiczny dla krzywych Lissajous 3 dla stałych CONST1 = 4 oraz CONST2 =5.

 7. Dane065. Na podstawie podanych równań kinetycznych stosując nazwy kolumn zamiast adresów komórek jako zmien­­nych wykonaj wykres zmian stężenia składników A, B i C dla reakcji równoległych I rzędu.

 8. Dane066. Na podstawie podanych równań kinetycznych stosując nazwy kolumn zamiast adresów komórek jako zmien­­nych wykonaj wykres zmian stężeń składników A, B i C dla reakcji następczych I rzędu.

 9. Dane067. Na podstawie podanego równania kinetycznego stosując nazwy kolumn oraz wierszy zamiast adresów komórek jako zmien­­nych sporządź tablicę zależności stężenia B od wartości k1 i k2 i wyznacz opylane wartości stałych k1 i k2, przy których stężenie składnika B osiąga wartość maksymalną.

 10. Dane068. Stosując narzędzie „Szukaj wyniku” przy użyciu procedury iteracyjnej znajdź rozwiązania podanych równań z jedną niewiadomą

 11. Dane069. Zautomatyzuj obliczenia z wykorzystaniem narzędzia „Szukaj wyniku” przy użyciu procedury iteracyjnej. Wykonaj wykres funkcji Y=f(X)

 12. Dane070. Zautomatyzuj obliczenia z wykorzystaniem narzędzia „Szukaj wyniku” przy użyciu procedury iteracyjnej. Wykonaj wykres funkcji Y=f(X)

 13. Dane071. Wykonaj podane operacje dodawania podanych macierzy

 14. Dane072. Oblicz wyznaczniki macierzy i macierze odwrotne dla podanych macierzy

 15. Dane073. Wykonaj podane operacje mnożenia macierzy przez liczby

 16. Dane074. Wykonaj podane operacje mnożenia macierzy przez wektory

 17. Dane075. Wykonaj podane operacje mnożenia macierzy przez macierze.

 18. Dane076. Zainstaluj dodatek Matrix. Wykonaj podane operacje macierzowe.

 19. Dane077. Zainstaluj dodatek Matrix. Wykonaj podane operacje macierzowe.

 20. Dane078. Metoda najmniejszych kwadratów. Korelacja między dwiema cechami. Wy­znacz parametry równania linii re­gre­sji, odchylenia standardowe parametrów. Odczytaj z ta­blic wartość funkcji t-Studenta oraz sprawdź czy znaleziona korelacja jest istotna.

 21. Dane079. Metoda najmniejszych kwadratów. Korelacja między dwiema cechami. Wy­znacz parametry równania linii regre­sji, odchylenia standardowe parametrów. Odczytaj z tablic wartość funkcji t-Studenta oraz sprawdź czy znaleziona korelacja jest istotna.

 22. Dane080. Metoda najmniejszych kwadratów. Korelacja między dwiema cechami (wersja automatyczna). Wyznacz parametry równania linii regre­sji, odchylenia standardowe parametrów. Odczytaj z tablic wartość funkcji t-Studenta oraz sprawdź czy znaleziona korelacja jest istotna.

 23. Dane081. Metoda najmniejszych kwadratów. Korelacja pomiędzy dwiema cechami. Kore­la­cja między dwiema cechami (wersja automatyczna).. Wyznacz parametry równania linii regre­sji, odchylenia standardowe parametrów. Odczytaj z tablic wartość funkcji t-Studenta oraz sprawdź czy znaleziona korelacja jest istotna.

 24. Dane082. Metoda najmniejszych kwadratów. Korelacja pomiędzy dwiema cechami. Po­rów­­nanie dwóch metod. Wyznacz parametry równania linii regresji, od­chy­lenia stan­dar­dowe parametrów. Odczytaj z tablic wartość funkcji t-Studenta oraz sprawdź czy zna­le­zio­na korelacja jest istotna.

 25. Dane083. Metoda najmniejszych kwadratów. Korelacja pomiędzy dwiema cechami. Po­równanie dwóch metod (wersja automatyczna). Wyznacz parametry równania linii regresji, od­chy­lenia standardowe parametrów. Odczytaj z tablic wartość funkcji t-Studenta oraz sprawdź czy znaleziona korelacja jest istotna.

 26. Dane084. Metoda najmniejszych kwadratów. Korelacja pomiędzy dwiema cechami. Po­równanie dwóch metod (wersja automatyczna). Wyznacz parametry równania linii re­gresji, od­chylenia standardowe parametrów. Odczytaj z tablic wartość funkcji t-Studenta oraz sprawdź czy znaleziona korelacja jest istotna.

 27. Dane085. Metoda najmniejszych kwadratów. Korelacja pomiędzy dwiema cechami. Ko­relacja liniowa i prognoza. Zakładając liniową korelację danych historycznych na pod­sta­wie danych statystycznych o liczbie ludności w Polsce wykonaj prognozę liczby ludności w Polsce na lata: 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 oraz 2050.

 28. Dane086. Metoda najmniejszych kwadratów. Korelacja pomiędzy dwiema cechami. Ko­relacja liniowa i prognoza. Zakładając liniową korelację danych historycznych na pod­sta­wie danych statystycznych o zużyciu ropy naftowej w Polsce wykonaj prognozę zużycia ropy naftowej w Polsce na wybrane lata w Polsce na lata: 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 oraz 2050.

: data -> upload -> articles -> 20140213
articles -> Wykonywanie operacji macierzowych z wykorzystaniem dodatku matrix
articles -> Autoreferat Imię I nazwisko
20140213 -> Import danych typu ascii do ms excel
articles -> Publikacje z zakresu metodologii nauk o zarządzaniu 2011-2014 Marek Ciesielski
articles -> Krakowskie lotnisko wyemituje obligacje o wartości 615 milionów złotych spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II kraków-Balice I Bank Pekao sfinalizowały umowę na przygotowanie I obsługę emisji obligacji spółki o wartości do 615 mln
articles -> Załącznik nr 5 formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu komputerowego I oprogramowania zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych
20140213 -> Informacje o autorze
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna