„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Dowódca 33. BltrPobieranie 48,12 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar48,12 Kb.

Egzemplarz nr …….

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ....................... pomiędzy:
33. Bazą Lotnictwa Transportowego, 62-430 Powidz, ul. Witkowska 8, posługującą się numerami identyfikacyjnymi NIP: 667-000-46-70, REGON: 310188854, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dowódca 33. BLTr – ..................................................................................................
a
........................................................................................................................................z siedzibą w ..................................................................…………………………………..
NIP……………………………………..., REGON…………………….................................., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:……………………………………………………………………

o następującej treści:


§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest usługa polegająca na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu z wykorzystaniem następujących metod: 1. metoda pirotechniczna (pistolet hukowy);

 2. metoda biosoniczna (głosy, dźwięki płoszące ptaki) z wykorzystaniem montowanego na samochodzie lub przenośnego megafonu.

 3. metoda z zastosowaniem co najmniej 2 psów, przy czym jeden ma być rasy Border Collie;

 4. metoda sokolnicza jako metoda uzupełniająca, niekonieczna do stosowania jeśli zagrożenia dla ruchu lotniczego obejmują głównie gatunki ptaków, których odstraszanie metodą sokolniczą jest nieefektywne;

 5. Inne, dozwolone prawnie metody zaproponowane przez Wykonawcę, które będą efektywne w danej lokalizacji w odniesieniu do określonych gatunków ptaków/zwierząt (np. zastosowanie środków chemicznych czy też elementów odstraszania wizualnego).


§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. płoszenie ptaków/zwierząt stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, które powinno rozpoczynać się przynajmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem aktywności lotniczej i trwać do czasu zakończenia operacji lotniczych w danym dniu lub do zmroku (jeśli ww. operacje kończą się po zmroku);

 2. sprawdzanie każdego dnia pracy, w czasie pełnienia dyżuru w godzinach
  od 6 do 22, występowania oraz aktywności ptaków wzdłuż drogi startowej, dróg kołowania i terenów podejścia w odległości do 1000 m od progów drogi startowej i innych obszarów istotnych dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego
  w granicach lotniska oraz współpraca w tym zakresie ze służbami lotniskowymi (wieża kontroli lotów portu lotniczego) oraz oficerem bezpieczeństwa lotów. W przypadku wystąpienia poważnych zagrożeń generowanych przez zwierzęta w czasie wykraczającym poza wymieniony wyżej czas pracy, może on podlegać okresowym przesunięciom dokonywanym przez Szefa Infrastruktury;

 3. sprawowanie ciągłego monitoringu lotniska pod względem aktywności ptaków, przede wszystkim gatunków istotnych dla bezpieczeństwa operacji lotniczych wykonywanych na lotnisku;

 4. monitorowanie sytuacji pod względem zagrożeń ze strony ptaków/zwierząt
  w ścisłej współpracy ze służbami lotniskowymi;

 5. stosowanie środków chemicznych w sposób niezwłoczny w przypadku wystąpienia niszczenia nawierzchni darniowych przez zwierzęta(nie dotyczy sporadycznych lisich nor);

 6. współpraca ze służbami lotniskowymi w zakresie rozmieszczenia urządzeń pirotechnicznych (armatki hukowe) oraz systemu biosonicznego będącego
  na wyposażeniu lotniska;

 7. liczenie poszczególnych gatunków ptaków z podaniem zarówno sumarycznej liczby osobników jak i liczebności największego obserwowanego stada (przynajmniej raz dziennie) oraz przygotowanie sprawozdania z liczeń
  w postaci arkusza programu Excel oraz przekazanie go do sekcji ochrony środowiska i pionu bezpieczeństwa lotu - raz w tygodniu, jako jedna z form rozliczania się z wykonywanych obowiązków;

 8. notowanie wszystkich pojawów (w tym stad ptaków) gatunków ważnych
  dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego (np. bociany, żurawie, szpaki, gatunki ptaków krukowatych, szponiastych oraz gęsi) lub też innych obserwacji istotnych dla zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji statków powietrznych
  ze zwierzętami (np. śladów przebywania dzików);

 9. comiesięczne przygotowywanie graficznej formy występowania najważniejszych gatunków ptaków i zwierzyny płowej na lotnisku w oparciu
  o podział lotniska na odpowiednie sektory zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez odpowiednie służby lotniskowe i przekazywanie ich
  do Pionu BL (bezpieczeństwa lotów) i sekcji ochrony środowiska, celem informowania załóg wojskowych statków powietrznych o zagrożeniu;

 10. w przypadku stwierdzenia zderzenia statku powietrznego z ptakiem, wykonanie dokumentacji fotograficznej i przekazanie jej do Pionu BL;

 11. prowadzenie karty pracy zatwierdzonej przez szefa infrastruktury
  i uzyskiwanie potwierdzenia swojego stawiennictwa od kontrolera ruchu lotniczego;

 12. inwentaryzacja miejsc hodowli ptaków (głównie gołębi) w odległości do 3 km od granic lotniska i przekazanie tej informacji (np. w postaci mapy lub uzupełnienia mapy) do sekcji ochrony środowiska w systemie kwartalnym;

 13. przygotowywanie informacji dotyczącej występowania ptaków
  i ich przewidywanej aktywności oraz możliwych zagrożeń związanych
  z występowaniem ptaków/zwierząt, we współpracy ze służbami lotniskowymi.

 14. branie czynnego udziału w wypracowaniu skutecznych metod ograniczania obecności ptaków/zwierząt;

 15. utrzymywanie, w czasie obecności na lotnisku, stałej łączności radiowej
  z kontrolerem ruchu lotniczego;

 16. w dni robocze, w których występować będą przerwy w wykonywaniu lotów (np. dni techniczne, dni bez lotów, dni szkoleniowe i inne – w czasie których nie są planowane loty) zakres wykonywania usługi ustalany będzie
  ze służbami lotniska;

 17. w przypadku wykonywania lotów lub innych operacji lotniczych w dni świąteczne lub wolne od pracy, Wykonawca zobowiązany jest
  do wykonywania usługi, pod warunkiem, że Zamawiający poinformował Wykonawcę o takiej potrzebie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem.
  Za wykonywanie usługi w dni świąteczne lub wolne od pracy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.


§ 3

Wykonawca zobowiązany jest do: 1. posiadania odpowiednich zezwoleń i innych dokumentów (np. dotyczących szkoleń) związanych z posiadaniem i wykorzystaniem psów lub/i ptaków sokolniczych;

 2. stosowania poszczególnych metod płoszenia ptaków/zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym dotyczącymi ochrony środowiska;

 3. przedstawienia i uzasadnienia na piśmie proponowanej liczby wykorzystywanych psów lub/i ptaków sokolniczych potrzebnych
  do odpowiedniego zabezpieczenia lotniska (z uwzględnieniem §1, pkt 3);

 4. umiejętności rozpoznawania gatunków ptaków występujących na lotnisku
  w Powidzu;

 5. posiadania i swobodnego posługiwania się kluczem terenowym
  do identyfikacji ptaków;

 6. posiadania i swobodnego posługiwania się środkami optycznymi potrzebnymi do identyfikacji ptaków (lornetka lub/i luneta);

 7. określania i podawania kontrolerowi lotniska stopnia aktywności ptaków
  na zasadach opisanych w Instrukcji Operacyjnej Lotniska wojskowego Powidz (INOP);

 8. współpracy i koordynowania działań z Grupą Odstraszania Ptaków (GOP);

 9. zapoznania i przestrzegania uregulowań zawartych w Instrukcji Operacyjnej Lotniska oraz „Zasadach poruszania się po lotnisku”;

 10. utrzymywania we właściwym stanie zaplecza wykorzystywanego
  do wykonywania usługi;

 11. ścisłej współpracy ze służbami lotniskowymi (oficer bezpieczeństwa lotów, wieża kontroli lotów, ochrona środowiska) oraz innymi instytucjami/specjalistami zaangażowanymi w ograniczanie zagrożeń środowiskowych na lotniskach lotnictwa państwowego;

 12. udziału w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących zagrożeń związanych
  z ryzykiem kolizji statków powietrznych z ptakami, organizowanych w ramach Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.


§ 4

Wykonawca nie będzie miał obowiązku wykonywania usługi zgodnej z przedmiotem umowy w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych zagrażających życiu


i zdrowiu (np. huraganowe wiatry, temperatury poniżej -300C, silne burze
z wyładowaniami elektrycznymi) każdorazowo potwierdzonych przez właściwą służbę meteorologii jednostki wojskowej.


§ 5

Strony ustalają: 1. Wynagrodzenie miesięczne:

Wartość netto - ..............zł

(słownie:...................................................................)


Wartość brutto - ……….. zł

(słownie: ………………………………………………….)
 1. Wynagrodzenie za całość zamówienia:

Wartość netto- ...................zł

(słownie:......................................................................)Wartość brutto - ……….. zł

(słownie: ………………………………………………….)
 1. Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie miesięcznie, z dołu, przelewem
  w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek Wykonawcy…………………………………………………………………………………wraz z następującymi dokumentami:

- kopią sprawozdania z liczeń tygodniowych ptaków (wykonywanych zgodnie
z § 2, pkt 7) za miniony miesiąc,

- kopią opracowania graficznego (wykonanego zgodnie z § 2, pkt 9) za miniony miesiąc,

- kopią ewidencji czasu pracy za miniony miesiąc,

- potwierdzeniem wykonania usługi przez Szefa Lotniskowego Organu Służby Ruchu Lotniczego i Szefa Infrastruktury.

Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.


 1. Wykonawca przyjmuje na siebie uregulowanie formalności podatkowych i ubezpieczeniowych.

 2. W przypadku niepełnego świadczenia usługi w danym miesiącu z powodu późniejszego niż przewidywano terminu podpisania umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o 1/30 wysokości miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień, w którym usługa nie była świadczona.

 3. Cena netto ustalona przez Wykonawcę obowiązuje w okresie ważności umowy. Dopuszcza się zmianę wartości brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT. W przypadku jej zwiększenia umowa ulega rozwiązaniu z dniem wyczerpania się kwoty brutto określonej w umowie.


§ 6

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 02.01.2018 r., do 31.12.2018 r.


§ 7

W okresie trwania wykonywania usługi Zamawiający zobowiązuje się


do zapewnienia Wykonawcy:

– zaplecza dla 4 szt. ptaków (w razie potrzeby), 1 psa oraz 1 opiekuna (pozostałe elementy zaplecza zabezpiecza Wykonawca),– możliwości korzystania z radiotelefonu Motorola włączonego do systemu łączności funkcjonującego na lotnisku,

§ 8

    1. Strony ustalają następujące kary umowne:

 1. w wysokości 10% wartości umowy brutto o której mowa w § 5, pkt 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

 2. w wysokości 0,5% wartości umowy brutto o której mowa w § 5, pkt 2,
  w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

 3. w wysokości 1/30 wartości należności miesięcznej brutto o której mowa w § 5, pkt 1, za każdy dzień, w którym Wykonawca nie będzie realizował usługi zgodnie z umową.

    1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktury wystawianej przez Wykonawcę.

    2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania w tym przedmiocie.

    3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.


§ 9

 1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni, od dowiedzenia się przez Zamawiającego o zaistnieniu następujących przypadków:

   1. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania umowy
    przez okres 2 dni,

   2. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy i pomimo upomnienia na piśmie wady w wykonywaniu umowy nadal występują,

   3. naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,

   4. przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy.

 2. Odstąpienie od umowy, w każdym przypadku, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 10

  1. Zamawiający wyznacza do kontaktów w zakresie realizacji umowy osobę:

..................................................................................... tel. .....................................

  1. Wykonawca wyznacza do kontaktów w zakresie realizacji umowy osobę:

...................................................................................... tel. ....................................
§ 11

 1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawców wówczas zobowiązany jest podać nazwy i siedziby podwykonawców, którzy będą zaangażowani do wykonania zamówienia, jednocześnie wskazując część zamówienia, która będzie im powierzona. Lista podwykonawców zawierająca powyższe dane będzie załącznikiem do niniejszej umowy.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba, że Wykonawca uzyska od Zamawiającego zgodę
  na takie powierzenie.


§ 12

Wykonawca zobowiązuje się bezterminowo do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy,


pod odpowiedzialnością przewidzianą w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
§ 13

 1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

 1. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę,
  w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków lub jeżeli zmiana stanie się konieczna
  z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.) pod warunkiem, że osoby zaproponowane w zamian będą posiadały przynajmniej takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

 2. zmiany wartości brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku jej zwiększenia umowa ulega rozwiązaniu z dniem wyczerpania się kwoty brutto określonej w umowie.


§14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.


§15

 1. Wejście obcokrajowców na teren jednostki wojskowej wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia wydanego przez SKW zgodnie z decyzją
  nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.02.2012 r. W związku z tym Wykonawcy zobowiązani są do wcześniejszego każdorazowego poinformowania Zamawiającego o fakcie zatrudnienia obcokrajowców do realizacji zamówienia.

 2. Zakazuje się używania aparatów latających (dronów) nad terenami i obiektami wojskowymi na każdym etapie realizacji umowy.


§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze


dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Egz. nr 1 i 2 – ZAMAWIAJĄCY

Egz. nr 3 – WYKONAWCA

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

.......................................... ........................................str. /6
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna