ZamawiającyPobieranie 0,72 Mb.
Strona1/7
Data04.11.2017
Rozmiar0,72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Zamawiający:
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA

W BYDGOSZCZY

85 – 094 BYDGOSZCZ, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9,

fax (0-52) 585-40-76

strona internetowa: www.jurasza.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SU/NLZ/361-1/28-16

na:


Dostawę sprzętu eksploatacyjnego do operacji ultradźwiękowego usuwania zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki, podszycia sztucznej soczewki z witrektomią przednią oraz do operacji przeciw jaskrowych. Soczewki wewnątrzgałkowe różnego typu wraz z dzierżawą biometru optycznego
(Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 33140000-3, 33731100-4, 39241130-3)


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanego dalej ustawą, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty w wysokości 135.000 euro.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu eksploatacyjnego do operacji ultradźwiękowego usuwania zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki, podszycia sztucznej soczewki z witrektomią przednią oraz do operacji przeciw jaskrowych. Soczewki wewnątrzgałkowe różnego typu wraz z dzierżawą biometru optycznego, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z części winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2, 2a i 2b do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, świadectwa rejestracji i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

  2. Transport oferowanych wyrobów musi odbywać się na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

  3. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby były fabrycznie nowe oraz w chwili dostawy posiadały trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż 80% czasu ważności określanego przez wytwórcę.

  4. Zamawiający wymaga podpisania umowy depozytu w części nr: 1 poz. 1-5 część 2 poz. 1-3, 5-6 Wykonawca zobowiązany jest do wstawienia depozytu w ciągu 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy w ilości wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający ma prawo w każdym momencie do zmiany ilości sztuk w depozycie.

  5. Zamawiający wymaga podpisania umowy dzierżawy w części nr: 1 - NR 2 część 2 – NR 2. (Po upływie trzech lat trwania umowy dzierżawy urządzenie przechodzi na własność Kliniki Chorób Oczu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy – dotyczy biometru).

  6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail: a.rogoz@jurasza.pl, formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ uwzględniającego wszystkie kody – numery katalogowe do wszystkich oferowanych wyrobów.

  7. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do w ramach wynagrodzenia za dzierżawę aparatu do przeprowadzenia szkoleń, wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi użytkowej i obsługi techniczno serwisowej aparatu:

   1. szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanych przez Zamawiającego, min. 4 osoby,

   2. certyfikowane szkolenie techniczno – serwisowe, min. 4 osoby wskazane przez Zamawiającego- pracownicy Działu Aparatury Medycznej SU.

  8. Strony postanawiają, iż szkolenia określone w ustępie poprzedzającym Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego oraz zobowiązuje się zakończyć je w ten sposób, iż przeprowadzi sprawdzian skuteczności szkolenia a następnie strony potwierdzą fakt odbycia szkoleń i przeprowadzenia sprawdzianu poprzez podpisanie pisemnego protokołu. Ponadto, w przypadku szkolenia określonego w ustępie poprzedzającym pkt. 3.7.1. Wykonawca zobowiązuje się wystawić osobom, które odbyły szkolenie dokument (certyfikat) potwierdzający fakt jego odbycia, który będzie określać datę, miejsce oraz przedmiot szkolenia.

  9. Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego, Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie udzielać osobom wskazanym przez Zamawiającego nieodpłatnie instruktaży lub informacji dotyczących użytkowania aparatu.

  10. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie atestów, świadectw rejestracji i innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

  11. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się i stosowali: „Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych” obowiązujące na terenie Zamawiającego oraz „Zobowiązanie do zachowania poufności”, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do załącznika nr 8 do SIWZ (główne postanowienia umowy).

  12. W przypadku ewentualnych podwykonawców tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia należy dołączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.

  13. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, w takim przypadku składając ofertę, informuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  14. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

  15. Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.


  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna