ZamawiająCYPobieranie 2,47 Mb.
Strona1/12
Data20.11.2017
Rozmiar2,47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12ZAMAWIAJĄCY


Szp.Pow. ZP-10/2012

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej powyżej 200 000 euro.
ZATWIERDZAM:

Lek A Andrzej Sawoni

Dyrektor


Ostrów Mazowiecka, dnia 17.05.2012r.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego
  im. Marii Skłodowskiej – Curie
  w Ostrowi Mazowieckiej zgodnie z wymaganiami określonymi
  w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”

 2. Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm./zwanej dalej Pzp.
  W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Wzór oferty przetargowej – określa Załącznik Nr 1 – do niniejszej SIWZ

 4. Opis przedmiotu zamówienia – formularze cenowe – (Pakiety Nr 1-77) określa Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

 5. Warunki umowy określa Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

 6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

 7. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącym braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Zał. Nr 5 do SIWZ.
 1. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
  w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:


  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

  2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

 • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zamówienia o tożsamym charakterze co do przedmiotu , o wartości co najmniej takiej , jak wartość złożonej oferty . Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia (referencje).

  1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 • warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ma opłaconą polisę,
  a w przypadku jej braku dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

 • warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej, że ma dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową
  w wysokości co najmniej takiej jak wartość złożonej oferty, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
  w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.


W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formą „spełnia - nie spełnia”,


w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.


 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

  1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
   o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika Nr 4 do SIWZ.

  2. wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw wyrobów medycznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o tożsamym charakterze co do przedmiotu zamówienia
   z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje).

  3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie
   z przedmiotem zamówienia – suma gwarancyjna nie mniejsza niż 100 000zł.

  4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej iż posiada dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej takiej, jak wartość złożonej oferty, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
  o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji
  .

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
   w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
   a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
   że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
   w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  4. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
   w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  5. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  6. aktualną informację z Krajowego rejestru karnego w zakresie w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa:

  1. Próbki oferowanych wyrobów medycznych dla Pakietów Nr 12, Pakiet Nr 13 (poz. 1),
   Pakiet Nr 40 i Pakiet Nr 49.

  2. Dokumenty potwierdzające, że wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o wyrobach medycznych /Dz.U. z 2004 r. Nr 93 poz. 896 z poźn. zm./ tj, świadectwo rejestracji, certyfikat CE lub deklaracja zgodności, (jeżeli dotyczy). Zaleca się, aby umieścić na dokumencie nr pozycji, której dotyczy

 2. Inne dokumenty:

  1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  2. Potwierdzenie wpłaty wadium;

 3. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.2 i 2.3 rozdz. IV – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
   i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Dokument, o którym mowa w pkt. 5.1. lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w pkt 5.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.-W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.


 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1), oferta musi zawierać:

 1. wypełniony formularz oferty ( Załącznik Nr 1 do SIWZ ),

 2. wypełnione formularze opisu przedmiotu zamówienia – oferty asortymentowo cenowej –
  (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Wykonawca wypełnia tylko te formularze, na które składa ofertę;

 3. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków
  udziału w postępowaniu określone w rozdziale IV SIWZ,

 4. umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

 5. potwierdzenie wpłaty wadium

 1. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

 1. w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach:

 2. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie danego Pakietu.

 1. Oferenci pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności /art.82. ust 2/, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Każda strona oferty winna być ponumerowana.

 5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

 6. Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

 7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

 8. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
  w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

Oferty Wykonawcy, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie lub też ich oferty zostaną odrzucone.

 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione.

  1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
   w celu zachowania ich poufności;

  2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  4. Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

  5. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek
  o udostępnienie treści wskazanej oferty,

 2. Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia
  o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione. Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin
  i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę
  mnym (fax) zawiadomieniu.
 1. WADIUM

 1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet Nr 1 - 140,00 zł.

Pakiet Nr 2 - 70,00 zł.

Pakiet Nr 3 - 300,00 zł.

Pakiet Nr 4 - 40,00 zł.

Pakiet Nr 5 - 45,00 zł.

Pakiet Nr 6 - 85,00 zł.

Pakiet Nr 7 - 10,00 zł.

Pakiet Nr 8 - 185,00 zł.

Pakiet Nr 9 - 10,00 zł.

Pakiet Nr 10 - 1270,00 zł.

Pakiet Nr 11 - 5,00 zł.

Pakiet Nr 12 - 1300,00 zł.

Pakiet Nr 13 - 370,00 zł.

Pakiet Nr 14 - 130,00 zł.

Pakiet Nr 15 - 630,00 zł.

Pakiet Nr 16 - 660,00 zł.

Pakiet Nr 17 - 155,00 zł.

Pakiet Nr18 - 30,00 zł.

Pakiet Nr 19 - 310,00 zł.

Pakiet Nr 20 - 990,00 zł.

Pakiet Nr 21 - 20,00 zł.

Pakiet Nr 22 - 40,00 zł.

Pakiet Nr 23 - 280,00 zł.

Pakiet Nr 24 - 125,00 zł.

Pakiet Nr 25 - 10,00 zł.

Pakiet Nr 26 - 170,00 zł.

Pakiet Nr 27 - 105,00 zł.

Pakiet Nr 28 - 110,00 zł.

Pakiet Nr 29 - 70,00 zł.

Pakiet Nr 30 - 15,00 zł.

Pakiet Nr 31 - 570,00 zł.

Pakiet Nr 32 - 565,00 zł.

Pakiet Nr 33 - 160,00 zł.

Pakiet Nr 34 - 300,00 zł.

Pakiet Nr 35 - 90,00 zł.

Pakiet Nr 36 - 20,00 zł.

Pakiet Nr 37 - 80,00 zł.

Pakiet Nr 38 - 610,00 zł.

Pakiet Nr 39 - 920,00 zł.

Pakiet Nr 40 - 2300,00zł.

Pakiet Nr 41 - 60,00 zł.

Pakiet Nr 42 - 720,00 zł.

Pakiet Nr 43 - 600,00 zł.

Pakiet Nr 44 - 220,00 zł.

Pakiet Nr 45 - 100,00 zł.

Pakiet Nr 46 - 30,00 zł.

Pakiet Nr 47 - 635,00 zł.

Pakiet Nr 48 - 560,00 zł.

Pakiet Nr 49 - 1900,00 zł.

Pakiet Nr 50 - 2950,00 zł.

Pakiet Nr 51 - 725,00 zł.

Pakiet Nr 52 - 130,00 zł.

Pakiet Nr 53 - 560,00 zł.

Pakiet Nr 54 - 75,00 zł.

Pakiet Nr 55 - 35,00 zł.

Pakiet Nr 56 - 65,00 zł.

Pakiet Nr 57 - 55,00 zł.

Pakiet Nr 58 - 75,00 zł.

Pakiet Nr 59 - 280,00 zł.

Pakiet Nr 60 - 15,00 zł.

Pakiet Nr 61 - 10,00 zł.

Pakiet Nr 62 - 145,00 zł.

Pakiet Nr 63 - 10,00 zł.

Pakiet Nr 64 - 315,00 zł.

Pakiet Nr 65 - 5,00 zł.

Pakiet Nr 66 - 330,00 zł.

Pakiet Nr 67 - 15,00 zł.

Pakiet Nr 68 - 40,00 zł.

Pakiet Nr 69 - 220,00 zł.

Pakiet Nr 70 - 35,00 zł.

Pakiet Nr 71 25,00 zł.

Pakiet Nr 72 - 870,00 zł.

Pakiet Nr 73 - 120,00 zł.

Pakiet Nr 74 - 25,00 zł.

Pakiet Nr 75 - 295,00 zł.

Pakiet Nr 76 - 45,00 zł.

Pakiet Nr 77 - 1650,00 zł.

Wadium za wniesione uznaje się

-z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego, tj.


PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert .

Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium na konto Zamawiającego, oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia otwarcia ofert.

 1. Wadium może być wnoszone: (art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

  1. w pieniądzu;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;

  3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  4. gwarancjach bankowych;

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa


w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferta na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ - nie otwierać przed dniem 27.06 2012r. godz.1030”.
 1. Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia 27.06.2011r. do godz. 1000.
 1. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 27.06.2012r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - Sala konferencyjna administracji.

 1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.
 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.
 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem.

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
  o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pobrali w formie pisemnej SIWZ oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl bez ujawniania źródła zapytania.

 5. : files -> 565 -> 478c9ac55c8a5
  478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 12-2/2015 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  478c9ac55c8a5 -> Ostrów Mazowiecka, dnia 09
  478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
  478c9ac55c8a5 -> W ostrowi mazowieckiej
  478c9ac55c8a5 -> Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 206 000 Euro na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego
  478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. Zp. Ii/11/2014 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
  478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 18/2016 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
  478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 18-2/2016 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna