ZamawiająCYPobieranie 0,79 Mb.
Strona1/2
Data13.11.2017
Rozmiar0,79 Mb.
  1   2

386/391/404/405/PN/ZP/D/2017– dostawa sprzętu medycznego dla USK im WAM-CSW w ŁodziSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Uniwersytecki Szpital Kliniczny

im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Centralny Szpital Weteranów


ul. Żeromskiego 113

90-549 Łódź

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego

numer sprawy: 386/391/404/405/PN/ZP/D/2017, na:
Dostawę sprzętu medycznego dla USK im WAM-CSW w Łodzi


Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 135 000 EURO

Specyfikacja zatwierdzona przez: ……………………………………………..

dr n. med. Wiesław Chudzik

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Centralnego Szpitala Weteranów


Łódź, dnia 04.10.2017 r.


www.usk.umed.lodz.plul. Żeromskiego 113

90-549 Łódźtel./fax: +48 42 639 36 21

fax: +48 42 639 34 58

 e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl


REGON: 471208164

NIP: 7272392503KRS: 0000016979

I. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w trybie art. 39 w związku z art. 43 ust. 2b pkt 2.

 2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie przeprowadzone jest na zasadach ogólnych. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich, którzy pobrali SIWZ.

 4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

 1. USK im. WAM-CSW” lub „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów.
 2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
 3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, j.t. ze zm.).
 5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ.
 6. ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
 1. Dane Zamawiającego:


 1. Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego

 2. Nr konta bankowego: 70 1130 1163 0014 7049 0920 0012

 3. NIP: 727-23-92-503

 4. REGON: 471208164

 5. KRS: 0000016979

 6. Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90 – 549 Łódź, z dopiskiem Dział Zamówień Publicznych

 7. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (42) 63 93 621

 8. Adres internetowy Zamawiającego: www.usk.umed.lodz.pl

 9. E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: m.dyl@skwam.lodz.pl

 10. Znak Postępowania: 386/391/404/405/PN/ZP/D/2017, Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Dostawa sprzętu medycznego dla USK im. WAM w Łodzi z podziałem na 9 Pakietów,

Pakiet 1: Dostawa aparatu USG ;

Pakiet 2: Dostawa aparatu USG ;

Pakiet 3: Dostawa stołów operacyjnych ogólnochirurgicznych – 4 szt.;

Pakiet 4: Dostawa stołu operacyjnego do chirurgii szczękowej;

Pakiet 5: Dostawa stołu operacyjnego do neurochirurgii;

Pakiet 6: Dostawa Tomografu komputerowego;

Pakiet 7: Dostawa mammografu;

Pakiet 8: Dostawa stołu operacyjnego do ortopedii;

Pakiet 9: Dostawa stołu operacyjnego otolaryngolicznego.

-zwanego dalej towarem


spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik b do Formularza Oferty), zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

 1. Oferowany przez Wykonawcę towar musi (dotyczy każdego pakietu odrębnie):

 • być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. ze zm).

 • spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym warunki określone w „Parametrach technicznych” – załącznik nr b do Formularza Oferty. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych określonych w załączniku nr do Formularza Oferty spowoduje odrzucenie oferty.

 • być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem.

 1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie (dotyczy każdego pakietu odrębnie):

  • Dostarczenie, montaż i uruchomienie towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

  • Szkolenie personelu z zakresu obsługi towaru w terminie wskazanym przez Zamawiającego, potwierdzone zaświadczeniem najpóźniej w dniu uruchomienia towaru;

  • Wydanie Zamawiającemu (użytkownikowi sprzętu) instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz na CD, paszportu technicznego i dokumentu gwarancyjnego wraz z dostarczonym towarem;

• Udzielenie gwarancji i rękojmi (w tym zapewnienie obsługi serwisowej bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) na okres zadeklarowany w ofercie. Minimalny wymagany termin gwarancji i rękojmi:

Pakiet 1: 36 miesięcy;

Pakiet 2: 36 miesięcy;

Pakiet 3: 36 miesięcy;

Pakiet 4: 36 miesięcy;

Pakiet 5: 36 miesięcy;

Pakiet 6: 36 miesięcy;

Pakiet 7: 36 miesięcy;

Pakiet 8: 36 miesięcy;

Pakiet 9: 36 miesięcy.
od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy, montażu, szkoleniu i uruchomieniu Towaru.

 1. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 2 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. XI w punkcie 5.1 SIWZ.

 2. Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia: Urządzenie medyczne: 33.10.00.00-1,

 3. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”., Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy.

 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. W ramach pakietów Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej, tj.: oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia pod względem asortymentu jak i ilości. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA


 1. Zamówienie będzie realizowane w terminie –

Pakiet 1 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku

Pakiet 2 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku

Pakiet 3 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku

Pakiet 4 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku

Pakiet 5 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku
Pakiet 6 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku – uruchomienie max. w ciągu 3 miesięcy od daty dostarczenia.


Pakiet 7 :dostawa do 15 grudnia 2017 roku – uruchomienie max. w ciągu 3 miesięcy od daty dostarczenia. Pakiet 8 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku

Pakiet 9 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku 1. Dostawa, montaż i uruchomienie musi być potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń. z jednoczesnym przekazaniem faktur.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył dwie oddzielne faktury. Jedna obejmująca cenę towaru, druga obejmująca dostarczenie towaru, zainstalowanie towaru, przeglądy towarów w wskazanym przez Wykonawcę terminie gwarancji i szkolenie personelu. – dotyczy pakietów 1-5,8-9.

W pakietach 6-7 - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył dwie oddzielne faktury. Jedna obejmująca cenę towaru, druga obejmująca dostarczenie towaru, zainstalowanie towaru, przeglądy towarów w wskazanym przez Wykonawcę terminie gwarancji i szkolenie personelu, druga faktura zostanie złożona po uruchomieniu towaru. 1. Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Sterlinga 1/3, ul. Pieniny 30.IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia


By warunek, o którym mowa w 1.2.1 został spełniony wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy sprzętu medycznego, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż :

Pakiet nr 1:

250 000,00

PLN;

Pakiet nr 2:

250 000,00

PLN;

Pakiet nr 3:

200 000,00

PLN;

Pakiet nr 4:

50 000,00

PLN;

Pakiet nr 5:

50 000,00

PLN

Pakiet nr 6:

2 000 000,00

PLN

Pakiet nr 7:

750 000,00

PLN

Pakiet nr 8:

50 000,00

PLN

Pakiet nr 9:

50 000,00

PLN


W przypadku składania oferty na kilka pakietów łączna wartość brutto w zł wykazanej dostawy, bądź wykazanych dostaw, nie może być mniejsza niż suma wartości brutto w zł właściwych dla poszczególnych pakietów na które Wykonawca składa ofertę.
Uwaga! W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia należy podać wartość zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakter uprawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7. Nie spełnienie ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy PZP.

8. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

9. Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.V. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:

  1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 poz. 1574 t.j. ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 poz. 2171 t.j. ze zm.);VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt. 1, każdy z Wykonawców powinien do oferty załączyć:

  1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – należy przedstawić w formie oryginału.

UWAGA! W części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV.

W Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia Wykonawca nie wypełnia części / sekcji, które nie dotyczą niniejszego postępowania i zostały skreślone.

Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia


 • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

 • Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

 • W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 • Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów:

2.1. W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt. 1.2.:

2.1.1 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - Wykaz – należy przedstawić w formie oryginału; Dowody – należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w rozdziale IV pkt. 1.1.:

   1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21, ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

   2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - należy przedstawić w formie oryginału

   3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - należy przedstawić w formie oryginału

   4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2.2.

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – należy przedstawić w formie oryginału.

 2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

5.1. pkt 2.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

5.2. pkt 2.2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.

 3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 2.2.1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 5.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.


VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C – 10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.


 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.

 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, Dział Zamówień Publicznych

 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: m.dyl@skwam.lodz.pl a faksem na nr 42 63 93 452 lub 42 63 93 547.

 5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.

 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

 11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

W sprawach proceduralnych:

 • Maria Dyl - Niedźwiecka - Dział Zamówień Publicznych - tel. 42 63 93 452, fax 42 63 93 547
  W sprawach merytorycznych:

 • Beata Zborowska – Dział Zaopatrzenia Medycznego – nr tel. 42 639 34 80VIII. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY


 1. Wymagane przez Zamawiającego warunki płatności - kwota należności płatna będzie w terminie 30 dni dni od dnia otrzymania faktury, po dostawie całości przedmiotu umowy, montażu i uruchomieniu towaru oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

 2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony towar wraz z wyposażeniem miał, co najmniej 36-miesięczną maksimum 96 miesięcy gwarancję oraz rękojmię za wady przedmiotu umowy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy, montażu i uruchomieniu towaru. Okres rękojmi i okres gwarancji muszą być takie same.

 3. Wykonawca zapewni obsługę serwisową towaru w okresie trwania gwarancji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM


 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 148 000,00 złotych, słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100. Wadium należy wnieść w wysokości uzależnionej od części zamówienia, tj.:
Nr Pakietu:

Wadium w PLN:

Pakiet nr 1:

10 000,00

Pakiet nr 2:

10 000,00

Pakiet nr 3:

4 000,00

Pakiet nr 4:

1 000,00

Pakiet nr 5:

1 000,00

Pakiet nr 6:

90 000,00

Pakiet nr 7:

30 000,00

Pakiet nr 8:

1 000,00

Pakiet nr 9:

1 000,00

W przypadku składania oferty na kilka pakietów należy wnieść wadium w kwocie równej sumie kwot właściwych dla poszczególnych części zamówienia.
 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 • pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.5 SIWZ z zaznaczeniem „wadium – 386/391/404/405/PN/ZP/D/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla USK im WAM-CSW w Łodzi”.

 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

 • gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

 • gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancje muszą być nieodwołalne oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji wadialnej, gdy wystąpią przesłanki art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP.

 1. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych/poręczeniach. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia winien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, gdy wystąpią przesłanki art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP.

 2. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.5 SIWZ.

 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 1. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

 2. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


 1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XII SIWZ.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.


XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

 3. Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1 do SIWZ) i podpisana własnoręcznie i czytelnie (lub z pieczątką imienną) przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. Wszystkie zapisane stronice oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  1. Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ (zawierający m.in. oświadczenie o zaakceptowaniu dodatkowych zobowiązania określone w rozdziale VI SIWZ). - należy przedstawić w formie oryginału - wraz z następującymi załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza oferty:

 • Wypełniony (lub sporządzony wg niego) załącznik nr a) do Formularza Oferty – Warunki gwarancji i serwisuprzygotowany oddzielnie dla każdego pakietu (jeśli jest taka potrzeba w kilku egzemplarzach)
  - należy przedstawić w formie oryginału.

 • Wypełniony (lub sporządzony wg niego) załącznik nr b) do Formularza Oferty „Parametry techniczne”. Załącznik nr a) do Formularza Oferty należy wypełnić w części (-ach), na którą (-e) Wykonawca składa ofertę. - należy przedstawić w formie oryginału.

  1. Formularz Cenowy” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. - należy przedstawić w formie oryginału.

  2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału.

  3. Dowód wniesienia wadium. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego oraz kserokopii tego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  4. w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). - należy przedstawić w formie oryginału

  5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  1. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

- należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.


 1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

 2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 6. W przypadku, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2-3 i 5-8 SIWZ, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów

 7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający, dokonując oceny, czy Wykonawcy spełniają wymagania określone w SIWZ, uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. członków konsorcjum).

 8. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.

 9. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych / alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 10. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Oferta - Przetarg nieograniczony 386/391/404/405/PN/ZP/D/2017– Dostawa sprzętu medycznego dla USK im WAM-CSW w Łodzi”.

 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

 12. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt I.3 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie: „Zmiana oferty (lub Wycofanie oferty) - Przetarg nieograniczony 386/391/404/405/PN/ZP/D/2017– Dostawa sprzętu medycznego dla USK im WAM-CSW w Łodzi”.XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT


 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnym Szpitalu Weteranów, Łódź ul. Żeromskiego 113 - kancelaria ogólna - w godz. od 8.00 do 13.30.

 2. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 31.10.2017 r. o godz. 09:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Ustawy.

 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2017 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnym Szpitalu Weteranów, ul. Żeromskiego 113 – Dział Zamówień Publicznych. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 5. Otwarcie ofert jest jawne.

 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.uskwam.umed.lodz.pl informacje dotyczące:

 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY


 1. Wykonawca określi cenę netto i brutto (zawierającą należny podatek VAT) w złotych polskich wg załączonego Formularza Cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ).

 2. Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje.

 3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 4. Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:

 • Podać jednostkową cenę netto dla każdej pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 • Podać jednostkową cenę brutto (zawierającą należny podatek VAT) dla każdej pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 • Podać stawkę VAT (w %) dla każdej pozycji.

 • Obliczyć wartość netto każdej pozycji, mnożąc podaną cenę jednostkową netto przez ilość.

 • Obliczyć wartość brutto każdej pozycji dodając do wyliczonej wartości netto iloczyn wyliczonej wartości netto i stawki VAT (w %). Tak wyliczoną wartość brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 to należy zaokrąglić w górę, jeżeli mniejsza to nic nie zmieniać a pozostałe cyfry po przecinku należy „odciąć”.

 • Obliczyć wartość brutto oferty poprzez zsumowanie wartości brutto poszczególnych pozycji.

 1. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

 2. W przypadku omyłki rachunkowej w wyliczeniu wartości netto/brutto zostanie ona poprawiona zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4 powyżej, przy założeniu, że cena jednostkowa netto została określona przez Wykonawcę prawidłowo.XIV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT


 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (odrębnie dla każdego z pakietów):kryterium ranga

 • Cena - 60%

 • Gwarancja (oraz przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi) - 40%

Sposób obliczania kryteriów


Cena – obliczana jest wg wzoru:

C=(C min / C n) x 100 x ranga

C min – cena minimalna, C n – cena oferty badanej

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez wykonawców ceny brutto.


Gwarancja (oraz przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi) na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu :

48 miesięcy – 8 %

60 miesięcy – 16 %

72 miesiące – 24 %

84 miesiące – 32 %

96 miesięcy – 40%


Zamawiający zastrzega, iż 36-miesieczny okres gwarancji, jako warunek otrzyma 0 pkt.

Zamawiający zastrzega, że brane pod uwagę będą tylko gwarancje 36, 48, 60, 72, 84 i 96 miesięczne. Podanie jakiejkolwiek innej gwarancji w przedziale 36-96 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty 1. Ocena końcowa jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie kryteria (C+G). Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza w oparciu o wyżej wymienione kryteria

 2. Najkorzystniejsza oferta to oferta z najwyższą ilością punktów.

 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.


 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

 3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

 4. unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy.

 2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.

 4. Dotyczy konsorcjum: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), których oferta została wybrana, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w rozdziale XV pkt. 1 zobowiązani będą niezwłocznie do przekazania Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum)– należy przedłożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. WZÓR UMOWY


 1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 4 do SIWZ.

 2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ


 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.XIX. ZAŁĄCZNIKI
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z załącznikami:

Załącznik a) Warunki gwarancji i serwisu

Załącznik b) Parametry techniczne • Załącznik nr 2 – Formularz cenowy;

 • Załącznik nr 3 – JEDZ;

 • Załącznik nr 4 – wzór umowy;

 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z O F E R T Y
Nazwa i siedziba Wykonawcy albo Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

...........................................................................................................................................................................................

Nr telefonu, faksu ................................................................................................................................................................

Regon:................................................................................ NIP:.........................................................................................

Województwo................................................................ Powiat……......................................................................................

Internet: http://...................................................... e-mail:.............................................@..............................................Do:

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNEGO SZPITALA WETERANÓW
90-549 ŁÓDŹ, UL. ŻEROMSKIEGO 113

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 2017-193-395488 w dniu 07.10.2017 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla USK im WAM-CSW w Łodzi – numer sprawy 386/391/404/405/PN/ZP/D/2017/:


 1. Oferujemy dostarczenie towaru posiadającego parametry określone w załączniku nr b) do Formularza Oferty – „Parametry techniczne”, zgodnie z Formularzem cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ. Załączniki te stanowią integralną część Formularza Oferty.
 1. Potwierdzamy spełnienie wymaganych przez Zamawiającego warunków płatności, tj.: 30 dni od dnia otrzymania faktury, po dostawie całości przedmiotu umowy, montażu i uruchomieniu towaru oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.


 1. Zobowiązujemy się, zgodnie z żądaniem Zamawiającego, do dostarczenia, montażu i uruchomienia w całości zaoferowanego towaru w terminie:

Pakiet 1 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku

Pakiet 2 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku

Pakiet 3 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku

Pakiet 4 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku

Pakiet 5 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku
Pakiet 6 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku – uruchomienie max. w ciągu 3 miesięcy od daty dostarczenia.


Pakiet 7 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku – uruchomienie max. w ciągu 3 miesięcy od daty dostarczenia.

Pakiet 8 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku
Pakiet 9 : dostawa do 15 grudnia 2017 roku 1. Dostarczenie, montaż i uruchomienie, szkolenie musi być potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń z jednoczesnym przekazaniem faktur.


Zobowiązujemy się wystawić dwie oddzielne faktury. Jedna obejmująca cenę towaru, druga obejmująca dostarczenie towaru, zainstalowanie towaru, przeglądy towarów w wskazanym przez Wykonawcę terminie gwarancji i szkolenie personelu. – dotyczy pakietów 1-5,8-9.

W pakietach 6-7 – Zobowiązujemy się złożyć dwie oddzielne faktury. Jedna obejmująca cenę towaru, druga obejmująca dostarczenie towaru, zainstalowanie towaru, przeglądy towarów w wskazanym przez Wykonawcę terminie gwarancji i szkolenie personelu, druga faktura zostanie złożona po uruchomieniu towaru.

 1. Proponujemy okres rękojmi i gwarancji oraz przeglądy na towar będący przedmiotem zamówienia, obejmujący pełną obsługę serwisową, naprawy, bez żadnych dodatkowych kosztów na okres ……….…….. miesięcy - dla Pakietu/ów nr (minimum 36 miesięcy – maksimum 96 miesięcy) licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego.

!!! Zgodnie z zapisami w rozdz. . XIV SIWZ termin gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. !!!Brak podania okresu gwarancji formularzu oferty będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, j.t. ze zm.).
!!! Zamawiający zastrzega, że brane pod uwagę będą tylko gwarancje: 36, 48, 60, 72, 84 i 90 miesięczne. Podanie jakiejkolwiek innej gwarancji w przedziale 36-96 miesiące będzie skutkowało odrzuceniem oferty !!!
Nazwa i adresu zakładu, który będzie świadczył nieodpłatne przeglądy techniczne, serwis (w tym naprawy) i konserwacje dostarczonego towaru w okresie gwarancji:

………………………………………………………………………………….………………………nr tel./faxu………………….. 1. Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla USK im. WAM, niniejszym oświadczamy, że wszystkie oferowane przez nas towary, zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ), posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu na rynek polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 t.j. ze zm.) oraz, że ponosimy pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Zamawiającego w związku z zastosowaniem dostarczonego przez nas towaru nie spełniającego przedmiotowych wymogów (o ile dotyczy).
 1. Zobowiązujemy się, zgodnie z żądaniem Zamawiającego, do: dostarczenia, montażu, szkolenia i uruchomienia Towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, do wydania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego wraz z dostarczonym Towarem a dodatkowo zobowiązujemy się do wydania Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim, paszportu technicznego oraz innych wymaganych przy dostawie dokumentów określonych we wzorze umowy.
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 1. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do specyfikacji, został przez nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.
 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. Oferta została złożona na ……………………………….. zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....……… do nr ……………….. .
 1. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................... do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….


 1. Oświadczamy, że dostawa towaru lub świadczenie usługi, oferowanych w ramach ww. postępowania przetargowego

prowadzi* / nie prowadzi* w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

Niżej wymienione towary lub świadczenie usługi, oferowane w ramach niniejszego postępowania przetargowego prowadzą w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................* (należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku).

**W przypadku nie podania / nie wpisania informacji, Zamawiający przyjmuje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.


 1. Wadium w kwocie ............................................ zostało/zostanie wniesione w dniu ............................ w formie .................................................
 1. Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w PZP.
 1. Numer konta, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:

.........................................................................................................................................................

Nazwa banku……………………………………………………………………………………………………………….…………………
 1. Usługę wykonamy w całości sami / przy udziale podwykonawców*.

Podwykonawca zrealizuje następującą część zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Zamówienie zrealizujemy (odpowiednie wypełnić):

a) sami ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…

b) w konsorcjum z:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………..


 1. (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


 1. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

............... ………...................................................................

Data Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
* Niewłaściwe skreślić


: zpdoc
zpdoc -> Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny
zpdoc -> Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów Siedziba: 90-549 Łódź, ul
zpdoc -> Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny
zpdoc -> 674/PN/ZP/U/2015
zpdoc -> Pn/ZP/D/2015 dostawa sprzętu medycznego
zpdoc -> Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów
zpdoc -> Dalej zwana siwz) postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna