ZamawiającyPobieranie 2,41 Mb.
Strona1/7
Data08.11.2017
Rozmiar2,41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Ostrów Wlkp., dnia 20 listopada 2013 rokuZamawiający:

PROKURATURA OKRĘGOWA w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Adres: ul. KROTOSZYŃSKA 37, 63 - 400 OSTRÓW WLKP.

Tel.: (62) 59 57 420, fax.: (62) 592 81 65

NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

Strona internetowa: www.ostrow.po.gov.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(zwana dalej: „SIWZ”)
numer zamówienia: PO.VIIG.230/54/12
PROKURATURY OKRĘGOWEJ w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

(zwanej dalej „Zamawiającym”)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 EURO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury apelacji łódzkiej, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”.
CPV:

66.51.10.00-5, 66.51.21.00-3, 66.51.22.10-7, 66.51.22.20-0

Nazwa

CPV

usługi ubezpieczeń na życie, usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, usługi ubezpieczenia medycznego.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 - ze zmianami), zwanej dalej w skrócie Pzp.

Ogłoszenie o postępowaniu ukazało się w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

PROKURATOR OKRĘGOWY
Leonard Duczmalewski
Spis treści


Rozdział I

Opis przedmiotu zamówienia

3

Rozdział II

Przygotowanie ofert

5

Rozdział III

Termin związania ofertą oraz termin realizacji zamówienia

7

Rozdział IV

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

7

Rozdział V

Informacja o wymaganych oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału

8

Rozdział VI

Kryteria wyboru ofert

11

Rozdział VII

Zasady i tryb wyboru ofert

13

Rozdział VIII

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

14

Rozdział IX

Wadium

15

Rozdział X

Tryb udzielania wyjaśnień

16

Rozdział XI

Składanie ofert

17

Rozdział XII

Otwarcie ofert

17

Rozdział XIII

Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

18

Rozdział XIV

Środki ochrony prawnej

18

Załączniki do SIWZ

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

 2. Formularz oferty – załącznik nr 2.

 3. Kalkulacja – załącznik nr 3.

 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4.

 5. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5.

 6. Informacje dotyczące Grupy Kapitałowej – załącznik nr 6.

 7. Wykaz usług – załącznik nr 7.

 8. Projekt umowy – załącznik nr 8.

 9. Podział osób zatrudnionych i obecnie ubezpieczonych ze względu na wiek i płeć – załącznik nr 9.

19-64

ROZDZIAŁ I

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia.

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury apelacji łódzkiej, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”.
CPV:

66.51.10.00-5, 66.51.21.00-3, 66.51.22.10-7, 66.51.22.20-0

Nazwa CPV:

usługi ubezpieczeń na życie, usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, usługi ubezpieczenia medycznego


Zamawiający:

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski


w imieniu i na rzecz następujących jednostek:

 1. Prokuratura Apelacyjna w Łodzi, ul. Piotrkowska 151, 90-950 Łódź

 2. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski wraz z podległymi prokuraturami rejonowymi położonymi w Jarocinie, Kaliszu, Kępnie , Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie,

 3. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski wraz z podległymi prokuraturami rejonowymi położonymi w Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Bełchatowie, Opocznie, Radomsku,

 4. Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 4, 98-200 Sieradz wraz z podległymi prokuraturami rejonowymi położonymi w Łasku, Zduńskiej Woli, Wieluniu, Poddębicach, Sieradzu.
 1. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury apelacji łódzkiej, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.
Przewidywana liczba prokuratorów/pracowników przystępujących do ubezpieczenia wynosi - 442 (wariant ubezpieczenia nr I – 64 osób, wariant ubezpieczenia nr II – 85 osób, wariant ubezpieczenia nr III – 270 osób, wariant ubezpieczenia nr IV – 23 osoby) i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych.

Przewidywana liczba współmałżonków/partnerów i dorosłych dzieci przystępujących do ubezpieczenia wynosi – 32 osoby i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych.

Liczba obecnie ubezpieczonych prokuratorów w stanie spoczynku– 6 osób.

Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy ubezpieczeni skorzystają z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 1. Wymagania Zamawiającego :

  1. Zamawiający wymaga realizowania zamówienia zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66), oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

  2. Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie obejmowało pełny, całodobowy zakres ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

  3. Forma wystawienia polis - polisy muszą być wystawione odrębnie dla każdej z Prokuratur, jak również dla każdego z wariantów ubezpieczenia.

  4. Składka na ubezpieczenie płatna będzie przez okres realizacji zamówienia w okresach miesięcznych.

  5. Pierwsza i kolejna składka płatna jest nie później niż do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, za który jest należna ochrona.

  6. Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  7. Zamawiający wymaga, aby wysokość składki za jednego ubezpieczonego oraz zakres ubezpieczenia, były niezmienne przez okres realizacji zamówienia.

  8. Zamawiający wymaga braku karencji dla osób obecnie ubezpieczonych oraz nowo zgłoszonych, jeżeli przystąpiły one do ubezpieczenia poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa przed upływem 3-ch miesięcy liczonych od daty:

– rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej określonej w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia,

– nawiązania stosunku prawnego, jeżeli stosunek prawny ubezpieczanego z ubezpieczonym powstał po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej,

– zawarcia związku małżeńskiego,

– ukończenia 18-go roku życia (dotyczy dziecka pracownika),– powrotu z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego, wychowawczego oraz bezpłatnego przez pracownika, współmałżonka/partnera, pełnoletnie dziecko.

  1. Zamawiający wymaga zagwarantowania ubezpieczonemu, który przestał być pracownikiem możliwości dożywotniej, indywidualnej kontynuacji.

  2. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia badania lekarskiego ubezpieczonego, Zamawiający wymaga, aby badanie to odbyło się na terenie miast, w których siedzibę mają jednostki prokuratury apelacji łódzkiej, w  miejscu pracy lub w miejscu zamieszkania ubezpieczonego. W innym przypadku Wykonawca zapewnia możliwość wypłaty stosownego świadczenia bez badania lekarskiego, na podstawie przekazanej dokumentacji lekarskiej.

  3. Zamawiający wymaga zapewnienia punktu obsługi likwidacji szkód na terenie: miast, w których siedzibę mają jednostki organizacyjne prokuratury apelacji łódzkiej, w miejscu pracy albo miejscu zamieszkania ubezpieczonych. W innym przypadku Wykonawca zapewnia możliwość złożenia wszelkiej dokumentacji w formie elektronicznej, faxem lub pocztą.

  4. Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości likwidacji zgłoszonej szkody poprzez przesłanie formularza likwidacji szkód w formie elektronicznej, faxem lub pocztą pod adres wskazany przez Wykonawcę lub osobiste dostarczenie kompletnej dokumentacji przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie.

  5. Zamawiający wymaga zapewnienia likwidacji szkód i wypłaty świadczeń niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji, nie później jednak niż w terminie określonym ustawowo.

  6. Zamawiający wymaga wypłaty świadczeń należnych ubezpieczonemu w formie gotówki lub przelewu na wskazane przez ubezpieczonego konto bankowe;

  7. Zamawiający zobowiązuje się do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie poprzez wskazanie osoby/osób, która będzie prowadzić powyższą obsługę. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę na obsługę grupowego ubezpieczenia na życie na odrębnych, ustalonych ze wskazaną osobą, warunkach. Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia będzie przekazywał wynagrodzenie prowizyjne wskazanej osobie/osobom.

  8. Zamawiający podczas czynności przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz podczas zawierania i obsługi ubezpieczeń korzystać będzie z usług firmy brokerskiej: GESTUM Broker Sp. Z O.O., ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa, która jest pełnomocnikiem Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń i będzie brać udział w pracach Komisji przetargowej w niniejszym postępowaniu.

  9. Firma brokerska wynagradzana będzie prowizyjnie przez Wykonawcę według stawek ustalonych lub wynegocjowanych przez Brokera z Wykonawcą przez cały okres trwania umowy. Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia będzie przekazywał Brokerowi miesięczne wynagrodzenie prowizyjne.

  10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił Zamawiającemu zestawienie wypłaconych świadczeń, z uwzględnieniem liczby świadczeń i łącznej wartości wypłaconych świadczeń w podziale na poszczególne zdarzenia, po upływie każdego półrocza okresu umowy, nie później

niż do 60 dnia następującego po upływie kwartału udzielonej ochrony.

  1. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania jakiejkolwiek części zamówienia przez podwykonawców.

  2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 1. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 24 miesięcy. Datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazuje Zamawiający po podpisaniu umowy odrębnym pismem.


ROZDZIAŁ II

Przygotowanie oferty

I. Wymagania formalne


Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
    1. Oferta musi być kompletna i przygotowana zgodnie z treścią SIWZ. Zaleca się przygotowanie oferty przy wykorzystaniu formularzy, które stanowią załączniki do SIWZ. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. Wykonawca powinien wypełnić Kalkulację zgodnie ze wzorem – Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz Załącznikiem Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

    2. Każdy Wykonawca może w niniejszym przetargu złożyć tylko jedną ofertę.

    3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

    4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

    5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

    6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

    7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

    8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

    9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

    10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

    11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

    12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

    13. Wskazane jest zapoznanie się z wymaganiami określonymi w SIWZ. Oferta musi zawierać:

     1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o nazwie Oferta (w Załączniku nr 2 do SIWZ druk do ewentualnego wykorzystania) lub w przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego, musi zawierać, co najmniej:

      1. dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, dokładny adres, telefon, e-mail itp.),

      2. określenie przedmiotu oferty odpowiadające przedmiotowi zamówienia,

      3. cenę przedmiotu oferty podaną w złotych polskich, która musi obejmować wykonanie całego przedmiotu oferty. Cena powinna być określona cyfrowo i słownie.
      1. W razie rozbieżności będzie przyjmowana cena określona słownie. Cena winna być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.

      2. oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań i warunków dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnych z wymogami określonymi w rozdziale I SIWZ,

      3. informacje dotyczące warunków płatności (co najmniej potwierdzenie, że warunki płatności są zgodne z SIWZ),

      4. szczegółowy wykaz załączonych dokumentów.

     1. Dokumenty wymienione w rozdziale V niniejszej SIWZ.

     2. Stosowny dokument np. pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli nie wynika ono z ogólnie obowiązujących przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty – oryginał lub kopia (odpis) dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza (w załączeniu do SIWZ formularze do ewentualnego wykorzystania).

    1. Integralną częścią oferty są załączniki.

    2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

    3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.

    4. Oferta musi być kompletna pod względem wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

    5. Zamawiający nie zaleca załączania do oferty materiałów niewymaganych w SIWZ.

    6. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część oferty.

    7. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości i nieuszkodzonym opakowaniu, które będzie zaadresowane na Zamawiającego oraz będzie dodatkowo oznaczone napisem: „Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: UBEZPIECZENIE GRUPOWE, nie otwierać przed 8 stycznia 2014 roku do godz. 08:00” i będzie zawierać kolejne zamknięte opakowanie zawierające ofertę, które będzie oznaczone nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów i faksów wykonawcy – musi zapewniać możliwość zwrotu Wykonawcy w stanie nie naruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie.

    8. Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.

    9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść zapisów zawartych w SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest ono dla nich wiążące.

II. Zalecenia dodatkowe
    1. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron rozpoczynała się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

    2. Zaleca się, aby kolejne strony (oferty oraz załączników) połączone były w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie z zawartości.

    3. Zaleca się, aby każda strona oferty wraz z załącznikami była parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.


Rozdział III

Termin związania ofertą oraz termin realizacji zamówienia

 1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Okres realizacji zamówienia wynosi: 24 miesiące, zgodnie z opisem w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w Tabeli nr 1 „Dane o uczestnikach przetargu”.Rozdział IV

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki wynikające z treści art. 22 ust. 1 tj. Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

     1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wymaganego ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66);

     2. Posiadają wiedzę i doświadczenie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegających na realizacji minimum 3 umów na ubezpieczenie grupowe dla minimum 450 osób każda.

 1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (jedenmilionzłotych).

 1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków, Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale V.

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 1. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 1. 4), a polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp winien przedłożyć kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


ROZDZIAŁ V

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.

 1. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 1. Kserokopię aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wymaganego ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66);

 2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane – Wykonawca do wykazu musi dołączyć dowody czy usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami są poświadczenia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia może załączyć oświadczenie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Wykonawca w miejsce poświadczeń, może złożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

 1. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, poprzez złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 5 do SIWZ),

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 8. informacje dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ - druk oświadczenia zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w punkcie V.2.-4 i 6 oraz V.5. i 7, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, odpowiednio że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ),

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – (wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) ,

 4. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp – (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ).

  1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punktach 1a) - 1d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

 1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 2. Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym na dzień składania ofert.

 1. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków powinny być zgodne z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U., poz. 231).

 1. Zalecane jest zachowanie kolejności składanych dokumentów.


ROZDZIAŁ VI

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający będzie oceniał oferty według poniżej określonych kryteriów i ich znaczenia:

A - kryterium „cena”: waga 20%;

B - kryteria dodatkowe: waga 80%, w tym:

B1 - kryterium „wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych”: waga 76% (po 19% dla każdego wariantu ubezpieczenia);

B2 - kryterium „świadczenie fakultatywne”: waga 4% (po 1% dla każdego wariantu ubezpieczenia).A – kryterium „cena”
Obliczenie ilości punktów w kryterium „cena” zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:


n - numer oferty

An - liczba punktów przyznana ofercie „n” w kryterium „cena”

Cmin - najniższa cena oferty, spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu

Cn - cena badanej oferty

  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna