Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyPobieranie 0,74 Mb.
Strona1/7
Data01.05.2018
Rozmiar0,74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Zamawiający:
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA

W BYDGOSZCZY

85 – 094 BYDGOSZCZ, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9; tel. (0-52) 585–40–00,

fax (0-52) 585-40-76

strona internetowa: www.jurasza.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SU/NLZ/361-1/50-15

na:


Dzierżawę aparatu do witrektomii przedniej i tylnej oraz fakoemulsyfikacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi , a także dostawa na inne materiały jednorazowe specjalistyczne stosowane w mikrochirurgii okulistycznej.
(Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 33140000-3, 33141411-4, 33731110-7, 33731100-3) 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanego dalej ustawą, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty w wysokości 134.000 euro.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do witrektomii przedniej i tylnej oraz fakoemulsyfikacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi , a także dostawa na inne materiały jednorazowe specjalistyczne stosowane w mikrochirurgii okulistycznej, określonych w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje 11 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z części winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

  2. Zamawiający wymaga podpisania umowy depozytu w części nr: 1, 4, 10. Wykonawca zobowiązany jest do wstawienia depozytu w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy w ilości wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ.

  3. Zamawiający wymaga podpisania umowy dzierżawy w części nr: 5.

  4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail: a.rogoz@jurasza.pl, formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ uwzględniającego wszystkie kody – numery katalogowe do wszystkich oferowanych wyrobów (dotyczy również wszystkich oferowanych rozmiarów).

  5. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby były fabrycznie nowe oraz w chwili dostawy posiadały trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż 80% czasu ważności określanego przez wytwórcę.

  1. Transport oferowanych wyrobów musi odbywać się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

  2. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się i stosowali „Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych”, określone w załączniku do załącznika nr 8 do SIWZ (główne postanowienia umowy), obowiązujące na terenie Zamawiającego.

  3. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb (w ramach umowy) min. 4 osoby

  4. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania Certyfikowane szkolenie techniczno-serwisowe dla pracowników Działu Aparatury Medycznej SU wskazanych przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb (w ramach umowy) min. 4 osoby.

  5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH


  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej części winna być pełna.

  3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w terminie do 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia w przypadku umowy głównej i do 24 godzin od przesłania raportu zużycia w przypadku umowy depozytu w okresie trzydziestu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

  2. Dokonanie płatności będzie odbywać się przelewem w terminie 60 dni, licząc od dnia prawidłowo wystawionych faktur, potwierdzonych przez osoby do tego upoważnione przez Zamawiającego.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

  1. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z niniejszym zamówieniem, dlatego też Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli z wykazu głównych dostaw i z treści dowodów* dołączonych do oferty będzie wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy dostawy tożsame lub podobne dzierżawa aparatu do witrektomii przedniej i tylnej oraz fakoemulsyfikacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi, a także dostawa na inne materiały jednorazowe specjalistyczne stosowane w mikrochirurgii okulistycznej o łącznej wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:


Część nr 1 –779 032,00 PLN

Część nr 2 –3 447,00 PLN

Część nr 3 –498,00 PLN

Część nr 4 –55 490,00 PLN

Część nr 5 –59 925,00 PLN

Część nr 6 –2 268,00 PLN

Część nr 7 –10 458,00 PLN

Część nr 8 –2 268,00 PLN

Część nr 9 –8 064,00 PLN

Część nr 10 –25 578,00 PLN

Część nr 11 –2 910,00 PLN

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


* Dowodami, o których mowa, są:

1) poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt. 7.1. SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej. 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Warunek ten będzie spełniony jeśli Wykonawcy przedstawią opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż odpowiednio dla:


Część nr 1 –779 032,00 PLN

Część nr 2 –3 447,00 PLN

Część nr 3 –498,00 PLN

Część nr 4 –55 490,00 PLN

Część nr 5 –59 925,00 PLN

Część nr 6 –2 268,00 PLN

Część nr 7 –10 458,00 PLN

Część nr 8 –2 268,00 PLN

Część nr 9 –8 064,00 PLN

Część nr 10 –25 578,00 PLN

Część nr 11 –2 910,00 PLNOpis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt. 7.1. SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.  1. Wykonawcy występujący wspólnie:

- winni ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zwarciu umowy w sprawie zamówienia,

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,

- warunki określone przez Zamawiającego muszą spełniać łącznie wszyscy uczestnicy konsorcjum.


 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis został dokonany w pkt. 6 powyżej, Zamawiający żąda złożenia:

 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1, którego, wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

 2. złożenia wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów* potwierdzających, że te dostawy zostały lub są wykonywane należycie. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem co najmniej jednej dostawy lecz nie więcej niż trzech dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie dostaw tożsamych lub podobnych dzierżawa aparatu do witrektomii przedniej i tylnej oraz fakoemulsyfikacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi , a także dostawa na inne materiały jednorazowe specjalistyczne stosowane w mikrochirurgii okulistycznej, o łącznej wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:
Część nr 1 –779 032,00 PLN

Część nr 2 –3 447,00 PLN

Część nr 3 –498,00 PLN

Część nr 4 –55 490,00 PLN

Część nr 5 –59 925,00 PLN

Część nr 6 –2 268,00 PLN

Część nr 7 –10 458,00 PLN

Część nr 8 –2 268,00 PLN

Część nr 9 –8 064,00 PLN

Część nr 10 –25 578,00 PLN

Część nr 11 –2 910,00 PLN

* Dowodami, o których mowa, są:1) poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 1 powyżej.


 1. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości w wysokości nie mniejszej niż odpowiednio dla:
Część nr 1 –779 032,00 PLN

Część nr 2 –3 447,00 PLN

Część nr 3 –498,00 PLN

Część nr 4 –55 490,00 PLN

Część nr 5 –59 925,00 PLN

Część nr 6 –2 268,00 PLN

Część nr 7 –10 458,00 PLN

Część nr 8 –2 268,00 PLN

Część nr 9 –8 064,00 PLN

Część nr 10 –25 578,00 PLN

Część nr 11 –2 910,00 PLN

Jeżeli z polisy nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający żąda załączenia do oferty dowodu opłacenia polisy.  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5 (w związku z art. 26 ust. 2 d) ustawy, Zamawiający żąda złożenia:

 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – oraz oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

7.3.1 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

7.3.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa: 1. w pkt. 7.2 b, c, d, f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie


 1. w pkt. 7.2 e i g – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.

7.3.3 Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3.2 a) tiret pierwszy i trzeci oraz w pkt. 7.3.2 b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 7.3.2 a) tiret drugi powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.3.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy pkt. 7.3.3 stosuje się odpowiednio.  1. Pozostałe wymagane od Wykonawców dokumenty:

  1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, s.c.) każdy oddzielnie przedstawi dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia. Ponadto do oferty dołączą pełnomocnictwo pełnomocnika lub lidera upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, wypełniając załącznik nr 7 do SIWZ. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.

  3. W przypadku gdy wykonawca powołuje się zasoby na innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw tych podwykonawców (firm), zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy wypełniając załącznik nr 3 pkt. 5.

  4. Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

  5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

  1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

  2. Zamawiający nie wykluczy z postępowania Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków lub zobowiązał się do ich naprawienia.

  3. Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów ujętych w pkt. 7 SIWZ powyżej według zasady spełnia/nie spełnia.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje związane z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać sobie wzajemnie faksem (za wyjątkiem oferty i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu, jak też uzupełnienia tych dokumentów dokonywane w trybie art. 26 ustawy, które składa się wyłącznie w formie pisemnej).

  2. Jeżeli dokumenty, informacje, oświadczenia itp. zostaną przekazane faksem, na żądanie jednej ze stron strona druga ma obowiązek potwierdzenia ich otrzymania.

  3. Zgodnie z art. 27 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

  4. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Żaneta Olszewska, telefon 052/ 585-40-96, faks 052/ 585-40-76.

 2. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Dagmara Sztorc, telefon 052/585-41-05, mgr Anna Rogóż, telefon 052/585-41-01.

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłając je faksem wyłącznie na nr 52/ 585-40-76. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i jednocześnie opublikuje zapytania i wyjaśnienia na swojej stronie internetowej www.jurasza.pl.

  4. Informacje i wyjaśnienia niewymagające formy pisemnej można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna