Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyPobieranie 2,95 Mb.
Strona1/23
Data16.02.2018
Rozmiar2,95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Zamawiający:
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA

W BYDGOSZCZY

85 – 094 BYDGOSZCZ, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9,

fax (0-52) 585-40-76

strona internetowa: www.jurasza.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SU/NLZ/361-1/45-16

na:


Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego ( w tym: igły, cewniki, rurki, koszyki, introductory, noże żyletkowe, papiery do EKG i USG, sprzęt okulistyczny, sprzęt endoskopowy, protezy, obłożenia, stentgrafty wieńcowe, klipsy, pętle i inne)
(Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 33140000, 33141320-9, 33141200-2, 38437000-7, 33141323-0, 33141220-8, 33141310-6, 33169400-6, 38437110-01, 39241130-3, 33192500-7, 33168000-5, 33141640-8, 39143112-4, 39511100-8)


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanego dalej ustawą, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty w wysokości 135.000 euro.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego ( w tym: igły, cewniki, rurki, koszyki, introductory, noże żyletkowe, papiery do EKG i USG, sprzęt okulistyczny, sprzęt endoskopowy, protezy, obłożenia, stentgrafty wieńcowe, klipsy, pętle i inne), określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje 92 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z części winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, świadectwa rejestracji i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

  2. Transport oferowanych wyrobów musi odbywać się na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

  3. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby były fabrycznie nowe oraz w chwili dostawy posiadały trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż 80% czasu ważności określanego przez wytwórcę.

  4. Zamawiający wymaga podpisania umowy depozytu w części nr: 52, 53, 78, 84, 85, 86, 89, 90. Wykonawca zobowiązany jest do wstawienia depozytu w ciągu 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy w ilości wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający ma prawo w każdym momencie do zmiany ilości sztuk w depozycie.

  5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail: a.rogoz@jurasza.pl, formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ uwzględniającego wszystkie kody – numery katalogowe do wszystkich oferowanych wyrobów.

  6. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie atestów, świadectw rejestracji i innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

  7. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się i stosowali: „Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych” obowiązujące na terenie Zamawiającego oraz „Zobowiązanie do zachowania poufności”, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do załącznika nr 8 do SIWZ (główne postanowienia umowy).

  8. W przypadku ewentualnych podwykonawców tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia należy dołączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.

  9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, w takim przypadku składając ofertę, informuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  10. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

  11. Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 1. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej części winna być pełna.

  3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

  4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów, ani zastosować aukcji elektronicznej dla wyboru oferty.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w terminie od 2 do 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia dla umowy głównej i od 24 godzin do 48 godzin (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od przesłania raportu zużycia w przypadku umowy depozytu w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia określonego w umowie.
  1. Dokonanie płatności będzie odbywać się przelewem w terminie do 60 dni, licząc od dnia prawidłowo wystawionych faktur, potwierdzonych przez osoby do tego upoważnione przez Zamawiającego.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
  1. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z niniejszym zamówieniem, dlatego też Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli z wykazu głównych dostaw i z treści dowodów* dołączonych do oferty będzie wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy dostawy tożsame lub podobne dostawie sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego ( w tym: igły, cewniki, rurki, koszyki, introductory, noże żyletkowe, papiery do EKG i USG, sprzęt okulistyczny, sprzęt endoskopowy, protezy, obłożenia, stentgrafty wieńcowe, klipsy, pętle i inne), o łącznej wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:


Część nr 1 – 1 360,00 PLN

Część nr 2 – 46 494,00 PLN

Część nr 3 – 50 349,00 PLN

Część nr 4 – 32 143,00 PLN

Część nr 5 – 340,00 PLN

Część nr 6 – 16 159,00 PLN

Część nr 7 – 79 682,00 PLN

Część nr 8 – 86 940,00 PLN

Część nr 9 – 67 497,00 PLN

Część nr 10 – 1 096,00 PLN

Część nr 11– 737,00 PLN

Część nr 12 – 55 064,00 PLN

Część nr 13 – 1 587,00 PLN

Część nr 14 – 17 960,00 PLN

Część nr 15 – 12 126,00 PLN

Część nr 16 – 2 457,00 PLN

Część nr 17 – 27 442,00 PLN

Część nr 18 – 5 292,00 PLN

Część nr 19 – 15 772,00 PLN

Część nr 20 – 9 374,00 PLN

Część nr 21 – 2 286,00 PLN

Część nr 22 – 19 323,00 PLN

Część nr 23 – 1 077,00 PLN

Część nr 24 – 1 878,00 PLN

Część nr 25 – 2 948,00 PLN

Część nr 26 – 21 230,00 PLN

Część nr 27 – 4 110,00 PLN

Część nr 28 – 27 216,00 PLN

Część nr 29 – 51 332,00 PLN

Część nr 30 – 29 514,00 PLN

Część nr 31 – 14 568,00 PLN

Część nr 32 – 3 269,00 PLN

Część nr 33 – 152 145,00 PLN

Część nr 34 – 43 848,00 PLN

Część nr 35 – 6 993,00 PLN

Część nr 36 – 623,00 PLN

Część nr 37 – 22 623,00 PLN

Część nr 38 – 7 106,00 PLN

Część nr 39 – 4 384,00 PLN

Część nr 40– 86 940,00 PLN

Część nr 41 – 8 731,00 PLN

Część nr 42 – 1 699,00 PLN

Część nr 43 – 344,00 PLN

Część nr 44 – 394 556,00 PLN

Część nr 45 – 529,00 PLN

Część nr 46 – 1 190 PLN

Część nr 47 – 10 773,00 PLN

Część nr 48 – 4 536,00 PLN

Część nr 49 – 1 281,00 PLN

Część nr 50 – 2 230,00 PLN

Część nr 51 – 5 216,00 PLN

Część nr 52 – 490 075,00 PLN

Część nr 53 – 231 899,00 PLN

Część nr 54 – 46 940,00 PLN

Część nr 55 – 1 769,00 PLN

Część nr 56 – 29 172,00 PLN

Część nr 57– 62 861,00 PLN

Część nr 58 – 17 010,00 PLN

Część nr 59 – 3 481,00 PLN

Część nr 60 – 5 912,00 PLN

Część nr 61 – 6 426,00 PLN

Część nr 62 – 7 877,00 PLN

Część nr 63 – 3 628,00 PLN

Część nr 64 – 34 322,00 PLN

Część nr 65 – 132 804,00 PLN

Część nr 66 – 173 236,00 PLN

Część nr 67 – 11 351,00 PLN

Część nr 68 – 4 233,00 PLN

Część nr 69 – 1 587,00 PLN

Część nr 70 – 212 625,00 PLN

Część nr 71 – 2 059,00 PLN

Część nr 72 – 4 702,00 PLN

Część nr 73 – 7 333,00 PLN

Część nr 74 – 16 968,00 PLN

Część nr 75 – 453,00 PLN

Część nr 76 – 1 939,00 PLN

Część nr 77 – 50 858,00 PLN

Część nr 78 – 23 133,00 PLN

Część nr 79 – 34 594,00 PLN

Część nr 80 – 1 048,00 PLN

Część nr 81 – 9 072,00 PLN

Część nr 82 – 31 842,00 PLN

Część nr 83 – 44 604,00 PLN

Część nr 84 – 36 288,00 PLN

Część nr 85 – 147 420,00 PLN

Część nr 86 – 19 845,00 PLN

Część nr 87 – 37 868,00 PLN

Część nr 88 – 945,00 PLN

Część nr 89 – 46 494,00 PLN

Część nr 90 – 69 174,00 PLN

Część nr 91 – 70 212,00 PLN

Część nr 92 – 48 232,00 PLNz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


* Dowodami, o których mowa, są:

1) poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt. 7.1. SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej. 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Warunek ten będzie spełniony jeśli Wykonawcy przedstawią opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż odpowiednio dla:


Część nr 1 – 1 360,00 PLN

Część nr 2 – 46 494,00 PLN

Część nr 3 – 50 349,00 PLN

Część nr 4 – 32 143,00 PLN

Część nr 5 – 340,00 PLN

Część nr 6 – 16 159,00 PLN

Część nr 7 – 79 682,00 PLN

Część nr 8 – 86 940,00 PLN

Część nr 9 – 67 497,00 PLN

Część nr 10 – 1 096,00 PLN

Część nr 11– 737,00 PLN

Część nr 12 – 55 064,00 PLN

Część nr 13 – 1 587,00 PLN

Część nr 14 – 17 960,00 PLN

Część nr 15 – 12 126,00 PLN

Część nr 16 – 2 457,00 PLN

Część nr 17 – 27 442,00 PLN

Część nr 18 – 5 292,00 PLN

Część nr 19 – 15 772,00 PLN

Część nr 20 – 9 374,00 PLN

Część nr 21 – 2 286,00 PLN

Część nr 22 – 19 323,00 PLN

Część nr 23 – 1 077,00 PLN

Część nr 24 – 1 878,00 PLN

Część nr 25 – 2 948,00 PLN

Część nr 26 – 21 230,00 PLN

Część nr 27 – 4 110,00 PLN

Część nr 28 – 27 216,00 PLN

Część nr 29 – 51 332,00 PLN

Część nr 30 – 29 514,00 PLN

Część nr 31 – 14 568,00 PLN

Część nr 32 – 3 269,00 PLN

Część nr 33 – 152 145,00 PLN

Część nr 34 – 43 848,00 PLN

Część nr 35 – 6 993,00 PLN

Część nr 36 – 623,00 PLN

Część nr 37 – 22 623,00 PLN

Część nr 38 – 7 106,00 PLN

Część nr 39 – 4 384,00 PLN

Część nr 40– 86 940,00 PLN

Część nr 41 – 8 731,00 PLN

Część nr 42 – 1 699,00 PLN

Część nr 43 – 344,00 PLN

Część nr 44 – 394 556,00 PLN

Część nr 45 – 529,00 PLN

Część nr 46 – 1 190 PLN

Część nr 47 – 10 773,00 PLN

Część nr 48 – 4 536,00 PLN

Część nr 49 – 1 281,00 PLN

Część nr 50 – 2 230,00 PLN

Część nr 51 – 5 216,00 PLN

Część nr 52 – 490 075,00 PLN

Część nr 53 – 231 899,00 PLN

Część nr 54 – 46 940,00 PLN

Część nr 55 – 1 769,00 PLN

Część nr 56 – 29 172,00 PLN

Część nr 57– 62 861,00 PLN

Część nr 58 – 17 010,00 PLN

Część nr 59 – 3 481,00 PLN

Część nr 60 – 5 912,00 PLN

Część nr 61 – 6 426,00 PLN

Część nr 62 – 7 877,00 PLN

Część nr 63 – 3 628,00 PLN

Część nr 64 – 34 322,00 PLN

Część nr 65 – 132 804,00 PLN

Część nr 66 – 173 236,00 PLN

Część nr 67 – 11 351,00 PLN

Część nr 68 – 4 233,00 PLN

Część nr 69 – 1 587,00 PLN

Część nr 70 – 212 625,00 PLN

Część nr 71 – 2 059,00 PLN

Część nr 72 – 4 702,00 PLN

Część nr 73 – 7 333,00 PLN

Część nr 74 – 16 968,00 PLN

Część nr 75 – 453,00 PLN

Część nr 76 – 1 939,00 PLN

Część nr 77 – 50 858,00 PLN

Część nr 78 – 23 133,00 PLN

Część nr 79 – 34 594,00 PLN

Część nr 80 – 1 048,00 PLN

Część nr 81 – 9 072,00 PLN

Część nr 82 – 31 842,00 PLN

Część nr 83 – 44 604,00 PLN

Część nr 84 – 36 288,00 PLN

Część nr 85 – 147 420,00 PLN

Część nr 86 – 19 845,00 PLN

Część nr 87 – 37 868,00 PLN

Część nr 88 – 945,00 PLN

Część nr 89 – 46 494,00 PLN

Część nr 90 – 69 174,00 PLN

Część nr 91 – 70 212,00 PLN

Część nr 92 – 48 232,00 PLN
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt. 7.1. SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.  1. Wykonawcy występujący wspólnie:

- winni ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zwarciu umowy w sprawie zamówienia,

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,

- warunki określone przez Zamawiającego muszą spełniać łącznie wszyscy uczestnicy konsorcjum.


 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis został dokonany w pkt. 6 powyżej, Zamawiający żąda złożenia:

 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1, którego, wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

 2. złożenia wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów* potwierdzających, że te dostawy zostały lub są wykonywane należycie. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem co najmniej jednej dostawy lecz nie więcej niż trzech dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie dostaw tożsamych lub podobnych dostawie sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego ( w tym: igły, cewniki, rurki, koszyki, introductory, noże żyletkowe, papiery do EKG i USG, sprzęt okulistyczny, sprzęt endoskopowy, protezy, obłożenia, stentgrafty wieńcowe, klipsy, pętle i inne), o łącznej wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:
Część nr 1 – 1 360,00 PLN

Część nr 2 – 46 494,00 PLN

Część nr 3 – 50 349,00 PLN

Część nr 4 – 32 143,00 PLN

Część nr 5 – 340,00 PLN

Część nr 6 – 16 159,00 PLN

Część nr 7 – 79 682,00 PLN

Część nr 8 – 86 940,00 PLN

Część nr 9 – 67 497,00 PLN

Część nr 10 – 1 096,00 PLN

Część nr 11– 737,00 PLN

Część nr 12 – 55 064,00 PLN

Część nr 13 – 1 587,00 PLN

Część nr 14 – 17 960,00 PLN

Część nr 15 – 12 126,00 PLN

Część nr 16 – 2 457,00 PLN

Część nr 17 – 27 442,00 PLN

Część nr 18 – 5 292,00 PLN

Część nr 19 – 15 772,00 PLN

Część nr 20 – 9 374,00 PLN

Część nr 21 – 2 286,00 PLN

Część nr 22 – 19 323,00 PLN

Część nr 23 – 1 077,00 PLN

Część nr 24 – 1 878,00 PLN

Część nr 25 – 2 948,00 PLN

Część nr 26 – 21 230,00 PLN

Część nr 27 – 4 110,00 PLN

Część nr 28 – 27 216,00 PLN

Część nr 29 – 51 332,00 PLN

Część nr 30 – 29 514,00 PLN

Część nr 31 – 14 568,00 PLN

Część nr 32 – 3 269,00 PLN

Część nr 33 – 152 145,00 PLN

Część nr 34 – 43 848,00 PLN

Część nr 35 – 6 993,00 PLN

Część nr 36 – 623,00 PLN

Część nr 37 – 22 623,00 PLN

Część nr 38 – 7 106,00 PLN

Część nr 39 – 4 384,00 PLN

Część nr 40– 86 940,00 PLN

Część nr 41 – 8 731,00 PLN

Część nr 42 – 1 699,00 PLN

Część nr 43 – 344,00 PLN

Część nr 44 – 394 556,00 PLN

Część nr 45 – 529,00 PLN

Część nr 46 – 1 190 PLN

Część nr 47 – 10 773,00 PLN

Część nr 48 – 4 536,00 PLN

Część nr 49 – 1 281,00 PLN

Część nr 50 – 2 230,00 PLN

Część nr 51 – 5 216,00 PLN

Część nr 52 – 490 075,00 PLN

Część nr 53 – 231 899,00 PLN

Część nr 54 – 46 940,00 PLN

Część nr 55 – 1 769,00 PLN

Część nr 56 – 29 172,00 PLN

Część nr 57– 62 861,00 PLN

Część nr 58 – 17 010,00 PLN

Część nr 59 – 3 481,00 PLN

Część nr 60 – 5 912,00 PLN

Część nr 61 – 6 426,00 PLN

Część nr 62 – 7 877,00 PLN

Część nr 63 – 3 628,00 PLN

Część nr 64 – 34 322,00 PLN

Część nr 65 – 132 804,00 PLN

Część nr 66 – 173 236,00 PLN

Część nr 67 – 11 351,00 PLN

Część nr 68 – 4 233,00 PLN

Część nr 69 – 1 587,00 PLN

Część nr 70 – 212 625,00 PLN

Część nr 71 – 2 059,00 PLN

Część nr 72 – 4 702,00 PLN

Część nr 73 – 7 333,00 PLN

Część nr 74 – 16 968,00 PLN

Część nr 75 – 453,00 PLN

Część nr 76 – 1 939,00 PLN

Część nr 77 – 50 858,00 PLN

Część nr 78 – 23 133,00 PLN

Część nr 79 – 34 594,00 PLN

Część nr 80 – 1 048,00 PLN

Część nr 81 – 9 072,00 PLN

Część nr 82 – 31 842,00 PLN

Część nr 83 – 44 604,00 PLN

Część nr 84 – 36 288,00 PLN

Część nr 85 – 147 420,00 PLN

Część nr 86 – 19 845,00 PLN

Część nr 87 – 37 868,00 PLN

Część nr 88 – 945,00 PLN

Część nr 89 – 46 494,00 PLN

Część nr 90 – 69 174,00 PLN

Część nr 91 – 70 212,00 PLN

Część nr 92 – 48 232,00 PLN


* Dowodami, o których mowa, są:1) poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 1 powyżej.


 1. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż odpowiednio dla:
Część nr 1 – 1 360,00 PLN

Część nr 2 – 46 494,00 PLN

Część nr 3 – 50 349,00 PLN

Część nr 4 – 32 143,00 PLN

Część nr 5 – 340,00 PLN

Część nr 6 – 16 159,00 PLN

Część nr 7 – 79 682,00 PLN

Część nr 8 – 86 940,00 PLN

Część nr 9 – 67 497,00 PLN

Część nr 10 – 1 096,00 PLN

Część nr 11– 737,00 PLN

Część nr 12 – 55 064,00 PLN

Część nr 13 – 1 587,00 PLN

Część nr 14 – 17 960,00 PLN

Część nr 15 – 12 126,00 PLN

Część nr 16 – 2 457,00 PLN

Część nr 17 – 27 442,00 PLN

Część nr 18 – 5 292,00 PLN

Część nr 19 – 15 772,00 PLN

Część nr 20 – 9 374,00 PLN

Część nr 21 – 2 286,00 PLN

Część nr 22 – 19 323,00 PLN

Część nr 23 – 1 077,00 PLN

Część nr 24 – 1 878,00 PLN

Część nr 25 – 2 948,00 PLN

Część nr 26 – 21 230,00 PLN

Część nr 27 – 4 110,00 PLN

Część nr 28 – 27 216,00 PLN

Część nr 29 – 51 332,00 PLN

Część nr 30 – 29 514,00 PLN

Część nr 31 – 14 568,00 PLN

Część nr 32 – 3 269,00 PLN

Część nr 33 – 152 145,00 PLN

Część nr 34 – 43 848,00 PLN

Część nr 35 – 6 993,00 PLN

Część nr 36 – 623,00 PLN

Część nr 37 – 22 623,00 PLN

Część nr 38 – 7 106,00 PLN

Część nr 39 – 4 384,00 PLN

Część nr 40– 86 940,00 PLN

Część nr 41 – 8 731,00 PLN

Część nr 42 – 1 699,00 PLN

Część nr 43 – 344,00 PLN

Część nr 44 – 394 556,00 PLN

Część nr 45 – 529,00 PLN

Część nr 46 – 1 190 PLN

Część nr 47 – 10 773,00 PLN

Część nr 48 – 4 536,00 PLN

Część nr 49 – 1 281,00 PLN

Część nr 50 – 2 230,00 PLN

Część nr 51 – 5 216,00 PLN

Część nr 52 – 490 075,00 PLN

Część nr 53 – 231 899,00 PLN

Część nr 54 – 46 940,00 PLN

Część nr 55 – 1 769,00 PLN

Część nr 56 – 29 172,00 PLN

Część nr 57– 62 861,00 PLN

Część nr 58 – 17 010,00 PLN

Część nr 59 – 3 481,00 PLN

Część nr 60 – 5 912,00 PLN

Część nr 61 – 6 426,00 PLN

Część nr 62 – 7 877,00 PLN

Część nr 63 – 3 628,00 PLN

Część nr 64 – 34 322,00 PLN

Część nr 65 – 132 804,00 PLN

Część nr 66 – 173 236,00 PLN

Część nr 67 – 11 351,00 PLN

Część nr 68 – 4 233,00 PLN

Część nr 69 – 1 587,00 PLN

Część nr 70 – 212 625,00 PLN

Część nr 71 – 2 059,00 PLN

Część nr 72 – 4 702,00 PLN

Część nr 73 – 7 333,00 PLN

Część nr 74 – 16 968,00 PLN

Część nr 75 – 453,00 PLN

Część nr 76 – 1 939,00 PLN

Część nr 77 – 50 858,00 PLN

Część nr 78 – 23 133,00 PLN

Część nr 79 – 34 594,00 PLN

Część nr 80 – 1 048,00 PLN

Część nr 81 – 9 072,00 PLN

Część nr 82 – 31 842,00 PLN

Część nr 83 – 44 604,00 PLN

Część nr 84 – 36 288,00 PLN

Część nr 85 – 147 420,00 PLN

Część nr 86 – 19 845,00 PLN

Część nr 87 – 37 868,00 PLN

Część nr 88 – 945,00 PLN

Część nr 89 – 46 494,00 PLN

Część nr 90 – 69 174,00 PLN

Część nr 91 – 70 212,00 PLN

Część nr 92 – 48 232,00 PLN


Jeżeli z polisy nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający żąda załączenia do oferty dowodu opłacenia polisy.  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5 (w związku z art. 26 ust. 2 d) ustawy, Zamawiający żąda złożenia:

 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – oraz oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

7.3.1 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

7.3.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa: 1. w pkt. 7.2 b, c, d, f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie


 1. w pkt. 7.2 e i g – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.

7.3.3 Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3.2 a) tiret pierwszy i trzeci oraz w pkt. 7.3.2 b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 7.3.2 a) tiret drugi powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.3.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy pkt. 7.3.3 stosuje się odpowiednio.  1. Pozostałe wymagane od Wykonawców dokumenty:

  1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, s. c.) każdy oddzielnie przedstawi dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia. Ponadto do oferty dołączą pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) pełnomocnika lub lidera upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym dokumenty wymienione powyżej muszą złożyć oddzielnie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. wszyscy uczestnicy konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej (dla przykładu: nie jest skuteczne złożenie przez konsorcjum lub spółkę cywilną jednego wspólnego oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. Każdy ze wspólników/uczestników spółki cywilnej/konsorcjum musi przedłożyć oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby).

  1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, wypełniając załącznik nr 7 do SIWZ. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.

  2. W przypadku gdy wykonawca powołuje się zasoby na innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw tych podwykonawców (firm), zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy wypełniając załącznik nr 3 pkt. 5.

  3. Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oświadczenie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (złożone w oryginale).

  4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

  1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

  2. Zamawiający nie wykluczy z postępowania Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków lub zobowiązał się do ich naprawienia.

  3. Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów ujętych w pkt. 7 SIWZ powyżej według zasady spełnia/nie spełnia.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje związane z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać sobie wzajemnie faksem (za wyjątkiem oferty i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu, jak też uzupełnienia tych dokumentów dokonywane w trybie art. 26 ustawy, które składa się wyłącznie w formie pisemnej).

  2. Jeżeli dokumenty, informacje, oświadczenia itp. zostaną przekazane faksem, na żądanie jednej ze stron strona druga ma obowiązek potwierdzenia ich otrzymania.

  3. Zgodnie z art. 27 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

  4. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. w sprawach dotyczących procedury przetargowej:

Żaneta Olszewska, telefon 052/ 585-40-96, faks 052/ 585-40-76.

 1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Dagmara Sztorc, telefon 052/585-41-05, mgr Anna Rogóż, telefon 052/585-41-01, mgr inż. Adam Łassa telefon 052/585-43-52.

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłając je faksem wyłącznie na nr 52/ 585-40-76. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i jednocześnie opublikuje zapytania i wyjaśnienia na swojej stronie internetowej www.jurasza.pl.

  4. Informacje i wyjaśnienia niewymagające formy pisemnej można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

  5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysokości:
Część nr 1 – 36,00 PLN

Część nr 2 – 1 230,00 PLN

Część nr 3 – 1 332,00 PLN

Część nr 4 – 853,00 PLN

Część nr 5 – 9,00 PLN

Część nr 6 – 427,00 PLN

Część nr 7 – 2 108 PLN

Część nr 8 – 2 300,00 PLN

Część nr 9 – 1 794,00 PLN

Część nr 10 – 29,00 PLN

Część nr 11– 19,00 PLN

Część nr 12 – 1 418,00 PLN

Część nr 13 – 42,00 PLN

Część nr 14 – 475,00 PLN

Część nr 15 – 320,00 PLN

Część nr 16 – 65,00 PLN

Część nr 17 – 726,00 PLN

Część nr 18 – 140,00 PLN

Część nr 19 – 417,00 PLN

Część nr 20 – 248,00 PLN

Część nr 21 – 60,00 PLN

Część nr 22 – 511,00 PLN

Część nr 23 – 28,00 PLN

Część nr 24 – 49,00 PLN

Część nr 25 – 78,00 PLN

Część nr 26 – 561,00 PLN

Część nr 27 – 108,00 PLN

Część nr 28 – 720,00 PLN

Część nr 29 – 1 358,00 PLN

Część nr 30 – 780,00 PLN

Część nr 31 – 385,00 PLN

Część nr 32 – 86,00 PLN

Część nr 33 – 4 025,00 PLN

Część nr 34 – 1 160,00 PLN

Część nr 35 – 185,00 PLN

Część nr 36 – 16,00 PLN

Część nr 37 – 598,00 PLN

Część nr 38 – 188,00 PLN

Część nr 39 – 116,00 PLN

Część nr 40– 2 300,00 PLN

Część nr 41 – 231,00 PLN

Część nr 42 – 44,00 PLN

Część nr 43 – 8,00 PLN

Część nr 44 – 10 438,00 PLN

Część nr 45 – 14,00 PLN

Część nr 46 – 31,00 PLN

Część nr 47 – 285,00 PLN

Część nr 48 – 120,00 PLN

Część nr 49 – 33,00 PLN

Część nr 50 – 59,00 PLN

Część nr 51 – 138,00 PLN

Część nr 52 – 12 964,00 PLN

Część nr 53 – 6 134,00 PLN

Część nr 54 – 1 240,00 PLN

Część nr 55 – 46,00 PLN

Część nr 56 – 771,00 PLN

Część nr 57– 1 663,00 PLN

Część nr 58 – 450,00 PLN

Część nr 59 – 92,00 PLN

Część nr 60 – 150,00 PLN

Część nr 61 – 170,00 PLN

Część nr 62 – 208,00 PLN

Część nr 63 – 96,00 PLN

Część nr 64 – 908,00 PLN

Część nr 65 – 3 513,00 PLN

Część nr 66 – 4 582,00 PLN

Część nr 67 – 300,00 PLN

Część nr 68 – 112,00 PLN

Część nr 69 – 42,00 PLN

Część nr 70 – 5 625,00 PLN

Część nr 71 – 47,00 PLN

Część nr 72 – 124,00 PLN

Część nr 73 – 194,00 PLN

Część nr 74 – 448,00 PLN

Część nr 75 – 12,00 PLN

Część nr 76 – 51,00 PLN

Część nr 77 – 1 345,00 PLN

Część nr 78 – 612,00 PLN

Część nr 79 – 915,00 PLN

Część nr 80 – 27,00 PLN

Część nr 81 – 240,00 PLN

Część nr 82 – 842,00 PLN

Część nr 83 – 1 180,00 PLN

Część nr 84 – 960,00 PLN

Część nr 85 – 3 900,00 PLN

Część nr 86 – 525,00 PLN

Część nr 87 – 1 000,00 PLN

Część nr 88 – 24,00 PLN

Część nr 89 – 1 230,00 PLN

Część nr 90 – 1 830,00 PLN

Część nr 91 – 1 857,00 PLN

Część nr 92 – 1 276,00 PLNw jednej z niżej wymienionych form:

a) pieniądzu – przelew na rachunek bankowy Zamawiającego w WBK S.A. nr rachunku: 64-1500-1360-1213-6008-5200-0000 na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego ( w tym: igły, cewniki, rurki, koszyki, introductory, noże żyletkowe, papiery do EKG i USG, sprzęt okulistyczny, sprzęt endoskopowy, protezy, obłożenia, stentgrafty wieńcowe, klipsy, pętle i inne), oraz w tytule przelewu podać nr NIP,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804).

  1. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca, aby oryginał lub kopia (przygotowana z zastosowaniem postanowień pkt. 11.7 SIWZ) dowodu wpłaty dołączony został do oferty. W każdym przypadku oryginał lub kopia (przygotowana z zastosowaniem postanowień pkt. 11.7 SIWZ) dowodu wpłaty nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wniesienie w terminie nastąpi wówczas, gdy wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu (łącznie z podana godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ.

  2. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Zamawiający zaleca, aby kopia dokumentu dołączona została do oferty. Oryginał dokumentu nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu (łącznie z godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ. Przez doręczenie uznaje się złożenie oryginału dokumentu w kasie siedziby Zamawiającego budynek A, czynnej od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy (chyba, że 10 dzień danego miesiąca przypadać będzie w środę to kasa będzie czynna w tym właśnie dniu, w tej sytuacji następny dzień czyli czwartek będzie dniem, w którym kasa będzie nieczynna) w godzinach 10:00 – 13:00, z zastrzeżeniem wskazanego w zdaniu poprzednim terminu (łącznie z godziną) przyjęcia dokumentu w dniu składania ofert.

  3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

  4. Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego na piśmie o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Termin związania ofertą może zostać przedłużony przez Wykonawcę samodzielnie.

  3. Termin związania ofertą może zostać przedłużony na wniosek Zamawiającego, przy czym prawo to przysługuje Zamawiającemu jednorazowo.

  4. Przepis art. 85 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) stosuje się odpowiednio.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę we wskazanym miejscu i w wyznaczonym terminie. Uczestnik konsorcjum pod rygorem odrzucenia oferty jego i oferty konsorcjum, nie może złożyć samodzielnie odrębnej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

  2. Ofertę składa się w formie pisemnej i wyłącznie w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści, w formacie nie większym niż A4.

  3. Ofertę składa się na druku formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) z wykorzystaniem odpowiednich druków będących częścią niniejszej SIWZ (które należy odpowiednio wypełnić i podpisać), załączając do nich dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa itp. wymagane w pkt. 7 SIWZ. Wykonawca wypełnia formularz cenowy właściwy dla danej części odpowiednio do oferty jaką składa.

  4. W przypadku załączenia do oferty dokumentów wymienionych sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć je wraz z tłumaczeniem i osobiście je poświadczyć.

  5. Każda strona oferty, jak i miejsce wniesienia zmian (poprawki, uzupełnienia, skreślenia itp.) powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy, a w przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

  6. Oferta musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być kolejno ponumerowane, zszyte lub połączone inną techniką w jedną całość.

  7. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem i poświadczonych podpisem przez uprawnione osoby reprezentujące Wykonawcę.

  8. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych.

  9. Składane podpisy powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować, przy czym za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.

  10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem:

Oferta na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego ( w tym: igły, cewniki, rurki, koszyki, introductory, noże żyletkowe, papiery do EKG i USG, sprzęt okulistyczny, sprzęt endoskopowy, protezy, obłożenia, stentgrafty wieńcowe, klipsy, pętle i inne)”SU/NLZ/361-1/45-16
Nie otwierać przed dniem 30.05.2016 r. godz. 1100


  1. W przypadku ofert dostarczanych przez firmy kurierskie, Wykonawca zobowiązany jest na kopercie doręczyciela umieścić dopisek OFERTA PRZETARGOWA SU/NLZ/361-1/45-16.

  2. Opakowanie oferty powinno być zamknięte w sposób zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  3. Oferta złożona w kancelarii Zamawiającego zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina złożenia.

  4. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

  5. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak ustalona dla składania ofert, z dopiskiem na zmienionej części oferty oraz kopercie przygotowanej zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji „zmiana do oferty”.

  6. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

  7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert.

  8. Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, za wyjątkiem podanych w art. 97 ust. 2 ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w sposób określony w przywołanym artykule.

  9. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert określonym w pkt. 12 SIWZ zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. informacje zgodnie z odpowiednimi wyrokami Sądu Antymonopolowego i Sądu Najwyższego należy umieścić w wewnętrznej kopercie oraz opisać „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

  10. Zamawiający informuje, że w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ale nie dołączył jednocześnie do oferty uzasadnienia ten fakt potwierdzającego, wówczas Zamawiający ma prawo uznać, że zastrzeżenie w tym zakresie jest nieskuteczne, a  informacje jako błędnie zastrzeżone zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.

  11. Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę uzasadnienie, po przeprowadzonej przez Zamawiającego analizie – nie zostanie uznane za wystarczające – wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne i informacje nim objęte zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.

  12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w terminie do dnia 30.05.2016r. do godziny 1000.

  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2016r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Logistyki i Zamówień Publicznych, pokój nr 22a w budynku „A”.

  3. Zakres informacji podawanych podczas otwarcia Zamawiający poda zgodnie z art. 86 ustawy.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
  1. Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym formularzu oferty i formularzu cenowym, stanowiących załączniki odpowiednio nr 1 i nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  2. Cena oferty to cena jednostkowa netto pomnożona przez ilość zamawianego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) wynikająca z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

  3. Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszt towaru, koszt transportu, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, złożenia towaru w magazynie Zamawiającego itp.

  4. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie podlega negocjacjom.

  5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

  6. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z którym zostanie zawarta umowa o zamówienie publiczne.

  7. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.


UWAGA:

Cenę oferty oraz inne wartości wykazane w Formularzu oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY I SPOSOBU OCENY OFERT
  1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona punktowej oceny ofert nieodrzuconych.

  2. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami dla wszystkich części, jakimi są:

- dla części 1-51, 54-77, 79-83, 87-88, 91, 92

cena brutto – 95 % oceny

termin realizacji zamówienia w dniach– 5 % oceny  1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

   1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto

C = (---------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj.95 %

Cena brutto oferty badanej


gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
   1. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium termin realizacji zamówienia, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:


Ilość punktów przyznanych za

zaoferowany termin realizacji zamówienia

T = ( --------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj.5 %

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość

punktów za termin realizacji zamówienia

gdzie: T – wartość punktowa badanej oferty
Parametr podlegający ocenie:


L.p.

Termin realizacji zamówienia (w dniach kalendarzowych)*

Punktacja

2.

2

5

3.

3

4

4.

4

3

5.

5

2

6.

6

1

7.

7

0

* Wykonawca zobowiązany jest nanieść w pkt. 2 formularza ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ) oferowany termin realizacji zamówienia.
UWAGA: przekroczenie terminu wykonania zamówienia spowoduje nałożenie na Wykonawcę wysokiej kary umownej. Wysoka kara jest restrykcyjna, gdyż termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy, aby pochopnie nie skracał terminu wykonania zamówienia, wyłącznie celem uzyskania większej liczby punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia”.

  1. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu wykonania zamówienia wówczas oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt.2) uPzp jako niezgodna z SIWZ.
  1. W przypadku, gdy oferowany przez wykonawcę termin wykonania zamówienia będzie dłuższy niż termin „maksymalny”, określony przez Zamawiającego tj. dłuższy niż 7 dni kalendarzowych - wówczas oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt.2) uPzp jako niezgodna z SIWZ.

- dla części 52, 53, 78, 84, 85, 86, 89, 90cena brutto – 95 % oceny

termin realizacji zamówienia w godzinach– 5 % oceny  1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

   1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto

C = (---------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj.95 %

Cena brutto oferty badanej


gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

   1. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium termin realizacji zamówienia, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:


Ilość punktów przyznanych za

zaoferowany termin realizacji zamówienia

T = ( --------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj.5 %

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość

punktów za termin realizacji zamówienia


gdzie: T – wartość punktowa badanej oferty
Parametr podlegający ocenie:

L.p.

Termin dostawy (w godzinach)

Punktacja

1.

24

24

2.

24 < … ≤ 25

23

3.

25 < … ≤ 26

22

4.

26 < … ≤ 27

21

5.

27 < … ≤ 28

20

6.

28 < … ≤ 29

19

7.

29 < … ≤ 30

18

8.

30 < … ≤ 31

17

9.

31 < … ≤ 32

16

10.

32 < … ≤ 33

15

11.

33 < … ≤ 34

14

12.

34 < … ≤ 35

13

13.

35 < … ≤ 36

12

14.

36 < … ≤ 37

11

15.

37 < … ≤ 38

10

16.

38 < … ≤ 39

9

17.

39 < … ≤ 40

8

18.

40 < … ≤ 41

7

19.

41 < … ≤ 42

6

20.

42 < … ≤ 43

5

21.

43 < … ≤ 44

4

22.

44 < … ≤ 45

3

23.

45 < … ≤ 46

2

24.

46 < … ≤ 47

1

25.

47 < … ≤ 48

0

* Wykonawca zobowiązany jest nanieść w pkt. 2 formularza ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ) oferowany termin realizacji zamówienia.
UWAGA: przekroczenie terminu wykonania zamówienia spowoduje nałożenie na Wykonawcę wysokiej kary umownej. Wysoka kara jest restrykcyjna, gdyż termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy, aby pochopnie nie skracał terminu wykonania zamówienia, wyłącznie celem uzyskania większej liczby punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia”.

  1. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu wykonania zamówienia wówczas oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt.2) uPzp jako niezgodna z SIWZ.

  1. W przypadku, gdy oferowany przez wykonawcę termin wykonania zamówienia będzie dłuższy niż termin „maksymalny”, określony przez Zamawiającego tj. dłuższy niż 48 godzin - wówczas oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt.2) uPzp jako niezgodna z SIWZ.

  2. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 14.2., obliczona wg wzoru:

O = C + T - ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin realizacji zamówienia.


  1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca

wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.

2164) oraz niniejszej specyfikacji.  1. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,

że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych

ofert wybierze ofertę z niższą ceną.  1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a ponadto oferty mają taką samą

cenę – wówczas Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 93.1.7).
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY ORAZ W TRAKCIE JEJ TRWANIA
  1. Zamawiający zaprosi Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przybycia w podanym terminie, nie stawienie się będzie równoznaczne z uchylaniem się od podpisania umowy.

  2. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)).

  3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail: a.rogoz@jurasza.pl, formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ uwzględniający wszystkie kody – numery katalogowe do wszystkich oferowanych wyrobów.

  5. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie atestów, świadectw rejestracji i innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, a określonych w pkt. 3.1 oraz 3.5 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
 1. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY
  1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę, umowę depozytu sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 8 do niniejszej specyfikacji tj. „Główne postanowienia umowy, umowy depozytu i umowy użyczenia)”.

  2. Przyjmuje się, że główne postanowienia umowy stanowiące załącznik 8 do niniejszej specyfikacji nie zakwestionowane pisemnie przed upływem terminu składania ofert, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.
 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
  1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180 – 198 i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

  2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

  3. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

Załączniki:


 1. Formularz oferty

 2. Formularz cenowy

 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 44 ustawy

 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy

 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 2 pkt. 5 w zw. z art. 26 ust. 2d ustawy

 6. Wykaz głównych dostaw

 7. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

 8. Główne postanowienia umowy, umowy depozytu

Komisja przetargowa w składzie:

prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius

mgr Małgorzata Ptasznik-Rudnicka

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna