Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyPobieranie 0,94 Mb.
Strona1/8
Data10.02.2018
Rozmiar0,94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Zamawiający:
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA

W BYDGOSZCZY

85 – 094 BYDGOSZCZ, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9; tel. (0-52) 585–40–00,

fax (0-52) 585-40-76

strona internetowa: www.jurasza.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SU/NLZ/361-1/04-16
na:

dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego (w tym: gorset stabilizujący, dreny ciśnieniowe, akcesoria do posiadanego zestawu narzędzi typu Mikromed, system lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa i inne, kaniula do barku bezostrzowa, probówka typu ACTH z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki i śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych zaworów, zgłębnik wielokanałowy)


(Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 33140000 materiały medyczne, 33141640-8 dreny,

33141770-8 - wyroby używane podczas złamań, śruby, płytki,) 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanego dalej ustawą, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty w wysokości 135.000 euro.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego (w tym: gorset stabilizujący, dreny ciśnieniowe, akcesoria do posiadanego zestawu narzędzi typu Mikromed, system lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa i inne, kaniula do barku bezostrzowa, probówka typu ACTH z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki i śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych zaworów, zgłębnik wielokanałowy), określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 15 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z części winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

  2. Zamawiający wymaga podpisania umowy depozytu w części nr: 11. Wykonawca zobowiązany jest do wstawienia depozytu w ciągu 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy w ilości wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający ma prawo w każdym momencie do zmiany ilości sztuk w depozycie.

  3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail: a.rogoz@jurasza.pl, formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ uwzględniającego wszystkie kody – numery katalogowe do wszystkich oferowanych wyrobów (dotyczy również wszystkich oferowanych rozmiarów).

  1. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby były fabrycznie nowe oraz w chwili dostawy posiadały trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż 80% czasu ważności określanego przez wytwórcę.

  2. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się i stosowali „Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych” oraz „Zobowiązaniem do zachowania poufności”, określone w załączniku do załącznika nr 8 do SIWZ (główne postanowienia umowy), obowiązujące na terenie Zamawiającego.

  3. W przypadku ewentualnych podwykonawców tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia należy dołączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.

  4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, w takim przypadku składając ofertę, informuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  5. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4.

  6. Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2. 1. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.


  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej części winna być pełna.

  3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

  4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów, ani zastosować aukcji elektronicznej dla wyboru oferty.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia -sukcesywnie w terminie do max 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia w przypadku umowy głównej i od 24 do 48 godzin od przesłania raportu zużycia w przypadku umowy depozytu w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia podpisania umowy.

  2. Dokonanie płatności będzie odbywać się przelewem w terminie do 60 dni, licząc od dnia prawidłowo wystawionych faktur, potwierdzonych przez osoby do tego upoważnione przez Zamawiającego.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

  1. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z niniejszym zamówieniem, dlatego też Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.  1. Wykonawcy występujący wspólnie:

- winni ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zwarciu umowy w sprawie zamówienia,

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,- warunki określone przez Zamawiającego muszą spełniać łącznie wszyscy uczestnicy konsorcjum.


 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis został dokonany w pkt. 6 powyżej, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1, którego, wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5 (w związku z art. 26 ust. 2 d) ustawy, Zamawiający żąda złożenia:

 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ i oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których w pkt. 7.2 b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.3 a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

  1. Pozostałe wymagane od Wykonawców dokumenty:

  1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, s.c.) każdy oddzielnie przedstawi dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia. Ponadto do oferty dołączą pełnomocnictwo pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) pełnomocnika lub lidera upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym dokumenty wymienione powyżej muszą złożyć oddzielnie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. wszyscy uczestnicy konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej (dla przykładu: nie jest skuteczne złożenie przez konsorcjum lub spółkę cywilną jednego wspólnego oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. Każdy ze wspólników/uczestników spółki cywilnej/konsorcjum musi przedłożyć oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby).

  2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, wypełniając załącznik nr 6 do SIWZ. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.

  3. W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw tych podwykonawców (firm), zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy wypełniając załącznik nr 3 pkt. 5.

  4. Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oświadczenie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (złożone w oryginale).

  5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

  1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

  2. Zamawiający nie wykluczy z postępowania Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków lub zobowiązał się do ich naprawienia.

  3. Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów ujętych w pkt. 7 SIWZ powyżej według zasady spełnia/nie spełnia.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje związane z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać sobie wzajemnie faksem (za wyjątkiem oferty i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu, jak też uzupełnienia tych dokumentów dokonywane w trybie art. 26 ustawy, które składa się wyłącznie w formie pisemnej).

  2. Jeżeli dokumenty, informacje, oświadczenia itp. zostaną przekazane faksem, na żądanie jednej ze stron strona druga ma obowiązek potwierdzenia ich otrzymania.

  3. Zgodnie z art. 27 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

  4. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. w sprawach dotyczących procedury przetargowej:

Żaneta Olszewska, telefon 052/ 585-40-96, faks 052/ 585-40-76.

 1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Dagmara Sztorc, telefon 052/585-41-05, mgr Anna Rogóż, telefon 052/585-41-01, mgr inż. Monika Trelińska, telefon 052/585-47-97.

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłając je faksem wyłącznie na nr 52/ 585-40-76. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i jednocześnie opublikuje zapytania i wyjaśnienia na swojej stronie internetowej www.jurasza.pl.

  4. Informacje i wyjaśnienia niewymagające formy pisemnej można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

  5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysokości:
Część 1 – 60,00 zł

Część 2 – 150,00 zł

Część 3 – 900,00 zł

Część 4 – 180,00 zł

Część 5 – 100,00 zł

Część 6 – 14,00 zł

Część 7 – 180,00 zł

Część 8 – 160,00 zł

Część 9 – 160,00 zł

Część 10 – 20,00 zł

Część 11 – 2 500,00 zł

Część 12 – 470,00 zł

Część 13 – 50,00 zł

Część 14 – 60,00 zł

Część 15 – 200,00 zł


w jednej z niżej wymienionych form:

a) pieniądzu – przelew na rachunek bankowy Zamawiającego w WBK S.A. nr rachunku: 64-1500- 1360-1213-6008-5200-0000 na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg na dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego (w tym: gorset stabilizujący, dreny ciśnieniowe, akcesoria do posiadanego zestawu narzędzi typu Mikromed, system lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa i inne, kaniula do barku bezostrzowa, probówka typu ACTH z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki i śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych zaworów, zgłębnik wielokanałowy)”, oraz w tytule przelewu podać nr NIP,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804).W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca, aby oryginał lub kopia (przygotowana z zastosowaniem postanowień pkt. 11.7 SIWZ) dowodu wpłaty dołączony został do oferty. W każdym przypadku oryginał lub kopia (przygotowana z zastosowaniem postanowień pkt. 11.7 SIWZ) dowodu wpłaty nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wniesienie w terminie nastąpi wówczas, gdy wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu (łącznie z podana godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ.

  1. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Zamawiający zaleca, aby kopia dokumentu dołączona została do oferty. Oryginał dokumentu nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu (łącznie z godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ. Przez doręczenie uznaje się złożenie oryginału dokumentu w kasie siedziby Zamawiającego budynek A, czynnej od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy (chyba, że 10 dzień danego miesiąca przypadać będzie w środę to kasa będzie czynna w tym właśnie dniu, w tej sytuacji następny dzień czyli czwartek będzie dniem, w którym kasa będzie nieczynna) w godzinach 10:00-13:00, z zastrzeżeniem wskazanego w zdaniu poprzednim terminu (łącznie z godziną) przyjęcia dokumentu w dniu składania ofert.

  2. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

  3. Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego na piśmie o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Termin związania ofertą może zostać przedłużony przez Wykonawcę samodzielnie.

  3. Termin związania ofertą może zostać przedłużony na wniosek Zamawiającego, przy czym prawo to przysługuje Zamawiającemu jednorazowo.

  4. Przepis art. 85 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) stosuje się odpowiednio.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę we wskazanym miejscu i w wyznaczonym terminie. Uczestnik konsorcjum pod rygorem odrzucenia oferty jego i oferty konsorcjum, nie może złożyć samodzielnie odrębnej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

  2. Ofertę składa się w formie pisemnej i wyłącznie w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści, w formacie nie większym niż A4.  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna