Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyPobieranie 0,94 Mb.
Strona7/8
Data28.01.2018
Rozmiar0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu sprzętu medycznego specjalistycznego (w tym: gorset stabilizujący, dreny ciśnieniowe, akcesoria do posiadanego zestawu narzędzi typu Mikromed, system lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa i inne, kaniula do barku bezostrzowa, probówka typu ACTH z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki i śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych zaworów, zgłębnik wielokanałowy), objętego częścią nr ... zwanego w dalszej części umowy „towarem”, w ilości i asortymencie określonym w załączniku do umowy.


§ 2

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, w zależności od zapotrzebowania na towar i możliwości finansowych Zamawiającego.

 2. Transport towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu, odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej, na jego koszt i ryzyko.

 3. Wielkość zamówień może ulegać zmianom w zależności od okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 4. Strony postanawiają, iż Wykonawcę obciążają koszty wydania towaru, w tym w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu oraz wszelkie koszty transportu lub przesłania.

 5. Strony postanawiają, iż terminy dostaw towaru będą wyznaczane każdorazowo przez Zamawiającego w zależności od okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie może przekroczyć ………. dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Zamawiającego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Strony postanawiają, iż każdorazowa dostawa będzie potwierdzana protokołem zdawczo odbiorczym (dowodem dostawy), sporządzonym w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

 6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.

 7. Powiadomienia o zamówieniu i jego realizacji mogą być dokonane w formie telefonicznej, faksowej lub pisemnie.

 8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru fabrycznie nowego, z zachowaniem co najmniej 80% terminu trwałości określonego przez producenta, licząc od dnia dostawy, a jeżeli w ofercie Wykonawca zaproponował dłuższy termin – nie krótszy niż określony w ofercie.

 9. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania Zasad środowiskowych dla firm zewnętrznych”, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz „Zobowiązania do zachowania poufności” określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 3

 1. Całkowita wartość umowy stanowi kwotę .............. zł brutto (słownie zł: ………………….……….……).

 2. Wykonawca zobowiązuje się, iż ceny w okresie obowiązywania umowy nie ulegną zmianie (gwarancja stałości cen przez okres trwania umowy). z zastrzeżeniem ust. 13-15 poniżej.

 3. W przypadku wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych na towar objęty umową, strony postanawiają, iż będą rozliczać dostawy według cen urzędowych, jeżeli nie będą one wyższe niż ceny określone w złożonej ofercie.

 4. Strony dopuszczają obniżenie cen z przyczyn leżących po stronie producenta lub Wykonawcy (np. okresowe ceny promocyjne).

 5. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania przez Wykonawcę, po uprzednim wykazaniu przez Wykonawcę zajścia szczególnych okoliczności (np. wstrzymanie lub zakończenie produkcji) oraz wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, odpowiedników produktów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż produkty objęte umową, w cenach rynkowych nie wyższych jednak niż ustalone w wyniku postępowania przetargowego.

 6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy, nie dłużej niż o jedną czwartą okresu, w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w całości w okresie, na który została zawarta umowa.

 7. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach przedmiotu umowy, prawo do żądania od Wykonawcy zwiększenia rozmiaru dostaw jednego asortymentu, kosztem odpowiedniego wartościowo zmniejszenia dostaw innego asortymentu (w stosunku do wielkości określonych w formularzu cenowym) przy niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

 8. Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej ust. 1.

 9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminach wskazanych w niniejszej umowie Zamawiający, niezależenie od prawa do żądania zapłaty kary umownej na podstawie paragrafu 5 umowy, zastrzega sobie prawo dokonania zakupu przedmiotu umowy od innego niż Wykonawca podmiotu, w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.

 10. Strony postanawiają, że w przypadku określonym w ustępie poprzedzającym, koszt zakupu przedmiotu umowy u innego niż Wykonawca podmiotu jest uwzględniany w całkowitej wartości umowy określonej w ustępie 1 niniejszego paragrafu podmiotu.

 11. Strony postanawiają, iż niezależnie od prawa do żądania zapłaty kary umownej na podstawie paragrafu 5 umowy, Wykonawca w przypadku określonym w ustępie 9 niniejszego paragrafu zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej odpowiadającej różnicy powiększającej kwotę z tytułu ceny brutto zapłaconej innemu podmiotowi w stosunku do kwoty którą Zamawiający byłby zobowiązany zapłacić z tytułu ceny brutto Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w przypadku zrealizowania dostawy przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie.

 12. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 60 dni od daty przyjęcia towaru do magazynu i otrzymania faktury wystawionej zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

 13. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie w przypadku zmiany:

 1. stawki podatku od towarów i usług,

 2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

 3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

 1. Zmiana wynagrodzenia następuje na wniosek jednej ze stron. Do wniosku strona zobowiązuje się dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu, a druga strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.

 2. Zmiana wynagrodzenia wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 13 następuje proporcjonalnie do zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek określonej okoliczności.

 3. Zapłata należności dokonywana będzie za każdorazową dostawę zrealizowaną przez Wykonawcę, stosownie do składanych przez Zamawiającego zamówień. Podstawę do wystawienia faktury za daną dostawę stanowi oryginał protokołu zdawczo - odbiorczego (dowodu dostawy) związanego z dostawą, której dotyczy faktura, który zostanie załączony do faktury.

 4. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze VAT.

 5. Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 6. W przypadku opóźnienia w płatnościach ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości 4,33 % w stosunku rocznym.

 7. W przypadku opóźnienia w płatnościach ze strony Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę strony postanawiają, że zaliczenie dokonywanych przez Zamawiającego wpłat będzie dokonywane w pierwszej kolejności na należność główną (w pierwszej kolejności na najbardziej zaległą), a po jej zaspokojeniu na należności uboczne – odsetki, o ile Zamawiający nie wskaże, iż wpłaty powinny być zaliczone inaczej.

 8. Wykonawca oświadcza, iż niniejsza umowa zostaje zawarta z poszanowaniem art. 230 Kodeksu spółek handlowych (dotyczy spółek z o.o.).

§ 4

 1. Reklamacja z tytułu jakości i ilości towaru składana będzie przez Zamawiającego faksem na numer ______________________, a następnie listem poleconym do Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty stwierdzenia wady towaru oraz niezwłocznie po stwierdzeniu, możliwych do sprawdzenia w momencie dostawy braków ilościowych w dostawie.

 2. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty jej złożenia. W przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na reklamację w tym terminie, strony uznają, iż reklamacja jest traktowana jako zasadna. Za datę złożenia reklamacji uważa się datę złożenia reklamacji za pomocą faksu, o ile zostanie następnie potwierdzona listem poleconym.

 3. Strony postanawiają, iż w przypadku złożenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy trzech uzasadnionych reklamacji, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5

 1. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin ustalony w § 2 ust. 5 umowy, a także dostarczenia towaru niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości opóźnionego, niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, niezależnie od uprawnień Wykonawcy określonych w § 8 umowy.

 2. Podstawę do ustalenia wysokości kary umownej stanowi wartość brutto opóźnionego, niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, do górnej granicy wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 6


Strony postanawiają, iż Wykonawca będzie realizować jedynie zamówienia złożone przez uprawnionego pracownika Zamawiającego: - mgr Anna Rogóż, Dagmara Sztorc, mgr Adam Łassa, mgr Marcin Zabrocki, mgr inż. Monika Trelińska, mgr Mirosława Bączkowska, mgr Małgorzata Ptasznik - Rudnicka.

Dostawa z naruszeniem powyższego uprawnia Zamawiającego do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz/lub żądania zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości brutto towaru z tejże dostawy. Zapis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 7

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 2. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, część dostaw.

 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

 4. Odstąpienie od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierać uzasadnienie.

§ 8


 1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, :

 1. gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku likwidacji działalności Wykonawcy,

 2. gdy Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku powtarzającego się opóźnienia w wykonaniu zamówienia albo, jeśli narusza zobowiązania przyjęte na podstawie § 9 niniejszej umowy,

 3. wskazanym w §4 ust. 3

 1. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie wskazywać przyczynę.

 2. W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 lit. b lub c Zamawiający ma prawo do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1. Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości określonej w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu, również w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych na podstawie § 9 umowy, niezależnie od tego czy skorzysta z prawa do rozwiązania umowy.

§ 9


Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:

a) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy;

b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;

c) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 10


 1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia ……………….. r. do dnia ………………. r., z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu.

 2. Umowa wygasa w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru opisanego w § 1 o wartości określonej w umowie.

 3. Ewentualne zmiany umowy w będą sporządzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności tych zmian.

 4. Załączniki do umowy (Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych, Zobowiązania do zachowania poufności formularz cenowy z oferty przetargowej Wykonawcy) stanowią jej integralną część.

§ 11


Właściwym do rozpoznania sporu umowy jest właściwy rzeczowo Sąd powszechny siedziby Zamawiającego.
§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), oraz Kodeksu Cywilnego.


§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

.................................................... ..........................................................Załącznik Nr 1

do umowy


ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH 1. Wykonawca/Usługodawca/Dostawca* związany/ nie związany* umową ze Szpitalem odpowiedzialny jest za przestrzeganie na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskiem wg ISO 14001.
 1. Wykonawca/Usługodawca/Dostawca* w razie wytwarzania odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.
 1. Wykonawca/Usługodawca* zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych /modernizacyjnych* do ustawienia oznakowanego kontenera z koniecznością jego opróżniania po każdym zapełnieniu na koszt własny.
 1. Na terenie Szpitala Wykonawcy nie wolno:

 • spalać odpadów;

 • wrzucać wytworzonych odpadów do kontenera Zleceniodawcy (chyba, że umowa stanowi inaczej);

 • składować odpadów bezpośrednio na ziemi powstających w wyniku świadczenia usług, które mogłyby powodować skażenie gruntu, wody lub powietrza;

 • myć pojazdów i sprzętu;

 • przechowywać zapasów paliwa i tankować pojazdów;

 • wylewać jakichkolwiek substancji do kanalizacji lub do gleby;

 • negatywnie oddziaływać na środowisko, stosując maszyny, czy narzędzia pracy emitujące do atmosfery ponadnormatywny poziom hałasu.
 1. Wykonawca w przypadku zniszczenia trawników i zadrzewień zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu pierwotnego.
 1. Wykonawca/Usługodawca może składować niezbędne do wykonywania robót materiały, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą nadzorującą prace ze strony szpitala.
 1. W przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej lub awarii środowiskowej, każdorazowo Wykonawca/Usługodawca/Dostawca zobowiązany jest przerwać pracę i natychmiast podjąć działania minimalizujące skażenie środowiska oraz powiadomić o zdarzeniu osobę nadzorującą wykonanie umowy z ramienia Szpitala oraz starszego specjalistę ds. ochrony środowiska tel. 52/585-41-84 lub kierownika Działu Utrzymania Infrastruktury tel. 607506869.
 1. Wykonawca/Usługodawca/Dostawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę, w zakresie wymienionych powyżej zasad środowiskowych, przed przystąpieniem do prac.
 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wynikających z powyższych zasad środowiskowych należy kontaktować się ze starszym specjalistą ds. ochrony środowiska tel. 52/585-41-84.

* niepotrzebne skreślić
....................................................................... ..................................................................................

(pieczęć firmy) (data i podpis wykonawcy/usługodawcy/dostawcy)
Załącznik nr 2

do umowy
ZOBOWIĄZANIEDO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

wykonującego zlecenie lub zadanie na rzecz Szpitala na podstawie umowy/zlecenia

………………….

(miejscowość, data)

……………………………………………

(imię i nazwisko oraz nazwa firmy)

……………………………………………

(adres lub siedziba)


Zobowiązanie


 1. Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do danych i informacji uzyskanych w z związku z pracami realizowanymi na rzecz …………………, do których dostęp jest uzasadniony w związku z realizacją zlecenia (zadania) na podstawie zlecenia/ umowy *)

Nr …………………………………………. z dnia …………………………………………………..

Przedmiotem zlecenia / umowy jest ....................……………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………….

Zakres informacji objętych tajemnicą określono w zleceniu/ umowie *).
 1. Niniejsze zobowiązanie stanowi integralną część wyżej wymienionej umowy/ zlecenia *).
 1. Przyjmuję do wiadomości, że naruszenie przeze mnie tajemnicy w odniesieniu do informacji i danych stanowiących własność …………………… będzie stanowić podstawę odpowiedzialności na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 1. W związku z realizowanym zleceniem zobowiązuje się:

 • nie kopiować oraz w żadnej innej formie nie powielać danych udostępnionych na nośnikach papierowych lub elektronicznych,

 • nie przekazywać w formie ustanej ani elektronicznej informacji na temat realizowanej umowy/zlecenia stronom i osobom trzecim,

 • nie udostępniać w jakiejkolwiek formie, nawet do wglądu dokumentów i danych przekazanych w związku z realizowaną umową/zleceniem, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są one przechowywane

 • nie wykorzystywać danych dla własnych celów dla osiągniecia jakiejkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych,

bez uzyskania pisemnej zgody upoważnionego pracownika Szpitala.

*) niepotrzebne skreślić

……………………………………

czytelny podpis

(imię i nazwisko wykonawcy/

osoby reprezentującej kontrahenta)GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY


Oferta nr …

Część nr

dotyczy części nr 11
UMOWA

Nr SU/K/NLZ-2/…/15/W

zawarta w dniu . .2015r.p o m i ę d z y:
Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy (85-094), przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003581, mającym nadany NIP: 554-22-31-069 zwanym dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora – mgr inż. Jacka KRYSIA
a .................... , z siedzibą w .............. (..............), przy ul. .................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ..................., NIP …………… oraz REGON ……………….. zwaną dalej “Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.........................................................................................................................................................................................


Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielonego zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego o znaku sprawy: SU/NLZ/361-1/04-16, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 5549-2016 w dniu 15.01.2016r
§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu sprzętu medycznego specjalistycznego (w tym: gorset stabilizujący, dreny ciśnieniowe, akcesoria do posiadanego zestawu narzędzi typu Mikromed, system lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa i inne, kaniula do barku bezostrzowa, probówka typu ACTH z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki i śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych zaworów, zgłębnik wielokanałowy), objętego częścią nr ... zwanego w dalszej części umowy „towarem”, w ilości i asortymencie określonym w załączniku do umowy.§ 2

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego oraz umową depozytu, wskazaną w ust. 3, w zależności od zapotrzebowania na towar i możliwości finansowych Zamawiającego.

 2. Transport towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego przy każdorazowej dostawie, odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej, na jego koszt i ryzyko.

 3. Wykonawca, w celu realizacji zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy, zobowiązuje się jednocześnie z chwilą zawarcia niniejszej umowy, zawrzeć z Zamawiającym umowę depozytu towaru, której okres obowiązywania będzie odpowiadać okresowi obowiązywania niniejszej umowy. Strony postanawiają, iż w związku z zawarciem umowy depozytu towaru do przekroczenia przez Wykonawcę terminów określonych w umowie depozytu stosują postanowienia § 5 niniejszej umowy.

 4. Wielkość zamówień może ulegać zmianom w zależności od okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 5. Strony postanawiają, iż Wykonawcę obciążają koszty wydania towaru, w tym w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu oraz wszelkie koszty transportu lub przesłania.

 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru fabrycznie nowego, z zachowaniem co najmniej 80% terminu trwałości określonego przez producenta, licząc od dnia dostawy, a jeżeli w ofercie Wykonawca zaproponował dłuższy termin – nie krótszy niż określony w ofercie.

 7. Wykonawca zobowiązuje się do Zasad środowiskowych dla firm zewnętrznych”, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz „Zobowiązania do zachowania poufności” określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna