Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyPobieranie 0,94 Mb.
Strona3/8
Data28.01.2018
Rozmiar0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

85-094 B Y D G O S Z C Z
FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszonego w dniu 15.01.2016r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 5549-2016 przetargu nieograniczonego, ogłoszonego także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej www.jurasza.pl pod nazwą „Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego (w tym: gorset stabilizujący, dreny ciśnieniowe, akcesoria do posiadanego zestawu narzędzi typu Mikromed, system lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa i inne, kaniula do barku bezostrzowa, probówka typu ACTH z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki i śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych zaworów, zgłębnik wielokanałowy) – nr postępowania SU/NLZ/361-1/04-16,


niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa Wykonawcy
Adres, siedziba
REGON

NIP

Nr telefonu

Nr faxu

Nr rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium
Adresy zamieszkania wspólników

(dotyczy spółki cywilnej) 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową:

- brutto: ........................................................... zł,

słownie: ........................................................ złotych

- w tym:

stawka podatku od towarów i usług ..................... %

wynikającą z formularza cenowego, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.
 1. Oferujemy termin realizacji zamówienia dla:

części nr 1 - ….. dni

części nr 2 - ….. dni

części nr 3 - ….. dni

części nr 4 - ….. dni

części nr 5 - ….. dni

części nr 6 - ….. dni

części nr 7 - ….. dni

części nr 8 - ….. dni

części nr 9 - ….. dni

części nr 10 - ….. dni

części nr 11 - ….. godzin

części nr 12 - ….. dni

części nr 13 - ….. dni

części nr 14 - ….. dniczęści nr 15 - ….. dni 1. Oświadczam, że wybór ofert prowadzi/ nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług .

/*niepotrzebne skreślić/

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, w takim przypadku składając ofertę, informuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 1. Oświadczamy, że:
  1. zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanego postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

  2. akceptujemy postanowienia SIWZ,

  3. cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

  4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

  5. akceptujemy główne postanowienia umowy nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia w stosownych terminach,

  6. transport oferowanych wyrobów odbywać będzie się na koszt i odpowiedzialność wykonawcy,

  7. zobowiązujemy się do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie atestów i świadectw rejestracji dotyczących przedmiotu zamówienia.

  8. oferowane przez nas wyroby w chwili dostawy będą posiadały trwałość materiałowo – użytkową nie krótszą niż 80% czasu ważności określonego przez wytwórcę,

  9. oferowane przez nas wyroby stanowiące przedmiot zamówienia odpowiednio spełniają wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadają wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.),

  10. zapoznaliśmy się z „Zasadami środowiskowymi dla firm zewnętrznych” i „Zobowiązaniem do zachowania poufności” i zobowiązujemy się do ich stosowania.
 1. Częścią oferty są poniższe dokumenty:

5.1. stanowiące załączniki do niniejszego formularza ofertowego:

Wyszczególnienie załączników

nr

nazwa

strona oferty

1.

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
2.

formularz cenowy
3.

oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 44 ustawy
4.

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
5.

oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
6.

dowód wniesienia wadium
7

wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeśli dotyczy)
8.

inne6. Oferta zawiera …….. stron kolejno ponumerowanych i trwale połączonych.


……….…………….………………………………….....

(data i podpisy przedstawicieli Wykonawcy)

Ozn. postępowania SU/NLZ/361-1/04-16 Załącznik Nr 2

do specyfikacji istotnych

warunków zamówieniaFORMULARZ CENOWY

Część 1 Gorset stabilizujący kręgosłup typu Javetta

L.p.

Przedmiot zamówienia

J. m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Stawka

Wartość

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Gorset stabilizujący kręgosłup typu Javetta do wyboru:
- model TLS służący do stabilizacji kręgosłupa na poziomie T6-S1
- modelCTLS służący do stabilizacji kręgosłupa na poziomie C1-S1 .
Możliwość wyboru z każdego rozmiaru

szt.

20
Wartość ogółem:

……….…………….………………………………….....(data i podpisy przedstawicieli Wykonawcy)


Część 2 Dreny ciśnieniowe jednorazowego użytku typu FK 888 SU

L.p.

Przedmiot zamówienia

J. m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Stawka

Wartość

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Dreny ciśnieniowe jednorazowego użytku typu FK 888 SU do połączenia rękojeści siłownika z reduktorem ciśnienia roboczego pneumatycznego odgryzacza kostnego typu Karrison (do posiadanego siłownika firmy Aesculap)

szt.

300
Wartość ogółem:


1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna